Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Vzdělávání a péče v raném dětství

Czechia

4.Vzdělávání a péče v raném dětství

Last update: 27 February 2024

 

 

Péče o děti raného věku

Dětská skupina poskytuje nevýdělečnou službu péče o děti od 6 měsíců do zahájení povinné školní docházky (tedy do 6/7 let). Děti starší 5 let ji však navštěvují jen výjimečně, neboť pro ně platí povinné předškolní vzdělávání; převažují děti od 1 do 2 let. Dětské skupiny jsou regulovány Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Zřizovat je mohou zaměstnavatelé (soukromé, veřejné i státní organizace) pro své zaměstnance, různé neziskové subjekty (obce a kraje, církevní organizace, obecně prospěšné společnosti atd.) a u skupin do 4 dětí také pečující osoby. Centrální výchovný program ale neexistuje, zákon vymezuje pouze zaměření výchovy a péče. Dětské skupiny mají nicméně povinnost zpracovat vlastní plán výchovy a péče, jehož kvalita je ověřována v rámci hodnocení plnění standardů kvality péče.

Péče o děti od narození do 3 let může být poskytována také v zařízeních pro péči o děti do 3 let, zřizovaných podle živnostenského zákona.

 

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání probíhá především v mateřských školách (ISCED 020), určených dětem od 2 do 6 let. Obec je dále povinna zajistit předškolní vzdělávání v mateřské škole dětem, které k tomuto datu dovrší alespoň 3 roky, pokud o to rodiče požádají.

Některé 6leté děti s odkladem povinné školní docházky a také některé 5leté děti navštěvují přípravné třídy (ISCED 020), které by mohou vyrovnat jejich vývoj. Zřizují se při základních školách (ISCED 1+2). Většina dětí s odloženou povinnou školní docházkou však navštěvuje mateřské školy.

Pro děti v posledním předškolním roce je vzdělávání povinné. Jde o děti, které k 31. srpnu před daným školním rokem dosáhnou alespoň 5 let. Lze je plnit v mateřské škole nebo v přípravných třídách. Při splnění daných podmínek je možné také individuální (domácí) vzdělávání. Vzdělávání v posledním předškolním roce mateřské školy i v přípravné třídě je ve veřejných a státních školách bezplatné.

Předškolní vzdělávání všech typů je na centrální úrovni řízeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, na základě školského zákona. Zřizovatelem mateřských škol (i základních škol s přípravnými třídami) je ve většině případů obec, popř. svazek obcí. Soukromí a církevní zřizovatelé mají nízké zastoupení.

Pro veškeré typy předškolního vzdělávání platí Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, na základě kterého školy připravují vlastní školní vzdělávací program.