Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Národní reformy v oblasti vzdělávání a péče v raném dětství

Czechia

14.Probíhající reformy a politické iniciativy

14.1Národní reformy v oblasti vzdělávání a péče v raném dětství

Last update: 28 March 2024

2024

Aktuálně nejsou uveřejněny nové reformy.

2023

Novela zákona o pedagogických pracovnících

Novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) přináší řadu změn, které se týkají rovněž oblasti vzdělávání a péče v raném dětství. Podrobnější informace o novele naleznete v části Národní reformy v oblasti školního vzdělávání.

Ukrajinské děti v mateřských školách a dětských skupinách – novinky od ledna 2023

V novém roce pokračuje podpora dětských skupin a mateřských škol, které přijímají děti s dočasnou ochranou přicházející z Ukrajiny. V prvním čtvrtletí 2023 byly schváleny novely tzv. Lex Ukrajina a aktualizovány nezbytné finanční programy.

Novela zákona 67/2022 o opatřeních v oblasti školství z ledna 2023 prodloužila jeho platnost do srpna 2024. Současně umožnila mateřským školám stanovit pro děti s dočasnou ochranou zvláštní termín zápisu pro školní rok 2023/24, a to v období od 1. června do 15. července 2023. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k tomu pro školy připravilo metodiku. V roce 2023 ministerstvo také navázalo na finanční podporu pro zaměstnávání ukrajinských asistentů pedagoga a pro adaptační skupiny.

V březnu 2023 vstoupila v platnost novela zákona 66/2022 o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a sociálního zabezpečení, která krom jiného prodloužila jeho platnost do 31. března 2024. Nadále tedy trvají dosavadní opatření pro dětské skupiny, zejména možnost žádat o státní příspěvek kdykoliv během roku a přijímat i děti, jejichž rodiče nejsou zaměstnanci provozovatele dětské skupiny.

Podpora služeb v raném dětství z OP Zaměstnanost plus (2022 a 2023)

V rámci nového Operačního programu Zaměstnanost plus vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2022 a 2023 dvě výzvy na podporu dětských skupin a také výzvu určenou k prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání, jejíž součástí je i podpora dětí raného věku a jejich rodin, zejm. jejich zapojení v různých typech předškolních zařízení. Blíže viz Výzvy OP Zaměstnanost (2022 a 2023).

2022

OP Jan Amos Komenský – předškolní vzdělávání

V červnu 2022 byl schválen Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) pro období 2021–2027. Podporuje oblast výzkumu a vývoje i vzdělávání na všech úrovních. Podrobnější informace jsou uvedeny v oddíle OP Jan Amos Komenský byl schválen Evropskou komisí.

OP Zaměstnanost plus – předškolní vzdělávání a péče o malé děti

S novým programovým obdobím 2021–2027 byly v ČR spuštěn nový Operační program Zaměstnanost plus (OPZ+). V rámci naplňování specifického cíle zaměřeného na genderově vyváženou účast na trhu práce, rovné pracovní podmínky a lepší rovnováhu mezi prací a osobním životem budou podporovány také aktivity v oblasti služeb péče o děti. 

Aktivity se zaměří na budování a provoz, nastavení kvality a následný rozvoj sítě finančně i místně dostupných služeb péče o děti typu dětské skupiny. Důraz bude kladen na pokrytí stávajícího nedostatku služeb pro děti do tří let, případně pro starší děti dle aktuální demografické situace. Zahrnuty budou služby veřejné i podnikové (zaměstnanecké). Podpořeno bude také vzdělávání osob pracujících v zařízeních péče o děti a osob poskytujících/připravujících se na poskytování služeb péče o děti.

Podrobnější informace naleznete v oddíle Byl spuštěn OP Zaměstnanost plus.

Vzdělávání ukrajinských dětí v mateřských školách v roce 2022/23

V novém školním roce se v mateřských školách téměř zdvojnásobil počet dětí příchozích z Ukrajiny (ke 12. září navštěvovalo školy kolem 9 tisíc těchto dětí; zdroj: MŠMT). Již s předstihem byly přijata opatření, která by měla usnadnit jejich začlenění do vzdělávání. V červnu 2022 nabyla účinnosti novela zákona č. 67/2022, která prodloužila platnost většiny ustanovení pro ukrajinské děti a pedagogické pracovníky až do 31. srpna 2023. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo řadu metodických materiálů a nabízí také různé zdroje financování vzdělávání těchto dětí. Podrobněji viz Vzdělávání ukrajinských žáků v roce 2022/23.

Ukrajinské děti v mateřských školách a dětských skupinách v roce 2021/22

Ukrajinské děti, kterým byla udělena dočasná ochrana, mají přístup k předškolnímu vzdělávání (především v mateřských školách) podle školského zákona stejně jako čeští občané. Na děti v posledním předškolním roce (5leté) se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, pokud na území ČR pobývají déle než 90 dní. Dětem náleží jazyková podpora stejně jako ostatním cizincům. V souvislosti s dočasnou ochranou Ukrajinců byl přijat zákon č. 67/2022, který je účinný od 21. března 2022 do 31. března 2023. Zavádí specifická opatření ve školství, která jsou popsána v oddíle Vzdělávání ukrajinských žáků v roce 2021/22. Finanční zdroje jsou shrnuty v oddíle Finanční podpora vzdělávání žáků migrujících z Ukrajiny.

Do dětských skupin mohou být ukrajinské děti přijaty stejně jako děti české. Zákon 66/2022, který je účinný od 21. března 2022 do 31. března 2022, zavádí některá přechodná opatření pro děti s dočasnou ochranou, která mají jejich přístup ke službě zjednodušit: Dětské skupiny zřízené zaměstnavateli mohou přijímat i děti, jejichž rodiče nejsou zaměstnanci těchto zaměstnavatelů. Poskytovatelé mohou žádat o státní příspěvek i po 31. lednu; pro účely tohoto příspěvku nemusí rodiče v prvních 6 měsících od počátku dočasné ochrany splnit podmínku práce/studia. Dětské skupiny mohou za určitých podmínek zaměstnat cizince s dočasnou ochranou, kteří nesplňují standardní kvalifikační předpoklady.

Před nástupem do mateřských škol i dětských skupin je třeba prokázat absolvování povinného očkování dětí (vyjma dětí v povinném předškolním vzdělávání), rodičům však často chybí příslušné dokumenty. Připravuje se strategie k zajištění nezbytného očkování těchto dětí.

Předškolní vzdělávání dětí-cizinců

V centrálních dokumentech byly nově vymezeny podrobnosti o podpoře dětí-cizinců a dalších dětí s odlišným mateřským jazykem.

Od školního roku 2021/22 obsahuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) samostatnou kapitolu pro jazykovou přípravu dětí s nedostatečnou znalostí češtiny. Jazyková podpora je určena dětem-cizincům i dalším dětem, které pocházejí z jiného jazykového a kulturního prostředí a má být poskytována již od samotného nástupu do mateřské školy.

Vyhláška o předškolním vzdělávání zavádí od září 2021 skupiny pro jazykovou přípravu pro děti-cizince ve věku, kdy je předškolní vzdělávání pro ně povinné (tedy od 5 let). Předpokladem je, aby jich v mateřské škole bylo 4 a více, přesáhne-li maximální počet těchto dětí 8, je zřízena další skupina. Na jazykovou přípravu je vyčleněna 1 hodina týdně. V případě, že těchto dětí je méně než 4, je jim poskytována individuální jazyková podpora v rámci výuky dle RVP PV. Ředitel školy může do skupiny zařadit i mladší děti či děti s českým občanstvím, avšak na zařazení do skupiny není právní nárok.

V souvislosti s těmito změnami byly vydány metodické materiály, které jsou dostupné na webu cizinci.npi.cz, spravovaném Národním pedagogickým institutem. Pedagogičtí pracovníci mají pro výuku k dispozici Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro předškolní vzdělávání.

Skupina pro jazykovou přípravu je hrazena ze státního rozpočtu v rámci financování pedagogické práce (navýšením o jednu týdenní vyučovací hodinu).

Pro více informací viz Specifická podpora cizinců.