Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Další pracovníci v terciárním vzdělávání

Czechia

10.Řídící a další pracovníci ve školství

10.6Další pracovníci v terciárním vzdělávání

Last update: 7 March 2024

Vyšší odborné školy

Na vyšších odborných školách stejně jako na školách nižších stupňů působí poradenští pracovníci a další pracovníci škol. Inspekční činnost vykonávají pracovníci České školní inspekce.

Vysoké školy

Poradenští pracovníci na vysokých školách

Personální obsazení vysokoškolských poraden není dáno zákonem a je tedy v kompetenci vysoké školy. Závisí na typu poradny: Jedná-li se např. o poradnu poskytující jen psychologické a pedagogicko-psychologické poradenství, zabezpečují její chod obvykle psychologové, kteří mají úvazek rozdělen mezi výuku a práci v poradně. Obdobně fungují poradny studijního a profesního poradenství, zaměstnancem však zde není výhradně psycholog. V poradenských centrech, která mají celoškolskou působnost a zabezpečují více druhů poradenských služeb, jsou obvykle stálí pracovníci bez pedagogického úvazku a některé služby jsou zabezpečovány externími spolupracovníky.

Z poradenských pracovníků musí splňovat kvalifikační předpoklady psychologové (absolvování magisterského studijního programu v oboru psychologie, resp. jiného magisterského studijního programu v kombinaci s psychologií). Předepsána je i kvalifikace pro psychiatry poskytující poradenské služby vysokoškolským studentům. Co se týká ostatních odborností v oblasti vysokoškolského poradenství, není oblast počátečního i dalšího vzdělávání na vysokých školách zcela dořešena.

V rámci rozvojových programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je podporováno i další vzdělávání poradenských pracovníků.

V roce 2009 byl realizován kurz pro vysokoškolské poradce, který organizovala Univerzita Karlova v Praze. Kurzu se účastnili poradci z 15 vysokých škol v ČR.

Další pracovníci na vysokých školách

Na vysokých školách neexistuje žádný obecně platný předpis, který by stanovil, jací další zaměstnanci mimo akademické pracovníky, řídící a vedoucí pracovníky zde mají působit a v jakém počtu. Určuje si ho pouze příslušná vysoká škola sama. Profesní profil neakademických zaměstnanců vysokých škol je proto různý a liší se podle odborného zaměření školy. Patří mezi ně např.:

  • vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci, kteří se nepodílejí na pedagogické činnosti
  • odborní poradci
  • administrativní zaměstnanci
  • knihovníci, archiváři
  • programátoři
  • laboranti, zdravotnický personál, personál školních statků a polesí, zvukoví a televizní mistři na školách, které uskutečňují studijní programy v oblasti umění, počítačoví specialisté v komputerizovaných učebnách a jiných provozech
  • stejně jako řada pomocných profesí – údržbáři, řidiči, kuchaři v menzách, uklízečky, ošetřovatelé hospodářských zvířat, mechanizátoři atd.

Jejich počet kolísá podle finančních možností rozpočtu vysoké školy.

Pracovní podmínky neakademických pracovníků se řídí stejnými právními předpisy jako u akademických pracovníků dané vysoké školy. Řídí se především zákoníkem práce a zákonem o vysokých školách.