Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Voor- en vroegschoolse educatie

Netherlands

4.Voor- en vroegschoolse educatie

Last update: 14 December 2023

Het doel van vve (voorschoolse of vroegschoolse educatie) is het voorkomen, vroegtijdig opsporen en aanpakken van taal- en onderwijsachterstanden bij jonge kinderen. Voorschoolse educatie is voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. en wordt uitgevoerd door peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de gemeenten. Die bepaalt of een kind voor vve in aanmerking komt.

Gemeenten ontvangen een specifieke uitkering voor de uitvoering van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid, waar vve onder valt. Deze uitkering wordt verdeeld op basis van de schoolgewichten in gemeenten in 2009. Deze schoolgewichten zijn gebaseerd op het opleidingsniveau van de ouders.

Gemeenten kunnen zelf bepalen welke kinderen tot de doelgroep behoren, maar het moet gaan om kinderen die een risico hebben op een taalachterstand in het Nederlands. Met deze beleidsvrijheid kunnen gemeenten inspelen op de lokale situatie. Daarnaast is er vroegschoolse educatie voor kinderen van 4 tot 6 jaar (groep 1 en 2 van de basisschool). De verantwoordelijkheid hiervoor ligt volledig bij de basisscholen. Kinderen hebben in Nederland leerplicht vanaf 5 jaar, maar kunnen vanaf 4 jaar naar het primair onderwijs waarbinnen de kerndoelen basisonderwijs gelden.

Beroepskrachten op een vve-groep moeten over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om vve in praktijk te kunnen brengen. Iedere pedagogisch medewerker moet specifieke scholing voor vve hebben gevolgd. Dit kan onderdeel zijn van de initiële opleiding, in de vorm van tenminste één module gericht op vve. Als deze module niet is gevolgd, moet de pedagogisch medewerker met een certificaat kunnen bewijzen dat hij of zij scholing voor vve heeft gevolgd (Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie).

De Inspectie van het Onderwijs bekijkt of er in de gemeente afspraken zijn gemaakt over vve.