Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Přípravné vzdělávání vyučujících pro terciární vzdělávání

Czechia

9.Učitelé a další pedagogičtí pracovníci

9.4Přípravné vzdělávání vyučujících pro terciární vzdělávání

Last update: 7 March 2024

Kvalifikaci učitelů vyšších odborných škol je stanovena v zákoně o pedagogických pracovnících. Požadavky na kvalifikaci akademickým pracovníkům předepisují jednotlivé vysoké školy.

Vyšší odborné školy

Na vyšších odborných školách působí učitelé všeobecně vzdělávacích nebo teoretických odborných předmětů a učitelé praktického vyučování a odborné praxe. Pedagogické vzdělání se u nich nevyžaduje.

Učitelé všeobecně vzdělávacích a teoretických odborných předmětů se připravují v bakalářském a následném magisterském studiu v oboru odpovídajícím charakteru vyučovaného předmětu, nebo v některých oborech 4 až 6 let v dlouhém magisterském programu (např. v oboru lékařství). Typická délka přípravy budoucích učitelů všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětů je 9 let základní školy, 4 roky střední školy s maturitní zkouškou a 3–4 roky bakalářského studia a 1–3 roky magisterského studia na vysoké škole. Dosažená kvalifikace odpovídá úrovni ISCED 7.

Učitelé praktického vyučování a odborné praxe se připravují na vysokých, vyšších odborných či středních školách v oborech zakončených maturitní zkouškou. Délka jejich přípravy a dosažená kvalifikaci je obdobná jako u těch na vyšší sekundární úrovni.

Předměty uměleckého zaměření může vyučovat i ten, kdo je nebo byl výkonným umělcem nebo výtvarným umělcem, ale nemá potřebné vzdělání (kvalifikace je uznána pouze pro předměty odpovídající uměleckému zaměření a pouze pro výuku na dané škole).

Od roku 2015 může ředitel za určitých okolností uznat předpoklad odborné kvalifikace také níže uvedeným osobám, které nesplňují základní předpoklady. Takový učitel může mít maximálně poloviční úvazek a musí mimo tento pracovní vztah ke škole vykonávat činnost trenéra nebo činnost v oboru, v němž je uznávaným odborníkem. Výjimka je uznána pouze po dobu, kdy jsou splněny všechny uvedené podmínky. Předpoklad je uznán:

  • osobám s kvalifikací trenéra, a to výlučně pro výuku předmětů odpovídajících kvalifikaci trenéra
  • uznávanému odborníku v oboru, a to výlučně pro výuku předmětu odpovídajícího příslušnému odbornému zaměření

Co se týče práce se studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, speciálně pedagogická příprava učitelů není vyžadována, neboť samostatné vyšší odborné školy pro zdravotně postižené se nezřizují.

Vysoké školy

Na vysoké škole plní funkci učitelů akademičtí pracovníci, jimiž jsou profesoři, docenti, mimořádní profesoři, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci, podílející se na pedagogické činnosti. Na výuce se mohou podílet i další odborníci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Vnitřní předpis vysoké školy stanoví postavení hostujících profesorů a emeritních profesorů. Akademičtí pracovníci vykonávají jak pedagogickou, tak vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Na akademické pracovníky se vztahuje zákon o vysokých školách.

Pedagogická kvalifikace pro ně není ze zákona předepsána, vysoké školy si stanovují požadavky na kvalifikaci akademických pracovníků ve svých vnitřních předpisech. Obvykle je požadováno minimálně vzdělání v magisterském anebo doktorském studijním programu. Podrobnosti o organizaci vzdělávání, jeho délce, způsobech a kritériích přijímacího řízení viz v kapitole 7 Terciární vzdělávání. U pracovníků na pozici docent či profesor je zpravidla vyžadována odpovídající akademická hodnost.

Co se týče studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, vysoké školy integrují tyto studenty převážně individuálně. V takovém případě není vyžadována speciální pedagogická/psychologická příprava vyučujících. Existují však i jiné formy: Např. na Janáčkově akademii múzických umění absolvuje téměř každoročně skupina neslyšících bakalářské studium v oboru pantomima – výchovná dramatika. Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy studují neslyšící studenti obor speciální pedagogika, na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy navštěvují neslyšící studenti studijní obor čeština v komunikaci neslyšících. Přednášky jsou tlumočeny do českého znakového jazyka. U pedagogů, kteří vzdělávají zdravotně postižené studenty na těchto vysokých školách, se vyžaduje odborná způsobilost získaná vysokoškolským studiem zaměřeným na speciální pedagogiku. Nicméně, nutnost zmíněné odborné kvalifikace je obsažena v interních předpisech dané vysoké školy či fakulty a nemá obecně právní platnost.