Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Národní reformy v oblasti terciárního vzdělávání

Czechia

14.Probíhající reformy a politické iniciativy

14.4Národní reformy v oblasti terciárního vzdělávání

Last update: 28 March 2024

2024

 Metodický pokyn Národního akreditačního úřadu (NAÚ) k využívání prvků distančního vzdělávání

V prosinci 2023 vydal NAÚ metodický pokyn k využívání prvků distančního vzdělávání v prezenční formě studia. Zohlednil rozvoj informačních a komunikačních technologií, jejich dostupnost, kapacitu škol k realizaci vzdělávání distanční formou a zkušenosti získané během pandemie Covid-19. Další informace také v příslušné části o vysokoškolském vzdělávání.

2023

Podpora ukrajinských studentů a vědců 2023

Novela zákona 67/2022  z ledna 2023 prodloužila platnost všech opatření pro uchazeče/studenty s dočasnou ochranou do srpna 2024, více o opatřeních viz také rok 2022, oddíl podpora ukrajinských studentů.

Podporu studia ukrajinských studentů na českých veřejných vysokých školách vyjádřilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opět prostřednictvím vyhlášení Podnětu k předkládání žádostí v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studia ukrajinských studentů v roce 2023. Celková alokace je 200 milionů korun. Pro jednotlivé veřejné vysoké školy jsou stanoveny maximální alokované částky, které vycházejí z částky, které škola obdržela v roce 2022 a počtu studentů se statutem uprchlíka na škole. Jedná se opět o podporu studentů, kteří nemohou nebo se obávají nyní studovat na Ukrajině.

Opatření na podporu ukrajinských vědců pokračují i v roce 2023. Více viz tentýž oddíl z roku 2022.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy pokračuje i od září roku 2023 v podpoře jazykového vzdělávání cizinců  – ukrajinských migrantů s vízem strpění nebo udělenou dočasnou ochranou v Česku prostřednictvím kurzů na veřejných vysokých školách. Veřejné vysoké školy mohou požádat o dotaci prostřednictvím výzvy „Jazyk jako brána: Soustavné jazykové vzdělávání pro Ukrajince – migranty směřující k jejich terciárnímu vzdělávání v českém jazyce.“, pokud během posledních třech let prováděly jazykovou a odbornou přípravu cizinců v českojazyčných studijních programech v rozsahu alespoň 6 měsíců. Vyčleněná částka na toto vzdělávání je 12 milionů korun.

Opatření pro studenty ve vyšších odborných školách – viz Vzdělávání ukrajinských žáků v roce 2023/24.

Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, stejně jako v minulých letech, vyhlásilo Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy pro rok 2023. Jeho cílem je přispět k naplňování priorit stanovených ve Strategickém záměru ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021 a v Plánu realizace Strategického záměru pro oblast vysokých škol pro rok 2023 a na ně navazujících cílů jednotlivých vysokých škol.

V programu bude podporováno sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v České republice. Projekt musí řešit minimálně dvě vysoké školy společně (kromě projektu na rozvoj poradenství). Prioritní témata jsou rozdělena na projekty s předem vyčleněnou dotací v celkové výši 87 mil. Kč (body 1 až 5) a projekty bez vyčleněné dotace (body 6 až 11). Část témat navazuje na předcházející rok, nově byla začleněna témata 5 až 8 a 11.

Mezi podporovaná témata patří:

 1. implementace a další rozvoj efektivního systému studijního a psychologického poradenství, vč. péče o duševní zdraví;
 2. podpora aktivit pro naplňování udržitelných cílů (Sustainable Development Goals);
 3. plnění legislativních a správních požadavků;
 4. pořádání festivalů, přehlídek, výstav a dalších obdobných akcí;
 5. podpora aktivit studentů v rámci studia na vysokých školách (mj. rozvoj opatření vedoucích k větší integraci nových studentů ke studiu na vysoké škole, rozvoj kompetencí a odborných dovedností studentských zástupců v orgánech vysoké školy, zvyšování povědomí o akademické samosprávě);
 6. rozvoj metod hodnocení kvality vzdělávací činnosti akademických pracovníků;
 7. podpora rozvoje činnosti rad pro vnitřní hodnocení na veřejné vysoké škole bez institucionální akreditace;
 8. rozvoj uznávání výsledků předchozího neformálního vzdělávání ve standardním studiu (zejména s ohledem na uznávání dobrovolnické či humanitární činnosti studujících);
 9. posilování etických principů v prostředí vysokých škol (včetně opatření proti diskriminaci vůči různým skupinám osob a sexuálnímu obtěžování; zvyšování relevance povědomí o genderové problematice mezi studenty i pracovníky a vedením vysokých škol);
 10. výuka v tzv. malých, strategicky a geopoliticky významných studijních programech/oborech;
 11. zvyšování bezpečnosti digitálního prostředí.

   

Aktualizace Národního plánu obnovy v roce 2023

V roce 2023 vláda a Evropská komise schválily aktualizovaný Národní plán obnovy, který má pomoci zejména s celkovou energetickou transformací (byl zaveden nový sedmý pilíř REPowerEU), kromě toho však zahrnuje také priority současné vlády, jako je např. řešení dostupnosti bydlení či digitalizaci státní správy. Podporované aktivity se týkají i oblasti vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a vývoje. Oproti původnímu NPO s alokací 179 mld. Kč se tak rozpočet zvýšil o dalších 50 mld. Kč. Prostředky na realizaci NPO budou České republice poskytnuty v průběhu let 2021 - 2026. Podrobněji o NPO viz Aktualizace Národního plánu obnovy v roce 2023.

 

2022

 

OP Jan Amos Komenský pro oblast vysokých škol

V červnu 2022 schválila Evropská komise Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK), v rámci něhož bylo vyčleněno 19 mld. Kč pro sektor vysokého školství. Priority programu pro zmíněnou oblast jsou následující:

 • Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám pomocí rozvoje přístupné infrastruktury (modernizace infrastrukturního zázemí vysokých škol – makerspace, simulátory, terénní pracoviště, zázemí pro praktický výcvik, přístrojové vybavení, elektronické zdroje či prostory, ve kterých se studenti mohou setkávat nad týmovými projekty). 
 • Internacionalizace studia – k hlavním cílům vzdělávání by mělo patřit posilování jazykových kompetencí dětí, žáků, studentů a pracovníků a rovněž podpora mobilit všech skupin zainteresovaných na vzdělávání. Specificky pro prostředí VŠ je plánováno posílení nabídky předmětů vyučovaných v cizím jazyce a uskutečňování studijních programů ve spolupráci se zahraničními subjekty.
 • Podpora znevýhodněných skupin a prosazování rovného přístupu ke vzdělání. Intervence budou cílit na podporu dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, nejen ty s různými formami znevýhodnění, ale i na nadané. Předpokladem k tomu je zvýšení odborné způsobilosti pedagogických a akademických pracovníků pro práci s heterogenními skupinami.
 • Prosazovat socioekonomickou integraci marginalizovaných komunit jako jsou Romové.
 • Posilovat celoživotní učení na vysokých školách, a to zejména ve sféře občanského vzdělávání, mediální a digitální gramotnosti. 

Viz též OP Jan Amos Komenský byl schválen Evropskou komisí.

Podpora ukrajinských studentů a vědců

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje studium ukrajinských studentů na českých vysokých školách. K 1. 3. 2022 vyhlásilo Podnět k předkládání žádostí v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studia ukrajinských studentů v roce 2022. Jde o finanční podporu ukrajinským studentům a studentkám na studium na českých veřejných vysokých školách, které započalo po 24. 2. Pomoc je určena jak pro studenty nově přijaté ke studiu celého studijního programu, tak studenty přijíždějící na krátkodobé studijní pobyty. Celková alokace pro tento účel je 150 milionů korun a na jednoho studenta může z tohoto programu získat vysoká škola až 150 tisíc korun za kalendářní rok 2022. Peníze budou určeny například pro studenty obávající se pokračovat ve studiu za současné situace na Ukrajině, ale i těm, kterým bylo tamní studium znemožněno. Vysoká škola rozhodne sama o tom, zda uchazeči spadají do této kategorie.

Nabídka pomoci přímo od českých vysokých škol ve formě různých asistenčních aktivit, stipendií a nabídky pracovních pozic ukrajinským studentům, akademikům, vědcům a jejich rodinám je dostupná na stránkách studyin.cz/ukraine spravované iniciativou Study in the Czech Republic, která působí v rámci Domu zahraniční spolupráce (DZS). Stránka odkazuje také na web Science For Ukraine, která obsahuje možnosti podpory na institucionální, národní a mezinárodní úrovni pro studenty a vědce.

Vědce a doktorandy podpoří v rámci programu Researchers at Risk Fellowship také Akademie věd ČR. Do konce roku 2023 plánuje formou stáží podpořit alespoň 40 žadatelů z Ukrajiny, do budoucna by se měl program rozšířit i na vědce z jiných zemí, kteří jsou ohroženi válkou či pronásledováním. Počítá se s dotací přibližně 45 000 korun měsíčně na jedno takto vytvořené pracovní místo.

Od 21. března 2022 do 31. března 2023 je účinný zvláštní zákon č. 67/2022, který stanovuje přechodná opatření v rámci školství. Na uchazeče/studenty, kterým byla udělena dočasná ochrana, se vztahují např. tyto výjimky: Vysoká škola nebo fakulta pro ně může stanovit podmínky přijetí ke studiu zvlášť než pro ostatní uchazeče. Při prokazování předchozího vzdělání mohou příslušný doklad nahradit čestným prohlášením. Jsou také osvobozeni od poplatků za nostrifikaci. Nejen pro tyto osoby, ale také pro ostatní státní občany Ukrajiny pak platí, že mohou být osvobozeni od poplatku za přijímací řízení či případných poplatků spojených se studiem.

Aktualizace září 2022

V červnu 2022 nabyla účinnosti novela zákona č. 67/2022, která prodloužila platnost všech opatření až do 31. srpna 2023.

Ministerstvo vyhlásilo pro veřejné vysoké školy výzvu Kurzy českého jazyka pro studenty a pedagogické pracovníky z Ukrajiny, financovanou z Fondů EHP a Norska. Je určena na podporu kurzů realizovaných v období červenec–říjen 2022. Kurzy by měly podpořit rozvoj dovedností v českém jazyce jako cizím jazyce u stávajících, budoucích či potenciálních studentů a pedagogických pracovníků za účelem usnadnění integrace těchto osob do české společnosti a na pracovní trh.

Opatření pro studenty ve vyšších odborných školách – viz Vzdělávání ukrajinských žáků v roce 2022/23.

 

Národní plán obnovy podpoří transformaci vysokoškolského vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo na konci roku 2021 Výzvu k předkládání návrhů projektů v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024. Transformace vysokoškolského vzdělávání bude podpořena částkou ve výši 3 miliardy korun. Hlavním cílem reformy je proměnit formy a obsah vysokoškolského vzdělávání, promítnout nové trendy do struktury studijních programů a přizpůsobit je měnícím se potřebám trhu práce, zejména v souvislosti s vývojem v oblasti digitálních technologií.

Prostředky z Národního plánu obnovy (NPO) mají přispět k urychlení přechodu veřejných vysokých škol k novým, zejména digitálním formám výuky, a zvýšit tak podíl kombinovaného (blended learning) a distančního vzdělávání na jednotlivých vysokých školách. Velký důraz je kladen také na zvyšování kompetencí akademických pracovníků v oblasti využívání informačních technologií a inovativních přístupů ve výuce.

Jedním z trendů je podpora tvorby nových profesně zaměřených studijních programů i nových studijních programů v progresivních oborech orientovaných především na digitální technologie, moderní technologie a inženýrství, kvalitu životního prostředí, plánování krajiny, odpadové hospodářství, energetiku, stavebnictví, inovace v oblasti mobility či ve zdravotní a sociální péči.

Reforma se zároveň připojuje k evropskému trendu celoživotního učení, reagujícímu na současné i budoucí potřeby trhu práce. NPO podpoří tvorbu kurzů zaměřených na rozšiřování dovedností (tzv. upskilling a reskilling). Půjde o kurzy specializované na kvalifikované osoby, které si potřebují rozšířit své portfolio o specifické znalosti či kompetence, v oblastech, v nichž mají vysoké školy vysokou přidanou hodnotu. NPO si dále klade za cíl podpořit vydávání tzv. mikrocertifikátů (micro-credentials), díky nimž budou moci absolventi těchto kurzů transparentně prokázat absolvování kurzů či částí standardního studia, a to i na mezinárodní úrovni.

MŠMT významným způsobem podpoří společné projekty veřejných vysokých škol zaměřené na naplnění cílů v oblasti digitalizace a metodického uchopení problematiky mikrocertifikátů, jejichž realizace vyžaduje spolupráci všech vysokých škol.

Program na podporu strategického řízení vysokých škol pro roky 2022–2025

V roce 2020 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo Program na podporu strategického řízení vysokých škol pro roky 2022–2025. Cílem je přispět naplňování cílů předložených strategických záměrů veřejných vysokých škol, které se odvíjejí od Strategického záměru ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021. Program je určen na podporu hlavních strategických opatření v oblasti vzdělávací činnosti, řízení, vnitřních procesů a v menší míře též tzv. třetí role. Pro jednotlivé školy byla předem stanovena maximální výše příspěvku v jednotlivých letech programového období. Celková alokace programu na období čtyř let činí 4,94 miliard Kč.

 

Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy pro rok 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo, tak jako v předchozích letech, Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy pro rok 2022. Jeho cílem je přispět k naplňování jednotlivých priorit stanovených ve Strategickém záměru ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021 a v Plánu realizace Strategického záměru pro oblast vysokých škol pro rok 2022 a na ně navazujících cílů jednotlivých vysokých škol. Program podporuje sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v České republice; každý projekty musí řešit minimálně dvě vysoké školy společně.

Mezi podporovaná témata patří:

 1. rozvoj distančních metod vzdělávání (mj. blended learning, sběr dat o studentech a absolventech nebo rozvoj opatření na snižování studijní neúspěšnosti); 
 2. hodnocení kvality studijních programů (s důrazem na profesní profil); 
 3. elektronizace agendy
 4. nastavení efektivního systému studijního a psychologického poradenství (vč. péče o duševní zdraví);
 5. posilování etických principů v prostředí vysokých škol (vč. opatření proti diskriminaci), genderová problematika; 
 6. rozvoj internacionalizace (zejm. virtuální nebo blended aktivity, digitalizace a udržitelné cíle); 
 7. elektronická výměna informací o studiu, uznávání kreditů ze studijních mobilit, zejména implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper, European Student Card, EMREX; 
 8. zahraniční akreditace/evaluace studijních programů; 
 9. plnění legislativních a správních požadavků (vč. kybernetické bezpečnosti); 
 10. pořádání festivalů, přehlídek, výstav apod.; 
 11. aktivity v rámci předsednictví České republiky Radě Evropské unie v roce 2022; 
 12. aktivity pro naplňování udržitelných cílů
 13. výuka v tzv. malých, strategicky a geopoliticky významných studijních programech (oborech)