Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Další dimenze internacionalizace ve vzdělávání dospělých

Czechia

13.Mobilita a internacionalizace

13.6Další dimenze internacionalizace ve vzdělávání dospělých

Last update: 25 March 2024

Evropské, globální a interkulturní dimenze tvorby obsahu vzdělávání

Pokud vzdělávání dospělých probíhá na školách a směřuje k dosažení určitého stupně vzdělání, je evropská problematika zařazena do učebních plánů ve stejném rozsahu, jako u běžných žáků a studentů. V ostatních případech záleží na zaměření dané aktivity nebo kurzu.

Mezinárodní programy

V rámci programu Erasmus+ je možné se prostřednictvím Domu zahraniční spolupráce zapojit do platformy EPALE, jejímž cílem je zlepšit kvalitu nabízeného vzdělávání dospělé populace.

Informování veřejnosti o Evropské unii

Česká republika dlouhodobě usiluje o zvýšení informovanosti svých občanů o činnosti Evropské Unie. Slouží k tomu několik aktivit:

Euroskop je internetový portál, který je oficiálním zdrojem informací o aktualitách z EU a aktualitách z ČR souvisejících s problematikou EU, stejně jako o struktuře a činnosti EU.

Eurocentra šíří informace o politikách a programech EU a o činnosti vlády ČR v souvislosti s evropskou agendou a působí jako prostředník v komunikaci mezi vládou ČR a občany regionu. Činnost Eurocenter spočívá v odpovídání dotazů veřejnosti, v poskytování aktuálních informačních materiálů, ve zprostředkování přístupu k relevantním evropským webovým stránkám, televizním informačním kanálům (např. Euronews), ve zvyšování místního a regionálního povědomí o programech EU a zároveň zajištění distribuce informací v regionech (školy, knihovny atd.), v organizaci seminářů a komunikaci s představiteli samospráv, médií a dalších relevantních regionálních subjektů. V roce 2005 bylo zřízeno Eurocentrum v Praze; systém regionálních Eurocenter byl budován od roku 2006. V současné době je 13 Eurocenter.

Eurofon je bezplatná telefonní informační linka o EU.

V České republice působí také síť EUROPEDIRECT, jejímž zřizovatelem je Evropská komise a která bezplatně poskytuje všeobecné informace o EU a širokou škálu unijních materiálů, včetně výtisků základních smluv EU a zákonných předpisů. Tuto síť tvoří 13 středisek, která sídlí v Českých Budějovicích, Pardubicích, Olomouci, Brně, Jihlavě, Karlových Varech, Klatovech, Hradci Králové, Kroměříži, Liberci, Mostě, Ostravě a v Praze (Evropský dům Praha). Vedle přístupu k počítačům s internetem nabízí některá vysílání televizní stanice Europe by Satelite (EBS) s každodenním aktuálním zpravodajstvím o EU. Činnost jednotlivých poboček v České republice doplňuje Evropský dům Praha, sídlo Zastoupení Evropské komise v ČR.

Informace o dění v Evropské unii zprostředkovávají také různé internetové portály (např. Evropská unie 123, který odkazuje na nejrůznější české i zahraniční internetové zdroje informací o Evropské unii).

Zvyšování politické kultury si kladou za cíl i nevládní organizace. Jednou z nich je Think-tank Evropské hodnoty, Zabývá se např. analýzou směřování České republiky v Evropské unii.

Organizátory dalších akcí jsou různé osvětové a kulturní instituce (kulturní domy, muzea, knihovny). Přednášky a kurzy bývají často doprovodnými akcemi u příležitosti jiných akcí, např. výstav, koncertů a festivalů. Viz též Zájmové vzdělávání dospělých v kapitole 8.

Výuka cizích jazyků

Jazykové vzdělání dospělých se uskutečňuje mimo jiné v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky. Vzdělávání se řídí podle školského zákona, školy jsou součástí školské soustavy. Více o těchto školách viz Jazykové vzdělávání v kapitole 8.

Partnerství a sítě

Pokud vzdělávání dospělých probíhá na školách, platí pro ně možnosti navazování partnerství, jako to bylo uvedeno v oddíle Partnerství a sítě v předškolním a školním vzdělávání.

Mezinárodní programy

Česká republika se zapojuje do činností Erasmus+. V rámci programu Erasmus+ je možné realizovat projekty spolupráce (strategická partnerství). Jsou uskutečňována s cílem tvořit, testovat a zavádět nové či zdokonalené metody ve vzdělávání dospělých. Podporují sdílení příkladů dobré praxe. Erasmus+ a řadu dalších mezinárodních programů, které se vztahující k oblasti podpory vzdělávání, má v České republice na starosti Dům zahraniční spolupráce (DZS).

Jednou z aktivit Erasmus+ je platforma EPALE, která slouží ke sdílení informací týkajících se učení v dospělosti. Ke sdílení je možno využít např. různých fór nebo příspěvků pod blogy. Zapojit se může kdokoliv se zájmem o tuto oblast např., tvůrci politických opatření, učitelé, školitelé, výzkumní či akademičtí pracovníci.

Studium pro krajany žijící v zahraničí

Přirozenou součástí zahraničně-kulturní politiky každé země je předávání poznatků o vlastní historii i současnosti do dalších států světa. Na základě usnesení vlády z roku 2020 o pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2021 až 2025 pečuje o rozvoj výuky českého jazyka a literatury v zahraničí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Na realizaci programu se podílí Dům zahraniční spolupráce. V rámci tohoto programu Dům zahraniční spolupráce vydává bohemistický časopis Krajiny češtiny.

Krajané starší 18 let, kteří se chtějí naučit jazyk svých předků nebo se v něm zdokonalit, se mohou přihlásit prostřednictvím zastupitelských úřadů na čtyřtýdenní prázdninový kurz českého jazyka. Účastníkům kurzu je bezplatně poskytnuta výuka, stravování a ubytování. Po ukončení kurzu obdrží účastníci osvědčení o absolvování.