Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Rozdělení pravomocí

Czechia

8.Vzdělávání a odborná příprava dospělých

8.1Rozdělení pravomocí

Last update: 14 December 2023

Zásadní roli v oblasti rozvoje a podpory vzdělávání dospělých mají především Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

Mezi hlavní kompetence Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti vzdělávání dospělých na národní úrovni patří zejména tvorba právní úpravy oblasti dalšího vzdělávání, tvorba koncepcí a strategií, tvorba systému ověřování a uznávání kvalifikací podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a tvorba a implementace Národní soustavy kvalifikací, koncepční propojování počátečního a dalšího vzdělávání, podpora vzdělávaných i vzdělavatelů nebo podpora propagace vzdělávání dospělých. Zvláštní působnost má ministerstvo školství v rekvalifikačním vzdělávání, kde je akreditačním orgánem rekvalifikačních programů podle zákona o zaměstnanosti. Ministerstvo školství dále koordinuje činnost ostatních ministerstev, jiných ústředních orgánů státní správy a profesních komor v příslušných oblastech podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Ministerstvo práce a sociálních věcí se zabývá především zabezpečováním státní politiky zaměstnanosti. V souvislosti se vzděláváním dospělých se věnuje sledování a vyhodnocování současných a budoucích kvalifikačních potřeb na trhu práce, soustavnému dialogu se sociálními partnery, tvorbě a aktualizaci popisu povolání (ve spolupráci se zaměstnavateli) jako nezbytného předpokladu pro stanovení kvalifikačních předpokladů pro jejich výkon a jejich uznávání (Národní soustava povolání); vytváření nástrojů na podporu dalšího vzdělávání ve shodě s potřebami trhu práce k dosažení maximálního možného souladu mezi zdroji a potřebami pracovních sil (viz katalog vzdělávacích příležitostí Jsem v kurzu); rekvalifikacím v souladu s potřebami trhu práce, včetně jejich financování, a vzdělávání uchazečů a zájemců o zaměstnání s cílem zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce; podpoře vzdělávání dospělých, kteří mají ztížený přístup na trh práce; podpoře rozvoje lidských zdrojů na trhu práce, podpoře vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů, zavádění systémů rozvoje lidských zdrojů v podnicích se zvláštním zřetelem na podporu malých a středních podniků (MSP); systémovému zajištění kariérového poradenství pro uchazeče i zájemce o zaměstnání a osoby vstupující na trh práce.

V roce 2010 MŠMT a MPSV zřídila Národní poradenské fórum jako společný poradní orgán v oblasti kariérového poradenství v celoživotní perspektivě, který sdružuje subjekty zabývající se poskytováním a rozvojem služeb kariérového poradenství v ČR včetně institucí státní správy.

V oblasti vzdělávání dospělých hraje roli i Ministerstvo průmyslu a obchodu, které pečuje mj. o zvyšování konkurenceschopnosti průmyslu realizací např. operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost pro roky 2021–2027.

Ministerstvo kultury je pak ústředním orgánem státní správy mj. pro média, pro knihovny a pro kulturně výchovnou činnost a pro umění. Zajišťuje se tak významná část zájmového, kulturního a společenského vzdělávání dospělých.

Všechna ministerstva odpovídají za vzdělávání pro definované profese ve svém resortu. Dále jsou autorizujícími orgány, tj. udělují autorizaci k ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a podílejí se na přípravě kvalifikačních a hodnoticích standardů v oblasti podle své příslušnosti.

Kraje mají v důsledku rozdělení kompetencí jednotlivých úrovní veřejné správy rozhodující část působností ve vzdělávání včetně vzdělávání dospělých, mimo jiné proto, že jsou zřizovateli středních a vyšších odborných škol. Zároveň implementují dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje vzdělávacích soustav krajů, které jsou sice primárně zaměřeny na oblast počátečního vzdělávání, ale věnují se i podpoře celoživotního učení a dalšího vzdělávání na úrovni jednotlivých krajů.

Obce mají ve výchovné a vzdělávací činnosti významnou roli nejen jako zřizovatelé základních škol, které mohou pro vzdělávání dospělých poskytnout prostory, vyučovací prostředky i pracovníky, ale také jako zřizovatelé většiny muzeí, galerií, knihoven a kulturních domů, tradičních organizátorů vzdělávacích a kulturních akcí.

Vedle uvedených správních orgánů mají v dalším vzdělávání významnou roli poradní orgány vlády, především Rada hospodářské a sociální dohody, a sociální partneři. V jednotlivých krajích jsou zřízeny rady pro rozvoj lidských zdrojů (s poradní funkcí). Na úrovni centra i regionů působí rovněž hospodářské komory.