Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Podpůrná opatření pro účastníky vzdělávání dospělých

Czechia

12.Podpora a poradenství ve vzdělávání

12.7Podpůrná opatření pro účastníky vzdělávání dospělých

Last update: 25 March 2024

 

Definice cílových skupin

Za cílovou skupinu, k níž jsou směřována podpůrná opatření ve vzdělávání dospělých, lze považovat cizince, nezaměstnané, popř. další úzce vymezené skupiny, a osoby se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Speciální podpůrná opatření

 

Cizinci

Dle zákona o azylu je každý migrant, kterému byl udělen azyl – azylant, nebo osoba požívající doplňkové ochrany, začleněn do státního integračního programu (SIP). Jeho součástí je i vytvoření předpokladů pro osvojení českého jazyka v bezplatném kurzu. Ministerstvo vnitra kurzy realizuje ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Nabídku kurzů pro dospělé azylanty nebo osoby požívající doplňkové ochrany a samu výuku pak organizuje vzdělávací instituce, která je touto činností smluvně pověřena na základě úspěšného výběrového řízení. Časová dotace kurzu činí 400 hodin v případě individuální výuky nebo 600 hodin v případě skupinové výuky, kurz trvá maximálně 10 měsíců a probíhá v místě pobytu účastníků. Kurzy jsou azylantům poskytovány zdarma.

Podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky je cizinec od roku 2009 povinen k žádosti o povolení trvalého pobytu předložit osvědčení o vykonání zkoušky z českého jazyka (s některými výjimkami, např. osoby mladší 15 a starší 60 let). Cizinec má nárok na vykonání jedné zkoušky zdarma. Poukaz k vykonání zkoušky vydává Ministerstvo vnitra. Cizinec se může přihlásit ke zkoušce z českého jazyka pouze na některé ze škol, které jsou uvedeny v tzv. seznamu škol (tj. jazykové školyÚstav jazykové a odborné přípravy UK coby člen asociace ALTE). Podrobné informace ke zkoušce, k přípravě na zkoušku, k seznamu škol, k vydání poukazů a osvědčení o vykonání zkoušky a další informace jsou uvedeny na webových stránkách Čeština pro cizince.

V roce 2009 zahájila svou činnost Centra na podporu integrace cizinců (CPIC), provozovaná Správou uprchlických zařízení Ministerstva vnitra. CPIC je 18 a jsou dotována z Operačního programu Azylového migračního a integračního fondu (OP AMIF), spolufinancovaného ze stejnojmenného evropského fondu. Mají vytvořit prostor pro dlouhodobou spolupráci v oblasti integrace cizinců z tzv. třetích zemí, kteří mají v České republice dlouhodobý nebo trvalý pobyt. CPIC poskytují poradenskou a informační činnost, právní poradenství, kurzy českého jazyka, sociokulturní kurzy, provoz internetového pracoviště a knihovny. Služby jsou poskytovány zdarma. Kromě toho CPIC pořádají také adaptačně integrační kurzy v délce 4 hodin, které jsou pro výše uvedené cizince od roku 2021 povinné (s výjimkami). Kurzy mohou uhradit buď sami cizinci, nebo jejich zaměstnavatelé. 

Nezaměstnaní a další definované skupiny

Jedním z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti jsou rekvalifikace, které umožňují fyzickým osobám získat kvalifikaci pro nové zaměstnání nebo udržení stávajícího zaměstnání. Jsou poskytovány akreditovaným vzdělávacím programem. V případě, že je jejich účastník evidován na Úřadu práce ČR (uchazeč o zaměstnání, zájemce o zaměstnání), může mu být rekvalifikace hrazena z prostředků aktivní politiky zaměstnanosti. Další z podmínek úhrady rekvalifikace ze strany Úřadu práce ČR je, že rekvalifikace musí být pro účastníka opodstatněná, tj. účelná a potřebná. Úřad práce ČR hradí náklady rekvalifikace (kurzovné) za uchazeče nebo zájemce o zaměstnání, pokud je na rekvalifikaci doporučí a uzavře s nimi, ještě před zahájením rekvalifikačního kurzu, písemnou dohodu o rekvalifikaci. V dohodě o rekvalifikaci je stanovena povinnost uchazeče nebo zájemce o rekvalifikaci uhradit plně náklady rekvalifikace, pokud bez vážných důvodů nedokončí rekvalifikaci nebo odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci. Na úhradu nákladů rekvalifikace a nákladů spojených s rekvalifikací není právní nárok. Úhrada po úspěšném absolvování zvolené rekvalifikace jde přímo rekvalifikačnímu zařízení. Základní podmínky rekvalifikací stanoví zákon o zaměstnanosti, podrobnosti vyhláška MPSV o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců.

Zaměstnavatelům, kteří provádějí rekvalifikaci v zájmu dalšího pracovního uplatnění svých zaměstnanců, mohou být na základě písemné dohody s příslušnou pobočkou Úřadu práce ČR plně nebo částečně hrazeny náklady spojené s touto činností. Uchazeč o zaměstnání může požádat příslušnou pobočku Úřadu práce ČR o hrazení rekvalifikace, kterou si sám vyhledal a zvolil. Hrazení zvolené rekvalifikace Úřadem práce ČR není nárokové, je plně na zvážení Úřadu práce ČR

Propojení rekvalifikací s Národní soustavou kvalifikací (dle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání) umožňuje účastníkům některých rekvalifikačních kurzů získat profesní kvalifikaci. Některé úplné profesní kvalifikace se skládají z několika profesních kvalifikací. Získá-li účastník rekvalifikace osvědčení o všech požadovaných profesních kvalifikacích, bude moci na příslušné škole složit zkoušku předepsanou pro příslušný obor vzdělání (tzn. závěrečnou zkoušku anebo maturitní zkoušku) a získat certifikát o dosažení stupně vzdělání (odpovídajícího dané úplné profesní kvalifikaci).

Podle potřeby mohou být organizovány kurzy pro velmi úzce definované cílové skupiny, kde určujícím vstupním požadavkem je sociální status. Příkladem mohou být kurzy, které mají pomoci bezdomovcům, aby se vymanili ze své situace, nebo vzdělávací kurzy ve věznicích.

 

Osoby se speciálními vzdělávacími potřebami

V současné době se rozšiřuje okruh doškolovacích a rekvalifikačních kurzů pořádaných školami a dalšími vzdělávacími institucemi, které umožňují absolventům upevnit si a získat potřebné kompetence pro výkon určitých pracovních činností. Absolventi se zdravotním postižením, kteří nezískají uplatnění na otevřeném trhu práce, mají možnost pracovat v chráněných dílnách nebo v chráněných pracovištích.

V rámci zařízení sociálních služeb (dle zákona o sociálních službách) funguje síť denních sociálních zařízení a stacionářů, které poskytují celou řadu služeb i další vzdělávání klientům s postižením s možnostmi uplatnění v chráněných dílnách, rozšiřuje se okruh moderních a cílených aktivizačních sociálních služeb, zejména služeb asistentů pracovních a asistentů osobních, jejichž činnost napomáhá lepšímu přístupu k zaměstnání osobám se zdravotním postižením. Institucionalizovaná ústavní péče je další volbou pro klienty s velkou závislostí na sociálních službách. Tendence je okruh klientů v institucionalizované péči redukovat a využívat systému podpory a odlehčovacích sociálních služeb, které umožní osobám se zdravotním postižením žít v přirozeném prostředí rodiny a pečujícím osobám realizovat své sociální role.

Školy samostatně zřízené pro žáky s vyjmenovaným typem znevýhodnění rozšiřují svou působnost v oblasti celoživotního vzdělávání a aktivizace osob se zdravotním postižením.