Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Pracovní podmínky vyučujících v terciárním vzdělávání

Czechia

9.Učitelé a další pedagogičtí pracovníci

9.5Pracovní podmínky vyučujících v terciárním vzdělávání

Last update: 27 February 2024

 

Vyšší odborné školy

Pracovní podmínky pedagogických pracovníků vyšších odborných škol se řídí obdobnými pravidly jako u pedagogických pracovníků na nižších úrovních vzdělávání.

 

Vysoké školy

Pracovní podmínky pro akademické pracovníky a další zaměstnance vysokých škol určují zásadním způsobem obecně závazné pracovněprávní předpisy. Vysokoškolskou personální politiku upravuje kromě zákoníku práce a dalších obecně závazných právních norem zákon o vysokých školách.

V případě vysokých škol je specifikace pracovních podmínek v kompetenci orgánů vysokých škol a je zakotvena ve vnitřních předpisech. Na základě zákona o vysokých školách a při respektování obecných pracovněprávních předpisů je vysoká škola povinna vydat vnitřní mzdový předpis, který je platný teprve poté, kdy je registrován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Pokud na pracovišti existují odbory, jsou na všech vzdělávacích úrovních pracovní podmínky předmětem kolektivního vyjednávání. Všechny tyto místní specifikace však nesmějí vybočit z rámce daného obecně závaznými právními předpisy.

Z pravomocí rektora a děkana daných zákonem vyplývá i jejich odpovědnost za dodržování pracovních podmínek podle obecně právních předpisů.

 

Plánovací politika

 

Vyšší odborné školy

Plánovací politika v případě vyšších odborných škol – viz Plánovací politika v předškolním a školním vzdělávání.

 

Vysoké školy

Zákon o vysokých školách ukládá Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy vydávat strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol a každoroční plán realizace strategického záměru a jeho každoroční aktualizace. V současnosti platí Strategický záměr ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021. V tomto strategickém záměru jsou podrobně rozpracovány hlavní priority a záměry dalšího vývoje vysokého školství. Jednotlivé vysoké školy mají povinnost vydávat vlastní strategické záměry a každoroční plány jejich realizace. Strategické záměry jednotlivých veřejných vysokých škol patří k faktorům, na jejichž základě se rozhoduje o výši dotace pro tyto školy.

 

Přijímání do zaměstnání

 

Vyšší odborné školy

Přijímání do zaměstnání na vyšších odborných školách viz Přijímání do zaměstnání v předškolním a školním vzdělávání.

 

Vysoké školy

Místa akademických pracovníků veřejných vysokých škol se podle zákona o vysokých školách obsazují na základě výběrového řízení, jehož podrobnosti stanoví vnitřní předpis vysoké školy. Od výběrového řízení lze upustit při opakovaném sjednávání pracovního poměru s akademickým pracovníkem, jde-li o obsazení jím zastávaného místa. Vypsání výběrového řízení musí být zveřejněno ve veřejné části internetových stránek vysoké školy nebo její součásti nejméně 30 dnů před koncem lhůty pro podání přihlášky.

 

Pracovní status

 

Vyšší odborné školy

Viz Pracovní status v předškolním a školním vzdělávání.

 

Vysoké školy

Na akademické pracovníky se vztahují obecné pracovněprávní předpisy (pouze na zaměstnance státních škol ve služebním poměru specifické předpisy). Status akademických pracovníků upravuje zákon o vysokých školách a podrobněji vnitřní předpisy školy. Typy pracovních smluv pro akademické pracovníky jsou stejné jako pro učitele v předškolním a školním vzdělávání. Na výuce se mohou podílet i další odborníci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Vnitřní předpis vysoké školy stanoví postavení hostujících a emeritních profesorů.

Zákon o vysokých školách přiznává vysokým školám (a tím i akademickým pracovníkům) tyto akademické svobody a akademická práva:

  • svobodu vědy, výzkumu a umělecké tvorby a zveřejňování jejich výsledků
  • svobodu výuky spočívající především v její otevřenosti různým vědeckým názorům, vědeckým a výzkumným metodám a uměleckým směrům
  • právo svobodné volby zaměření studia v rámci studijních programů a svobodu vyjadřovat vlastní názory ve výuce
  • právo volit zastupitelské akademické orgány
  • právo používat akademické insignie a konat akademické obřady.

Akademický pracovník je členem akademické obce dané vysoké školy. Na veřejné vysoké škole může být navržen a volen do akademického senátu vysoké školy nebo fakulty a kandidátem na děkana nebo rektora (děkana jmenuje rektor, rektora prezident republiky). Akademický pracovník může být jmenován do dalších samosprávných akademických orgánů, kterými jsou vědecká nebo umělecká rada, rada pro vnitřní hodnoceni (je-li zřízena) a disciplinární komise.

Akademický pracovník může být pověřen funkcí prorektora školy, proděkana fakulty, ředitele vysokoškolského ústavu či vedoucím pracovníkem dalších institucionálních součástí vysoké školy (např. vedoucím katedry).

Jako zástupce akademické obce může být akademický pracovník delegován do Rady vysokých škol (jedna ze dvou celostátních reprezentací vysokých škol vedle České konference rektorů).

Pouze profesor, mimořádný profesor nebo docent, který je akademickým pracovníkem příslušné vysoké školy, může být garantem kvality a rozvoje magisterského nebo doktorského studijního programu uskutečňovaného danou vysokou školou (nebo její součástí). Garantem bakalářského studijního programu může být též akademický pracovník s vědeckou hodností (Ph.D. nebo CSc.).

Podle nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství je stanovení etického kodexu vysoké školy součástí požadavků pro splnění podmínek institucionální akreditace.

 

Platy

 

Vyšší odborné školy

Platové podmínky učitelů vyšších odborných škol viz Platy v předškolním a školním vzdělávání.

 

Vysoké školy

Na mzdové poměry akademických pracovníků na veřejných i soukromých vysokých školách se vztahuje zákoník práce a vnitřní mzdový předpis příslušné vysoké školy. Zákon o vysokých školách výslovně nepředepisuje soukromé vysoké škole existenci vnitřního mzdového předpisu, vztahují se na ně ovšem příslušné právní předpisy podle typu právní formy právnické osoby.

Stanovení tarifní stupnice, zařazení do tarifní třídy a konkrétní výměr mezd pro jednotlivce je v kompetenci veřejných a soukromých vysokých škol. Avšak v případě, že mzda není stanovena v kolektivní smlouvě, musí dosahovat alespoň nejnižší úrovně zaručené mzdy stanovené nařízením vlády o minimální mzdě. Vyučující studentů vysokých škol (terminologie nařízení vlády) jsou v tomto nařízení zařazeni do dvou nejvyšších skupin, kde nejnižší úroveň zaručené mzdy činí měsíčně 29 400 Kč v 7. skupině a 37 800  Kč v 8. skupině (údaje k 20.2 2024). V každém případě musí být mzda vyšší než minimální mzda (18 900 Kč měsíčně, údaj k 20.2 2024).

Akademickým pracovníkům mohou být v souladu s vnitřním mzdovým předpisem nad rámec základního platu přiznána určitá zvýhodnění v podobě funkčních příplatků (např. příplatek za vedení až do výše 60 % tarifní mzdy, podle stupně řízení), v podobě osobního příplatku (v případě dlouhodobě velmi dobrých pracovník výsledků až do výše 50 % tarifní mzdy, v případě vynikajících, všeobecně uznávaných odborníků až do výše 100 % tarifní mzdy) nebo v podobě smluvní mzdy.

 

Průměrná mzda akademických pracovníků veřejných vysokých škol (2022)

pracovní pozice mzda/měsíc (Kč)
profesor 99 244
docent 75 845
odborný asistent 54 071
asistent 42 593
lektor 44 194
pedagogický pracovník výzkumu a vývoje 61 657
průměrná mzda akademického pracovníka 62 872

Pozn. Veřejné vysoké školy včetně kolejí a menz, VŠZS a VŠLS; průměrná měsíční mzda bez OON

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Statistická ročenka školství. Zaměstnanci a mzdové prostředky

Na mzdové poměry akademických pracovníků státních vysokých škol se vztahují mzdové předpisy, které platí pro rozpočtové a příspěvkové organizace, v případě, že jsou zaměstnáni ve služebním poměru, pak příslušné služební předpisy.

 

Pracovní doba a dovolená

 

Vyšší odborné školy

Pracovníci vyšších odborných škol mají úpravu pracovní doby a dovolené shodnou s pracovníky středních škol.

 

Vysoké školy

Akademičtí pracovníci mají v obecné rovině pracovní dobu stanovenu zákoníkem práce (40 hodin týdně). Podle úrovně své kvalifikace se akademický pracovník podílí na tvorbě a uskutečňování studijních programů, na řídící a tvůrčí vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další činnosti. Pro konkrétní pracovní náplň ani stanovení rozsahu vzdělávací činnosti neplatí žádné obecně závazné předpisy.

Konkrétní pracovní povinnosti akademických pracovníků jsou formulovány ve vnitřním předpise školy a v pracovní smlouvě. Jsou dány především harmonogramem akademického roku, požadavky určitého studijního programu nebo v rámci jiného zaměstnavatelem přiděleného úkolu. Kromě výuky a tvůrčí činnosti mohou zahrnovat např. konzultace se studenty, hodnocení studentů, účast na přijímacích a státních závěrečných zkouškách, vedení závěrečných prací studentů apod.

Akademičtí pracovníci mají podle zákoníku práce nárok na dovolenou v rozsahu 8 týdnů. Podle zákona o vysokých školách lze také akademickému pracovníkovi na jeho žádost poskytnout tvůrčí volno v délce 6 měsíců jedenkrát za 7 let, nebrání-li tomu závažné okolnosti týkající se plnění vzdělávacích úkolů školy. Po dobu tvůrčího volna náleží akademickému pracovníkovi mzda.

Postup

 

Vyšší odborné školy

Postup učitele vyšší odborné školy viz Postup v předškolním a školním vzdělávání.

 

Vysoké školy

Profesní kariéra akademického pracovníka se obvykle uskutečňuje v rámci kategorií asistent, odborný asistent, docent a profesor a teoreticky ji lze zahájit na kterémkoli stupni. Podmínky pro zařazení do jednotlivých kategorií stanoví vysoká škola.

Nejčastěji je profesní kariéra akademického pracovníka zahajována po ukončení studia v magisterském studijním programu a po určité době praxe nebo po ukončení doktorského studijního programu, a to na kvalifikačním stupni asistenta nebo odborného asistenta.

U pozice docent a profesor je zpravidla vyžadována odpovídající akademická hodnost, přičemž podmínky pro jmenování docentem a profesorem jsou dány zákonem o vysokých školách:

Docenta jmenuje rektor na návrh vědecké rady fakulty na základě habilitačního řízení, profesory pro určitý obor jmenuje prezident republiky na návrh vědecké rady vysoké školy podaný prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy na základě jmenovacího řízení. V habilitačním řízení se ověřuje vědecká nebo umělecká kvalifikace uchazeče, a to zejména na základě habilitační práce a její obhajoby a dalších vědeckých, odborných nebo uměleckých prací, a jeho pedagogická způsobilost, a to na základě hodnocení habilitační přednášky a předcházející pedagogické praxe. Minimálním požadavkem je vysokoškolské vzdělání (které může být prominuto v uměleckých oborech), obvykle mají uchazeči vědeckou hodnost.

Profesora pro určitý obor jmenuje prezident republiky na návrh vědecké rady vysoké školy podaný prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy. V řízení ke jmenování profesorem se prokazuje pedagogická a vědecká nebo umělecká kvalifikace uchazeče, který je význačnou a uznávanou vědeckou nebo uměleckou osobností ve svém oboru. V rámci řízení uchazeč přednese přednášku, ve které předloží koncepci vědecké nebo umělecké práce a výuky v daném oboru. Předpokladem k zahájení řízení je předchozí jmenování docentem

Obsahem zvyšování kvalifikace akademického pracovníka je především pěstování jeho odbornosti (vědeckou prací, postdoktorským studiem, zahraničními stážemi, u lékařů a veterinářů atestacemi apod.). Pedagogickou kvalifikaci si akademický pracovník může zvyšovat v průběhu zaměstnání navštěvováním různých kurzů vysokoškolské pedagogiky.

 

Odchod do starobního důchodu

Pravidla pro odchod do starobního důchodu jsou pro všechny zaměstnance, tedy i pro pedagogické pracovníky vyšších odborných škol a akademické pracovníky na vysokých školách, dána zákonem o důchodovém pojištění.