Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Bij- en nascholing voor onderwijspersoneel in hoger onderwijs

Netherlands

9.Leraren

9.6Bij- en nascholing voor onderwijspersoneel in hoger onderwijs

Last update: 14 December 2023

 

Organisatorische aspecten

Het nationaal onderwijsakkoord geeft aan dat nascholing een recht is: zonder uitzondering moet elke docent in staat zijn om zijn/haar bekwaamheid te onderhouden en te ontwikkelen. Daarnaast is het ook een plicht: de kwaliteit van het onderwijs, het belang van het vak en een grotere professionele autonomie vragen dat een docent zich blijft ontwikkelen.

Er zijn plannen om het lerarenregister verplicht in het hoger onderwijs in de voeren:

  • Het lerarenregister geeft de leraren de kans om zich voldoende te scholen en verantwoord tegelijkertijd ook de bevoegdheden.

  • Momenteel bieden de hogescholen of universiteiten voornamelijk zelf de bij- en nascholingsactiviteiten aan.

Lerarenbeurs

Goede leraren zijn van belang voor goed onderwijs.

  • In de Lerarenagenda 2013-2020 staan de afspraken om dit te bereiken. Deze afspraken zijn tot stand gekomen in overleg met leraren, schoolleiders, bestuurders en lerarenopleiders.

  • Het is van belang dat leraren hun kennis actueel houden en hun vaardigheden aanscherpen. In Nederland kunnen leraren, uit onder andere het hoger beroepsonderwijs, eenmaal in hun loopbaan aanspraak maken op een bijdrage uit de zogenaamde lerarenbeurs om hun professionaliteit te vergroten. Leraren kunnen met deze beurs een (tweede) bachelor- of masteropleiding volgen.

Sinds 2015 moeten alle leraren geld, tijd en ruimte hebben om hun bekwaamheid te onderhouden.

  • In de cao’s komen afspraken over de tijd en de faciliteiten voor bijscholing en nascholing.

  • De overheid vindt dat leraren in het hbo minimaal het masterniveau moeten hebben.

  • Daarom is in 2013 € 14 miljoen extra beschikbaar voor zo'n 1.800 beurzen.

Voor meer informatie over de vergoeding vanuit de lerarenbeurs zie hoofdstuk  9.1.

Lerarenbeurs voor opleidingen binnen de EU

De lerarenbeurs mag ook worden ingezet voor een bachelor- of masteropleiding binnen de Europese Unie (EU). De opleiding moet wel van een vergelijkbaar niveau zijn als de opleidingen in Nederland. De Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic) beoordeelt dit en geeft een advies hierover aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).  De specifieke voorwaarden voor een lerarenbeurs staan op de website van DUO.

Promotiebeurs

De Promotiebeurs is bedoeld voor leraren die willen promoveren. Met deze beurs kunnen bevoegde leraren promotieonderzoek doen aan een universiteit en een proefschrift schrijven. Voor meer informatie over de promotiebeurs, zie hoofdstuk 9.1.

Stimulansen voor deelname aan doorgaande professionele ontwikkelingsactiviteiten

De functiemix geldt onder andere ook voor het hoger beroepsonderwijs (hbo). De afspraken over de functiemix zijn vastgelegd in het convenant Leerkracht van Nederland. Voor meer informatie over de functiemix, zie H9.1 en 9.3.