Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Mobiliteit en internationalisering

Netherlands

13.Mobiliteit en internationalisering

Last update: 14 December 2023

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zet in op het bevorderen van internationalisering in het onderwijs, met het doel om leerlingen en studenten op te leiden tot internationaal competent. Daarbij is ook aandacht voor professionalisering van medewerkers en docenten. Het ministerie:

  • Stimuleert onderwijsinstellingen, lerenden en docenten tot internationale oriëntatie en samenwerking;
  • bevordert uitwisseling en ondersteunt organisaties en instellingen die internationaal opereren;
  • werkt aan de internationale bestuurlijke randvoorwaarden, door multilaterale afspraken te maken over zaken als beroepserkenning, kwaliteitszorg en accreditatie. En ook door bilateraal met vele landen op overheidsniveau kaders te scheppen (bijvoorbeeld door middel van een Memorandum of Understanding) waarbinnen instellingen goed kunnen samenwerken;
  • participeert in multilaterale organisaties als de Europese Unie, de Organisatie voor Economische samenwerking en Ontwikkeling, de Raad van Europa en de UNESCO zodat internationale kennis wordt benut voor het eigen nationale beleid.
  •  

Elke onderwijssector vraagt om een eigen aanpak. In het primair- en voortgezet onderwijs is het van belang dat leerlingen in contact komen met internationalisering, veelal door internationalisation at home of eventueel kortlopende mobiliteit. Steeds meer scholen bieden onderwijsprogramma’s aan, waarbij internationalisering onderdeel is van het curriculum. In het middelbaar beroepsonderwijs en volwassenenonderwijs wordt ingezet op bevordering van zowel internationalisation at home als uitgaande mobiliteit. In het hoger onderwijs is uitgaande mobiliteit van oudsher een ankerpunt, maar wordt ook in toenemende mate ingezet op gemengde vormen van internationalisering.

Voor het internationaliseringsbeleid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap speelt Nuffic een centrale rol. Nuffic is aangewezen als kennis- en expertisecentrum op het terrein van internationalisering, is aangewezen als Nationaal Agentschap Erasmus+, stimuleert onderwijsinstellingen tot het ondernemen van internationaliseringsactiviteiten en zorgt voor kennisdeling en samenwerking rond internationalisering tussen scholen en sectoren.

 

Curriculum

In Nederland wordt er onder andere in het curriculum van het primair en voortgezet onderwijs aandacht besteed aan de internationale dimensie. Een voorbeeld is de focus op de vreemde talen. Voorbeelden hiervan zijn het vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) en het tweetalig primair onderwijs (tpo) voor het primair onderwijs en het versterkt talenonderwijs (vto), het tweetalig onderwijs (tto) en Elos-grensverleggend onderwijs voor het voortgezet onderwijs (zie hiervoor hoofdstuk 13.4.1).

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is afstemming, kennisdeling en samenwerking rond internationalisering tussen scholen en sectoren.