Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Organizace péče v raném dětství

Czechia

4.Vzdělávání a péče v raném dětství

4.2Organizace péče v raném dětství

Last update: 27 February 2024

 

Požadavky na přijetí a volba zařízení

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině rozlišuje dva typy dětských skupin. Do prvního typu dětské skupiny se přijímají pouze děti zaměstnanců poskytovatele, případě děti zaměstnanců jiného zaměstnavatele na základě dohody zaměstnavatelů. Pokud je poskytovatelem ústav, církev či náboženská společnost, územní samosprávný celek (kraj, obec) nebo jím založená právnická osoba, obecně prospěšná společnost, nadace nebo nadační fond, vysoká škola, spolek, veřejná výzkumná instituce anebo pečující osoba, mohou dětskou skupinu navštěvovat všechny děti

Žádá-li poskytovatel o státní příspěvek, může být služba poskytována jen rodiči, který doloží stanoveným způsobem vazbu na trh práce.

Dítě ve věku od 6 měsíců do 12 měsíců může být přijato jen do skupiny o nejvýše čtyřech dětech, z nichž všechny jsou mladší čtyř let. Konkrétní věkové rozpětí dětí pro svou dětskou skupinu určí poskytovatel ve vnitřních pravidlech.

Služba je poskytována na základě uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem a rodičem. Součástí smlouvy jsou i vnitřní pravidla a plán výchovy a péče. Rodič je tak se zaměřením dětské skupiny prokazatelně seznámen a zvolí si zařízení, které odpovídá jeho požadavkům.

V rámci ověřování kvality péče podle standardů stanovených vyhláškou o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině se hodnotí mj. postup při adaptaci dítěte na pobyt v dětské skupině. 

Podle zákona o ochraně veřejného zdraví musí zákonní zástupci dětí doložit, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

 

Velikost skupin a počet dětí na pracovníka

Maximální počet dětí v dětské skupině je 24. Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině stanoví tato pravidla:

  • 13 až 24 dětí – minimálně 3 osoby
  • 7 až 24 dětí – minimálně 2 osoby
  • 6 a méně dětí – minimálně 1 osoba
  • je-li poskytovatelem pečující osoba – maximálně 4 děti ve skupině, a to včetně vlastních dětí
  • děti od 6 do 12 měsíců – lze o ně pečovat vždy jen ve skupině nejvýše 4 dětí mladších 4 let věku

Poskytovatel je povinen při stanovení počtu pečujících osob zohlednit zdravotní stav dětí, dobu pobytu dětí v dětské skupině a věk dětí, zejména počet dětí ve věku do 2 let.

Pro skupiny o kapacitě nejvýše 12 dětí platí mírnější stavebně-technické a hygienické požadavky na prostory, v kterých je služba poskytována.

Všechny pečující osoby musí mít předepsanou kvalifikaci z oblasti zdravotnictví, sociální péče či vzdělávání, min. ISCED 3.

 

Organizace roku, týdne a dne

Organizace roku v dětských skupinách závisí na poskytovateli.

Ani týdenní a denní rozvrh není centrálně přesně stanoven. Dle zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině má dětská skupina poskytovat pravidelnou péči a umožňovat docházku dětí v rozsahu nejméně 6 hodin denně. Konkrétní časový rozvrh může být obsažen ve vnitřních pravidlech a plánu výchovy a péče. Čas poskytování služby musí být dohodnut ve smlouvě mezi rodičem a poskytovatelem. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině v rámci standardů kvality péče stanoví, že část dne má být vyhrazena pobytu venku. Tato vyhláška stanoví také některé další provozní podmínky pro dětské skupiny do 12 dětí. Na větší skupiny se vztahuje vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, která stanoví, že denní doba pobytu venku je zpravidla 2 hodiny dopoledne (s některými výjimkami), odpoledne dle délky pobytu dětí v zařízení.

Mimo provozní dobu dětské skupiny mohou být prostory užívány i k jiným činnostem, jsou-li dodrženy zákonné požadavky.

Poskytovatel není povinen dítěti zajišťovat stravovací služby, není-li dohodnuto jinak. Pokud je stravování poskytováno a poskytovatel žádá v rámci příspěvku o normativ na stravování, musí být dodrženy příslušné výživové normy, které jsou pro děti do 3 let dány výše uvedenou vyhláškou o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, u starších dětí pak vyhláškou o školním stravování. Dětem od 6 do 12 měsíců zajišťuje stravování vždy rodič.