Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Hodnocení v nástavbovém a zkráceném studiu

Czechia

6.Vyšší sekundární vzdělávání a postsekundární neterciární vzdělávání (Střední vzdělávání)

6.9Hodnocení v nástavbovém a zkráceném studiu

Last update: 14 December 2023

Hodnocení žáků

Hodnocení žáku v nástavbovém a zkráceném studiu – viz Hodnocení žáků ve vyšším sekundárním vzdělávání.

Postup žáků

Postup žáků v nástavbovém a zkráceném studiu – viz Postup žáků ve vyšším sekundárním vzdělávání.

Certifikace

Nástavbové studium se ukončuje maturitní zkouškou, zkrácené studium podle typu maturitní nebo závěrečnou zkouškou.

Podmínky pro jejich konání stanoví školský zákon, vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou a vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem.

Ukončování studia – nástavbové a zkrácené studium

Typ studia Zkouška Stupeň vzdělání Úroveň ISCED (2011)
nástavbové studium maturitní zkouška střední vzdělání s maturitní zkouškou ISCED 354
zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou maturitní zkouška střední vzdělání s maturitní zkouškou ISCED 354
zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem závěrečná zkouška střední vzdělání s výučním listem ISCED 353

V nástavbovém studiu zahrnuje maturitní zkouška společnou i profilovou část. Profilová část se kromě písemné a ústní zkoušky českého jazyka a literatury, příp. cizího jazyka, skládá ze 2 nebo 3 povinných zkoušek. Ředitel školy určí na základě rámcového vzdělávacího programu počet a nabídku povinných zkoušek této části tak, aby nejméně 2 z povinných zkoušek žák konal ze vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. Jedna z povinných zkoušek musí mít formu praktické zkoušky či maturitní práce.

Žáci, kteří ukončují studium na středních školách ve zkráceném studiu pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou, tj. kteří již dříve získali střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou, na svou žádost nekonají společnou část maturitní zkoušky a v rámci profilové části písemnou a ústní zkoušku z českého jazyka a literatury, příp. z cizího jazyka. Ředitel může žákovi uznat další zkoušku profilové části, pokud je obsahově srovnatelná se zkouškou v dané škole.

Žákovi zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem může ředitel uznat některou z dílčích zkoušek potřebných pro vykonání závěrečné zkoušky, pokud tato dílčí zkouška odpovídá obsahem dílčí zkoušce, kterou žák složil při ukončování předchozího vzdělávání.