Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Řídící pracovníci v terciárním vzdělávání

Czechia

10.Řídící a další pracovníci ve školství

10.5Řídící pracovníci v terciárním vzdělávání

Last update: 7 March 2024

Vyšší odborné školy

Řídícími pracovníky vyšších odborných škol jsou ředitelé.

 

Vysoké školy

V čele veřejné vysoké školy je rektor, který jedná a rozhoduje ve věcech školy. V případech, kdy zvláštní předpis předpokládá působnost statutárního orgánu, plní ji rektor. Rektora zastupují v určeném rozsahu jím jmenovaní prorektoři.

Za správu a řízení jednotlivých fakult jsou odpovědni děkani, jež mohou zastupovat proděkani.

Hospodaření a vnitřní správu vysoké školy řídí kvestor. Jmenuje a odvolává ho rektor, který také vymezuje, kdy a do jaké míry může vystupovat jménem školy.

Záležitosti fakulty spadající do její samosprávné působnosti upravují vnitřní předpisy, kam patří statut fakulty, volební a jednací řád akademického senátu a jednací řád vědecké rady, disciplinární řád pro studenty, popř. další předpisy nutné pro provoz fakulty.

Požadavky na jmenování

Vyšší odborné školy

Požadavky na jmenování ředitelů vyšších odborných škol jsou dány zákonem o pedagogických pracovnících stejně jako u ředitelů škol nižších úrovní. Mj. musí mít pedagogickou kvalifikaci. Délka požadované praxe pro ředitele vyšší odborné školy činí 5 let.

Vysoké školy

Na funkci rektora vysoké školy nejsou formálně stanoveny žádné kvalifikační předpoklady.

Podle zákona o vysokých školách rektora veřejné a státní vysoké školy jmenuje prezident republiky na návrh akademického senátu příslušné vysoké školy předložený prostřednictvím ministra školství. Funkci rektora může táž osoba vykonávat pouze po dvě po sobě následující čtyřletá období.

Pracovní podmínky

Vyšší odborné školy

Pravomoci a pracovní podmínky ředitelů vyšších odborných škol jsou obdobné jako u ředitelů škol nižších úrovní.

Vysoké školy

Mzdu rektora veřejné vysoké školy stanovuje podle zákona o vysokých školách ministr školství, mzdu rektora státní vysoké školy příslušný ministr. Rektora veřejné či státní školy odvolává prezident republiky.

Pravidla pro odchod do starobního důchodu jsou dána zákonem o důchodovém pojištění, stejně jako u ostatních pracovníků.

Ostatní pracovní podmínky řídících pracovníků na vysokých školách se řídí zákoníkem práce.