Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Organizace vzdělávání ve středních školách – vyšší sekundární vzdělávání

Czechia

6.Vyšší sekundární vzdělávání a postsekundární neterciární vzdělávání (Střední vzdělávání)

6.1Organizace vzdělávání ve středních školách – vyšší sekundární vzdělávání

Last update: 5 April 2024

 

Typy institucí

Vyšší sekundární vzdělávání uskutečňují dva druhy škol: především jsou to střední školy; malá část žáků se vzdělává v konzervatořích.

Střední škola je podle školského zákona druhem školy, který se člení na tři základní typy:

 • gymnázium
 • střední odborná škola
 • střední odborné učiliště

Tyto typy však nejsou zákonem definovány, školy mohou (ale nemusí) tato označení využít při tvorbě svého názvu. Typy škol vycházejí z původního, jasně vymezeného členění středních škol platného do roku 2004.

Poskytování každého ze tří stupňů středního vzdělávání (střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání) není vázáno na typ střední školy – každá střední škola může poskytovat různé stupně, obory, popř. formy vzdělávání (pokud splní předpoklady pro výuku a má je zapsány ve školském rejstříku).

Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři pak uvádí ještě další typy středních škol (např. střední průmyslová škola, střední pedagogická škola, odborné učiliště, praktická škola a další); ani ty nejsou vázány na konkrétní obory, název školy by však neměl být zavádějící.

Studium v oborech víceletých gymnázií se člení na nižší stupeň a vyšší stupeň. Nižší stupeň odpovídá v případě osmiletého programu posledním čtyřem, v případě šestiletého programu posledním dvěma ročníkům základního vzdělávání. Vyšší stupeň odpovídá čtyřletému gymnáziu.

Konzervatoř je vymezena jako samostatný druh školy.

Na vzdělávání žáků středních škol se mohou podílet i zákonem definovaná školská zařízení a další instituce. Uplatňují se zejména v praktickém vyučování, které se často uskutečňuje na pracovištích soukromých fyzických či právnických osob nebo ve středisku praktického vyučování, popř. na školním hospodářství. Další školská zařízení se podílejí na mimovyučovacích činnostech žáků.

Geografická dostupnost

Před rokem 1989 byla výstavba škol součástí systému komplexní bytové výstavby a školy byly rozmístěny velmi rovnoměrně.

Po roce 1989 se zánikem centrálního řízení oborové struktury se vzdělávací nabídka začala řídit prudce se měnící poptávkou, která se přesouvala od oborů učňovských ke středoškolským oborům maturitním a od oborů technických k ekonomice, obchodu a službám. Vznikalo mnoho nových škol, a to za situace demografického poklesu. Geografická dostupnost vzrostla i v důsledku rozvolnění dříve většinou striktně monotypní oborové struktury: odborné školy vycházejí rozmanitější nabídkou studijních oborů vstříc poptávce.

V roce 1997 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které v té době bylo zřizovatelem většiny středních a vyšších odborných škol, přistoupilo vzhledem k demografickému vývoji k tzv. optimalizaci sítě středních a vyšších odborných škol a školských zařízení, jíž se měl počet škol snížit při zachování dostupnosti vzdělávání.

Od r. 2001 hrají v procesu optimalizace rozhodující úlohu kraje, které se roku 2000 staly zřizovateli většiny středních a vyšších odborných škol. Podle školského zákona mají povinnost zajistit podmínky pro uskutečňování středního a vyššího odborného vzdělávání a zřizují/ruší veřejné střední a vyšší odborné školy. V rámci procesu nadále docházelo na více místech k rušení škol, nebo – častěji – k jejich slučování, ale v mnohem menší míře. V současné době je celkový počet středních škol ustálený. Celkový počet středních škol ve školním roce 2022/23 činil 1 294. Navštěvovalo je celkem 438 tisíc žáků, z toho 98,5 % bylo zapsáno v denní formě vzdělávání (bez nástavbového a zkráceného studia). (Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.)

Pro zvýšení dostupnosti středních škol se při některých z nich zřizují domovy mládeže, které žákům poskytují kromě ubytování a stravování též výchovně vzdělávací a volnočasovou činnost. Výše úplaty za ubytování ve veřejných a státních domovech mládeže je omezena vyhláškou o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních.

Požadavky na přijetí a volba školy

O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této školy. Při tom se řídí Školským zákonem a Vyhláškou o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři.

Některé okolnosti přijímacího řízení na středních školách jsou obdobné přijímání do konzervatoří, proto jsou v tomto oddíle popsány souhrnně. Specifické podmínky v konzervatořích jsou uvedeny zvlášť.

 

PODMÍNKY K PŘIJETÍ

Ke vzdělávání ve střední škole lze na základě přijímacího řízení přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

Obdobná pravidla platí pro víceletá gymnázia s tím rozdílem, že do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého, resp. osmiletého gymnázia lze na základě přijímacího řízení přijmout uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí 7., resp. 5. ročník základní školy.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Níže jsou popsána pravidla pro přijímací řízení v běžném režimu. 

Ředitel střední školy stanoví pro jednotlivá kola přijímacího řízení jednotná kritéria přijímání a zveřejňuje spolu s těmito kritérii i způsob hodnocení jejich splnění a další podrobnosti organizace přijímacího řízení. Všechna kritéria musí mít hodnoticí povahu a součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020, jelikož tato vysvědčení byla vydávána podle zvláštních pravidel zapříčiněných pandemií covid-19u a nejsou srovnatelná. 

Přijímací řízení začíná podáním elektronické přihlášky ke studiu a končí rozhodnutím o přijetí/nepřijetí uchazeče. Školský zákon stanoví, že ředitel školy hodnotí uchazeče podle:

 • splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem, 
 • výsledků jednotné zkoušky

a dále podle: 

 • výsledků školní přijímací zkoušky (pokud ji ředitel stanoví),
 • výsledků talentové zkoušky (obory vzdělávání s talentovou zkouškou a v konzervatoři),
 • hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
 • dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Přijímání do prvního ročníku se uskutečňuje v několika kolech, ředitel školy je povinen vyhlásit nejméně jedno kolo. Počet dalších kol není omezen.

Časový harmonogram pro první kolo přijímacího řízení ve školním roce 2023/2024
 

Událost

Obory vzdělání bez talentové zkoušky

Obory vzdělání s talentovou zkouškou

Poznámka

Vyhlášení kritérií přijímacího řízení řediteli škol

do 31.1.

do 31. 10.

Obory vzdělání s TZ dle původní legislativy.

Podávání přihlášek

od 1. 2. do 20. 2. (dle priority)

do 30. 11.

U oborů vzdělání s TZ lze prioritu změnit do 15. 3. nebo podáním nové přihlášky, jinak prioritu určuje pořadí.

Zapsání listinných přihlášek do DIPSY ředitelem první školy v přihlášce

21. – 26. 2.

27. 2. zapsání chybějících údajů o uchazečích

Do 5 dnů od termínu pro podání přihlášky. Připadne-li termín na víkend, počítá se první pracovní den.

Kontrola řediteli dalších škol

27.- 28. 2.

28. 2.

Do 2 dnů od zapsání přihlášek ředitelem první školy.

Řádný termín školní zkoušky (ŠPZ) a talentové zkoušky (TZ)

15. 3. – 23. 4.

Obory 82*: 2. – 15. 1.

Konzervatoře: 15. – 31. 1.

GSP: 2. 1. – 15. 2.

Min. dva termíny, alespoň jeden termín jindy než termín JPZ.

Výsledky TZ

 

Zaslání výsledku TZ

Obory 82*: 20. 1.

GSP: 20. 2.

Výsledek ŠPZ, celkový výsledek a zveřejnění pořadí: 15. 2.

Rozhodnutí o přijetí se uchazečům nezasílají.

Řádný termín jednotné přijímací zkoušky (JPZ)

4leté: 12. a 15. 4. 2024

Víceleté: 16. a 17. 4. 2024

GSP obdobně

Období 10. 4. – 18. 4.

Náhradní termín ŠPZ a TZ

24. 4. – 5. 5.

do jednoho měsíce od konání řádného termínu

Min. jeden termín mimo JPZ.

Náhradní termín JPZ

29. a 30. 4. 2024

GSP obdobně

Období 24. 4. – 5. 5.

Pozvánky

14 dnů před řádným a 7 dnů před náhradním termínem

Konzervatoře 7 dnů před řádným i náhradním termínem

 

Výsledky JPZ

6. 5.

 

 

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

15. 5.

 

4. pracovní den po potvrzení přijatých ředitelem školy.

*Umění a užité umění

Podání přihlášky

Od školního roku 2023/2024 jsou tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školu. Nejvýhodnější je podání přihlášky elektronicky, dále může být podána na vytištěném formuláři z online systému (tzv. výpis), nebo odevzdáním vyplněného tiskopisu. Elektronickou přihlášku podává uchazeč od 1. 2. do 20. 2. a to prostřednictvím elektronického systému DIPSY.

Uchazeč může podat až 3 přihlášky do oborů středního vzdělávání a další až 2 přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou anebo konzervatoře. Každý uchazeč dále uvede pořadí oborů středního vzdělávání a středních škol podle priority. Obor vzdělání s nejvyšší prioritou se uvádí na první místo. Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč bez ohledu na počet přihlášek maximálně dvakrát.

Přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška se povinně koná od roku 2017 do všech oborů vzdělání s maturitní zkouškou kromě oborů vzdělání s talentovou zkouškou (výjimkou jsou gymnázia se sportovní přípravou, v jejich případě se jednotná zkouška koná). Při přijímacím řízení do oborů zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou se jednotná přijímací zkouška rovněž nekoná.

Jednotnou zkoušku koná uchazeč v prvním kole přijímacího řízení, a to v termínu, který stanovuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 30. září předchozího kalendářního roku v rozmezí od 12. do 28. dubna. Každý uchazeč, který se hlásí alespoň do jednoho oboru středního vzdělání, do kterého se koná jednotná zkouška, může jednotnou zkoušku konat dvakrát. Zkouška se skládá z písemného testu z Českého jazyka a literatury a z Matematiky. Pro hodnocení se vždy použije lepší výsledek. Výsledky jednotné přijímací zkoušky se zohledňují i ve druhém kole přijímacího řízení. Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč na některé ze škol, které uvede v přihlášce.

Jednotná zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci a zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílí nejméně 60 % (v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %).

Školní přijímací zkouška

O tom, zda součástí přijímacího řízení bude také školní přijímací zkouška, rozhoduje ředitel školy. Rozhodne-li tak, musí pro první kolo přijímacího řízení stanovit alespoň dva termíny jejího konání v období od 15. března do 23. dubna, tak, aby se alespoň jeden termín konal v jiný den než jednotná zkouška. Termíny konání školní přijímací zkoušky vyhlásí ředitel školy nejpozději 14 dnů před konáním prvního z nich zveřejněním na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.Termíny by se uchazečům měly přidělovat tak, aby nedocházelo k jejich překrývání a s ohledem na termín a místo konání jednotné zkoušky. V případě, že dojde k překryvu termínů, je možné uchazeči přiznat náhradní termín, pokud se z předchozího řádně omluví. Součástí pozvánky k přijímací zkoušce jsou informace o požadavcích zkoušky, o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího řízení.

Talentová zkouška

Talentová zkouška se koná v těch oborech středních škol, u nichž to stanoví rámcový vzdělávací program, tj. v oborech ze skupiny Umění a užité umění a v oboru Gymnázium se sportovní přípravou, a dále v oborech konzervatoří. V prvním kole se ve většině oborů středních škol koná v pracovních dnech v termínu od 2. do 15. ledna (v oboru Gymnázium se sportovní přípravou v termínu od 2. ledna do 15. února) a v oborech konzervatoří v termínu od 15. do 31. ledna..

Ředitel má povinnost do 15. února oznámit, zda uchazeč v přijímacím řízení uspěl a pořadí, na kterém se uchazeč umístil, a to zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem (nejedná se o rozhodnutí o přijetí). Tato povinnost se netýká oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou. 

Uchazeči, kteří podali přihlášku do až 2 oborů vzdělání s talentovou zkouškou mají v termínu od 1. do 20. února dále možnost podat přihlášku až do 3 oborů bez talentové zkoušky. Do přihlášky dle své priority zařadí i původně přihlášené obory vzdělání s talentovou zkouškou.

Upravené podmínky

Dle vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání může školské poradenské zařízení na základě vyšetření doporučit uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami (vč. žáků s jiným rodným jazykem než českým) uzpůsobení podmínek přijímacích zkoušek.

Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo ČR, se v souladu se školským zákonem na žádost promíjí přijímací zkoušku z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Při přijímacím řízení se u těchto osob ověřuje znalost češtiny pohovorem.

Dle zákona č. 67/2022 mohou žáci s dočasnou ochranou nahradit doklady o předchozím vzdělání čestným prohlášením. Kromě toho ministerstvo školství pro tyto žáky stanoví opatřením obecné povahy specifické podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2023/24. 

Seznam přijatých uchazečů a rozhodnutí o nepřijetí

Uchazeč bude přijat do toho oboru vzdělání, který má v jeho přihlášce nejvyšší prioritu (je uveden na nejvyšším místě) a u nějž jej výsledky přijímacího řízení opravňují k přijetí. Přijat může být uchazeč v prvním a druhém kole pouze do jednoho oboru vzdělání.

Výsledky přijímacího řízení zveřejní ředitel školy 15. 5. ve formě seznamu na veřejně přístupném místě ve škole (seznam musí být zveřejněn minimálně po dobu 15 dnů) a způsobem umožňujícím dálkový přístup v informačním systému o přijímacím řízení. Zveřejněním seznamu se rozhodnutí považují za oznámená, v písemné formě se nevyhotovují a nezasílají.

Odvolací řízení

Ředitel školy určí počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Odvolání se podává řediteli školy. Ředitel školy odvolání buď vyhoví, nebo ho postoupí do 30 dnů příslušnému krajskému úřadu (tj. nadřízenému správnímu orgánu ředitelů škol a školských zařízení) spolu se svým stanoviskem a kritérii přijímacího řízení, podle kterých při přijímacím řízení postupoval. O výsledku odvolacího řízení pak rozhodne kraj, který tak musí učinit do 30 dnů.

Další podrobnosti a formuláře přihlášek ke stažení lze najít na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Informace k jednotné zkoušce jsou dostupné na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Vyhledávání podmínek přijímacího řízení v jednotlivých oborech a školách umožňuje informační systém ISA+.

Věkové úrovně a dělení žáků do skupin

Typickou věkovou skupinou ve středních školách na vyšší sekundární úrovni v denním vzdělávání jsou žáci 15–18letí. Více než polovinu vstupujících však představují žáci 16letí a starší, mimo jiné ti, kterým byla odložena školní docházka. Nevýznamnou výjimku tvoří žáci, kteří zahájili povinnou školní docházku dříve než v 6 letech a vstupují tedy na vyšší sekundární úroveň před 15. rokem věku. Jiné než denní formy studia navštěvují zejména žáci starší 18 let, přitom více než polovina z nich je starší 30 let. (Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.)

V nižších ročnících víceletých gymnázií a v nižších ročnících konzervatoře se uskutečňuje nižší sekundární (povinné) vzdělávání, určené pro věkovou skupinu 11–15 let.

Výuka probíhá v koedukovaných třídách (obvykle s výjimkou tělesné výchovy) podle věkových úrovní. Jednotlivé vyučovací předměty vyučují různí učitelé, obvykle po několik let. Každá třída má svého třídního učitele, který často vede třídu po celou dobu studia.

Maximální a minimální počet žáků stanoví vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. Nejnižší počet žáků ve škole s plným počtem ročníků je 60, nejnižší průměrný počet žáků ve třídě je 17. (Ve školách s oborem vzdělání, v němž je jako součást přijímacího řízení stanovena rámcovým vzdělávacím programem talentová zkouška, může být nejnižší počet žáků ve škole 30, přičemž není stanoven nejnižší počet žáků ve třídě.) Nejvyšší počet žáků ve třídě je 30. Průměrný počet žáků ve třídě ve školním roce 2021/22 činil 22,6 žáka (zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy).

Při vyučování některých předmětů může ředitel třídy dělit na skupiny, spojovat je nebo vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků. Velikost skupiny se stanovuje s přihlédnutím:

 • k požadavkům na bezpečnost a ochranu zdraví žáků;
 • k didaktické a metodické náročnosti předmětu;
 • ke specifikům žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných;
 • k charakteru osvojovaných vědomostí a dovedností;
 • k požadavkům na prostorové a materiální zabezpečení výuky stanovené rámcovým vzdělávacím programem;
 • k efektivitě vzdělávacího procesu z hlediska stanovených cílů vzdělávání i z hlediska ekonomického.

Při výuce cizích jazyků probíhá výuka vždy ve skupinách s počtem žáků 9–23, přičemž lze ve skupině spojovat žáky z několika tříd téhož ročníku.

Při odborném výcviku ve škole (školském zařízení) je nejvyšší počet žáků ve skupině na jednoho učitele stanoven pro každý obor zvlášť, pohybuje se v rozmezí 6–17 žáků. Pokud se však výcvik koná na pracovištích fyzických či právnických osob, na jednoho instruktora připadá nejvýše 6 žáků.

 

Organizace školního roku

Ve středních školách a v konzervatořích platí uspořádání školního roku jako v základních školách. To je dáno školským zákonem a vyhláškou o organizaci školního roku.

Pokud je v měsících červenci a srpnu v souladu s učebním plánem zařazena odborná či umělecká praxe nebo sportovní příprava, končí vyučování ve druhém pololetí o příslušný počet vyučovacích dnů dříve před obecně stanoveným termínem. Průběh školního roku v posledním ročníku je dotčen termínem zkoušek. O zajištění nezbytného provozu školy v době školních prázdnin (např. úřední hodiny, konání opravných zkoušek, údržba školy, příprava školy na období školního vyučování apod.) rozhoduje ředitel školy.

 

Denní a týdenní rozvrh

Školní rok, prázdniny a rámec pro týdenní a denní rozvrh stanoví školský zákon, vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři a vyhláška o organizaci školního roku. Týdenní počet vyučovacích je určen rámcovým vzdělávacím programem.

Týdenní a denní rozvrh závisí na formě vzdělávání. V denní formě je školní týden podobně jako pracovní týden pětidenní, od pondělí do pátku.

Novela školského zákona z roku 2020 legislativně zakotvila vzdělávání distančním způsobem jako rovnocenný způsob vzdělávání v případě krizových situací. Žáci jsou povinni vzdělávat se distančním způsobem v míře odpovídající okolnostem.

 

Pětidenní vyučovací týden (denní forma vzdělávání, teoretická výuka)

  Mimoškolní aktivity (před vyučováním) Dopolední vyučování (začátek a konec) Polední
přestávka
Odpolední vyučování (začátek a konec) Mimoškolní aktivity (po vyučování)
Pondělí  Není stanoveno Nejdříve od 7 h Nejméně 30 minut Nejdéle do 20 h Není stanoveno
Úterý Není stanoveno Nejdříve od 7 h Nejméně 30 minut Nejdéle do 20 h Není stanoveno
Středa Není stanoveno Nejdříve od 7 h Nejméně 30 minut Nejdéle do 20 h Není stanoveno
Čtvrtek Není stanoveno Nejdříve od 7 h Nejméně 30 minut Nejdéle do 20 h Není stanoveno
Pátek Není stanoveno Nejdříve od 7 h Nejméně 30 minut Nejdéle do 20 h Není stanoveno

 

Týdenní počet vyučovacích hodin

Týdenní počet vyučovacích hodin činí nejvýše 35 hodin. V případě odborného výcviku a odborné praxe v rámci praktického vyučování nejvýše 40 povinných vyučovacích hodin týdně. U oborů, u nichž je součástí přijímacího řízení talentová zkouška, je týdenní počet vyučovacích hodin nejvýše 40 hodin. U oboru Gymnázium se sportovní přípravou maximálně 46 hodin týdně. Počet hodin v jiných formách vzdělávání (večerní, dálková, distanční, kombinovaná) se liší.

 

Denní rozvrh

Vyučovací hodina trvá 45 minut, vyučovací hodina odborného výcviku a odborné praxe 60 minut. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat. Vzdělávací program pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami může stanovit odlišnou délku vyučovací hodiny.

Začátek a konec teoretického vyučování v denním studiu stanoví ředitel školy tak, že začíná zpravidla v 8, nejdříve však v 7 hodin, a končí nejpozději ve 20 hodin. Nejvyšší počet vyučovacích hodin povinných předmětů v jednom dni s polední přestávkou je 8, výjimečně 9 hodin, bez polední přestávky 7 hodin. Zpravidla po 2. vyučovací hodině se zařazuje přestávka 15–20minutová, mezi ostatní vyučovací hodiny přestávka zpravidla 10minutová. Délka polední přestávky je nejméně 30 minut.

V oborech s výučním listem a v některých oborech s maturitní zkouškou je součástí vyučování odborný výcvik. Způsob jeho zařazení do výuky je dán školním vzdělávacím programem, tradičně se střídá týden teoretické výuky s týdnem odborného výcviku. V odborném výcviku v denním studiu je vyučovací jednotkou vyučovací den. Začíná nejdříve v 7 hodin, v odůvodněných případech může začít ve 2.–4. ročníku v 6 hodin. Končí ve 20 hodin, u žáků 3. a 4. ročníku výjimečně ve 22 hodin. Žáci přitom musí mít mezi dvěma vyučovacími dny odpočinek alespoň 12 hodin. Žáci v prvním ročníku nesmějí mít odborný výcvik delší než 6 (60minutových) vyučovacích hodin denně. Zpravidla po dvou hodinách odborného výcviku ve škole či školském zařízení se zařazuje 15–20minutová přestávka. Žáci, kteří konají odborný výcvik na pracovištích, mají přestávky shodně s jejich zaměstnanci (v souladu s ustanovením zákoníku práce), přičemž délka přestávek se nezapočítává do doby trvání vyučovacího dne.

Učební praxe se uskutečňuje jako součást vyučování pravidelně, odborná a umělecká praxe se uskutečňuje jako součást vyučování v blocích, zpravidla v celých týdnech.

Vyučovací hodinu ve sportovní přípravě představuje tréninková jednotka v délce 45 minut, maximální počet tréninkových jednotek v jednom dni je 6. Vyučovací den začíná nejdříve v 7 hodin, výjimečně v 6 hodin, a končí ve 20 hodin, výjimečně ve 22 hodin. Žáci přitom musí mít mezi dvěma vyučovacími dny odpočinek alespoň 12 hodin.

 

Mimoškolní činnost

Školy mohou žákům poskytovat možnosti naplnění volného času mimoškolní činností (výchovou mimo vyučování) se zaměřením zejména na aktivní odpočinek, rozvoj jejich schopností a zájmů, přípravu na vyučování i na účast v soutěžích a přehlídkách. Žáci mohou také v době mimo školní vyučování využít poradenských služeb, služeb střediska volného času (žáci na nižší sekundární úrovni příp. také školního klubu), školní knihovny a dalších školských zařízení. Výše poplatků ve veřejných školských zařízeních je omezena legislativou.