Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Organizace předškolního vzdělávání

Czechia

4.Vzdělávání a péče v raném dětství

4.3Organizace předškolního vzdělávání

Last update: 4 April 2024

Požadavky na přijetí a volba zařízení

Základní podmínky přijímání k předškolnímu vzdělávání upravuje školský zákon.

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje výlučně ředitel mateřské školy. Děti jsou do mateřské školy přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce, kterou předloží řediteli společně s potvrzením o zdravotním stavu dítěte a potvrzením o řádném očkování od všeobecného lékaře pro děti a dorost (potvrzení o očkování není nutné doložit u dětí, pro které platí povinné vzdělávání). Dítě se vzdělává ve spádové mateřské škole nebo může rodič pro své dítě zvolit jinou mateřskou školu. V tom případě oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy. Pokud zákonný zástupce zvolí pro své dítě individuální (domácí) vzdělávání, oznámí po přijetí do mateřské školy tuto skutečnost řediteli.

Ředitel školy zřízené obcí či svazkem obcí přednostně přijme děti které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně 3. roku věku (do 31. srpna), pokud mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v příslušném školském obvodu nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

U ostatních dětí může stanovit určitá kritéria, která nesmí být v rozporu se všeobecně závaznými předpisy, nesmí být diskriminační a nesmí omezovat práva dítěte. Za diskriminační je např. považováno kritérium znevýhodňující děti, jejichž rodiče jsou na mateřské (rodičovské) dovolené s mladším sourozencem. Přímou diskriminaci pak představuje paušální odmítnutí přijmout do mateřské školy děti se zdravotním postižením. Rozhodnutí o nepřijetí musí být vždy řádně a důkladně odůvodněno.

V mateřských školách zřízených zaměstnavatelem pro děti zaměstnanců se neuplatňuje přednostní přijetí dětí starších 3 let a přijetí může být omezeno pouze na děti zaměstnanců zřizovatele. 

Velikost skupin a počet dětí na pracovníka

V mateřské škole lze děti do tříd dělit podle věku nebo do jedné třídy zařazovat děti z různého věku a tvořit třídy věkově smíšené.

Maximální počet dětí ve třídě mateřské školy, a tedy i maximální počet dětí na učitele je 24. Minimální úroveň kvalifikace učitelů mateřských škol je ISCED 354. Zřizovatel může povolit výjimku k navýšení počtu dětí ve třídě až o 4 děti (tedy až na 28 v běžné třídě). Ředitel mateřské školy je povinen zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání v témž okamžiku, v žádném případě nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí (např. v případě přijetí dětí z jiných mateřských škol v měsíci červenci a srpnu). V některých případech je stanoven nižší maximální počet:

 • V každé třídě mateřské školy musí být každý den zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů minimálně v rozsahu dvou a půl hodin. V tuto dobu tedy na každého pracovníka (učitele) připadá 12 dětí.
 • Při pobytu mimo území mateřské školy musí na jednoho učitele mateřské školy připadat maximálně 20 dětí. V případě třídy, v níž jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 2. až 5. stupně nebo děti mladší 3 let, maximálně 12 dětí.
 • Za každé ve třídě zařazené dítě mladší 3 let se nejvyšší počet dětí ve třídě snižuje o 2 děti, celkově pak nejvýše o 6.
 • Pokud jsou ve třídě zařazeny děti se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznaným podpůrným opatřením 3. až 5. stupně. Nejvyšší počet dětí ve třídě se podle pravidel stanovených vyhláškou snižuje, nejvýše však o 5 dětí.
 • Je-li o třídu lesní mateřské školy, ve které je přítomno více než 8 dětí, vykonává pracovní činnost kromě učitele mateřské školy souběžně ještě nepedagogický pracovník s předepsanou odbornou způsobilostí.

Ve školním roce 2022/23 činil průměrný počet zapsaných dětí na třídu 21,6 a průměrný počet dětí na učitele 10,6. Průměrná škola měla 64 dětí, necelých 35 % mateřských škol mělo jen 1 třídu. (Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.)

Organizace roku, týdne a dne

 

Průběh roku

Školní rok v mateřských školách začíná 1. září běžného roku a končí 31. srpna následujícího roku. Mateřské školy jsou v provozu po celý školní rok, nevztahuje se na ně vyhláška o organizaci školního roku, a neplatí pro ně tedy školní prázdniny. Nicméně, v období prázdnin platných v základních a středních školách však není dána povinnost předškolního vzdělávání pro děti v předškolním ročníku.

Provoz mateřských škol lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsících červenci nebo srpnu, popř. v obou měsících. Rozsah omezení či přerušení stanoví ředitel po projednání se zřizovatelem a oznámí jej rodičům nejméně dva měsíce předem. V průběhu července a srpna lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Podmínkou je, aby počet dětí, který se v témž okamžiku vzdělává, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí.

 

Týdenní a denní rozvrh

Provoz školy a denní rozvrh je v kompetenci vedení mateřské školy. Některé podmínky upravuje školský zákon, vyhláška o předškolním vzdělávání, Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

Týdenní rozvrh je v běžných mateřských školách pětidenní. Je možné zřizovat mateřské školy:

 • s polodenním provozem poskytuje vzdělávání nejdéle 6,5 hodiny denně;
 • s celodenním provozem poskytuje vzdělávání více než 6,5, ale méně než 12 (u lesní mateřské školy méně než 9) hodin denně (zdaleka nejčastější forma);
 • s internátním provozem poskytuje celodenní vzdělávání i noční péči (u lesních mateřských škol internátní provoz možný není).

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole.

Povinné vzdělávání v předškolním ročníku probíhá každý všední den v rozsahu nepřetržitých 4 hodin, začátek stanoví ředitel ve školním řádu v rozmezí od 7 do 9 hodin. Děti mohou v mateřské škole setrvat po celou dobu provozu. Novela školského zákona z roku 2020 legislativně zakotvila vzdělávání distančním způsobem jako rovnocenný způsob vzdělávání v případě krizových situací. Děti v povinném předškolním ročníku jsou povinny vzdělávat se distančním způsobem v míře odpovídající okolnostem.

Režim dne v mateřské škole zahrnuje stravování (zajišťované školními jídelnami, které jsou zpravidla součástí mateřské školy), odpočinek (spánek) a pobyt venku. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání stanoví:

 • Má být zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci; v denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí.
 • Děti mají být každodenně a dostatečně dlouho venku a do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity (dle vyhlášky je denní doba pobytu venku je zpravidla 2 hodiny dopoledne (s některými výjimkami), odpoledne dle délky pobytu v zařízení). Děti by měly mít dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale i v interiéru mateřské školy.
 • Poměr spontánních a řízených činností by měl být v denním programu vyvážený, děti by měly mít dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat.

Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. Školy často nabízejí zájmové kroužky, např. hudební či výtvarné aktivity, předplaveckou výchovu nebo výuku cizího jazyka.