Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Další pracovníci škol

Czechia

10.Řídící a další pracovníci ve školství

10.4Další pracovníci škol

Last update: 7 March 2024

 

Další pedagogičtí pracovníci

Kromě učitelů patří mezi pedagogické pracovníky podle zákona o pedagogických pracovnících i další zaměstnanci škol a školských zařízení. Někteří z nich jsou uvedeni v samostatých oddílech – asistent pedagogaporadenští pracovnícipedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, učitel jazykové školy. Níže jsou uvedeny informace o zbývajících pedagogických pracovnících: 

Na všechny pedagogické pracovníky se vztahuje povinnost dalšího vzdělávání. Pracovní podmínky jsou stejné jako u učitelů. Ve veřejných školách jsou odměňováni podle jednotného tarifního systému.

Vychovatel

Vychovatelé působí např.:

Rozsah možných kvalifikací je široký, minimálním požadavkem je střední vzdělání s maturitní zkouhttps://eurydice.eacea.ec.europa.eu/cs/national-education-systems/czechia/organizace-struktura-vzdelavaciho-systemuškou v příslušném oboru. Na základě novely zákona o pedagogických pracovnících získají absolventi středního vzdělání s maturitní zkouškou nově odbornou kvalifikaci vychovatele také studiem pedagogiky pro vychovatele v novém rozsahu alespoň 120 hodin. Pokud vychovatelé pracují ve školském výchovném a ubytovacím zařízení nebo v jeho oddělení zřízeném pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo ve středisku výchovné péče, je předepsáno vysokoškolské vzdělání v oboru zaměřeném na speciální či sociální pedagogiku, vyšší odborné vzdělání v oboru zaměřeném na speciální pedagogiku anebo kvalifikace běžného vychovatele a následné studium v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole zaměřeném na speciální pedagogiku.

Pedagog volného času

Pedagogové volného času pracují v oblasti zájmového vzdělávání (ve středisku volného času). Minimálním kvalifikačním požadavkem je střední vzdělání s maturitní zkouškou v pedagogickém oboru (případně v jiném oboru, pokud je vzdělání doplněno následným pedagogickým studiem). Pro dílčí činnosti postačuje vzdělání i střední vzdělání s výučním listem doplněné následným pedagogickým studiem. Novela zákona o pedagogických pracovnících rozšířila kvalifikační cestu pro pedagogy volného času. Nově je umožněno využít jako další způsob získání odborné kvalifikace též existující profesní kvalifikaci vedoucí volnočasových aktivit dětí (Národní soustava kvalifikací). Jedná se o složení zkoušky pro povolání Samostatný/samostatná vedoucí volnočasových aktivit nebo v případě pedagoga vykonávajícího dílčí činnost zkoušky pro povolání Vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Trenér

Trenér získává odbornou kvalifikaci v příslušných oborech vysokých a vyšších odborných škol, příp. středním vzděláním s maturitní zkouškou či s výučním listem. Dalším požadavkem pro absolventy vyšších odborných škol je získání osvědčení nejméně II. třídy trenéra příslušné specializace. U absolventů středních škol je po ukončení programu střední školy požadováno doplnění kvalifikace absolvováním trenérské školy tělovýchovné fakulty vysoké školy a získáním osvědčení nejméně druhé nejvyšší trenérské třídy příslušné sportovní specializace.

Nepedagogičtí pracovníci

Vedle pedagogických pracovníků pracují ve školách a školských zařízeních i tzv. nepedagogičtí pracovníci. Do této kategorie patří:

  • odborní pracovníci školských zařízení, kteří se neřadí mezi pedagogické pracovníky (např. sociální pracovníci ve školských poradenských zařízeních, nepedagogičtí pracovníci v mateřských školách a odborní pracovníci výpočetních středisek, zdravotníci)
  • pracovníci škol a školských zařízení, kteří zabezpečují jejich chod (tj. administrativu, údržbu, služby a stravování – z hlediska statistiky pracovních sil to jsou technicko-hospodářští pracovníci a provozní pracovníci; do této kategorie spadají též školní asistenti (financováni s využitím strukturálních fondů Evropské unie)

Pracovní podmínky nepedagogických pracovníků se řídí stejnými právními předpisy jako pro pedagogické pracovníky dané školy či školského zařízení. Nevztahuje se však na ně zákon o pedagogických pracovnících, a tedy ani povinnost dalšího vzdělávání. Zmiňované právní předpisy pro ně v některých oblastech stanoví odlišnou právní úpravu: Platové tarify nepedagogických pracovníků jsou nižší, než jsou platové tarify pedagogických pracovníků. Pro nepedagogické pracovníky platí stupnice s 16 platovými třídami a 12 platovými stupni. Nemají nárok na volno k samostudiu a dovolená činí pouze 5 týdnů (v soukromých školách 4). Někteří nepedagogičtí pracovníci (např. sociální pracovníci) mohou být na základě žádosti školy o podporu financování prostřednictvím „šablon“ v rámci operačních programů, v současnosti se jedná o Operační program Jan Ámos Komenský.