Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Programy třetího cyklu (Doktorské studijní programy)

Czechia

7.Terciární vzdělávání

7.5Programy třetího cyklu (Doktorské studijní programy)

Last update: 15 February 2024

 

Organizace doktorského studia

Jak stanoví zákon o vysokých školách, doktorský studijní program (ISCED 844) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo na samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost v oblasti umění.

Standardní doba studia je nejméně tři a nejvýše čtyři roky. Průměrná délka doktorského studia je však delší, pohybuje se v průměru mezi 5–6 lety. Vysoké školy určují vnitřními předpisy maximální délku studia.

Kreditový systém v doktorských programech není uplatňován všude. Situace se různí i na fakultách jedné vysoké školy.

Tvorba a nabídka studijních programů patří k akademickým právům a svobodám vysokých škol. Studijní program podléhá akreditaci, kterou uděluje Národní akreditační úřad pro vysoké školství (Akreditační úřad), nebo jej schvaluje ve svém vnitřním procesu vysoká škola sama, a to v případě, že získá institucionální akreditaci pro příslušnou oblast / příslušné oblasti vzdělávání. Studijní programy schválené vysokou školou jsou podle zákona o vysokých školách považovány za akreditované. Nově se již nečlení na studijní obory.

Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele.

Na některých fakultách mají studenti doktorského studia povinnost vyučovat určitý počet hodin. Rozsah povinnosti určuje škola.

Řadu doktorských studijních programů uskutečňují vysoké školy ve spolupráci s ústavy Akademie věd ČR v návaznosti na tradiční vědeckou přípravu v těchto institucích.

Doktorské studijní programy nemůže poskytovat neuniverzitní vysoká škola.

 

Požadavky na přijetí

Dle zákona o vysokých školách je podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu řádné ukončení studia v magisterském studijním programu (ISCED 747 či 746) a v oblasti umění též získání akademického titulu. Podmínky přijetí musí být zveřejněny nejméně čtyři měsíce předem.

Škola může stanovit nejvyšší možný počet přijímaných studentů. Přijímání ke studiu na vysoké školy obecně je omezeno zejména kapacitou dané školy. Na centrální úrovni je omezen počet studentů, který bude v daném akademickém roce financován – a to finanční částkou přidělenou vysoké škole v rámci normativního financování. O počtu studentů přijímaných do jednotlivých programů a forem studia rozhoduje vysoká škola samostatně. Pro akademický rok 2022/23 bylo do doktorského studijního programu přijato 15 % absolventů magisterských studijních programů. (Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)

Za úkony spojené s přijímacím řízením může vysoká škola stanovit poplatek.

 

Status studentů doktorského studia

Studenti doktorského studia mají status studenta, studentských výhod však mohou využívat pouze do 26 let, slevu na dani z příjmu do 28 let věku. Katedra (potažmo škola) ale může studenta přijmout jako svého zaměstnance. Doktorandi se často podílejí na výzkumných projektech, pokud v daném programu na škole probíhají.

Dle zákona o vysokých školách mají studenti doktorského studia stejná práva na stipendia jako studenti bakalářských a magisterských programů, současně dostávají speciální doktorandské stipendium. Toto stipendium je vypláceno pouze studentům v prezenční formě studia a pouze po standardní dobu studia (tj. dobu, pro kterou je studijní program akreditován, tedy 3 nebo 4 roky). Vzhledem k delší reálné době studia přechází většina studentů doktorského studia po uplynutí standardní doby studia do kombinované formy studia. Proto většinou vysoké školy uskutečňují doktorský studijní program jak prezenční formou studia, tak i kombinovanou formou studia. Za překročení standardní doby doktorského studia studenti nehradí poplatky. Status studenta se tímto nezmění. Vysoké školy mají stanovenu maximální dobu studia, poté je student ze studia vyloučen (např. na UK je to 8 let).

Podmínky a způsoby vedení studentů

Dle zákona o vysokých školách probíhá studium v doktorském studijním programu podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení, jsou stanoveny v individuálním studijním plánu, a dále jsou vymezeny obsahem a rozsahem státní doktorské zkoušky a požadavky na prokázání předepsaných znalostí.

Studium v doktorském studijním programu sleduje a hodnotí oborová rada, ustavená podle vnitřního předpisu vysoké školy nebo její součásti, která má akreditovaný příslušný studijní program. Pro studijní programy ze stejné oblasti studia mohou vysoké školy nebo jejich součásti na základě dohody vytvořit společnou oborovou radu. Předsedou oborové rady je garant doktorského studijního programu.

 

Zaměstnatelnost

Vysoké školy mají velkou autonomii v rozhodování o obsahu svých kurzů. Centrálně nelze nařídit vysoké škole, co by mělo být zařazeno do jejich vzdělávacích programů. Více informací o této problematice, o začlenění zástupců zaměstnavatelů do orgánů vysokých škol, poradenství a dalších obecných principech viz Zaměstnatelnost v části o bakalářských programech a též Kariérní poradenství v kapitole 12.

Míra nezaměstnanosti absolventů doktorského studia (sběr dat v měsíci dubnu) 2010–2022

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
06 měsíců 3,2 3,3 2,9 2,8 5,0 3,5 2,8 2,0 1,9 0,8 1,8 2,5 1,4
012 měsíců 2,6 2,8 2,5 3,9 4,3 2,7 1,8 1,6 1,2 0,7 1,0 1,6 1,1
1224 měsíců 0,5 0,9 0,5 1,1 1,0 0,7 0,6 0,4 0,2 0,4 0,1 0,4 0,2

Zdroj: Databáze SVP PedF UK stažená čísla ke dni 28/8/2023

Do tabulky byla – na rozdíl od dat k nezaměstnanosti absolventů bakalářského a magisterského studia – započtena i data za období prvních šesti měsíců od ukončení studia. Tento údaj jednak lépe sleduje situaci absolventů doktorského studia na trhu práce bezprostředně po ukončení studia, jednak umožňuje (využívána jsou data získávaná v měsíci dubnu) zahrnout vyšší počet absolventů doktorského studia vzhledem k jeho průměrné době (5,5 roku).

 

Hodnocení

Kredity ECTS nejsou v doktorských studijních programech plošně využívány.

Požadavky, které musí student v doktorském studiu splnit, stanovuje škola formou individuálních studijních plánů (ISP). Studenti musí absolvovat pro daný program školou stanovený počet povinných či povinně volitelných kurzů. Plnění individuálního studijního plánu podléhá pravidelnému, obvykle ročnímu hodnocení, které schvaluje oborová rada.

Od studentů se očekává zaměření na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost. Z témat disertačních prací musí jednoznačně vyplývat, že jejich řešení bude vyžadovat samostatnou tvůrčí činnost studenta v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo samostatnou tvůrčí činnost v oblasti umění. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění.

 

Certifikace

Jak stanoví zákon o vysokých školách, studium v doktorském studijním programu se ukončuje státní doktorskou zkouškou a veřejnou obhajobou disertační práce.

Dokladem o ukončení studia a o získání příslušného akademického titulu je vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul "doktor" – Ph.D. (před 1. 9. 2016 též „doktor teologie“ Th.D.). Dosažené vzdělání je považováno za ISCED 844.

Přehled akademických titulů v doktorských studijních programech

Programy Akademický titul Zkratka
většina programů doktor  Ph.D.

Pozn.: Akademický titul se uvádí za jménem.

 

Organizační varianty

Studijní program může mít formu:

  • prezenčního studia
  • distančního studia (v současnosti se neuskutečňuje na žádné škole)
  • kombinace obou (tzv. kombinované studium)

Zákon o vysokých školách považuje všechny tři formy studia z obsahového hlediska za plně rovnocenné. V současné formě vysoké školy nabízejí všechny doktorské studijní programy v prezenční i kombinované formě studia (tj. kombinaci prezenční a distanční formy studia).