Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Mobilita v předškolním a školním vzdělávání

Czechia

13.Mobilita a internacionalizace

13.1Mobilita v předškolním a školním vzdělávání

Last update: 5 April 2024

Mobilitu a výměnu žáků, studentů i pedagogických nebo akademických pracovníků organizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako hlavní garant mezinárodních aktivit resortu, samotné školy všech úrovní a nezanedbatelná je též iniciativa jednotlivců.

Mobilita a výměna žáků

Mobilita žáků

Erasmus+

Školy od mateřských po vyšší odborné se aktivně zapojují do evropských a dalších mezinárodních aktivit v rámci programu Erasmus+. Mateřské, základní a střední do Erasmus+ školní vzdělávání a do eTwinning. Odborné školy – střední a vyšší odborné včetně organizací působících v odborném vzdělávání – se mohou zúčastnit činností v rámci projektů Erasmus+ pro odborné vzdělávání a přípravu. Samotní žáci základních škol a škol poskytujících všeobecné vzdělávání a žáci odborných škol, se mohou přihlásit a vyjet i prostřednictvím své školy, která je zapojena do programu Erasmus+. Erasmus+ je v České republice spravován Domem zahraniční spolupráce, na jehož webu lze nalézt podrobné informace k tomuto programu.

Přeshraniční spolupráce a spolupráce v rámci bilaterálních smluv

Školy se také zapojují do projektů přeshraniční spolupráce, případně spolupráce v rámci bilaterálních smluv pro žáky 2. stupně základních škol a gymnázií (Francie a Německo). Výběr a realizace činností závisejí na jednotlivých regionech, které o nich informují na svých internetových stránkách, na různých akcích či tiskem. Některé aktivity v oblasti vzdělávání mohou být financovány z operačních programů fondů EU podporujících právě přeshraniční spolupráci.

Krátkodobé výměnné pobyty pořádané školami

Kromě toho mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy (třídy) organizují krátkodobé výměnné pobyty žáků v zahraničí na základě své vlastní iniciativy a kontaktů. Náklady bývají pokryty z finančních příspěvků rodičů žáků obou stran, z rozpočtu škol a z příspěvků různých nadací či z darů. Výjezdy těchto žáků do zahraničí se řídí Metodickým pokynem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Evropské školy

Děti pracovníků institucí EU, ale také děti pracovníků ze stálých reprezentací a dalších zastoupení se mohou vzdělávat v Evropských školách. Pro tyto děti je vzdělání bezplatné. Školy mohou navštěvovat na základě smluv soukromé společnosti s Nejvyšší radou Evropských škol i děti zaměstnanců soukromé společnosti. Ta pak hradí školné. V případě volných kapacit na těchto školách mají ke vzdělávání přístup i děti ostatních osob. Rodiče hradí školné v plné výši. V roce 2004 přistoupila ČR k Úmluvě o statutu Evropských škol. V Evropských školách v Bruselu III a Lucembursku byly zřízeny české sekce těchto škol. Více informací je uvedeno na webových stránkách MŠMT a na webových stránkách sekretariátu Evropských škol.

České školy v zahraničí

V zahraničí působí české školy, které mají různé zřizovatele Neposkytují základní vzdělání ve smyslu školského zákona, ale mají s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy uzavřenou smlouvu o poskytování vzdělání občanům ČR v období povinné školní docházky. Smlouva obsahuje závazek poskytovat takové vzdělávání, které svým obsahem, cíli a metodami odpovídá Rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání v rozsahu uvedeném ve smlouvě. Tyto školy jsou založeny především na podporu českého jazykového (a kulturního) dědictví v zahraničí. Nabízejí výuku českého jazyka a výuku dějepisu a zeměpisu České republiky dětem rodičů, kteří chtějí, aby jejich dítě získalo(případně si uchovalo) znalosti v této oblasti. Toto vzdělávání je volnočasovou aktivitou dítěte, které plní povinnou školní docházku v zahraničí. Podle školského zákona tyto školy získávají finanční prostředky ze státního rozpočtu na úhradu nákladů spojených s poskytováním vzdělávání.

 

Uznávání vzdělání a kvalifikací ve školním vzdělávání

Pravidla pro uznávání vzdělání a kvalifikace získané v zahraničí na úrovni základního, středního a vyššího odborného vzdělávání jsou obsažena ve školském zákoně a v prováděcí vyhlášce o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami.

Absolvent zahraniční školy, který získal doklad o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání v zahraničí (zahraniční vysvědčení), může požádat krajský úřad příslušný podle místa pobytu žadatele o uznání svého vzdělání. Pokud nelze určit místní příslušnost krajského úřadu podle místa trvalého pobytu žadatele (nebo v případě cizince podle místa pobytu), je určující místo podání žádosti. Na základě žádosti krajský úřad:

  • vydá osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice (Česká republika je na základě svých mezinárodních závazků zavázána dané zahraniční vysvědčení uznat za rovnocenné s dokladem o vzdělání vydaným v České republice) a nebo
  • rozhodne o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice (nostrifikace) (Česká republika není vázána mezinárodní smlouvou uznat dané zahraniční vysvědčení za rovnocenné s dokladem o vzdělání vydaným v České republice).

Pokud Česká republika není vázána mezinárodní smlouvou, krajský úřad rozhoduje o uznání (nostrifikaci) na základě předloženého originálu zahraničního vysvědčení nebo jeho úředně ověřené kopie a vydá rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení. K žádosti se připojí úředně ověřený překlad dokladů o vzdělání (o obsahu a rozsahu vzdělávání a o uznání školy, kde bylo osvědčení vydáno) do českého jazyka. Pokud ze zahraničního vysvědčení není patrný obsah a rozsah vyučovaných předmětů, předloží žadatel také rámcový obsah vzdělávání oboru, v němž dosažené vzdělání získal. V případě, že krajský úřad v rámci řízení o nostrifikaci zjistí, že obsah a rozsah vzdělání v zahraniční škole se v porovnání s obdobným rámcovým vzdělávacím programem v České republice podstatně odlišuje, žádost zamítne. V případě, že se obsah a rozsah vzdělání v zahraniční škole odlišuje zčásti nebo žadatel nesplní další formální požadavky uvedené v zákoně, nařídí krajský úřad nostrifikační zkoušku. Krajský úřad žádost o nostrifikaci zamítne také v případě, že žadatel nevykoná nostrifikační zkoušku úspěšně. Žadatel, který není státním občanem České republiky nebo získal vzdělání ve škole mimo území České republiky, nekoná nostrifikační zkoušku z předmětu český jazyk a literatura. Pokud je předložený doklad o vzdělání ekvivalentem vysvědčení o maturitní zkoušce v členském státě Evropské unie a opravňuje svého držitele k přístupu k vysokoškolskému studiu, uzná krajský úřad dané vysvědčení, aniž by žadatel musel vykonat jakoukoli nostrifikační zkoušku.

Absolventům evropské školy vydává na základě žádosti osvědčení Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy. Více o Evropských školách viz výše v této podkapitole.

Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy rozhoduje o nostrifikaci zahraničního vysvědčení, které bylo vydáno zahraniční školou se vzdělávacím programem, který je uskutečňován po dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (některé doklady nejsou v tomto případě vyžadovány, viz § 108 školského zákona). Pokud se jedná o vzdělání poskytované policejními školami nebo v oblasti požární ochrany či vojenství je rozhodnutí v gesci ministerstev, které mají daný resort na starosti.

V případě osoby, které byla v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie poskytnuta mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany, nebo na kterou je třeba na základě mezinárodních závazků České republiky třeba pohlížet jako na uprchlíka nebo vyhnance nebo osobu v podobné situaci jako uprchlíci, je možné požadované dokumenty nahradit čestným prohlášením. V případě pochybností o tom, zda jedinec daného vzdělání opravdu dosáhl, může být nařízena nostrifikační zkouška.

Novela vysokoškolského zákona z roku 2016 nově upravuje podmínky pro přijetí uchazeče do bakalářského či „dlouhého“ magisterského programu, který nenavazuje na bakalářský program. Jedná se o uchazeče, který získal zahraniční středoškolské vzdělání. Vysoká škola, která získá institucionální akreditaci a která nemá pochybnosti o kvalitě střední školy, může uznat úplné středoškolské vzdělání potvrzené příslušným dokladem (dokladem o uznání rovnocennosti, dokladem o Evropském bakalaureátu nebo zahraničním dokladem o zahraničním středoškolském vzdělání, je-li podle mezinárodních smluv rovnocenný bez dalšího postupu nebo zahraničním dokladem o zahraničním středoškolském vzdělání ve středoškolském vzdělávacím programu opravňujícím ke vstupu do bakalářského nebo „dlouhého“ magisterského studijního programu v zemi, v níž bylo studium absolvováno). Vysoká škola si případně může vyžádat doplňující informace.

Podmínky pro plnění povinné školní docházky včetně uznávání vzdělání v zahraničí pro občana České republiky jsou popsány v oddíle Povinná školní docházka v kapitole 2.

Mobilita učitelů

Dům zahraniční spolupráce (DZS) nabízí zájemcům různé typy mobilit pro učitele:

Erasmus+

Učitelé se mohou zapojit do programu Erasmus+. K dispozici jsou jim výukové pobyty, které jim nabízejí možnost si vyzkoušet, jaké to je učit na zahraniční škole, nebo aktivity zaměřené na další profesní rozvoj (kurzy a školení v zahraničí či stínování).

Hospitační stáže a semináře učitelů němčiny a francouzštiny

Na základě bilaterálních smluv jsou možné hospitační stáže a semináře učitelů němčiny a francouzštiny. Výjezdy učitelů němčiny se uskutečňují v rámci Dohody mezi vládou ČR a vládou SRN o kulturní spolupráci (platné od roku 2001), a to na základě Protokolu ze zasedání Smíšené kulturní komise České republiky a Spolkové republiky Německo. Jedná se o hospitační stáže na základních a středních školách v Bavorsku a semináře v Míšni, Wiesnecku, Gars am Inn, příp. Frankfurtu. Nabídka didaktických stáží pro učitele francouzštiny v Belgii je smluvně zakotvena v Pracovním programu na léta 2017–2019, který je součástí Dohody o spolupráci mezi ČR a Valonskem (platné od roku 2002). Jedná se o letní kurzy pro učitele francouzštiny.

Učitelé angličtiny

Na českých základních a středních školách pracují zahraniční lektoři anglického jazyka. Jejich pobyt v rámci programu učitelé angličtiny zprostředkovává Akademická informační agentura (AIA), součást DZS. Školám zasílá kontakty na učitele angličtiny, kteří mají zájem učit angličtinu v České republice, uchazečům o práci lektora posílá seznam škol, které požadují učitele angličtiny. Aktivita je určena pro zkušené učitele na dobu jednoho školního roku, ve výjimečných případech na jedno pololetí. Cestu i ubytování si hradí uchazeč sám, školy jsou mu maximálně nápomocny. Lektor je placen v české měně.

Evropské školy

Na Evropských školách (od mateřské školy až po školu střední) mohou působit učitelé z veřejných a soukromých škol, kteří jsou vysíláni a placeni členskými státy EU. Plat je stanoven podle platových předpisů vysílající země, a z rozpočtu Evropských škol je pak učitelům vyplácen tzv. evropský přídavek. Působit mohou v Belgii, Lucembursku, Německu a Itálii. Pracovní smlouva se sjednává na 2 roky a prodlužovat se může maximálně do 9 let pobytu (výjimečně na 12 let).

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí

V roce 2020 vláda ve svém usnesení schválila pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2021 až 2025. Program zahrnuje dvě části Krajanský vzdělávací program a Lektoráty českého jazyka a literatury. Na žádost krajanských komunit jsou do zahraničí vysíláni učitelé, kteří mají podporovat znalost českého jazyka a všestranně zde kulturně působit. Učitelé jsou v současnosti vysíláni do zemí v rámci Evropy, Jižní a Severní Ameriky a Austrálie/Nového Zélandu. Učitelé u krajanů musí mít ukončené magisterské vzdělání přednostně v oboru čeština. Výhodou je učitelská praxe na škole a s výukou češtiny jako cizího jazyka. Pro vyučující z řad krajanů je určen dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka. Účastníci obdrží kapesné; ubytování, stravování a doprava jsou hrazeny.

Fondy EHP

Učitelé se mohou zúčastnit také mobilit v rámci Fondu Evropského hospodářského prostoru (EHP).