Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Řídící pracovníci v předškolním a školním vzdělávání

Czechia

10.Řídící a další pracovníci ve školství

10.1Řídící pracovníci v předškolním a školním vzdělávání

Last update: 12 April 2024

Péče o děti raného věku

Bližší podmínky pro řídící pracovníky v dětských skupinách nejsou zákonem o péči o děti v dětské skupině stanoveny. Za službu odpovídá poskytovatel, kterým může být fyzická i právnická osoba.

Předškolní a školní vzdělávání

Pracovníkem odpovědným za správu a řízení školy, popř. školského zařízení, je dle školského zákona ředitel. Ve školách, které jsou příspěvkovou organizací nebo školskou právnickou osobou (tj. většina veřejných a církevních škol), je ředitel statutárním orgánem právnické osoby. Ředitelé nesou plnou odpovědnost za kvalitu a efektivitu vzdělávacího procesu i za finanční řízení školy, za přijímání a propouštění učitelů atd.

Ředitel školy je zodpovědný za řízení školy:

 • rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání (pokud právní předpis nestanoví, že rozhoduje někdo jiný – např. zřizovatel nebo krajský úřad);
 • odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání v souladu se školským zákonem a příslušnými vzdělávacími programy, a za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání;
 • vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření;
 • vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro činnost školské rady;
 • každoročně zpracovává výroční zprávu o činnosti školy, zasílá ji zřizovateli a zveřejňuje vždy na přístupném místě ve škole;
 • zajišťuje informovanost rodičů a zletilých žáků o průběhu a výsledcích vzdělávání;
 • zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání organizovaných Ministerstvem, školství, mládeže a tělovýchovy;
 • odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými ve škole zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán a projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy; při svém rozhodování k názorům pedagogické rady přihlíží. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy

Ředitel školy zřizované státem, krajem, obcí, popř. svazkem obcí plní povinnosti vedoucího organizace s pravomocemi v oblasti hospodaření s finančními prostředky.

V oblasti pracovněprávních vztahů je zaměstnavatelem učitelů i ředitele škola; ředitel jmenuje a odvolává své zástupce.

Dále rozhoduje o právech a povinnostech v těchto oblastech:

 • o přijetí dětí ke vzdělávání v mateřské škole, popř. o ukončení předškolního vzdělávání
 • o přijetí ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách a v konzervatořích, o přestupu z jiné školy
 • o obsahu přijímacích i závěrečných a maturitních zkoušek
 • o uznání dosaženého vzdělání žáka za účelem uvolnění žáka z vyučování a z hodnocení
 • o přerušení vzdělávání, o podmínečném vyloučení a vyloučení ze školy a o změně oboru vzdělání
 • o snížení nebo prominutí úplaty za vzdělávání nebo školské služby, o přiznání a odnětí stipendia

Ředitele škol veřejných a státních (tj. zřizovaných ministerstvem školství, krajem, obcí nebo svazkem obcí, ředitele příspěvkové organizace nebo vedoucího organizační složky státu) jmenuje na vedoucí pracovní místo zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkursního řízení, přičemž konkursní řízení na místo ředitele má zřizovatel možnost vyhlásit každých 6 let. Zřizovatel může ředitele odvolat z funkce jen z důvodů stanovených zákonem.

Jmenování a odvolání ředitelů škol jiných zřizovatelů (tj. ředitelů škol církevních a soukromých) upraveno školskými právními předpisy není a řídí se právními předpisy obecnými.https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/cs/national-education-systems/czechia/ridici-pracovnici-v-predskolnim-skolnim-vzdelavani

Ředitel může mít v závislosti na velikosti školy jednoho nebo několik zástupců, ti však zastupují ředitele jen v rozsahu, který jim ředitel vymezil.

Požadavky na jmenování

Péče o děti raného věku

Bližší podmínky pro řídící pracovníky v dětských skupinách nejsou zákonem o dětské skupině stanoveny.

Předškolní a školní vzdělávání

Předpoklady pro výkon funkce ředitele

Předpoklady pro výkon funkce ředitele stanoví zákon o pedagogických pracovnících.

a) Ředitelem školy může být pouze osoba, která splňuje nezbytné předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka (včetně pedagogické kvalifikace).

b) Ředitelem školy může být pouze ten, kdo získal praxi ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji. Délka požadované praxe je odstupňována do tří úrovní:

 • ředitel mateřské školy: 3 roky;
 • ředitel základní školy, základní umělecké školy a školských zařízení s výjimkou zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči: 4 roky;
 • ředitel střední školy, jazykové školy, konzervatoře, vyšší odborné školy a školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči: 5 let.

c) Pro ředitele veřejných škol platí ještě jedna podmínka: Může jím být jen ten, kdo kromě výše uvedených předpokladů získal nejpozději do 3 let ode dne, kdy začal vykonávat funkci ředitele školy, znalosti v oblasti řízení školství absolvováním studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Povinnost absolvovat studium se nevztahuje na ředitele, který znalosti v oblasti řízení školství získal vysokoškolským vzděláním v akreditovaném studijním programu školský management, nebo vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na organizaci a řízení školství.

Jmenování

Školský zákon stanoví, že ředitele veřejných a státních škol (škol zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo svazkem obcí) jmenuje na vedoucí pracovní místo zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkursního řízení, přičemž každých 6 let má zřizovatel možnost vyhlásit na toto místo ředitele konkursní řízení. Pokud zřizovatel před skončením tohoto období nevyhlásí na místo ředitele konkurs, dosavadní ředitel ve své funkci setrvá. Zřizovatel může vyhlásit konkurs dle vlastního rozhodnutí, naopak vyhlásit jej musí, pokud tak v určitém termínu navrhne Česká školní inspekce nebo školská rada při dané škole. Ministerstvo školství stanoví vyhláškou o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí podmínky vyhlášení konkursního řízení, složení konkursních komisí pro posuzování uchazečů o jmenování do funkcí, pravidla pro sestavování, činnost a rozhodování těchto komisí. Stanovisko konkursní komise má pro zřizovatele doporučující charakter, ale ve většině případů se ho ve svém rozhodnutí přidrží.

Ředitelem soukromé či církevní školy se stane statutární orgán školy nebo člen statutárního orgánu, pokud splňuje předpoklady (a) a (b), anebo jiná osoba v pracovněprávním vztahu ke škole splňující tyto předpoklady. U škol soukromých a církevních je pracovní poměr založen vždy pracovní smlouvou.

Pracovní podmínky

Péče o děti raného věku

Pracovní podmínky a požadavky na další vzdělávání vedoucích pracovníků v dětských skupinách jsou stejné jako pro ostatní zaměstnance.

Předškolní a školní vzdělávání

Odměňování

Obecně platí, že odměňování ředitelů škol a školských zařízení se řídí stejnými legislativními pravidly jako u pedagogických a ostatních pracovníků školy či školského zařízení. Jedinou výjimkou je fakt, že v případě platu ředitele školy jakožto statutárního orgánu je vždy přihlédnuto k veškeré práci přesčas (§ 127 odst. 3 zákoníku práce), a řediteli školy tedy, na rozdíl od učitelů, nenáleží ani plat ani náhradní volno za práci přesčas (příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah jim však náleží). Konkrétní platové podmínky ředitele veřejné a státní školy (mj. výše příplatků a odměn) stanoví zřizovatel. Tarifní plat i příplatky se řídí předpisy platnými pro učitele. Rozpětí příplatků za vedení pro školy a školská zařízení je dáno zákoníkem práce podle stupně řízení (související s organizační strukturou školy) v rozsahu 15–60 % z nejvyššího platového stupně v platové třídě, v níž je ředitel zařazen.

Rozpětí příplatku Popis stupně řízení
15 až 40 % Příklad: Ředitel málotřídní základní školy; ředitel školy je jediným vedoucím zaměstnancem.
20 až 50 % Příklad: Ředitel základní školy, která se člení na úsek 1. stupně a úsek 2. stupně; oba úseky mají jako vedoucího zaměstnance zástupce ředitele.
30 až 60 % Příklad: Ředitel velké školy se složitější organizační strukturou; ředitel školy řídí vedoucího zaměstnance, který řídí ještě dalšího vedoucího zaměstnance.

Pracovní doba a dovolená

Pracovní doba a dovolená ředitelů je stejná jako pro ostatní pedagogické pracovníky. Ředitelé škol – veřejných, soukromých i církevních – se povinně podílejí i na výuce žáků. Nemusí však jít vždy přímo o výuku, ale i o výchovu či jinou přímou pedagogickou činnost. Není vyloučeno, aby ředitel školy vykonával svůj rozsah přímé pedagogické činnosti např. jako vychovatel, psycholog, speciální pedagog atd. Rozsah přímé vyučovací činnosti ředitelů škol zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí je dán nařízením vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků.

Další vzdělávání

Kromě dalšího vzdělávání v oblasti řízení, které je pro ředitele veřejných škol podle zákona o pedagogických pracovnících povinné, nejsou předepsány další formy vzdělávání ředitelů. Obdobně jako pro ostatní pedagogické pracovníky však pro ředitele škol platí povinnost dalšího vzdělávání.

Odvolání

Odvolat ředitele veřejné či státní školy může zřizovatel, a to pouze z důvodů stanovených školským zákonem. Tyto důvody se dělí na důvody, pro něž je zřizovatel povinen ředitele odvolat, a na důvody, u nichž je na zřizovateli, zda ředitele odvolá.

Zřizovatel je povinen ředitele odvolat pokud:

 • ředitel pozbyl některý předpoklad pro výkon činnosti ředitele školy (např. pozbyl bezúhonnost) nebo nesplnil podmínku pro výkon činnosti (např. neabsolvoval studium pro ředitele školy)
 • došlo k organizačním změnám, jejichž důsledkem je zánik vedoucího pracovního místa (např. zrušení školy nebo její sloučení s jinou školou)

Zřizovatel je oprávněn ředitele školy odvolat:

 • pro závažné porušení nebo neplnění právních povinností vyplývajících z jeho činností, úkolů a pravomocí
 • na návrh České školní inspekce
 • v důsledku pravomocného rozhodnutí soudu ve sporu o rozvázání pracovního poměru nebo odvolání předchozího ředitele školy

Pravidla pro odchod do starobního důchodu jsou dána zákonem o důchodovém pojištění, stejně jako u ostatních pracovníků.