Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Další vzdělávání vyučujících pro terciární vzdělávání

Czechia

9.Učitelé a další pedagogičtí pracovníci

9.6Další vzdělávání vyučujících pro terciární vzdělávání

Last update: 27 February 2024

 

Organizační aspekty

 

Vyšší odborné školy

Další vzdělávání učitelů vyšších odborných škol – viz Další vzdělávání pedagogických pracovníků pro předškolní a školní vzdělávání.

 

Vysoké školy

Další vzdělávání akademických pracovníků je úzce propojeno se zvyšováním kvalifikace a rozvíjením odborných znalostí a schopností (vědeckou prací, postdoktorským studiem, zahraničními stážemi, u lékařů a veterinářů atestacemi apod.). Povinnost akademických pracovníků dále se vzdělávat není v zákoně o vysokých školách výslovně formulována. Nicméně, tato povinnost je implicitně obsažena v jiných legislativních předpisech. V zákoníku práce se jedná o povinnost všech zaměstnanců prohlubovat, tzn. udržovat a obnovovat, svou kvalifikaci, přičemž náklady vynaložené na prohlubování kvalifikace je povinen hradit zaměstnavatel (zákoník práce, § 230). Dále, podle nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství, je jednou z podmínek získání akreditace (mimo jiné) i zajištění finančních zdrojů na další vzdělávání akademických pracovníků. Akademičtí pracovníci vysokých škol mají možnost navštěvovat nejrůznější kurzy dalšího vzdělávání zaměřené na odborný rozvoj, na obecné dovednosti (zejména kurzy cizích jazyků a kurzy rozvíjející počítačové dovednosti) a na pedagogické dovednosti a osobnostní rozvoj.

 

Opatření směřující k posilování účasti na dalším vzdělávání vyučujících

 

Vyšší odborné školy

Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných škol je obdobné dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků na nižších vzdělávacích úrovních.

 

Vysoké školy

Další vzdělávání patří do sféry osobní motivace jednotlivců a souvisí s budováním akademické kariéry. Další vzdělávání akademických pracovníků má plnou podporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

K celoživotnímu vzdělávání může být rovněž využíváno tvůrčí volno, které lze podle zákona o vysokých školách akademickému pracovníkovi na jeho žádost poskytnout v délce 6 měsíců jedenkrát za sedm let, nebrání-li tomu závažné okolnosti týkající se plnění vzdělávacích úkolů školy. Po dobu tvůrčího volna náleží akademickému pracovníkovi mzda.