Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Vzdělávání a odborná příprava dospělých

Czechia

8.Vzdělávání a odborná příprava dospělých

Last update: 14 December 2023
On this page

Přehled

Podoba a rozsah vzdělávání dospělých jsou určovány především sociokulturními, ekonomickými a politickými faktory. Svou roli zde sehrává nejen vzdělanostní struktura populace či potřeby národního hospodářství a trhu práce, ale také to, jakou měrou jsou tyto potřeby reflektovány platnou legislativou, veřejnou správou, školskou soustavou, zaměstnavateli a občany samými.

Hlavním důvodem zvyšujícího se významu dalšího vzdělávání je potřeba získávat nové znalosti a osvojovat si nové dovednosti vzhledem k nutnosti neustálé adaptace na měnící se životní podmínky, ať již v pracovní nebo soukromé sféře. Nejvýznamnější část vzdělávacích aktivit souvisí se zaměstnáním, častým motivem účasti v dalším vzdělávání však bývá i prohloubení znalostí či dovedností v oblasti, která účastníky zajímá.

Podle výsledků výzkumu Labour Force Survey se účast ve vzdělávání dospělých v posledním období mírně měnila. Zatímco v rámci EU28 je od roku 2013 patrný zvyšující se trend, v České republice účast v dalším vzdělávání kolísá a stále se pohybuje pod průměrem EU (viz obrázek níže).

Podíl (v %) dospělé populace na dalším vzdělávání v EU a ČR v letech 2013-2022

Zdroj: Eurostat

Vzdělávání dospělých je neoddělitelnou součástí celoživotního učení a uskutečňuje se ve všech oblastech vzdělávání, jak ve vzdělávání profesním, tak i v rozvoji obecných dovedností nebo volnočasových aktivit. Stejně jako jiné oblasti celoživotního učení lze i vzdělávání dospělých dále dělit na formální, neformální a informální.

Další vzdělávání dospělých zajišťují školy včetně škol vysokých, zaměstnavatelé, orgány veřejné správy a samosprávy a jejich vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace včetně profesních a komerční subjekty. (Podrobnosti viz Poskytovatelé vzdělávání dospělých.)

Zájemci mají podle Zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů možnost nechat si formou zkoušky ověřit své znalosti a dovednosti získané v předchozím učení (např. v různých kurzech, samostudiem, praxí apod.). (Podrobnosti viz Programy a kurzy pro získání uznávaných kvalifikací v dospělosti.)

Problematika vzdělávání dospělých je řešena v řadě národních strategických dokumentů a prostřednictvím různých právních norem.