Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Řídící a další pracovníci ve školství

Czechia

10.Řídící a další pracovníci ve školství

Last update: 4 March 2024

Přehled

Péče o děti raného věku

Specifické podmínky pro řídící pracovníky v dětských skupinách nejsou stanoveny. Za službu odpovídá poskytovatel, kterým může být fyzická i právnická osoba.

Předškolní a školní vzdělávání

Pracovníkem odpovědným za správu a řízení mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol, konzervatoří, základních uměleckých škol, škol s právem státní jazykové zkoušky, popř. školských zařízení, je ředitel. Ve školách, které jsou příspěvkovou organizací nebo školskou právnickou osobou (tj. většina veřejných a církevních škol), je ředitel statutárním orgánem právnické osoby. Ředitelé nesou plnou odpovědnost za kvalitu a efektivitu vzdělávacího procesu i za finanční řízení školy, za přijímání a propouštění učitelů atd.

Hodnocení škol a školských zařízení zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení systematicky provádí Česká školní inspekce. Inspekční činnost vykonávají školní inspektoři, kontrolní pracovníci a přizvané osoby.

Na školách a ve školských poradenských zařízeních působí rovněž pedagogičtí pracovníci poskytující poradenské služby. V základních, středních a vyšších odborných školách mezi ně patří výchovní poradci a školní metodici prevence. V některých školách působí též školní psychologové a školní speciální pedagogové.

K dalším pedagogickým pracovníkům patří asistent pedagoga, vychovatel, pedagog volného času a trenér. Ve školách za stanovených podmínek působí také nepedagogičtí pracovníci.  S podporou ze strukturálních fondů Evropské unie některé školy zaměstnávají např. tzv. školní asistenty.

Vysoké školy

V čele veřejné vysoké školy stojí rektor, který jedná a rozhoduje ve věcech školy. 

Legislativní rámec

 

Požadavky na řízení dětské skupiny stanoví zákon o péči o dítě v dětské skupině.

Školský zákon vymezuje kompetence ředitele školy a postup při jeho jmenování a kvalifikační požadavky na pracovníky České školní inspekce.

Zákon o pedagogických pracovnících stanovuje předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků (ředitelů, poradenských pracovníků a dalších pedagogických pracovníků).

Pravomoci rektora vysoké školy a postup při jeho jmenování jsou uvedeny v zákon o vysokých školách.