Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Zajišťování kvality vzdělávání

Czechia

11.Zajišťování kvality vzdělávání

Last update: 3 April 2024

Přehled zajišťování kvality vzdělávání

Evaluace v oblasti péče o dítě

Na vnějším hodnocení (kontrole) dětských skupin se podílí Ministerstvo práce a sociálních věcí (standardy kvality péče a financování ze státního rozpočtu), Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce (splnění zákonných požadavků) a krajské hygienické stanice (hygienické požadavky na prostory a provoz). Vnitřní hodnocení dětské skupiny nemají povinnost provádět, ale je to doporučováno v metodickém předpisu.

Hodnocení vzdělávací soustavy (předškolní, školní a terciární vzdělávání)

Hodnocení vzdělávací soustavy na centrální úrovni provádí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávání v České republice, věnované regionálnímu i vysokému školství. Souhrnné hodnocení škol a školských zařízení (mimo vysokých škol) obsahuje také výroční zpráva České školní inspekce. Ministerstvo školství dále jednou za 4 roky zpracovává dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky, schvalovaný vládou (vedle jiných strategických materiálů, jako je např. Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+). Zpravidla jednou za pět let pak vypracovává a zveřejňuje strategický záměr pro oblast vysokých škol a každoročně plán realizace tohoto záměru.

Hodnocení vzdělávací soustavy v kraji provádí krajský úřad ve výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji, který dále s čtyřletou periodicitou zpracovává dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji.

Evaluace v oblasti předškolního a školního vzdělávání

Vnější hodnocení škol (s výjimkou škol vysokých) a školských zařízení v souladu se školským zákonem provádí Česká školní inspekce (ČŠI) prostřednictvím čtrnácti krajských inspektorátů. Hodnocení se týká podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a naplňování vzdělávacích programů. Hodnocení škol a školských zařízení může provádět také jejich zřizovatel podle kritérií, která předem zveřejní. Navíc v oblasti veřejnosprávní může probíhat činnost kontrolní.

Vlastní hodnocení škol nemá v současné době pevně danou formu. Je nicméně východiskem pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy ředitelem školy. Obsah výročních zpráv o činnosti školy je dán vyhláškou. Školy dále připravují koncepční záměry rozvoje školy.

Za hodnocení jednotlivých pedagogických pracovníků odpovídají vedoucí pracovníci. Odpovědnost za hodnocení ředitelů škol mají zřizovatelé škol.

Evaluace v oblasti terciárního vzdělávání

Hodnocení vyšších odborných škol probíhá obdobně jako u škol nižší úrovně. Hlavním rozdílem je nutnost akreditace vzdělávacích programů vyšších odborných škol.

Odlišný proces evaluace mají školy vysoké.

Vnější hodnocení činnosti vysokých škol a kvality akreditovaných programů provádí Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ). Vysoká škola si může na vlastní náklady zajistit také hodnocení u všeobecně uznávané hodnotící agentury, tj. agentury, která je zařazená v registru EQAR (Evropském registru agentur zabezpečujících kvalitu) nebo je členem sdružení ENQA (Evropské asociace pro zabezpečování kvality ve vysokém školství). Toto hodnocení může NAÚ využívat ke kontrole dodržování právních předpisů při uskutečňování akreditovaných činností nebo při posuzování žádosti o institucionální akreditaci.

Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality vysokých škol považuje vysokoškolský zákon za důležitou samosprávnou aktivitou každé vysokoškolské instituce. Zákon ukládá vysoké škole povinnost zavést a udržovat systém zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a stanovuje jeho rámec.

Fungující systém zajišťování kvality a vnitřního hodnocení je jednou z podmínek pro udělení institucionální akreditace. Pokud vysoká škola usiluje o získání institucionální akreditace pro oblast či více oblastí vzdělávání, musí ustavit nový samosprávný orgán vysoké školy – radu pro vnitřní hodnocení. Získá-li škola institucionální akreditaci, je oprávněna v rámci akreditace sama schvalovat své studijní programy.

Vysoké školy každoročně vypracovávají výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření. S periodou pěti let také připravují svůj strategický záměr.

Hodnocení vzdělávání a odborné přípravy dospělých

Hodnocení vzdělávání a odborné přípravy dospělých se provádí v rámci hodnocení škol, kde výuka probíhá. Evaluaci kvality kurzů v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků provádí Národní pedagogický institut.

Legislativní rámec

Kompetence jednotlivých orgánů podílejících se na kontrole poskytování péče o dítě v dětské skupině vymezuje zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů upravuje zákon o inspekci práce, zřízení a kompetence krajských hygienických stanic pak zákon o ochraně veřejného zdraví.

Hodnocení škol (kromě vysokých) a školských zařízení se řídí školským zákonem a příslušnými vyhláškami. Školský zákon zmiňuje vnitřní hodnocení školy a podrobněji upravuje vnější hodnocení škol a školských zařízení i hodnocení vzdělávací soustavy. Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, se vztahuje na centrální i krajské dokumenty.

Výkon inspekční činnosti České školní inspekce se řídí školským zákonem a také zákonem o kontrole (kontrolní řád). Vztahuje se na ni dále vyhláška o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce.

Hodnocení samotných pedagogických pracovníků vyplývá ze zákoníku práce a školského zákona, zákoníkem práce se pak řídí i hodnocení ředitelů škol. Hodnocení pedagogických pracovníků je také ošetřeno v Kritériích hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. Nejedná se však o hodnocení jednotlivého pedagogického pracovníka, ale především o kvalitu pedagogického sboru, např. kvalifikaci pedagogických pracovníků, jejich přístup ke studentům i k sobě navzájem.

Hodnocení vysokých škol se řídí zákonem o vysokých školách, který upravuje jak vnitřní, tak vnější hodnocení škol. Standardy a postupy vnitřního hodnocení kvality si stanoví vysoká škola vnitřním předpisem, rámec stanovuje nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství. Zákon o vysokých školách stanovuje i povinnost vypracovávat výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření. Podle téhož zákona Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravuje výroční zprávu o stavu vysokého školství, která je od roku 2012 součástí jednotné Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávání v České republice, a strategický záměr ministerstva (dříve „dlouhodobý“ záměr). Podle novely zákona o vysokých školách se zřizuje Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ).