Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Zajišťování kvality ve vzdělávání dospělých

Czechia

11.Zajišťování kvality vzdělávání

11.3Zajišťování kvality ve vzdělávání dospělých

Last update: 8 April 2024

Odpovědné instituce

Zajišťování kvality vzdělávání v institucích vzdělávajících dospělé se odvíjí od typu příslušné vzdělávací instituce. Vzdělávání dospělých se uskutečňuje v následujících formách/institucích:

A/ vzdělávání dospělých na základních, středních a vyšších odborných školách; dále v základních uměleckých školách, jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a v zařízeních pro další vzdělávání pedagogických pracovníků;

B/ vzdělávání dospělých na vysokých školách;

C/ vzdělávací programy pro dospělé v komerčních institucích, neziskových organizacích, profesních sdruženích, asociacích aj.

Ad A/ Orgánem odpovědným za vnější hodnocení základních, středních a vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky je Česká školní inspekceZajišťování kvality a akreditace (vyšší odborné vzdělávání) probíhá v případě vzdělávání dospělých podle shodných pravidel a s využitím stejných nástrojů (hospitační záznam z hodiny, inspekční zpráva atd.) jako u mladších věkových skupin, a to na základě školského zákona.

Co se týče zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, zápis do školského rejstříku provádí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ostatní vzdělávací instituce, které poskytují další vzdělávání pedagogických pracovníků podle zákona o pedagogických pracovnících, jsou akreditovány ministerstvem školství (do školského rejstříku se nezapisují). Ministerstvo provádí také akreditaci a kontrolu vzdělávacích programů zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Ad B/ Vysoké školy, které organizují vzdělávání dospělých (např. v rámci kurzů celoživotního vzdělávání), provádějí jejich evaluaci v rámci systému zajišťování kvality a vnitřního hodnocení vysoké školy, na základě zákona o vysokých školách. Akreditace se vztahuje pouze na studijní programy, nikoliv na programy celoživotního vzdělávání. Vysoké školy však mohou požádat o akreditaci vzdělávacího programu zaměřeného na další vzdělávání pedagogických pracovníků – viz B.

Ad C/ Zajišťování kvality vzdělávání v různých profesních sdruženích, asociacích, neziskových a komerčních institucích atd. zaměřených na vzdělávání dospělých není ze strany státu formálně kontrolováno.

Přístupy a metody zajišťování kvality vzdělávání

Přístupy a metody zajišťování kvality vzdělávání viz výše Odpovědné instituce.

Další evaluační aktivity ve vzdělávání dospělých

PIAAC

V letech 2010–2013 byla Česká republika zapojena do mezinárodního výzkumu vědomostí a dovedností dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC). PIAAC jako součást strategie Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zkoumá úroveň čtenářskou a numerickou gramotnost a dovednost řešení problémů v oblasti informačních technologií. V rámci výzkumu byly prostřednictvím testů a dotazníků zkoumány osoby ve věku 16–65 let. V ČR byla získána data od 6 102 respondentů, k účasti ve výzkumu se podařilo získat 66 % z oslovených občanů. Česká republika dosáhla nadprůměrného výsledku v numerické gramotnosti a průměrného výsledku ve čtenářské gramotnosti a v oblasti řešení problémů v oblasti informačních technologií. Výsledky druhého cyklu výzkumu, uskutečněného v období 2020-2023, by měly být k dispozici ke konci roku 2024.

TALIS

Výzkum OECD Teaching and Learning International Survey (TALIS) je první mezinárodní projekt, ve kterém jsou učitelé a ředitelé přímo dotazováni na pracovní podmínky a prostředí, v němž vyučují. Cyklus tohoto šetření je pětiletý a zahrnuje témata počáteční přípravy a dalšího vzdělávání učitelů, hodnocení učitelů a poskytování zpětné vazby, atmosféry ve školách, vedení a řízení školy a přesvědčení učitelů o způsobu vedení výuky a uplatňování jejich postupů při výuce. První šetření se uskutečnilo v roce 2008. Česká republika je do výzkumu zapojena od roku 2013. Poslední šetření TALIS proběhlo v roce 2018. Další sběr dat je plánován na rok 2024. Realizátorem v České republice je Česká školní inspekce.