Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Organizační varianty a alternativní struktury

Czechia

6.Vyšší sekundární vzdělávání a postsekundární neterciární vzdělávání (Střední vzdělávání)

6.10Organizační varianty a alternativní struktury

Last update: 3 April 2024

Organizační varianty středního vzdělávání

Gymnázium se sportovní přípravou

Výuka v tomto čtyřletém vzdělávacím oboru probíhá podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia se sportovní přípravou (RVP GSP). Všeobecná část RVP GSP je shodná s Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia, specifickou část výuky tvoří tělesná výchova a sportovní příprava. Té je věnováno 64 ze 184 hodin celkové týdenní časové dotace za studium. Součástí přijímacího řízení do oboru gymnázium se sportovní přípravou je kromě jednotné přijímací zkoušky také talentová zkouška. V roce 2022/23 fungovalo celkem 17 středních škol s oborem Gymnázium se sportovní přípravou (zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy).

Dvojjazyčné gymnázium

Novelou nařízení vlády o soustavě oborů byl v roce 2016 zaveden nový obor vzdělání Dvojjazyčné gymnázium, který nahradil původní obor. Součástí přijímacího řízení do tohoto oboru je jednotná přijímací zkouška.

Školy vyučují podle školních vzdělávacích programů vytvořených podle Rámcového vzdělávacího programu pro dvojjazyčná gymnázia (RVP DG). Pokusné ověřování výuky podle pilotního programu probíhalo v letech 2009–2015. RVP DG platí pro celých 6 let studia, zahrnuje v sobě i požadavky na základní vzdělávání, které se uskutečňuje v prvních dvou ročnících. V prvních dvou ročnících probíhá intenzivní jazyková příprava v minimálním rozsahu 10 hodin týdně, v dalších čtyřech ročnících se alespoň polovina z celkového počtu vyučovacích předmětů vyučuje ve vybraném jazyce (angličtina, němčina, francouzština, španělština a italština). Vzdělávání v cizím jazyce směřuje k získání úrovně C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, žáci se učí i další cizí jazyk, u nějž je požadováno dosažení úrovně B1.

Ve školním roce 2022/23 funguje následující počet dvojjazyčných gymnázií poskytujících vzdělávání v češtině a:

  • angličtině – 4 školy / s 1464 žáky
  • francouzštině – 4 školy / s 628 žáky
  • španělštině – 5 škol / 809 žáky
  • němčině – 3 školy / s 586 žáky
  • italštině – 1 škola / s 171 žáky

(Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.)

Výuka některých předmětů v cizím jazyce na středních školách

Dle školského zákona, může Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě žádosti výuku některých předmětů v cizím jazyce povolit jakékoliv škole (ve všech ročnících), jsou-li splněny personální a další podmínky, stejně jako v případě výuky některých předmětů v cizím jazyce na základních školách. Ve školním roce 2022/23 mělo toto povolení 73 středních škol pro 30 oborů vzdělávání, řada z nich je však nevyužívala (zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy).

Skupiny pro jazykovou přípravu

Pro žáky-cizince na vyšších vzdělávacích stupních dosud ze zákona neexistovala specifická bezplatná jazyková příprava. V rámci novelizace vyhlášky o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři byly pro žáky-cizince v uvedených školách pro školní rok 2022/23 zavedeny skupiny pro jazykovou přípravu, podobně jako pro žáky-cizince v povinném vzdělávání.

Výuka v jazyce národnostní menšiny na středních školách

Příslušníkům národnostních menšin se zajišťuje právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny. Ve školním roce 2022/23 v České republice fungovala 1 střední škola (gymnázium) vzdělávající 314 žáků v polském jazyce (zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Kromě toho jedna střední škola nabízí v rámci oboru obchodní akademie vzdělávání ve skupinách s polským vyučovacím jazykem.

Alternativní pedagogické směry na středních školách

Střední školy mohou uplatňovat ve vzdělávání principy alternativních pedagogických směrů.

Celostní vzdělávání vycházející z vývojových potřeb žáků, zaměřené na osobnostní rozvoj nabízejí Waldorfská lycea (maturitní obor Kombinované lyceum). Hlavními principy ve vyučování na těchto školách jsou:

  • výuka v blocích, která umožňuje zabývat se učivem do hloubky, v souvislostech, nezůstávat jen v rovině informací, ale dostat se k pochopení věcí, k vlastnímu myšlení, názoru
  • fenomenologické (exemplární) vyučování, ve kterém se žáci hlouběji věnují vybraným jevům (fenoménům); tyto jevy žáci spolu s učitelem následně zařazují do systémových souvislostí; přístup rozvíjí schopnost bádat a objevovat, odhalovat a specifikovat problém, hledat různé postupy řešení
  • objevitelské vyučování, při němž žákům nejsou poznatky sdělovány, ale přicházejí na ně spolu s učitelem, podílí se na řešení, mohou přicházet s vlastními náměty a pohledy na věc
  • zaměření výuky na rozvoj obecných metodických, sociálních a osobnostních kompetencí

Umělecké vzdělávání

Vzdělávání v konzervatoři

Umělecké vzdělávání na sekundární a terciární úrovni (ISCED 244+354+554) poskytují konzervatoře. Jako samostatnému druhu školy jsou jim věnovány samostatné podkapitoly Organizace vzdělávání v konzervatořiVyučování a učení v konzervatoři a Hodnocení v konzervatoři.

Základní umělecké školy

Základní umělecké vzdělávání poskytují základní umělecké školy (ZUŠ). Absolventi získávají základy vzdělání v některém z uměleckých oborů (hudební, taneční, výtvarný nebo literárně-dramatický). ZUŠ však neposkytují stupeň vzdělání (dle školského zákona ani dle klasifikace ISCED).

Jazykové vzdělávání

Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky poskytují jazykové vzdělávání pro veřejnost v různých typech kurzů (základní, konverzační, příprava k jazykovým zkouškám apod.) a často nabízejí poměrně širokou škálu cizích jazyků.

Účast v kurzech není věkově omezená, výuku mohou navštěvovat jak dospělí, tak i žáci a studenti. Některé typy jazykového vzdělávání jsou určeny především absolventům středních škol. Jedná se o pomaturitní studium v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou (ISCED 454). Ostatní kurzy v jazykových školách neposkytují vzdělání odpovídající některé úrovni v klasifikaci ISCED.

V roce 2022/23 fungovalo 21 jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky. Nabízely kurzy zejm. v anglickém a českém jazyce, ale i v mnoha dalších jazycích. (Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.)