Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Organizace, správa a řízení - statistiky

Czechia

2.Organizace, správa a řízení

2.8Organizace, správa a řízení - statistiky

Last update: 8 April 2024

Tato část poskytuje nejnovější dostupné údaje o počtu vzdělávacích institucí od úrovně předškolního po vyšší sekundární vzdělávání (úrovně ISCED 0–3). Statistiky týkající se počtu vysokých škol a jejich charakteristik lze nalézt v Evropském registru terciárního vzdělávání (European Tertiary Education Register). Obecný přehled institucí poskytujících vzdělávání dospělých z veřejných zdrojů lze nalézt v kapitole Vzdělávání dospělých. Poznámky pod tabulkami poskytují metodická vysvětlení nezbytná pro správnou interpretaci dat.

Počty vzdělávacích institucí poskytujících běžné vzdělávání
Druh vzdělávací instituce Poskytovaná úroveň vzdělávání podle klasifikace ISCED Hlavní zaměření poskytovaných programů Počty vzdělávacích institucí      
      Celkem Veřejné Státem dotované soukromé Nezávislé soukromé
Mateřské školy 0 (-) 5374 4877 497 (-)
Základní školy 1, 2 (-) 4261 3914 347 (-)
Střední školy 3 V, O 1294 953 341 (-)
Konzervatoře 3 O 18 13 5 (-)

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Data za rok 2022/23.

ISCED = International Standard Classification of Education

V = Všeobecné O = Odborné
(:) data nejsou k dispozici (-) kategorie není relevantní pro ČR
Terminologie:
Definice následujících termínů je možné nalézt v Příručce Unesco / OECD / Eurostat Manual on concepts, definitions and classification z roku 2018 o pojmech, definicích a klasifikaci: běžné vzdělávání (str. 10); všeobecné a odborné vzdělávací programy (str. 19); veřejná / státem dotovaná soukromá / nezávislá soukromá instituce (s. 24–26).

Poznámky:

  • Data jsou sbírána za jednotlivé právnické osoby, tj. jedna vzdělávací instituce odpovídá právní, správní nebo organizační jednotce nebo jednotce, která může působit buď na jednom, nebo na několika místech náležících k dané instituci.
  • V, O: Některé střední školy poskytují jak všeobecné, tak odborné vzdělávání, zatímco některé ze středních škol poskytují pouze všeobecné nebo naopak pouze odborné vzdělávání.
  • Na základě způsobu sběru dat v ČR jsou integrované školy, tj. školy, které mají jedno ředitelství, ale poskytují více úrovní vzdělávání (př. integrované mateřské a základní školy / integrované základní a střední školy apod.), započítány vícekrát.
  • Státem dotované soukromé školy zahrnují i školy církevní (zřizované registrovanou církví nebo náboženskou společností). Nezávislé soukromé školy (ISCED 0–3) v České republice neexistují.

 

Počty samostatných vzdělávacích institucí poskytujících speciální vzdělávání
Druh vzdělávací instituce Poskytovaná úroveň vzdělávání podle klasifikace ISCED Hlavní zaměření poskytovaného programu Počty vzdělávacích institucí      
      Celkem Veřejné Státem dotované soukromé Nezávislé soukromé
Mateřské školy 0 (-) 112 87 25 (-)
Základní školy 1, 2 (-) 320 282 38 (-)
Střední školy 2, 3 V, O 138 113 25 (-)

Zdroj: Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Data za rok 2022/23.

ISCED = International Standard Classification of Education

V = Všeobecné O = Odborné
(:) data nejsou k dispozici (-) kategorie není relevantní pro ČR
Terminologie:
Definice následujících termínů je možné nalézt v Příručce Unesco / OECD / Eurostat Manual on concepts, definitions and classification z roku 2018 o pojmech, definicích a klasifikaci: běžné vzdělávání (str. 10); všeobecné a odborné vzdělávací programy (str. 19); veřejná / státem dotovaná soukromá / nezávislá soukromá instituce (s. 24–26).

Poznámky:

  • Data jsou sbírána za jednotlivé právnické osoby, tj. jedna vzdělávací instituce odpovídá právní, správní nebo organizační jednotce nebo jednotce, která může působit buď na jednom, nebo na několika místech náležících k dané instituci.
  • Všechny níže uvedené školy jsou školy zřízené podle paragrafu 16, odstavce 9 Školského zákona. Tento paragraf stanovuje, že pro děti, žáky a studenty s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem lze zřizovat samostatné školy. Jde o školy, které nemají ani jednu běžnou třídu.
  • V, O: Některé střední školy poskytují jak všeobecné, tak odborné vzdělávání, zatímco některé ze středních škol poskytují pouze všeobecné nebo naopak pouze odborné vzdělávání.
  • Státem dotované soukromé školy zahrnují i školy církevní (zřizované registrovanou církví nebo náboženskou společností). Nezávislé soukromé školy (ISCED 0–3) v České republice neexistují.