Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Demografická situace, jazyky a náboženství

Czechia

1.Politická, sociální a ekonomická východiska a trendy

1.3Demografická situace, jazyky a náboženství

Last update: 14 December 2023

Demografická situace

Česká republika má rozlohu 78 866 km2; počet obyvatel k 31.3 2023 byl 10 850 620. Země je charakterizována velkým počtem převážně malých obcí a relativně rovnoměrnou hustotou osídlení. Hlavní město Praha má 1 357,3 tisíc obyvatel (stav k 31.12 2022), dalších 5 měst překračuje hranici 100 tisíc obyvatel.

Demografický vývoj

Demografický vývoj v celém poválečném období byl nepravidelný. Do značné míry to bylo důsledkem vládních pro populačních opatření, např. zvýhodňováním rodin s dětmi při přidělování bytu, prodlužováním mateřské dovolené, poskytováním výhodných novomanželských půjček.

Po roce 1989 se demografické procesy v krátké době připodobnily západoevropskému modelu: prodloužila se naděje dožití (střední délka života při narození), poklesla porodnost, zvýšil se věk při sňatku a věk ženy při prvním porodu. Úhrnná plodnost (počet narozených dětí na jednu ženu) klesla v roce 1996 pod 1,2, zatímco ještě v roce 1990 dosahovala hodnoty 1,89. Teprve v roce 2004 plodnost opět překročila hodnotu 1,2 dítěte na jednu ženu a počet dětí narozených v ČR v jednom roce stoupl nad 100 tisíc. K tomuto zvýšení porodnosti a plodnosti vedl fakt, že děti začala mít početná generace žen narozených v 70. letech. V posledních letech činila úhrnná plodnost 1,7 dětí na jednu ženu, v roce 2022 však tato hodnota klesla na 1,62. Ve stejném roce se v České republice narodilo 101,3 tisíc dětí; průměrný věk matek při narození prvního dítěte se od 90. let kontinuálně zvyšuje a v roce 2022 činil 28,8 let. Od 90. let také výrazně vzrostl podíl dětí narozených mimo manželství (v roce 2022 to bylo 48 % oproti zhruba 10 % dětí na začátku 90. let). Střední délka života (naděje dožití při narození) má dlouhodobě rostoucí trend; v roce 2020 však poprvé v poválečné historii meziročně poklesla vlivem pandemie Covid-19. V roce 2022 činila střední délka života 76,1 let u mužů a 82 let u žen.

Situace ve školství

Nepravidelnost demografického vývoje se odráží v počtu dětí, žáků a studentů na jednotlivých vzdělávacích stupních. Tento vývoj vykazuje v dlouhodobých časových řadách výkyvy a může tak způsobovat kapacitní problémy ve školství.Kapacity škol na úrovni předškolního vzdělávání jsou ovlivněny legislativními změnami v posledních letech.  Na jaře 2022 se navíc zvýšil počet dětí z Ukrajiny v souvislosti s válkou a během následujících měsíců se průběžně měnil (viz dále). Podle zjištění České školní inspekce měla pětina mateřských škol při přijímání ukrajinských dětí problém s kapacitou. S účinností od 1. září 2017 byl zaveden povinný poslední ročník předškolního vzdělávání; od roku 2018 navíc mají nárok na místo v mateřské škole i tříleté děti. Tyto skutečnosti způsobily nedostatek míst v mateřských školách zejména ve velkých městech a jejich okolí. Ačkoli se kapacity mateřských škol průběžně rozšiřují, stále zůstává vysoký počet odmítnutých žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání, tedy nepřijatých dětí. V roce 2022 činil 26,1 % z celkového počtu, což je zhoršení o 1,1 p. b. oproti minulému školnímu roku. Nepříznivou situaci z předchozích let nyní ještě umocnila uprchlická vlna. Kapacita mateřských škol je také značně regionálně diferencována. Podle České školní inspekce se nedostatek míst nejvýrazněji projevuje v Praze, Brně a Středočeském kraji, v některých regionech však naopak místa přebývají. Odpovědnost za chybějící místa mají podle zákona v prvé řadě zřizovatelé mateřských škol, což jsou nejčastěji obce a města, resp. městské části. 

Na základních školách počet dětí od roku 2010 stoupá, přičemž v současnosti a v nadcházejících letech bude posilovat segment 2. stupně základních škol, kam se přesunuly početné kohorty žáků z prvního stupně. 

V důsledku válečné agrese Ruské federace na území Ukrajiny bylo k 15. květnu 2022 uděleno pobytové oprávnění v České republice 68 983 dětem školního věku (6–14 let). K tomuto datu jich bylo v základních školách zapsáno více než 28 tisíc (viz též dále). Ještě více se tak zvýšil tlak na kapacity základních škol. Jedná se především o území velkých měst a jejich zázemí, především pak o území pražské aglomerace, kde je nejvyšší koncentrace ukrajinských uprchlíků.

Počet žáků ve středním vzdělávání od školního roku 2019/2020 v souvislosti s demografickým vývojem každoročně vzrůstá.  V posledních letech čelí Česká republika kapacitním problémům při přijímání na střední školy z důvodu silných ročníků populace 15letých žáků odpovídajících poslednímu ročníku základní školy, které budou pravděpodobně pokračovat ještě několik dalších let.  Nedostatečné kapacity se projevují zejména v případě gymnázií a dalších škol se všeobecným zaměřením, a jsou také významně regionálně podmíněny, kdy přetlak přihlášených je nejvyšší v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji. Celkový počet uchazečů, kteří podali přihlášky na střední školy v roce 2023, narostl oproti roku 2022 o 13 %, nárůst byl zesílen i příchodem ukrajinských žáků.  Největší segment středního školství stabilně tvoří žáci středního odborného vzdělávání s maturitní zkouškou (cca 44 %), přibližně pětina žáků pak studuje v nematuritních oborech vzdělání. Na žáky gymnázií (včetně víceletých) připadá zhruba 30% podíl na celkovém počtu žáků ve středním vzdělávání.

Absolutní počet studentů i nově přijatých v terciárním vzdělávání od roku 2010 viditelně poklesl, rovněž vlivem demografické situace, v posledních letech však dochází k mírnému nárůstu celkového počtu studujících.

Dlouhodobý problém související se stárnutím populace představuje zajištění dostatečného počtu učitelů základních a středních škol, neboť početné skupiny pedagogů se posouvají do vyšších věkových kategorií. V blízké budoucnosti je tak nutné počítat s potřebou nahrazení učitelů odcházejících ze školství po dosažení důchodového věku. Blíže viz Plánovací politika v kap. 9

V souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, který eskaloval ruským útokem 24. února 2022, se Česká republika stala cílem ukrajinských uprchlíků, z nichž velkou část tvoří děti, žáci a studenti. Tato mimořádná situace přináší, a to zejména do oblasti regionálního školství, celou řadu nových fenoménů, které se navíc v čase proměňují. Ministerstvo školství ve spolupráci s dalšími centrálními orgány a přímo řízenými organizacemi v této souvislosti reagovalo jednak úpravou legislativních předpisů (v současnosti již Lex Ukrajina IV), jednak přípravou celé řady podpůrných opatření včetně cílené alokace finančních prostředků. Opatření spočívají např.  v různých dotačních výzvách na podporu ukrajinských migrantů a dále ve formě rozsáhlé metodické podpory, manuálů a doporučení určených pro školy s cílem co nejvíce usnadnit začleňování ukrajinských dětí, žáků a studentů. Podrobněji o podpoře škol v době válečného konfliktu na Ukrajině viz https://www.edu.cz/ukrajina/.

V dubnu 2023 uskutečnilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy průběžné šetření ke stavu ukrajinských dětí a žáků v českém vzdělávacím systému. Podle tohoto průzkumu vykázaly školy k 31. březnu 2023 celkem 51 281 dětí a žáků - uprchlíků z Ukrajiny. Při srovnání s jejich počty k minulému šetření z 30. září 2022 došlo k nárůstu o 996 dětí a žáků z Ukrajiny. Zaměstnanců z řad Ukrajinců s vízem dočasné ochrany je ve školách aktuálně 2090, z toho zhruba polovina vykonává práci učitelek a učitelů či ostatních pedagogických pracovníků.  

Z hlediska druhu škol tvoří největší podíl ukrajinští žáci v přípravných třídách základních škol (7 % ze všech dětí) a v základních školách (3,9 % ze všech žáků v ZŠ), viz tabulka níže. Oproti září 2022 procentuálně přibylo nejvíce dětí z Ukrajiny v přípravných třídách základních škol (o cca 32 %) a v mateřských školách (cca o 11 %), naopak na středních školách byl vykázán mírný pokles ukrajinských studentů (o 2,6 %).

 

Počet dětí/žáků celkem (k 30.9 2022)

Počet ukrajinských dětí/žáků - azylantů/uprchlíků (k 31.3 2023)

Podíl ukrajinských dětí/žáků - azylantů/uprchlíků z dětí/žáků celkem

Mateřské školy

369 205

7 668

2,1%

Přípravné třídy a stupně

6 731

473

7,0%

Základní školy

1 007 778

39 680

3,9%

Střední školy

463 200

3 368

0,7%

Konzervatoře

3 837

92

2,4%

Pozn. V případě SŠ a konzervatoří je v tabulce uveden počet studií, neboť někteří žáci se vzdělávají ve více než jednom oboru studia.

 

Zdroj: MŠMT

 

Demografické stárnutí obyvatelstva

Česká republika se stejně jako většina evropských států potýká s demografickým stárnutím obyvatelstva. V roce 2022 tvořila předproduktivní složka populace (0–14 let) 16,2 % všech obyvatel, produktivní složka (15–64 let) 63,4 % a poproduktivní (65 a více let) 20,4 %. Podle prognózy populačního vývoje bude obyvatelstvo stárnout především shora věkové struktury, tzn., že bude přibývat osob ve vyšším věku a podíl produktivní složky se sníží.

K největší početní redukci obyvatel ve věku 15 až 64 let by podle ČSÚ mělo docházet na přelomu 30. a 40. let tohoto století. Na konci roku 2050 by do této věkové kategorie mělo patřit 6 mil. osob, resp. 56 % obyvatel ČR (v roce 2019 to bylo téměř 64,1 %, viz výše). K zastavení poklesu by mělo dojít až na sklonku 50. let.

Kolem roku 2060 bude kulminovat podíl poproduktivní složky obyvatelstva, a to až na 30,5 %. V roce 2053 by mělo na jednu osobu v poproduktivním věku připadat 1,4 osoby v produktivním věku. V dalších letech pokrytých prognózou se tento poměr už snižovat nemá.

Cizinci

Podle Sčítání 2021 tvořili 4,7 % obyvatel cizinci. Mezi nimi byly v populaci zastoupeny nejvyšším podílem osoby se státním občanstvím Ukrajiny (1,4 %), Slovenska (0,9 %) a Vietnamu (0,5 %). Obyvatelé s cizím státním občanstvím ze zemí EU tvořili 1,5 % populace a mimo zemí EU 3,2 % populace. (Údaje zahrnují pouze osoby s jedním státním občanstvím.)

V souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině a s udělováním dočasné ochrany ukrajinským uprchlíkům počet cizinců v posledním roce výrazně narostl. Podle předběžných dat ČSÚ bylo k 31.3 2023 v České republice registrováno 1 010 692 osob s cizím státním příslušenstvím, z nichž více než polovinu tvořili Ukrajinci (527 268). 

Zdroje dat: Prognóza populačního vývoje České republiky na období 2008–2070, Výroční zpráva České školní inspekce, Webové stránky Eurostatuwebové stránky Českého statistického úřadu

Věková struktura populace – hlavní věkové skupiny

Populace (v %) 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2022
0–14 18,3 16,2 14,6 14,4 15,4 16,1 16,2
15–64 68,4 69,9 71,1 70,1 66,3 63,8 63,4
65 a více 13,3 13,9 14,2 15,5 18,3 20,3 20,4
Celkem 10 321 344 10 232 027 10 251 079 10 532 770 10 578 820 10 701 777 10 827 529

Pozn.: K 31. 12. daného roku.

Zdroj: Český statistický úřad

¨

Věková struktura populace

Obrázek

Zdroj: Český statistický úřad

Vybrané demografické charakteristiky a charakteristiky zaměstnanosti

  2000 2005 2010 2015 2020 2022
Střední délka života mužů při narození 71,65 72,88 74,37 75,8 75,3 76,1
Střední délka života žen při narození 78,35 79,10 80,60 81,4 81,4 82,0
Obecná míra nezaměstnanosti (%)1) 8,8 7,9 7,3 5,0 2,6 2,2
Míra zaměstnanosti (%)1) 55,1 54,7 54,2 56,4 58,3 58,8
Přirozený přírůstek obyvatelstva2) -1,8 -0,6 1,0 0,0  -1,8 -1,8
Přírůstek stěhováním2) -0,6 3,5 1,5 1,5 2,5 30,63)
Celkový přírůstek2) -1,1 3,0 2,5 1,5 0,7 28,93)

1) Obyvatelstvo ve věku 15 let a více. Zdroj: VŠPS (Výběrová šetření pracovních sil).

2) Na 1000 obyvatel.

3) Hodnoty ovlivněny migrací v důsledku ozbrojeného konfliktu na Ukrajině.

 

Zdroj: Český statistický úřad

Jazyky – úřední a menšinové

Úředním jazykem je čeština patřící do skupiny západoslovanských jazyků. Regionální nářečí nemají statut jazyka, okruh osob, které jednotlivými nářečími hovoří, je malý, a proto nářečí není ve škole problémem.

Příslušnost k národnostní menšině a využívání práv s tím spojených jsou dle zákona o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů věcí svobodné volby občana. Tradičními národnostními menšinami jsou Slováci, Poláci a Němci. Moravané a Slezané mluví česky.

V rámci Sčítání 2021 se k české národnosti přihlásilo 83,8 % z těch, kteří otázku na národnost vyplnili, k moravské národnosti pak 5,0 % a k národnosti slezské 0,2 %. Z dalších národností byla nejčastěji deklarována národnost slovenská (1,3 %), ukrajinská (1,1 %) a vietnamská (0,4 %). (Vyplnění otázky na národnost bylo dobrovolné, bez vyplnění ji nechalo 31,6 % osob, při sčítání v roce 2011 to bylo 25,3; údaje zahrnují pouze osoby s jednou uvedenou národností.)

Informace o vzdělávání národnostních menšin jsou uvedeny v části Podpůrná opatření pro žáky předškolního a školního vzdělávání v kapitole 12.

Náboženství

Stát je konfesně neutrální, oficiální náboženství tedy neexistuje. Svoboda vyznání je zaručena listinou základních práv a svobod a každý má právo projevovat své náboženství nebo víru.

Religiozita obyvatelstva, která je tradičně nízká, po krátkém období rozmachu po roce 1989 dále klesla. V rámci Sčítání 2021 v odpovědi na náboženskou víru deklarovalo 18,7 % z těch, kteří otázku vyplnili, že jsou věřící a hlásí se k církvi nebo náboženské společnosti. Odpověď bez náboženské víry tvořila více než dvě třetiny (68,3 %) odpovědí. Necelá desetina obyvatel (9 %) uvedla, že jsou věřící, ale nehlásí se k žádné církvi ani náboženské společnosti. Vyplnění otázky na náboženskou víru bylo dobrovolné, nevyplněnou ji nechalo 30,1 % osob (při sčítání v roce 2011 to bylo 44,7 %).

Na základě historického vývoje (reformační hnutí počátkem 15. stol., silná protireformace spojená s příchodem Habsburků a rekatolizace českých zemí po r. 1627) je nejsilněji zastoupena církev římskokatolická (54 % z počtu věřících podle výsledků Sčítání 2021). Českobratrská církev evangelická a československá církev husitská jsou další dvě nejpočetnější církve. V lednu 2023 bylo v rejstříku církví a náboženských společností celkem registrováno 44 církví a náboženských společností (podmínkou registrace církve je dle zákona o církvích a náboženských společnostech 300 dospělých věřících).

Škola se teprve po roce 1989 otevřela náboženským vlivům jak obsahově (znovuzavedení možnosti vyučovat náboženství, návrat informací o církvích do obsahu historického a občansko-výchovného vzdělávání), tak organizačně (zakládání církevních škol, zrušení kvantitativních omezení teologického studia). Podmínky vyučování náboženství na veřejných školách stanoví školský zákon.