Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Organizace nástavbového a zkráceného studia

Czechia

6.Vyšší sekundární vzdělávání a postsekundární neterciární vzdělávání (Střední vzdělávání)

6.7Organizace nástavbového a zkráceného studia

Last update: 8 March 2024

Typy institucí

V zásadě všechny typy středních škol mohou pro žáky, kteří již dosáhli středního vzdělání s výučním listem či s maturitní zkouškou a chtějí získat další kvalifikaci, organizovat následující tři typy studia:

  • nástavbové studium, které se ukončuje maturitní zkouškou (ISCED 354)
  • zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou (ISCED 354)
  • zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem (ISCED 353)

Na vzdělávání žáků středních škol se mohou podílet i školským zákonem definovaná školská zařízení a další instituce. Uplatňují se zejména v praktickém vyučování, které se často uskutečňuje na pracovištích soukromých fyzických či právnický osob nebo ve středisku praktického vyučování, příp. na školním hospodářství. Další školská zařízení se podílejí na mimovyučovacích činnostech žáků, školním stravování či poradenství.

Geografická dostupnost

V roce 2022/23 nástavbové nebo zkrácené studium realizovalo 302 středních škol (tedy 23,3 % z celkového počtu středních škol). Tyto typy studia navštěvovalo celkem 19,9 tisíce žáků (všechny formy vzdělávání). Ačkoliv to zákon nevyžaduje, v nástavbovém a zkráceném studiu studují výhradně dospělí žáci starší 18 let. (Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.)

Geografická dostupnost středních škol včetně možností ubytování dojíždějících žáků je podrobně popsána v oddíle Geografická dostupnost ve vyšším sekundárním vzdělávání.

Požadavky na přijetí a volba školy

O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této školy. Při tom se řídí školským zákonem a vyhláškou o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Podmínky k přijetí

Předpokladem přijetí do:

  • nástavbového studia je střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání v délce 3 let při denní formě vzdělání (ISCED 353), návaznost oborů je stanovena nařízením vlády;
  • zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání (ISCED 354);
  • zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem je střední vzdělání s maturitní zkouškou (ISCED 354), nebo střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání (ISCED 353).

Přijímací řízení

Termíny a počet kol

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat dvě přihlášky, v ostatních kolech není počet přihlášek omezen. Ředitel školy vyhlásí první kolo přijímacího řízení do 31. ledna, do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nejpozději do 31. října. Přihlášky ke vzdělávání pro první kolo přijímacího řízení podává uchazeč řediteli příslušné střední školy do 1. března, do oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu. Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna; přijímací zkoušky v prvním kole pro ostatní obory vzdělání se konají v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna, v oborech s talentovou zkouškou od 2. do 15. ledna.

Přijímací zkoušky

V rámci přijímacího řízení do nástavbového studia se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky, vyjma oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

Při přijímacím řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou se jednotná zkouška nekoná.

V rámci přijímacího řízení může ředitel školy rozhodnout o konání školní přijímací zkoušky. V případě nástavbového studia stanoví ředitel obsah a formu školní přijímací zkoušky v souladu se společným základem rámcových vzdělávacích programů (RVP) oborů vzdělání, na něž navazuje obor vzdělání nástavbového studia. U zkráceného studia musí být obsah a forma zkoušky v souladu s RVP oboru vzdělání, k jehož studiu se uchazeč hlásí.

Někteří uchazeči mohou mít upravené podmínky přijímacích zkoušek.

Seznam přijatých uchazečů a rozhodnutí o nepřijetí

V případě oborů nástavbového studia s jednotnou přijímací zkouškou ukončí ředitel školy hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem (které vyhodnocuje jednotnou přijímací zkoušku). V případě ostatních oborů do 2 pracovních dnů po dni konání školní přijímací zkoušky. Poté ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů.

Nepřijatým uchazečům, resp. jejich zákonným zástupcům odešle rozhodnutí o nepřijetí. Pokud se jednotná ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel rozhodnutí po vyhodnocení přijímacího řízení v termínu od 22. dubna do 30. dubna a v dalších kolech bez zbytečného odkladu.

Podrobnější informace o přijímání do středního vzdělávání (např. o odvolacím řízení) jsou uvedeny v oddíle Požadavky na přijetí a volba školy ve vyšším sekundárním vzdělávání.

Věkové úrovně a dělení žáků do skupin

Ačkoliv to zákon nevyžaduje, v nástavbovém a zkráceném studiu studují pouze dospělí žáci (starší 18 let). Denní studium, zejména v případě nástavbového studia, navštěvují žáci zpravidla ihned po ukončení středního vzdělávání s výučním listem či maturitní zkouškou, tedy téměř výhradně věková skupina 18–24 let. Žáci starší 25 let se vzdělávají převážně v jiné než denní formě studia, kde tvoří více než 75 % studujících.

Při porovnání forem vzdělávání v nástavbovém studiu studuje cca 68 % žáků v denní formě a 32 % v ostatních formách vzděláván. Většina žáků zkráceného studia zakončeného maturitní zkouškou se účastní ostatních forem vzdělávání. Naproti tomu ve zkráceném studiu ukončeném výučním listem studuje 55 % žáků v denní formě vzdělávání a 45 % v ostatních formách vzdělávání. (Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.)

Při výuce některých předmětů se žáci dělí do skupin.

Organizace školního roku

Informace o organizaci školního roku pro zkrácené a nástavbové studium – viz oddíl Organizace školního roku ve vyšším sekundárním vzdělávání.

Denní a týdenní rozvrh

Týdenní počet hodin je dán školským zákonem a rámcovými vzdělávacími programy.

Minimální týdenní počet vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících je (v denní formě vzdělávání) 29, maximální 35 (ve vybraných oborech vzdělání 40 h).

Délku zkráceného studia stanoví rámcové vzdělávací programy. Pro jednoroční zkrácené studium denní formy vzdělávání je minimální počet týdenních vyučovacích hodin 32 (1,5 roku 48 h, 2 roky 64 h).

Minimální počet týdenních vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání v nástavbovém studiu (2 roky) je 64, maximální 70.

Pro další podrobnosti o denním a týdenním rozvrhu viz oddíl Denní a týdenní rozvrh ve vyšším sekundárním vzdělávání.