Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Národní reformy zaměřené na průřezové dovednosti a zaměstnatelnost

Czechia

14.Probíhající reformy a politické iniciativy

14.5Národní reformy zaměřené na průřezové dovednosti a zaměstnatelnost

Last update: 28 March 2024

2024

Aktuálně nejsou uveřejněny nové reformy.

2023

Výzvy OP Zaměstnanost (2022 a 2023)

V rámci nového Operačního programu Zaměstnanost plus vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) v roce 2022 a 2023 řadu výzev, které se dotýkají vzdělávání.

Některé výzvy jsou určeny pro širší spektrum různých žadatelů (např. profesní a podnikatelská sdružení, vzdělávací a neziskové organizace, kraje a obce atd.). Podporovány jsou tyto cílové skupiny:

 • rodiče malých dětí – prostřednictvím podpory vzniku a provozu nových dětských skupin (Vybudování dětských skupin (1), alokace 300 mil. Kč, a Financování provozu dětských skupin ve veřejné správě, alokace 200 mil. Kč);
 • děti a mládež ohrožené školním neúspěchem (od raného věku, přes předškoláky až po žáky základních škol), se specifickým důrazem na děti ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí ve vybraných obcích – prostřednictvím prevence a řešení předčasných odchodů žáků ze vzdělávání (před ukončením základního vzdělávání), např. činnost multidisciplinárních týmů, poradenství, motivace dětí/rodin k účasti v různých rodinných klubech a předškolních zařízeních, mimoškolní doučování a volnočasové aktivity, vedení rodin ke spolupráci v průběhu školní docházky; alokace 300 mil. Kč (Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání);
 • znevýhodněná mládež (15‒29 let) – prostřednictvím mezinárodních mobilit; alokace 35 mil. Kč (ALMA – mezinárodní mobilita znevýhodněné mládeže);
 • zaměstnanci, s důrazem na osoby ve věku 55+ – prostřednictvím dalšího profesního vzdělávání; alokace 600 mil. Kč (Společně za vzděláváním);
 • ženy ve věku 50+ aktivní na trhu práce – prostřednictvím komplexních vzdělávacích programů; alokace 50 mil. Kč (Posílení kompetencí žen znevýhodněných na trhu práce a v podnikání);
 • osoby znevýhodněné na trhu práce (migranti a azylanti, osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, ve výkonu trestu odnětí svobody, ohrožené závislostmi a další) – např. prostřednictvím rekvalifikace a vzdělávání, rozvoje základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce či aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností; alokace 350 mil. Kč (Podpora osob znevýhodněných na trhu práce);
 • osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené, osoby sociálně slabší a znevýhodněné, které žijí v prostředí venkova – prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje, např. posílení vzdělávání v informační společnosti (komunitní knihovny, mimoškolní doučování, motivační semináře/workshopy pro mládež apod.) či síťování služeb zaměstnanosti (propojování veřejných služeb zaměstnanosti se zaměstnavateli, nestátními neziskovými organizacemi, obcemi a školami); alokace 1,2 mld. Kč (Podpora komunitně vedeného místního rozvoje);
 • různé skupiny – prostřednictvím poskytování genderově nestereotypní informací, zkušeností či dovedností, které podpoří vědomé a informované rozhodování o budoucí profesi, mj. síťování škol a zaměstnavatelů; alokace 40 mil. Kč (Genderově nestereotypní volba studijního oboru a povolání).

Ministerstvo práce a sociálních věcí díky EU a Národnímu plánu obnovy nabízí také stovky milionů Kč na rozvoj digitálních dovedností potřebných pro práci i život v moderní digitalizované společnosti. Projekt Jsem v kurzu umožňuje lidem nabýt nových dovedností a zajistit si práci do budoucna. Je možné si vybírat z nabídky v e-shopu MPSV, kdy ministerstvo zaplatí 82 % u neakreditovaných kurzů a 100 % u kurzů rekvalifikačních, a to až do celkové výše 50 000 Kč na osobu. Dotaci může získat osoba zaměstnaná i nezaměstnaná. (Viz také podkapitolu 8.1.)

Další výzvy jsou zamýšleny pro realizaci rozsáhlejších projektů Úřadem práce ČR, ministerstvy či Národním pedagogickým institutem. Zahrnují tyto oblasti:

 • další vzdělávání posilující postavení cílových skupin na trhu práce, opatření pro podporu návratu do vzdělávání a vedoucí k rozvoji základních kompetencí, poradenské a informační činnosti, motivační aktivity a aktivity vedoucích k získání udržitelného a vhodného zaměstnání, se zaměřením na:
  • uchazeče a zájemce o zaměstnání a neaktivní osoby, vč. různých znevýhodněných skupin; alokace 8,8 mld. Kč (Realizace nástrojů politiky zaměstnanosti na národní úrovni);
  • lidi mladší 30 let, především uchazeče a zájemce o zaměstnání, lidi bez praxe, osoby, které nejsou zaměstnané ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEETs), žáky a studenty posledních ročníků škol a absolventy (do 2 let od ukončení vzdělávání); alokace 1,2 mld. Kč (Záruky pro mladé);
 • tvorba, rozvoj a realizace systémového opatření v dalším vzdělávání, tvorba a rozvoj nových diagnostických nástrojů v kariérovém poradenství, propojování a podpora systému uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení, podpora účasti v dalším profesním vzdělávání, zavádění prvků kvality do vzdělávacího procesu apod.; alokace 200 mil. Kč (Rozvoj dalšího profesního vzdělávání);
 • aktivity v oblast rovnosti žen a mužů, mj. zpracování výzkumů, analytických studií a metodik, nastavení nástrojů pro dlouhodobý sběr dat, implementace nástrojů pro analýzu nerovnosti v odměňování žen a mužů, vzdělávání zaměstnanců; alokace 150 mil. Kč (Implementace Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021‒2030).

2022

Byl spuštěn OP Zaměstnanost plus

S novým programovým obdobím 2021–2027 byl v ČR spuštěn nový Operační program Zaměstnanost plus (OPZ+). OPZ+ je klíčovým předpokladem pro využívání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu plus v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování. Navazuje na Operační program Zaměstnanost, realizovaný v ČR v letech 2014–2020. Řídicím orgánem programu je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Celková částka alokovaná pro OPZ+ činí cca 49 mld. Kč. Téměř polovina této alokace bude věnována na podporu zaměstnanosti, adaptability pracovní síly a rovnosti žen a mužů.

Specifickými cíli jedné z pěti prioritních oblastí operačního programu, která nese název Budoucnost práce, jsou mimo jiné:

 1. Podpora uplatnění na trhu práce pro všechny uchazeče o zaměstnání, zejména pro mladé lidi, dlouhodobě nezaměstnané a na trhu práce znevýhodněné skupiny, stejně jako pro neaktivní osoby; mezi zamýšlenými aktivitami je také podpora dalšího vzdělávání (zejména zvyšování, rozšiřování nebo prohlubování dosavadní kvalifikace) nebo opatření podporující návrat do vzdělávání, případně vedoucí k rozvoji základních kompetencí.
 2. Prosazovat genderově vyváženou účast na trhu práce, rovné pracovní podmínky a lepší rovnováhu mezi prací a osobním životem; zamýšlené aktivity zahrnují budování a provoz kvalitních, finančně a místně dostupných služeb péče o děti předškolního věku za účelem zvýšení účasti rodičů s malými dětmi na trhu práce.