Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Politická a ekonomická situace

Czechia

1.Politická, sociální a ekonomická východiska a trendy

1.4Politická a ekonomická situace

Last update: 14 December 2023

Politická situace

Současná vláda byla ustanovena na základě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se konaly v říjnu 2021. Úřadu se ujala v prosinci 2021.Vládu tvoří koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) s koalicí Piráti a Starostové (Piráti a STAN). Předsedou vlády je Petr Fiala (Spolu, ODS).

Pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy se vláda zavázala – mimo jiné – k udržení kvalitního finančního ohodnocení pedagogických pracovníků, zavedení systému profesního růstu pedagogů a dalších nástrojů profesní podpory či vypracování reformy pregraduální přípravy učitelů. Plánována je další úprava rámcových vzdělávacích programů, a to zejména s důrazem na snížení celkového objemu učiva a rozvoj gramotností. Vláda rovněž plánuje aktivně řešit regionální rozdíly v kvalitě vzdělávání, a to cílenou podporou znevýhodněných regionů. V oblasti vysokého školství vláda zavedla novou pozici ministra / ministryně pro vědu, výzkum a inovace. Plánována je např. podpora profesně zaměřených studijních, digitalizace procesů a administrativy či reforma doktorského studia.

Podrobnější informace lze nalézt v Programovém prohlášení vlády.

Ekonomická situace

Česká republika je zemí s vyspělou tržní ekonomikou orientovanou na export. Mezi hlavní odvětví průmyslu v Česku patří průmysl chemický, strojírenský, potravinářský a hutnický. Pro export je nejdůležitější výroba automobilů.

Po napadení Ukrajiny ruskými ozbrojenými vojsky 24.2 2022 započal bezprecedentní vojenský konflikt a s ním související celosvětová energetická krize, jejíž následky v současné době pociťuje většina zemí. Patrné je především prudké zdražení energií a surovin, které negativně ovlivnilo zejména energeticky náročná průmyslová odvětví a promítlo se do konečných cen řady výrobků. Prudký růst cen a s ním spojený propad reálných příjmů způsobil pokles spotřeby domácností, který se projevil zpomalením v některých odvětvích služeb a v obchodě.

S tím souvisí i vysoká inflace - průměrná roční míra inflace v České republice v roce 2022 byla 15,1 %, což je nejvíce za posledních 20 let; tato hodnota je o 11,3 procentního bodu vyšší než v roce 2021. Vysoká inflace zpomaluje ekonomický růst a snižuje životní úroveň obyvatel. K mimořádně silnému růstu spotřebitelských cen dochází hlavně u potravin, zemního plynu, elektřiny a nájemného. V červnu 2023 ceny zboží meziročně vzrostly úhrnem o 10,7 % a ceny služeb o  7,9 %. Největší vliv na výši růstu spotřebitelských cen měly ceny bydlení, a to zejména zdražení energií (teplo, teplá voda, elektřina, vodné, stočné) a dále potravin. V oblasti rekreace a kultury vzrostly ceny dovolených s komplexními službami o 14,4 % a ceny stravovacích a ubytovacích služeb o cca 14 %. Naopak ceny pohonných hmot a olejů klesly oproti předchozímu roku o 25,0 %.

Hrubý domácí produkt v roce 2022 meziročně vzrostl o 2,4 %.

Ekonomicky aktivních je 60,3 % obyvatelstva ve věkové skupině 15+ (1. čtvrtletí 2023 ) a 77,8 % obyvatelstva ve věkové skupině 15–64 (duben 2023). S rostoucí úrovní vzdělávání se zvyšuje věk nástupu do zaměstnání, prodlužuje se ale i věk odchodu do důchodu. Míra zaměstnanosti osob věkové skupiny 15+ činila v 1. čtvrtletí 2023 58,8 %. Z dlouhodobého hlediska klesá podíl osob zaměstnaných v zemědělství ve prospěch průmyslu i služeb.

Míra nezaměstnanosti ve věkové skupině 15 + se dlouhodobě drží na velmi nízké úrovni -  v 1. čtvrtletí 2023 činila       2,6 %. Nezaměstnanost vykazuje velké regionální rozdíly a je rovněž výrazně podmíněna věkem, pohlavím a dosaženým vzděláním.

Podíl výdajů na školství činil v roce 2021 4,6 % HDP. I přes nárůst v posledních letech je ve srovnání s ostatními evropskými státy stále relativně nízký. Financování školství je popsáno v kapitole 3 Financování vzdělávání.

 

Hrubý domácí produkt a veřejné výdaje na školství v letech 2011 až 2021 (v mld. Kč)

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20201) 20211)
HDP v mld Kč v běžných cenách (sezónně očištěno) 4 062,3 4 088,9 4 142,8 4 345,8 4 625,4 4 767,9 5 110,7 5 408,8 5 748,7 5 650,5 6 108,4
Veřejné výdaje na školství v mld Kč, běžné ceny 156,0 154,6 155,4 160,9 166,2 162,2 181,6 221,5 247,9 262,3 280,7
Výdaje na školství v relaci k HDP v % 3,8 3,8 3,8 3,7 3,6 3,4 3,6 4,1 4,3 4,6 4,6
                       
Index spotřebitelských cen (rok 2015 =100) 94,8 97,9 99,3 99,7 100,0 100,7 103,1 105,3 108,3 111,8 116,1
meziroční inflace 1,9 % 3,3 % 1,4 % 0,4 % 0,3 % 0,7 % 2,5 % 2,1 % 2,8 % 3,2 % 3,8

Pozn. Včetně výdajů Ministerstva obrany

1) Výše HDP v běžných cenách v jednotlivých letech je stavem publikovaným ČSÚ k červnu 2022.

Pramen: Vývojová ročenka školství 2010/11–2020/21

 

Zastoupení vzdělanostních skupin v populaci

Podíl populace s dokončeným vzděláním ve věkové skupině v %:

Věková skupina Vyšší sekundární vzdělání1)    Terciární vzdělání2)    Alespoň vyšší sekundární vzdělání3)   
  2013 2022 2013 2022 2013 2022
2564 72 68 21 27 94 94
2534 65 58 29 35 94 93
3544 75 63 20 32 95 95
4554 76 74 18 22 94 96
5564 73 76 14 19 87 94

Pramen: Eurostat Database

1) ISCED 3-4.

2) ISCED 5-8 (vyšší odborné vzdělání v konzervatoři (zakončené absolutoriem) – ISCED 550, vyšší odborné vzdělání (ISCED 655) a vysokoškolské vzdělání (ISCED 645, ISCED 746, ISCED 8)).

3) ISCED 3-8 (alespoň ISCED 3, tj. alespoň střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou).