Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Legislativa

Czechia

15.Legislativa

Last update: 22 February 2024

 

Legislativa

Aktuální znění legislativních předpisů lze po zadání čísla předpisu nalézt např. na webových stránkách www.zakonyprolidi.cz.

 

The Bologna Declaration (Boloňská deklarace)

The Bologna Declaration [online]. [Bologna], 1999 [cit. 2015-07-20]. Dostupné z: http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/BOLOGNA_DECLARATION1.pdf

 

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. Council of Europe, ve znění novelizovaném ustanoveními Protokolu č. 15 (CETS č. 213), jenž vstoupil v platnost 1. srpna 2021 [cit. 2023-12-12]. Dostupné z: https://www.echr.coe.int/documents/convention_ces.pdf

 

Formální rámec pro posuzování vzdělávacích programů vyššího odborného vzdělávání

Formální rámec pro posuzování vzdělávacích programů vyššího odborného vzdělávání. Dokument MŠMT čj. 19 291/2007-23 ze dne 28. 8. 2007 [cit. 2021-11-24]. Dostupné z: www.msmt.cz/vzdelavani/vyssi-odborne-vzdelavani/formalni-ramec-pro-posuzovani-vzdelavacich-programu-vyssiho

 

Lisabonská úmluva

Convention on the Recognition of Qualification concerning Higher Education in the European Region (Lisabonská úmluva) ze dne 11. 4. 1997 [cit. 2021-11-24]. Dostupné z: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/165

 

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28) ze dne 1. 11. 2010 [cit. 2020-11-24]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny

 

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních 

Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (Dokument MŠMT č.j.: MSMT-21149/2016), 2016 [cit. 2023-12-12]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny

 

Metodické doporučení pro zřizovatele k odměňování ředitelů

Metodické doporučení pro zřizovatele k odměňování ředitelů. MŠMT, Praha, duben 2022 [cit. 2023-08-21]. Dostupné z: https://www.edu.cz/methodology/metodicke-doporuceni-pro-zrizovatele-k-odmenovani-reditelu/

 

Metodický pokyn MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT

Metodický pokyn MŠMT č. 37 014/2005-025 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT ze dne 22. 12. 2005. In Věstník MŠMT, sešit 2/2006 [cit. 2020-11-24]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/dokumenty/metodicky-pokyn-k-zajisteni-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-deti-zaku-a-studentu-ve-skolach-a-skolskych-zarizenich-zrizovanych-ministerstvem-skolstvi-mladeze-a-telovychovy

 

Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací

Metodický výklad č.j.: MSMT- 71/2020-4 k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací ze dne 30. 9. 2021 [cit. 2021-11-24]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/vzdelavani/odmenovani-pedagogickych-pracovniku

 

Minimální standard bezpečnosti

Metodické doporučení č. j. MSMT-1981/2015-1 k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních – Minimální standard bezpečnosti ze dne 20. 2. 2015 [cit. 2021-11-24]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/minimalni-standard-bezpecnosti-a-vyhlaseni-neinvesticniho

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013, kterým se zavádí program „Erasmus+“

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program „Erasmus+“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušují rozhodnutí č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES [cit. 2021-11-24]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?uri=CELEX:32013R1288

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/817, kterým se zavádí program Erasmus+

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/817 ze dne 20. května 2021, kterým se zavádí program Erasmus+: program Unie pro vzdělávání a odbornou přípravu, pro mládež a pro sport a zrušuje nařízení (EU) č. 1288/2013 [cit. 2021-11-24]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R0817

 

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity

Nařízení vlády č. 98/2002, kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity ze dne 20. února 2002. In Sbírka zákonů ČR, částka 43/2002, s. 2340 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-98

 

Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě

Nařízení vlády č. 222/2010 o katalogu prací ve veřejných službách a správě ze dne 14. 6. 2010. In Sbírka zákonů ČR, částka 76/2010, s. 2642 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-222

 

Nařízení vlády o katalogu správních činností

Nařízení vlády č. 302/2014 o katalogu správních činností ze dne 8. 12. 2014. In Sbírka zákonů ČR, částka 123/2014, s. 3682 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-302

 

Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Nařízení vlády č. 567/2006 o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí ze dne 6. 12. 2006. In Sbírka zákonů ČR, částka 184/2006, s. 7739 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-567

 

Nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství

Nařízení vlády č. 275/2016 o oblastech vzdělávání ve vysokém školství ze dne 24. 8. 2016. In Sbírka zákonů ČR, částka 107/2016, s. 4273 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-275

 

Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností

Nařízení vlády č. 278/2008 o obsahových náplních jednotlivých živností ze dne 23. 7. 2008 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-278

 

Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Nařízení vlády č. 313/2010 o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 3. 11. 2010. In Sbírka zákonů ČR, částka 115/2010, s. 4538 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-313

 

Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců

Nařízení vlády č. 341/2017 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ze dne 25. 9. 2017. In Sbírka zákonů ČR, částka 117/2017, s. 3638 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-341

 

Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Nařízení vlády č. 304/2014 o platových poměrech státních zaměstnanců ze dne 8. 12. 2014. In Sbírka zákonů ČR, částka 123/2014, s. 3797 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-304

 

Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Nařízení vlády č. 211/2010 o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ze dne 31. 5. 2010. In Sbírka zákonů ČR, částka 71/2010, s. 2410 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-211

 

Nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství

Nařízení vlády č. 274/2016 o standardech pro akreditace ve vysokém školství ze dne 24. srpna 2016. In Sbírka zákonů ČR, částka 107/2016, s. 4252 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-274

 

Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Nařízení vlády č. 75/2005 o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků ze dne 26. 1. 2005. In Sbírka zákonů ČR, částka 21/2005, s. 514 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-75

 

Občanský zákoník

Občanský zákoník č. 89/2012 ze dne 3. února 2012. In Sbírka zákonů ČR, částka 33/2012, s. 1026 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89

 

Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k zajištění kursů českého jazyka pro azylanty

Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 21 153/2000-35 k zajištění kursů českého jazyka pro azylanty ze dne 1. 7. 2000. In Věstník MŠMT ČR, sešit 7/2000, s. 27 [cit. 2022-03-17]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/dokumenty/2000-7

 

Pravidla pro poskytování dotací soukromým vysokým školám

Pravidla pro poskytování dotací soukromým vysokým školám č. j.: MSMT-5216/2019-1 ze dne 27. 2. 2019 [cit. 2021-11-24]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/pravidla-pro-poskytovani-dotaci-soukromym-vysokym-skolam-5

 

Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2024 č. j.: MSMT-999/2024-2 [cit. 2024-02-21]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/pravidla-pro-poskytovani-prispevku-a-dotaci-verejnym-vysokym-10

 

Principy rozpisu rozpočtu a rozpis rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků

Principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2023, č.j. MSMT-629/2023
ze dne 27. 1. 2023 [cit. 2023-03-01]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/principy-rozpisu-rozpoctu-primych-vydaju-regionalniho-3

 

Prohlášení ze Salamanky

Prohlášení ze Salamanky. Open Society Fund, 2016 [cit. 2023-03-01]. Dostupné z: https://osf.cz/2016/10/17/prohlaseni-ze-salamanky/

 

Příkaz ministra, kterým se upravuje poskytování stipendií k zahraničním mobilitám

Příkaz ministra č. 4/2014, kterým se upravuje poskytování stipendií k zahraničním mobilitám ze dne 28. 1. 2014, č. j. MSMT-44726/2013. In Věstník MŠMT, sešit 5/2014, s. 2–5 [cit. 2021-11-24]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/dokumenty/vestnik-msmt-5-2014

 

Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k činnosti středisek výchovné péče

Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 21/2007 k činnosti středisek výchovné péče ze dne 29. 6. 2007. In Věstník MŠMT, sešit 9/2007, s. 2 [cit. 2021-11-24]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/dokumenty/2007-9-1

 

Příkaz ministryně školství mládeže a tělovýchovy k postupu při zabezpečení realizace vyhlášky č. 60/2006 Sb., o psychické způsobilosti pedagogických pracovníků

Příkaz ministryně školství mládeže a tělovýchovy č. 3/2006 k postupu při zabezpečení realizace vyhlášky č. 60/2006 Sb., o psychické způsobilosti pedagogických pracovníků: 18. 4. 2006, č. j. 10 446/2006-24. In Věstník MŠMT, sešit 5/2006, s. 15–19 [cit. 2021-11-24]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/ministerstvo/prikaz-ministryne-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-c-3-2006-k-postupu-pri-zabezpeceni-realizace-vyhlasky-c-60-2006-sb-o-psychicke-zpusobilosti-pedagogickych-pracovniku

 

Příkaz ministryně školství mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává statut Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání

Příkaz ministryně školství mládeže a tělovýchovy č. 18/2007, kterým se vydává statut Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání ze dne 14. 5. 2007, č. j. 8 294/2007-23. In Věstník MŠMT, sešit 7/2007, s. 2–9 [cit. 2021-11-24]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/file/42417_1_1/

 

Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků

Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků ze dne 5. října 2017 čj. MSMT-21271/2017-5 [cit. 2021-11-24]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/ramcove-pozadavky-na-studijni-programy-jejichz-absolvovanim-1

 

Rozpočet kapitoly MŠMT na rok 2021

Rozpočet kapitoly MŠMT na rok 2021 a rozdělení závazných ukazatelů mezi jednotlivé školské úsek č. j. MSMT-20431/2021. Praha, 2021 [cit. 2020-11-24]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/rozpocet-kapitoly-msmt-na-rok-2021

 

Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011)

Sdělení Českého statistického úřadu č. 406/2013 o zavedení Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011) ze dne 5. 12. 2015. In Sbírka zákonů ČR, částka 158/2013, s. 6899. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_vzdelani_cz_isced_2011

 

Sdělení ČSÚ ze dne 14. prosince 2015 o zavedení Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED 2013)

Sdělení Českého statistického úřadu č. 348/2015 o zavedení Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED 2013) ze dne 14. prosince 2015. In Sbírka zákonů ČR, částka 148/2015, s. 4657 [cit. 2023-12-12]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace-oboru-vzdelani-cz-isced-f-2013

 

Sdělení Českého statistického úřadu o ukončení správy Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)

Sdělení Českého statistického úřadu č. 428/2008 o ukončení správy Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV) ze dne 26. 11. 2008. In Sbírka zákonů ČR, částka 139/2008, s. 7020 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-428

 

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává seznam regulovaných činností (povolání) v České republice (2016)

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 24.6.2016, kterým se vydává seznam regulovaných činností (povolání) v České republice (2016). Dostupné z: https://www.vzdelavacisluzby.cz/dokumenty/vestniky/komplet/16-07.pdf

 

Sdělení FMZV o Úmluvě o právech dítěte

Sdělení FMZV č. 104/1991 o Úmluvě o právech dítěte ze dne 20. 11. 1989. In Sbírka zákonů ČR, částka 22/1991, s. 502 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-104

 

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o podpisu Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 309/1998 o podpisu Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. In Sbírka zákonů ČR, částka 106/1998, s. 9314 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-309

 

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy o uznávání kvalifikací týkajících se vysokoškolského vzdělávání v evropském regionu

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 60/2000 o přijetí Úmluvy o uznávání kvalifikací týkajících se vysokoškolského vzdělávání v evropském regionu. In Sbírka mezinárodních smluv, částka 30/2000, s. 1049-1080 [cit. 2022-03-17]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2000-60

 

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské dohody zakládající přidružení mezi ČR na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/1995 o sjednání Evropské dohody zakládající přidružení mezi ČR na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé ze dne 1. 2. 1995. In Sbírka zákonů ČR, částka 2/1995, s. 34-336 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-7

 

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání podpisu Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 15/2007 o sjednání podpisu Evropské charty regionálních či menšinových jazyků ze dne 5. listopadu 1992. In Sbírka mezinárodních smluv ČR, částka 11/2007, s. 2554 [cit. 2022-03-17]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2007-15

 

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 96/1998 o sjednání Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin ze dne 1. února 1995. In Sbírka zákonů ČR, částka 34/1998, s. 5299 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-96

 

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí Rady přidružení Evropská unie – Česká republika o přijetí všeobecných podmínek účasti České republiky v programech společenství v oblasti přípravy na zaměstnání a vzdělávání

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 39/2001 o sjednání Rozhodnutí Rady přidružení Evropská unie – Česká republika o přijetí všeobecných podmínek účasti České republiky v programech společenství v oblasti přípravy na zaměstnání a vzdělávání ze dne 31. 8. 2000. In Sbírka mezinárodních smluv č. 15/2001, s. 574 [cit. 2022-03-17]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2001-39

 

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o statutu Evropských škol

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 122/2005 o Úmluvě o statutu Evropských škol ze dne 21. 6. 2004. In Sbírka mezinárodních smluv č. 55/2005, s. 6317 [cit. 2022-03-17]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2005-122

 

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady o uznávání odborných kvalifikací

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací. Dostupné z: www.msmt.cz/file/24411?highlightWords=kari%C3%A9rn%C3%AD+syst%C3%A9m

 

Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k postupu a stanoveným podmínkám pro udělování a odnímání schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům a k zařazování učebnic a učebních textů do seznamu učebnic

Směrnice č. j. MSMT-34616/2013 náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k postupu a stanoveným podmínkám pro udělování a odnímání schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům a k zařazování učebnic a učebních textů do seznamu učebnic ze dne 30. 9. 2013. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/schvalovaci-dolozky-ucebnic-2013

 

Směrnice Rady o minimálních normách pro poskytování dočasné ochrany v případě hromadného přílivu vysídlených osob a o opatřeních k zajištění rovnováhy mezi členskými státy při vynakládání úsilí v souvislosti s přijetím těchto osob a s následky z toho plynoucími

Směrnice Rady 2001/55/ES o minimálních normách pro poskytování dočasné ochrany v případě hromadného přílivu vysídlených osob a o opatřeních k zajištění rovnováhy mezi členskými státy při vynakládání úsilí v souvislosti s přijetím těchto osob a s následky z toho plynoucími ze dne 20. července 2001. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0055:CS:HTML

 

Sorbonne Joint Declaration (Sorbonnská deklarace)

Sorbonne Joint Declaration; Joint declaration on harmonisation of the architecture of the European higher education system [online]. [Paris], 1998 [cit. 2021-11-24]. Dostupné z: http://media.ehea.info/file/1998_Sorbonne/61/2/1998_Sorbonne_Declaration_English_552612.pdf

 

Správní řád

Správní řád č. 500/2004 ze dne 24. 6. 2004. In Sbírka zákonů ČR, částka 174/2004, s. 9782 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-500

 

Statut Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství

Statut Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství schválený usnesením vlády ze dne 17. 10. 2016 č. 923 [cit. 2021-11-24]. Dostupné z: https://www.nauvs.cz/attachments/article/72/Statut%20NAU.pdf

 

Trestní zákoník

Trestní zákoník č. 40/2009 ze dne 8. 1. 2009. In Sbírka zákonů ČR, částka 11/2009, s. 354 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40

 

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením. Přijata valným shromážděním OSN dne 13. prosince 2006 [cit. 2023-12-12]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/umluva_info_160511.pdf/8bd49872-5006-c5c2-daf9-3481efbe428b

 

Usnesení vlády České republiky o pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2021 až 2025

Usnesení vlády České republiky č. 926 z 14. září 2020 o pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2021 až 2025 [cit. 2021-11-24]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-09-14

 

Ústava České republiky

Ústava České republiky č. 1/1993 ze dne 16. 12. 1992. In Sbírka zákonů ČR, částka 1/1993, s. 3-16 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-1

 

Ústavní zákon o vytvoření vyšších územně samosprávných celků

Ústavní zákon č. 347/1997 o vytvoření vyšších územně samosprávných celků ze dne 3. 12. 1997. In Sbírka zákonů ČR, částka 114/1997, s. 7018 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-347

 

Ústavní zákon, Usnesení předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod

Ústavní zákon č. 2/1993, Usnesení předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod ze dne 16. 12. 1992. In Sbírka zákonů ČR, částka 1/1993, s. 17-23 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-2

 

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv. Přijata valným shromážděním OSN dne 10. prosince 1948 [cit. 2023-12-12]. Dostupné z: https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/czc.pdf

 

Vyhláška MPSV, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška MPSV č. 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ze dne 15. 11. 2006. In Sbírka zákonů ČR, částka 161/2006, s. 7021–7048 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-505

 

Vyhláška, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání

Vyhláška č. 39/2005, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ze dne 11. 1. 2005. In Sbírka zákonů ČR, částka 8/2005, s. 189 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-39

 

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy ze dne 27. 2. 2004. In Sbírka zákonů ČR, částka 4/2005, s. 64 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-15

 

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení

Vyhláška č. 176/2009, kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení ze dne 5. 6. 2009. In Sbírka zákonů ČR, částka 53/2009, s. 2312 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-176

 

Vyhláška, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

Vyhláška č. 263/2007, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí ze dne 4. 10. 2007. In Sbírka zákonů ČR, částka 86/2007, s. 3285 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-263

 

Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče

Vyhláška č. 458/2005, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče ze dne 10. 11. 2005. In Sbírka zákonů ČR, částka 161/2005, s. 8574 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z:  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-458

 

Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních

Vyhláška č. 438/2006, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních ze dne 30. 8. 2006. In Sbírka zákonů ČR, částka 142/2006, s. 6073 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-438

 

Vyhláška Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb

Vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 o fondu kulturních a sociálních potřeb ze dne 27. 3. 2002. In Sbírka zákonů ČR, částka 51/2002, s. 3014 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-114

 

Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

Vyhláška č. 177/2009 o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ze dne 10. 6. 2009. In Sbírka zákonů ČR, částka 53/2009, s. 2314 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-177

 

Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Vyhláška č. 317/2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. 7. 2005. In Sbírka zákonů ČR, částka 111/2005, s. 5654 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-317

 

Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu dětí a mladistvých

Vyhláška č. 410/2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu dětí a mladistvých ze dne 4. 10. 2005. In Sbírka zákonů ČR, částka 141/2005, s. 7478 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-410

 

Vyhláška o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách

Vyhláška č. 33/2005 o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách ze dne 6. 1. 2005. In Sbírka zákonů ČR, částka 6/2005, s. 142 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-33

 

Vyhláška o krajských normativech

Vyhláška č. 310/2018 o krajských normativech ze dne 12.12.2018. In Sbírka zákonů ČR, částka 154/2018 [cit. 2023-12-13]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-310?text=Vyhl%C3%A1%C5%A1ka+o+krajsk%C3%BDch+normativech 

 

Vyhláška o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí

Vyhláška č. 54/2005 o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí ze dne 26. 1. 2005. In Sbírka zákonů ČR, částka 14/2005, s. 346 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-54

 

Vyhláška o některých dokladech o vzdělání

Vyhláška č. 3/2015 o některých dokladech o vzdělání ze dne 22. 12. 2014. In Sbírka zákonů ČR, částka 2/2015, s. 122 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-3

 

Vyhláška o organizaci školního roku

Vyhláška č. 16/2005 o organizaci školního roku ze dne 29. 12. 2004. In Sbírka zákonů ČR, částka 4/2005, s. 68 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-16

 

Vyhláška o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 55/2005 o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání ze dne 28. 1. 2005. In Sbírka zákonů ČR, sešit 14/2005, s. 349 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-55

 

Vyhláška o podmínkách uznávání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

Vyhláška č. 12/2005 o podmínkách uznávání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami ze dne 29. 12. 2004. In Sbírka zákonů ČR č. 4/2005, s. 50 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-12

 

Vyhláška o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce o výkonu inspekční činnosti

Vyhláška č. 17/2005 o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce o výkonu inspekční činnosti ze dne 27. 12. 2004. In Sbírka zákonů ČR, částka 4/2005, s. 73 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-17

 

Vyhláška o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Vyhláška č. 208/2007 o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání ze dne 7. 8. 2007. In Sbírka zákonů ČR, částka 67/2007, s. 2478 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-208

 

Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ze dne 9. 2. 2005. In Sbírka zákonů ČR, částka 20/2005, s. 490 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-72

 

Vyhláška o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách

Vyhláška č. 343/2002 o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách ze dne 11. 7. 2002. In Sbírka zákonů ČR, částka 124/2002, s. 7267 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-343

 

Vyhláška o postupu při zjišťování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči a o podrobnostech o školení osob žádajících o akreditaci k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost

Vyhláška č. 60/2006 o postupu při zjišťování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči a o podrobnostech o školení osob žádajících o akreditaci k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost (vyhláška o psychické způsobilosti pedagogických pracovníků) ze dne 21. 2. 2006. In Sbírka zákonů ČR, částka 25/2006, s. 870 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-60

 

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

Vyhláška č. 350/2021 o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů ze dne 22. září 2021. In Sbírka zákonů ČR, částka 154/2021, s. 4206 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-350

 

Vyhláška o předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů

Vyhláška č. 276/2016 o předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů ze dne 18. srpna 2016. In Sbírka zákonů ČR, částka 107/2016, s. 4333 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-276

 

Vyhláška o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikací

Vyhláška č. 278/2016 o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikací ze dne 18. srpna 2016. In Sbírka zákonů ČR, částka 107/2016, s. 4338 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-278

 

Vyhláška o předávání statistických údajů vysokými školami

Vyhláška č. 277/2016 o předávání statistických údajů vysokými školami ze dne 18. srpna 2016. In Sbírka zákonů ČR, částka 107/2016, s. 4335 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-277

 

Vyhláška o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 14/2005 o předškolním vzdělávání ze dne 29. 12. 2004. In Sbírka zákonů ČR, částka 4/2005, s. 61 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-14

 

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Vyhláška č. 353/2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ze dne 31. 10. 2016. In Sbírka zákonů ČR, částka 139/2016, s. 5204 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-353

 

Vyhláška o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců

Vyhláška č. 519/2004 o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců ze dne 23. 9. 2004. In Sbírka zákonů ČR, částka 178/2004, s. 9943 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-519

 

Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Vyhláška č. 13/2005 o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři ze dne 29. 12. 2004. In Sbírka zákonů ČR, částka 4/2005, s. 56 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-13

 

Vyhláška o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 o školním stravování ze dne 25. 2. 2005. In Sbírka zákonů ČR, částka 34/2005, s. 1114 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-107

 

Vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních

Vyhláška č. 108/2005 o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních ze dne 22. 2. 2005. In Sbírka zákonů ČR, částka 34/2005, s. 1121 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-108

 

Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

Vyhláška č. 47/2005 o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem ze dne 18. 1. 2005. In Sbírka zákonů ČR, částka 11/2005, s. 315 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-47

 

Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání

Vyhláška č. 10/2005 o vyšším odborném vzdělávání ze dne 27. 12. 2004. In Sbírka zákonů ČR, částka 3/2005, s. 38 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-10

 

Vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)

Vyhláška č. 364/2005 o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení) ze dne 6. 9. 2005. In Sbírka zákonů ČR, částka 125/2005, s. 6184 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-364

 

Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vyhláška č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ze dne 21. 1. 2016. In Sbírka zákonů ČR, částka 10/2016, s. 234 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

 

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání

Vyhláška č. 71/2005 o základním uměleckém vzdělávání ze dne 9. 2. 2005. In Sbírka zákonů ČR, částka 20/2005, s. 487 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-71

 

Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Vyhláška č. 48/2005 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky ze dne 18. 1. 2005. In Sbírka zákonů ČR, částka 11/2005, s. 319 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-48

 

Vyhláška o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ze dne 9. 2. 2005. In Sbírka zákonů ČR, částka 20/2005, s. 509 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-74

 

Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků

Vyhláška č. 512/2002 o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků ze dne 28. 11. 2002. In Sbírka zákonů ČR, částka 177/2002, s. 10094 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-512

 

Výměr Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Výměr Ministerstva financí č. 01/2023, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami ze dne 15. prosince 2022. In Cenový věstník MF, částka 25/2022 [cit. 2023-01-08]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/2022-12-15_Cenovy-vestnik-25-2022.pdf

 

Výnos, kterým se upravuje postup při povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce

Výnos č. 9/2013 ze dne 18. prosince 2013, kterým se upravuje postup při povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce [cit. 2021-12-11]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/file/32887/

 

Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem podle § 59 odst. 2 zákona o vysokých školách

Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem pro akademický rok započatý v roce 2023 podle § 59 odst. 2 zákona o vysokých školách č. j. MSMT-1806/2023-1 [cit. 2023-03-02]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/zaklad-pro-stanoveni-poplatku-spojenych-se-studiem-14

 

Zákon o azylu

Zákon č. 325/1999 o azylu a ze dne 11. 11. 1999. In Sbírka zákonů ČR, částka 106/1999, s. 7385 [cit. 2022-03-11]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-325

 

Zákon o daních z příjmů

Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů ze dne 20. 11. 1992. In Sbírka zákonů ČR, částka 117/1192, s. 3473 [cit. 2022-03-11]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586

 

Zákon o dočasné ochraně cizinců

Zákon č. 221/2003 o dočasné ochraně cizinců ze dne 26. 6. 2003. In Sbírka zákonů ČR, částka 79/2003, s. 4087 [cit. 2022-03-11]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-221

 

Zákon o důchodovém pojištění

Zákon č. 155/1995 o důchodovém pojištění ze dne 30. 6. 1995. In Sbírka zákonů ČR, částka 41/1995, s. 1986 [cit. 2022-03-11]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-155

 

Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

Zákon č. 320/2001 o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ze dne 9. 8. 2001. In Sbírka zákonů ČR, částka 122/2001, s. 7264 [cit. 2022-03-11]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-320

 

Zákon o hlavním městě Praze

Zákon č. 131/2000 o hlavním městě Praze ze dne 13. 4. 2000. In Sbírka zákonů ČR, částka 39/2000, s. 1802 [cit. 2022-03-11]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-131

 

Zákon o inspekci práce

Zákon č. 251/2005 o inspekci práce ze dne 3. 5. 2005. In Sbírka zákonů ČR, částka 94/2005, s. 5118 [cit. 2022-03-11]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-251

 

Zákon o kolektivním vyjednávání

Zákon č. 2/1991 o kolektivním vyjednávání ze dne 4. 12. 1990. In Sbírka zákonů ČR, částka 1/1991, s. 10 [cit. 2022-03-11]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-2

 

Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob

Zákon č. 155/1998 o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob ze dne 11. 6. 1998. In Sbírka zákonů ČR, částka 54/1998, s. 6707 [cit. 2022-03-11]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-155

 

Zákon o kontrole (kontrolní řád)

Zákon č. 255/2012 o kontrole (kontrolní řád) ze dne 14. 6. 2012. In Sbírka zákonů ČR, částka 86/2012, s. 3303 [cit. 2022-03-11]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-255

 

Zákon o krajích (krajské zřízení)

Zákon č. 129/2000 o krajích (krajské zřízení) ze dne 12. 4. 2000. In Sbírka zákonů ČR, částka 38/2000, s. 1765 [cit. 2022-03-11]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-129

 

Zákon o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci)

Zákon č. 202/2012 o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci) ze dne 2. 5 2012. In Sbírka zákonů ČR, částka 70/2012, s. 2850 [cit. 2022-03-11]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-202

 

Zákon o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Zákon č. 65/2022 o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace ze dne 17. března 2022. In Sbírka zákonů ČR, částka 36/2022, s. 706 [cit. 2022-03-30]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-65

 

Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních

Zákon č. 96/2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů ze dne 4. 2. 2004. In Sbírka zákonů ČR, částka 30/2004, s. 1452 [cit. 2022-03-11]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-96

 

Zákon o nemocenském pojištění

Zákon č. 187/2006 o nemocenském pojištění ze dne 14. 3. 2006. In Sbírka zákonů ČR, částka 64/2006, s. 2330 [cit. 2022-03-11]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-187

 

Zákon o obcích (obecní zřízení)

Zákon č. 128/2000 o obcích (obecní zřízení) ze dne 12. 4. 2000. In Sbírka zákonů ČR, částka 38/2000, s. 1737 [cit. 2022-03-11]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128

 

Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Zákon č. 90/2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ze dne 25. ledna 2012. In Sbírka zákonů ČR, částka 34/2012, s. 1370 [cit. 2022-03-11]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-90

 

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Zákon č. 250/2016 o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ze dne 12. 7. 2016. In Sbírka zákonů ČR, částka 98/2016, s. 3714 [cit. 2022-03-11]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-250

 

Zákon o ochraně veřejného zdraví

Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ze dne 14. 7. 2000. In Sbírka zákonů ČR, částka 74/2000, s. 3622 [cit. 2022-03-11]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258

 

Zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Zákon č. 67/2022 o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace ze dne 17. března 2022. In Sbírka zákonů ČR, částka 36/2022, s. 714 [cit. 2022-03-30]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-67

 

Zákon o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Zákon č. 66/2022 o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace ze dne 17. března 2022. In Sbírka zákonů ČR, částka 36/2022, s. 710 [cit. 2022-03-30]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-66

 

Zákon o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky

Zákon č. 474/1992 o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky ze dne 23. 9. 1992. In Sbírka zákonů ČR, částka 95/1992, s. 2732 [cit. 2022-03-11]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-474

 

Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Zákon č. 179/2006 o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání ze dne 30. 3. 2006. In Sbírka zákonů ČR, částka 61/2006, s. 2097 [cit. 2022-03-11]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-179

 

Zákon o pedagogických pracovnících

Zákon č. 563/2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ze dne 24. 9. 2004. In Sbírka zákonů ČR, částka 190/2004, s. 10333 [cit. 2022-03-11]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-563

 

Zákon o pobytu cizinců na území České republiky

Zákon č. 326/1999 o pobytu cizinců na území České republiky a změně některých zákonů ze dne 30. 11. 1999. In Sbírka zákonů ČR, částka 106/1999, s. 7406 [cit. 2022-03-11]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-326

 

Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

Zákon č. 95/2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta ze dne 29. 1. 2004. In Sbírka zákonů ČR, částka 30/2004, s. 1434 [cit. 2022-03-11]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-95

 

Zákon o podpoře malého a středního podnikání

Zákon č. 47/2002 Sb. o podpoře malého a středního podnikání ze dne 11. 1. 2002. In Sbírka zákonů ČR, částka 20/2002 [cit. 2022-03-11]. Dostupný z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-47

 

Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků

Zákon č. 130/2002 o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) ze dne 14. 3. 2002. In Sbírka zákonů ČR, částka 56/2002, s. 3182 [cit. 2022-03-11]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-130

 

Zákon o pomoci v hmotné nouzi

Zákon č. 111/2006 o pomoci v hmotné nouzi ze dne 14. 3. 2006 [cit. 2022-03-11]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-111

 

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Zákon č. 329/2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů ze dne 13. 10. 2011. In Sbírka zákonů ČR, částka 115/2011, s. 3970 [cit. 2022-03-11]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-329

 

Zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením

Zákon č. 306/1999 o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením ze dne 18. 11. 1999. In Sbírka zákonů ČR, částka 100/1999, s. 6569 [cit. 2022-03-11]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-306

 

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

Zákon č. 247/2014 o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů ze dne 23. 9. 2014. In Sbírka zákonů ČR, částka 105/2014, s. 2986 [cit. 2022-03-11]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-247

 

Zákon o právech příslušníků národnostních menšin

Zákon č. 273/2001 o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů ze dne 10. 7. 2001. In Sbírka zákonů ČR, částka 104/2001, s. 6461 [cit. 2022-03-11]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-273

 

Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Zákon č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ze dne 24. 9. 2004. In Sbírka zákonů ČR, částka 190/2004, s. 10262. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561/zneni-20240101

 

Zákon o rozpočtových pravidlech

Zákon č. 218/2000 o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ze dne 27. 6. 2000. In Sbírka zákonů ČR, částka 65/2000, s. 3104 [cit. 2022-03-11]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-218

 

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Zákon č. 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ze dne 7. 7. 2000. In Sbírka zákonů ČR, částka 73/2000, s. 3557 [cit. 2022-03-11]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-250

 

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí

Zákon č. 359/1999 o sociálně-právní ochraně dětí ze dne 9. prosince 1999. In Sbírka zákonů ČR, částka 111/1999, s. 7662 [cit. 2022-03-11]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-359

 

Zákon o sociálních službách

Zákon č. 108/2006 o sociálních službách ze dne 14. 3. 2006. In Sbírka zákonů ČR, částka 37/2006, s. 1257 [cit. 2022-03-11]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108

 

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže

Zákon č. 218/2003 o soudnictví ve věcech mládeže ze dne 25. 6. 2003. In Sbírka zákonů ČR, částka 79/2003, s. 4030 [cit. 2022-03-11]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-218

 

Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem

Zákon č. 314/2002 o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem ze dne 13. 6. 2002. In Sbírka zákonů ČR, částka 114/2002, s. 6630 [cit. 2022-03-11]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-314

 

Zákon o státní službě

Zákon č. 234/2014 o státní službě ze dne 1. 1. 2014. In Sbírka zákonů ČR, částka 99/2014, s. 2634 [cit. 2022-03-11]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-234

 

Zákon o státní sociální podpoře

Zákon č. 117/1995 o státní sociální podpoře ze dne 26. 5. 1995. In Sbírka zákonů ČR, částka 31/1995, s. 1634 [cit. 2022-03-11]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-117

 

Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce ze dne 20. 12. 1968. In Sbírka zákonů ČR, částka 47/1968 [cit. 2022-03-11]. Dostupný z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1968-174

 

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2023

Zákon č. 449/2022 o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 ze dne 30. 11. 2022. In Sbírka zákonů ČR, částka 202/2020, s. 5322 [cit. 2023-03-01]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-449

 

Zákon o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností (Zákon o církvích a náboženských společnostech)

Zákon č. 3/2002 o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností (Zákon o církvích a náboženských společnostech) ze dne 27. 11. 2001. In Sbírka zákonů ČR, částka 2/2002, s. 82 [cit. 2022-03-11]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-3

 

Zákon o úřednících územních samosprávných celků

Zákon č. 312/2002 o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů ze dne 13. 6. 2002. In Sbírka zákonů ČR, částka 114/2002, s. 6598 [cit. 2022-03-11]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-312

 

Zákon o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů

Zákon č. 51/2020 o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu) ze dne 29. 1. 2020. In Sbírka zákonů ČR, částka 22/2020, s. 700 [cit. 2022-03-11]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-51

 

Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie

Zákon č. 18/2004 o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých zákonů ze dne 10. 12. 2003. In Sbírka zákonů ČR, částka 7/2004, s. 290 [cit. 2022-03-11]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-18

 

Zákon o veřejném zdravotním pojištění

Zákon č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění ze dne 7. 3. 1997. In Sbírka zákonů ČR, částka 16/1997, s. 1185 [cit. 2022-03-11]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-48

 

Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních

Zákon č. 109/2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů ze dne 5. 2. 2002. In Sbírka zákonů ČR, částka 48/2002, s. 2978 [cit. 2022-03-11]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-109

 

Zákon o vysokých školách

Zákon č. 111/1998 o vysokých školách ze dne 22. 4. 1998. In Sbírka zákonů ČR, částka 39/1998, s. 5388 [cit. 2022-03-11]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111

 

Zákon o zaměstnanosti

Zákon č. 435/2004 o zaměstnanosti ze dne 13. 5. 2004. In Sbírka zákonů ČR, částka 143/2004, s. 8270 [cit. 2022-03-11]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-435

 

Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky

Zákon č. 2/1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky ze dne 8. 1. 1969. In Sbírka zákonů ČR, částka 1/1969, s. 0016 [cit. 2022-03-11]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1969-2

 

Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů

Zákon č. 188/2020 o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů ze dne 17. dubna 2020. In Sbírka zákonů ČR, částka 69/2020, s. 1479 [cit. 2022-03-11]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-188

 

Zákon o živnostenském podnikání

Zákon č. 455/1991 o živnostenském podnikání ze dne 2. 10. 1991. In Sbírka zákonů ČR, částka 87/1991, s. 2122 [cit. 2022-03-11]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455

 

Zákon o životním a existenčním minimu

Zákon č. 110/2006 o životním a existenčním minimu ze dne 14. 3. 2006. In Sbírka zákonů ČR, částka 37/2006, s. 1300 [cit. 2022-03-11]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-110

 

Zákoník práce

Zákoník práce č. 262/2006 ze dne 21. 4. 2006. In Sbírka zákonů ČR, částka 84/2005, s. 3146 [cit. 2022-03-11]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262

 

Strategické a koncepční dokumenty

 

Akční plán záruky pro děti 

NRZP ČR. Akční plán záruky pro děti. 2022 [cit. 2023-12-13]. Dostupné z: https://nrzp.cz/2022/02/18/informace-c-15-2022-akcni-plan-zaruky-pro-deti/

 

Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu

MPSV. Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu [online]. Usnesení vlády ČR č. 26, 28. ledna 2016 [cit. 2021-11-24]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/zakladni-dokumenty-k-integracni-politice-ke-stazeni.aspx

 

Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců - Ve vzájemném respektu 2023

MVČR.Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu 2023 [online]. Usnesení vlády ČR č. 1051, 14. prosince 2022 [cit. 2023-12-13]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/zakladni-dokumenty-k-integracni-politice-ke-stazeni.aspx

 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2019–2023

MŠMT. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2019–2023 [online]. Praha, 2019 [cit. 2019-11-8]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dz-cr-2019-2023

 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2023-2027

MŠMT. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2023-2027  [online]. Praha, 2023 [cit. 2023-12-21]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/vlada-schvalila-dlouhodoby-zamer-vzdelavani-cr-2023-2027

 

Inovační strategie České republiky 2019–2030

Úřad vlády České republiky. Inovační strategie České republiky 2019–2030 [online]. Rada pro výzkum, vývoj a inovace, 2019 [cit. 2022-3-31]. Dostupné z: https://www.databaze-strategie.cz/cz/urad-vlady/strategie/inovacni-strategie-ceske-republiky-2019-2030?typ=detail

 

Jak zpracovat vzdělávací obsah ŠVP přípravného stupně základní školy speciální

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ V PRAZE. Jak zpracovat vzdělávací obsah ŠVP přípravného stupně základní školy speciální [online]. Praha, 2010 [cit. 2021-11-24]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/file/251

 

Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro základní vzdělávání

NPI ČR. II Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro základní vzdělávání. Vstupní orientační test pro určení úrovně českého jazyka u žáků s odlišným mateřským jazykem v základním vzdělávání [online]. [Praha, 2021] [cit. 2022-03-31]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/file/56230/

 

Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání

NPI ČR. I Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání [online]. [Praha, 2021] [cit. 2022-03-31]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/file/55831/

 

Koncepce podpory sportu v ČR 2016–2025 "SPORT 2025" 

MŠMT. Koncepce podpory sportu 2016–2025. SPORT 2025 [online]. [Praha], 2016 [cit. 2022-03-31]. Dostupné z: https://www.databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/koncepce-podpory-sportu-2016-2025-sport-2025

 

Koncepční záměry ČSI 2021–2030

ČŠI. Koncepční záměry ČSI 2012–2030 [online]. Praha, 2021 [cit. 2021-11-23]. Dostupné z: https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Koncepcni-dokumenty/Koncepcni-zamery-inspekcni-cinnosti-CSI

 

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2023/24

ČŠI. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2023/2024 [online]. Praha: Česká školní inspekce, 2023 [cit. 2023-12-21]. Dostupné z: https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Kriteria-hodnoceni/Kriteria-hodnoceni-podminek,-prubehu-a-vysledk-(8)

 

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

MPSV. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 [online]. Usnesení vlády ČR č. 218, 30. března 2015 (aktualizovaná verze ke dni 31. prosince 2014) [cit. 2021-11-24]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/narodni-akcni-plan-podporujici-pozitivni-starnuti

 

Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 [online]. 2018 [cit. 2023-12-13]. Dostupné z: https://www.dotaceeu.cz/getmedia/2b17829c-0fba-4077-8e3c-faac0689a9dc/NKR-schvalena-verze.pdf.aspx?ext=.pdf

 

Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání České republiky

NANTL, J., ČERNÍKOVSKÝ, P. et al. Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání České republiky. 1. díl, Národní deskriptory. Praha: MŠMT, 2011 [cit. 2021-11-24]. Dostupné také z: https://www.csvs.cz/wp-content/uploads/2019/01/Aula_02-2012_Ko_No_Ry_163_174.pdf 

 

Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025

Úřad vlády ČR. Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021-2025 [online]. Praha, 2020 [cit. 2023-12-13]. Dostupné z:https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvozp/dokumenty/narodni-plan-podpory-rovnych-prilezitosti-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim-na-obdobi-2021_2025-183042/

 

Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+

RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE, MŠMT. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+ [online]. Praha, 2020 [cit. 2021-11-24]. Dostupné z: https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=913172

 

Národní program reforem ČR pro rok 2023

ÚŘAD VLÁDY ČR. Národní program reforem ČR pro rok 2023 [online]. Praha, 2023 [cit. 2023-12-21]. Dostupné z: https://vlada.gov.cz/cz/evropske-zalezitosti/aktualne/vlada-schvalila-narodni-program-reforem-cr-2023-204305/

 

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha

MŠMT. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha. Praha, 2001 [cit. 2021-11-24]. ISBN 80-211-0372-8. Dostupné také z: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/bila-kniha-narodni-program-rozvoje-vzdelani-v-cr

ÚIV [Institute for Information on Education]. National Programme for the Development of Education in the Czech Republic. White Paper. Praha, 2001 [cit. 2021-11-24]. ISBN 80-211-0413-9. Dostupné také z: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/bila-kniha-narodni-program-rozvoje-vzdelani-v-cr

 

Národní přiřazovací zpráva České republiky

POHANKOVÁ, J., ŠŤASTNÁ, V., ROSKOVEC, V., STALKER, M. National Referencing Report of the Czech Republic [online]. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2011 [cit. 2015-07-20]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/17017/

POHANKOVÁ, J., ŠŤASTNÁ, V., ROSKOVEC, V., STALKER, M. Národní přiřazovací zpráva České republiky. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2011 [cit. 2021-11-24]. ISBN 978-80-87652-60-2. Dostupné také z: http://www.nuv.cz/uploads/EQF/National_Referencing_Report_Czech_Republic_en_fin_1.pdf

 

Národní strategie finančního vzdělávání 2.0

MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Národní strategie finančního vzdělávání 2.0 [online]. Praha, 2020 [cit. 2021-11-21]. Dostupné z: https://financnigramotnost.mfcr.cz/cs/pro-odborniky/strategicke-dokumenty

 

Národní strategie ochrany práv dětí 2021–2029 

MPSV. Národní strategie ochrany práv dětí 2021-2029 [online]. Praha, 2020 [cit. 2023-12-13]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/narodni-strategie-ochrany-prav-deti-a-akcni-plan-k-naplneni-narodni-strategie

 

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky 2021–2027

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky 2021–2027 [online]. Praha, 2021 [cit. 2021-11-24]. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/dokumenty/narodni-ris3-strategie-pomuze-lepe-zacilit-financni-podporu-do-vyzkumu--vyvoje-a-inovaci-v-perspektivnich-oblastech-ekonomiky-cr---259162/

 

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2023/24

ČŠI. Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2023/24 [online]. Praha: Česká školní inspekce, 2023 [cit. 2023-12-21]. Dostupné z: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Plan-hlavnich-ukolu-Ceske-skolni-inspekce-na-s-(5)

 

Plán realizace Strategického záměru pro oblast vysokých škol pro rok 2024

MŠMT. Plán realizace Strategického záměru pro oblast vysokých škol pro rok 2024. Praha: 2023 [cit. 2023-12-21]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/strategicky-zamer

 

Poznámky k tvorbě vzdělávací obsahu přípravných tříd ve ŠVP

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ V PRAZE. Poznámky k tvorbě vzdělávací obsahu přípravných tříd ve ŠVP [online]. Praha: 2007 [cit. 2021-11-24]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/file/182_1_1/

 

Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání (RVP SOV)

MŠMT. Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání (RVP SOV) [online]. 2020 [cit. 2021-21-24]. Dostupné z: https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcove-vzdelavaci-programy-stredniho-odborneho-vzdelavani-rvp-sov/

 

Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia (RVP DG)

MŠMT. Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia (RVP DG) [online]. Praha, 2015 [cit. 2021-11-24]. Poslední aktualizace, srpen 2016. Dostupné z: https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcove-vzdelavaci-programy-pro-gymnazia-rvp-g/

 

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

BALADA, J. et al. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007 [cit. 2021-11-24], 100 s. Poslední aktualizace, srpen 2016. ISBN 978-80-87000-11-3. Dostupné z: https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcove-vzdelavaci-programy-pro-gymnazia-rvp-g/

BALADA, J. et al. Framework Education Programme for Secondary General Education [online]. Prague: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007 [cit. 2021-11-24]. ISBN: 978-80-87000-23-6. Dostupné z: https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcove-vzdelavaci-programy-pro-gymnazia-rvp-g/

 

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou

BALADA, J. et al. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007 [cit. 2021-11-24], 103 s. Poslední aktualizace, srpen 2016. ISBN 978-80-87000-12-0. Dostupné z: https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcove-vzdelavaci-programy-pro-gymnazia-rvp-g/

 

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ V PRAZE. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá [online]. Praha, 2009 [cit. 2021-11-24]. Dostupné z: https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcove-vzdelavaci-programy-pro-specialni-vzdelavani/

 

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ V PRAZE. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá [online]. Praha, 2009 [cit. 2021-11-24]. Dostupné z: https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcove-vzdelavaci-programy-pro-specialni-vzdelavani/

 

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika

MŠMT. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 75 –31 –M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika [online]. Praha, 2009 [cit. 2022-01-27]. Poslední aktualizace, září 2020. Dostupné z: https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcove-vzdelavaci-programy-stredniho-odborneho-vzdelavani-rvp-sov/obory-l-a-m/75-pedagogika-ucitelstvi-a-socialni-pece/

 

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání Tanec

MŠMT. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání Tanec [online]. Praha, 2010 [cit. 2021-11-24]. Poslední aktualizace, červen 2017. Dostupné z: https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcove-vzdelavaci-programy-stredniho-odborneho-vzdelavani-rvp-sov/konzervatore/82-umeni-a-uzite-umeni/

 

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ V PRAZE. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální [online]. Praha, 2008 [cit. 2021-11-24], s. 110. ISBN 978-80-87000-25-0. Dostupné z: https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcove-vzdelavaci-programy-pro-specialni-vzdelavani/

 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

MŠMT. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání [online]. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2018 [cit. 2021-11-24]. Dostupné z: https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcovy-vzdelavaci-program-pro-predskolni-vzdelavani-rvp-pz/

 

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

BOŘEK, L. et al. Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2010 [cit. 2021-11-24], 63 s. ISBN 978-80-87000-37-3. Dostupné z: https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcove-vzdelavaci-programy-v-oblasti-informatiky-a-informacnich-a-komunikacnich-technologii-rvp-ict/

 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

MŠMT. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2017 [cit. 2021-11-24]. Poslední aktualizace, červen 2017. Dostupné z: https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcovy-vzdelavacici-program-pro-zakladni-vzdelavani-rvp-zv/

 

Rámcový vzdělávací program 23-51-H/01 Strojní mechanik

MŠMT. Rámcový vzdělávací program 23-51-H/01 Strojní mechanik [online]. Praha, 2007 [cit. 2021-11-24]. Dostupné z: https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcove-vzdelavaci-programy-stredniho-odborneho-vzdelavani-rvp-sov/obory-h/23-strojirenstvi-a-strojirenska-vyroba/

 

Rámcový vzdělávací program 26-41-M/01 Elektrotechnika

MŠMT. Rámcový vzdělávací program 26-41-M/01 Elektrotechnika [online]. Praha, 2007 [cit. 2021-11-24]. Dostupné z: https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcove-vzdelavaci-programy-stredniho-odborneho-vzdelavani-rvp-sov/obory-l-a-m/26-elektrotechnika-telekomunikacni-a-vypocetni-technika/

 

Relating Language Examinations to the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (Přiřazení zkoušky z jazyka ke Společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky: učení, vyučování, hodnocení)

COUNCIL OF EUROPE. Relating Language Examinations to the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Manual (CERF) [online]. Strasbourg, 2009 [cit. 2015-07-20]. Dostupné také z: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/ManualRevision-proofread-FINAL_en.pdf

 

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání. Doporučení veřejné ochránkyně práv

ŠABATOVÁ, A. Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání. Doporučení veřejné ochránkyně práv [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-11-24]. Dostupné z: https://www.ochrance.cz/uploads-import/ESO/25-2017-DIS-JMK_Doporuceni_k_rovnemu_pristupu_k_predskolnimu_vzdelavani.pdf

 

Soubor pedagogicko-organizačních opatření na školní rok 2023/24

MŠMT. Soubor pedagogicko-organizačních opatření na školní rok 2023/24 [online]. 2023 [cit. 2023-12-21]. Dostupné z: https://www.edu.cz/methodology/soubor-pedagogicko-organizacnich-informaci-pro-skolni-rok-2023-2024/

 

Specifika tvorby školního vzdělávacího programu pro přípravné třídy základní školy

SMOLÍKOVÁ, K. a ROKOSOVÁ, M. Specifika tvorby školního vzdělávacího programu pro přípravné třídy základní školy [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007 [cit. 2015-07-20]. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/8127/priloha_–_specifika_tvorby_svp_pro_pripravne_tridy_zs.doc

 

Společný evropský referenční rámec pro jazyky

COUNCIL OF EUROPE. Společný evropský referenční rámec pro jazyky. 1. české vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002, 267 s. Dostupné také z: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky [cit. 2021-11-24]

COUNCIL OF EUROPE. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment [online]. Strasbourg: Language Policy Unit, [2001] [cit. 2015-07-20]. Dostupné z: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp

 

Standardní pravidla pro vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením

OSN. Standardní pravidla pro vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením [online]. 1993 [cit. 2023-12-13]. Dostupné z: https://www.helpnet.cz/aktualne/standardni-pravidla-pro-vyrovnavani-prilezitosti-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim

 

Státní kulturní politika na léta 2021–2025

Ministerstvo kultury ČR. Státní kulturní politika na léta 2021-2025 [online]. Praha, 2021 [cit.2023-12-13]. Dostupné z: https://www.mkcr.cz/statni-kulturni-politika-cs-69

 

Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016–2025

Ministerstvo životního prostředí. Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016-2025 [online]. Praha, 2016 [cit. 2023-12-13]. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/statni_program_evvo_ep_2016_2025

 

Strategický rámec Česká republika 2030

Úřad vlády ČR. Strategický rámec Česká republika 2030 [online]. Praha, 2017 [cit. 2023-12-13]. Dostupné z: https://www.cr2030.cz/strategie/dokumenty-ke-stazeni/

 

Strategický rámec politiky zaměstnanosti do roku 2030

MPSV. Strategický rámec politiky zaměstnanosti do roku 2030 [online]. Usnesením vlády č. 871 ze dne 24. srpna 2020 [cit. 2021-11-24]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/strategicky-ramec-politiky-zamestnanosti-do-roku-2030

 

Strategický rámec přípravy na stárnutí společnosti 2021-2025

MPSV. Strategický rámec přípravy na stárnutí společnosti 2021-2025 [online]. Praha [cit. 2023-12-13]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/strategicky-ramec-pripravy-na-starnuti-spolecnosti-2021-2025

 

Strategický záměr ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021

MŠMT. Strategický záměr ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021 [online]. Praha, 30. června 2020 [cit. 2022-03-09]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/strategicky-zamer-ministerstva-pro-oblast-vs-na-obdobi-od

 

Strategie celoživotního učení České republiky

MŠMT. Strategie celoživotního učení České republiky. Praha, 2007. ISBN 978-80-254-2218-2. Dostupné také z: http://www.msmt.cz/uploads/Zalezitosti_EU/strategie_2007_CZ_web_jednostrany.pdf [cit. 2021-11-24]

MŠMT. The Strategy of Lifelong Learning in the CR [online]. Praha, 2007 [cit. 2015-07-20]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/uploads/Zalezitosti_EU/strategie_2007_EN_web_jednostrany.pdfhttp://www.msmt.cz/uploads/Zalezitosti_EU/strategie_2007_EN_web_jednostrany.pdf

 

Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015–2020

MPSV. Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015–2020 [online]. Usnesení vlády ČR č. 523, 1. července 2015 [cit. 2021-11-24]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/strategie-digitalni-gramotnosti-cr-na-obdobi-2015-2020

 

Strategie internacionalizace vysokého školství na období od roku 2021

MŠMT. Strategie internacionalizace vysokého školství na období od roku 2021 [online]. Praha, 2020 [cit. 2022-03-09]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/strategicky-zamer-ministerstva-pro-oblast-vs-na-obdobi-od

 

Strategie poskytování vládních stipendií pro studenty z rozvojových zemí na období 2013–2018

MZV. Strategie poskytování vládních stipendií pro studenty z rozvojových zemí na období 2013–2018 [online]. Usnesení vlády ČR č. 301 z 25. dubna 2012 [cit. 2021-11-24]. Dostupné z: https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/dvoustranna_zrs_cr/stipendia/strategie_poskytovani_vladnich.html

 

Strategie programu poskytování rozvojových stipendií na období 2019–2024

MZV. Strategie poskytování rozvojových stipendií pro studenty z rozvojových zemí na období 2019–2024 [online]. Usnesení vlády ČR č. 77 z 28. ledna 2019 [cit. 2021-11-24]. Dostupné z: https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/dvoustranna_zrs_cr/stipendia/strategie_programu_poskytovani.html

 

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ [online]. Usnesení vlády ČR č. 775 z 4. listopadu 2019 [cit. 2021-11-24]. Dostupné z: https://mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/strategie-regionalniho-rozvoje-cr-2021

 

Strategie rovnosti, začlenění a participace Romů (Strategie romské integrace) 2021–2030

ÚŘAD VLÁDY ČR. Strategie rovnosti, začlenění a participace Romů (Strategie romské integrace) 2021–2030 [online]. 2021 [cit. 2021-11-24]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/aktuality/strategie-rovnosti--zacleneni-a-participace-romu-strategie-romske-integrace-2021_2030-188413/

 

Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021–2030

Úřad vlády ČR. Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021-2030 [online]. Praha, 2021 [cit. 2023-12-13]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/vlada-dnes-schvalila-strategii-rovnosti-zen-a-muzu-na-leta-2021---2030-187164/

 

Strategie sociálního začleňování 2021‒2030

MPSV. Strategie sociálního začleňování 2021‒2030 [online]. Usnesení vlády č. 55 z 20. ledna 2020 [cit. 2021-11-24]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/strategie-socialniho-zaclenovani-2021-2030

 

Strategie spolupráce veřejné správy s NNO na léta 2021 až 2030

Úřad vlády ČR. Strategie spolupráce veřejné správy s NNO na léta 2021 až 2030 [online]. Praha, 2021 [cit.2023-12-13]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/strategie-spoluprace-verejne-spravy-s-nestatnimi-neziskovymi-organizacemi-na-leta-2021-az-2030-189753/

 

Strategie týkající se práv osob se zdravotním postižením na období 2021–2030

Evropská Komise. Strategie týkající se práv osob se zdravotním postižením na období 2021-2030 [online]. 2021 [cit. 2023-12-13]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=cs

 

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

MŠMT. Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 [online]. Usnesení vlády ČR č. 538, 9. července 2014 [cit. 2021-11-24]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-vzdelavaci-politiky-2020-1

 

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

MŠMT. Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ [online]. Praha, 2020 [cit. 2022-03-09]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030

 

Strategie zahraniční rozvojové spolupráce České republiky 2018–2030

MZV ČR. Strategie zahraniční rozvojové spolupráce České republiky 2018–2030 [online]. [Praha], 2017 [cit. 2022-03-31]. Dostupné z: https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/koncepce_publikace/koncepce/strategie_zahranicni_rozvojove.html

 

Tvorba ŠVP ve speciální mateřské škole

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ V PRAZE. Tvorba ŠVP ve speciální mateřské škole [online]. Publikováno 21. 11. 2005 [cit. 2015-07-20]. http://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/396/poznamky-k-tvorbe-skolniho-vzdelavaciho-programu-ve-specialni-materske-skole..html/

 

Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011)

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011) [online]. [Praha, 2014] [cit. 2015-07-20]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_vzdelani_cz_isced_2011