Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Aanbieders van het volwassenenonderwijs

Netherlands

8.Volwassenenonderwijs

8.3Aanbieders van het volwassenenonderwijs

Last update: 14 December 2023Studenten voor het volwassenenonderwijs kunnen terecht op verschillende opleidingen, zoals bijvoorbeeld het voortgezet volwassenenonderwijs (vavo) en opleidingen Nederlands als tweede taal. De opleidingen voor het volwassenenonderwijs zijn sinds de invoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs WEB ondergebracht bij de Regionale opleidingscentra (ROC's). Met ingang van 1 januari 2015 is de wet specifieke uitkering educatie van kracht.  Deze wet geeft meer bestedingsvrijheid aan gemeenten voor wat betreft educatieopleidingen. In een periode van drie jaar wordt het verplichte besteden van het educatiebudget bij roc's afgeschaft. De roc's zijn niet langer verplicht educatie aan te bieden. Met de wet specifieke uitkering educatie geeft de minister de educatiemiddelen aan aangewezen contactgemeenten. Een contactgemeente coördineert het aanbod educatieopleidingen binnen een bepaalde regio en zorgt voor de toedeling van de beschikbare middelen.

De vavo-opleidingen zijn ook ondergebracht bij mbo-instellingen of regionale opleidingscentra (roc's).

ROC's bieden het volledige pakket aan opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Er bestaat geen overheidsbeleid ten aanzien van de geografische spreiding van instellingen voor volwasseneneducatie. Vanwege de diversiteit binnen hun doelgroep zijn de  ROC’s wel verspreid over heel Nederland. Klik hier voor een schematisch overzicht van alle ROC’s in Nederland. En klik hier voor een lijst met alle ROC’s in Nederland.

Binnen een ROC werkt de afdeling volwasseneneducatie nauw samen met het middelbaar beroepsonderwijs. ROC’s zorgen zo voor een doorstroom van de volwasseneneducatie naar een beroepsopleiding en vice versa. Ook zijn er trajecten die een beroepsopleiding integreren met cursussen uit de volwasseneneducatie.

In het register 'niet-bekostigde educatie' staan alle particuliere scholen voor voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo) die erkend zijn. Het ministerie van OCW maakt dit register jaarlijks aan het begin van het schooljaar bekend.

Kerncijfers BVE-instellingen

  2010 2011 2012 2013 2014
ROC's 44 43 43 43 43
Vakinstellingen 12 12 12 12 12
Overige WEB-instellingen 2 2 2 2 2
Kenniscentra 16 16 16 16 16

 Bron: Onderwijsincijfers

De bve-sector (‘beroepsonderwijs en volwasseneneducatie’) bestond in 2014 uit 43 ROC’s (exclusief groen onderwijs), 12 vakinstellingen en twee ‘overige’ instellingen (dat wil zeggen doveninstellingen of instellingen op religieuze grondslag). Het aantal instellingen en de variatie in omvang (aantal deelnemers) is vrij stabiel gebleven. Er zijn 16 branchegerichte Kenniscentra (exclusief groen onderwijs), verdeeld over drie sectoren (DGO, Economie en Techniek). De wettelijke taken van kenniscentra zijn het ontwikkelen van kwalificaties voor het middelbaar beroepsonderwijs, het controleren van de examinering door onderwijsinstellingen, het werven van nieuwe leerbedrijven (ten behoeve van beroepspraktijkvormingsplaatsen) en het bewaken van de kwaliteit van de leerbedrijven.