Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Vyučování a učení v konzervatoři (Umělecké vzdělávání)

Czechia

6.Vyšší sekundární vzdělávání a postsekundární neterciární vzdělávání (Střední vzdělávání)

6.5Vyučování a učení v konzervatoři (Umělecké vzdělávání)

Last update: 8 April 2024

Obsah vzdělávání, předměty a počet hodin

Školský zákon z roku 2004 přinesl novou koncepci kurikulárních dokumentů, které jsou vytvářeny na dvou úrovních – státní (rámcové vzdělávací programy – RVP) a školní (školní vzdělávací programy – ŠVP). RVP pro obory konzervatoří byly vydány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2010. Školy připravily ŠVP a započaly výuku podle nich nejpozději k 1. září roku 2012. Struktura RVP je obdobná jako u odborných oborů středních škol.

Šestileté obory

Studium v šestiletých programech konzervatoří obsahuje všeobecnou a odbornou přípravu, odborná složka převažuje. Výuka českého jazyka a cizího jazyka se v ŠVP rozpracují tak, aby výuka byla ukončena ve 4. ročníku, a žák tak mohl konat z těchto předmětů maturitní zkoušku. Všeobecné vzdělávání zahrnuje i vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích. Odborná příprava zahrnuje společný odborný základ, odbornou přípravu dle zaměření a umělecko-pedagogickou přípravu. Do ŠVP se zařazuje umělecká praxe v minimálním rozsahu 2 týdny a umělecko-pedagogická praxe v minimálním rozsahu 30 hodin. Průřezová témata se integrují do všeobecné i odborné složky vzdělávání. Počet týdenních hodin je minimálně 15 a maximálně 40, celkový počet hodin se liší podle zaměření.

Příklad rámcového rozvržení obsahu pro obor Hudba viz níže.

Osmiletý obor Tanec

RVP pro obor Tanec byl připraven s ohledem na Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, jelikož první čtyři ročníky odpovídají druhému stupni základní školy. Nicméně obsah vzdělávání a časová dotace vzdělávacích oblastí se v některých ohledech liší, zejména je velká část doby věnována umělecké přípravě.

V dalších čtyřech ročnících obvykle převažuje odborná příprava. Vyučují se i některé všeobecné předměty, tak aby žák nabyl středoškolského vzdělání (český jazyk, cizí jazyk, vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích aj.). Naopak přírodovědné vzdělávání, matematika a výtvarná výchova se realizují pouze nebo především na úrovni základního vzdělávání. Umělecko-pedagogická příprava se zařazuje do vyšších ročníků. Průřezová témata se integrují do všeobecné i odborné složky vzdělávání.

Počet vyučovacích hodin týdně je minimálně 39, maximálně 40, a výrazně tak převyšuje počet hodin na druhém stupni základní školy (28–32 hodin) i ve většině čtyřletých oborů středních škol (obvykle max. 35 hodin týdně). Celkový počet týdenních hodin za studium je 318–320.

Jazykové vzdělávání

V oborech Hudba a Hudebně-dramatické umění se povinně zařazuje jeden cizí jazyk, v oborech Zpěv a Tanec dva cizí jazyky. Úroveň osvojených jazykových kompetencí na konci studia odpovídá u prvního cizího jazyka úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, která je považována za minimální pro složení společné části maturitní zkoušky. Pro získání absolutoria by vzdělávání v prvním cizím jazyce mělo směřovat k úrovni B2. U dalšího cizího jazyka je minimální stanovená úroveň A2. Více o výuce cizích jazyků viz Výuka cizích jazyků v odborném vzdělávání.

Příklad rámcového rozvržení obsahu vzdělávání

Příklad rámcového rozvržení obsahu vzdělávání – obor Hudba

RVP 82–44–M/01 Hudba

Délka a forma vzdělávání: 6 let, denní

Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Minimální počet vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání
týdenních celkový
Jazykové vzdělávání
-    český jazyk
-    cizí jazyk
   
5 160
12 384
Společenskovědní vzdělávání 5 160
Estetické vzdělávání 5 160
Vzdělávání pro zdraví 8 256
Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 4 128
Zaměření oboru Hra na hudební nástroj Ostatní Hra na hudební nástroj Ostatní
Společný odborný základ 30 35 960 1120
Odborná příprava dle zaměření 20–30 35 640–960 1120
Umělecko-pedagogická
příprava
8 8 256 256
Disponibilní hodiny 33–44 54 1056–1408 1728
Celkem 130–151 171 4160–4832 5472

Minimální týdenní počet vyučovacích hodin v každém ze šesti ročníků je 15.

Poznámky:

  1. Rámcové rozvržení obsahu vzdělávání je východiskem pro tvorbu učebních plánů ve ŠVP. Do učebního plánu školního vzdělávacího programu se zařazují vyučovací předměty, které se vytvářejí na základě vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů stanovených v rámcovém rozvržení obsahu vzdělávání. Stanovené vzdělávací oblasti a obsahové okruhy a jejich minimální počty vyučovacích hodin jsou závazné, jejich dodržení ve ŠVP musí být prokazatelné.
  2. Rámcové rozvržení obsahu vzdělávání zohledňuje nutnost samostatné přípravy žáků, která probíhá mimo vyučování na základě pokynů pedagoga.
  3. Disponibilní hodiny jsou určeny pro vytváření profilace ŠVP, realizaci průřezových témat, posílení hodinové dotace jednotlivých vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů, pro podporu zájmové orientace žáků, pro zavádění výuky dalšího cizího jazyka.
  4. Minimální počet týdenních vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání je v zaměření na hru na hudební nástroj 130–151, v ostatních zaměřeních oboru (dirigování, skladba apod.) 171. Maximální počet týdenních vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání je 240.
  5. Rozpětí minimálního počtu týdenních vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání v zaměření na hru na hudební nástroj zohledňuje specifické potřeby vzdělávání ve hře na konkrétní hudební nástroje, které škola uplatní v učebním plánu ve ŠVP. Tato specifika vyplývají zejména z rozsahu nutné samostatné přípravy žáků, která probíhá mimo vyučování na základě pokynů pedagoga. Pro vyučovací předměty zařazené v učebním plánu musí být v intencích stanoveného rozpětí uveden již pevný počet týdenních vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících vzdělávání.
  6. Pro úspěšnou realizaci vzdělávání je nutné vytvářet podmínky pro osvojení požadovaných praktických dovedností a činností formou praktické odborné přípravy a umělecké praxe. Na praktickou odbornou přípravu, uměleckou praxi nebo umělecko-pedagogickou praxi lze žáky dělit na skupiny podle platných právních předpisů. Individuální výuka žáků je organizována v souladu s potřebami oboru. Obsah praktických činností se odvíjí od vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů RVP.
  7. Do ŠVP musí být zařazena umělecká praxe v minimálním rozsahu 2 týdny za celou dobu vzdělávání. Umělecká praxe se organizuje v souladu s platnými právními předpisy.
  8. Do ŠVP musí být zařazena umělecko-pedagogická praxe v minimálním rozsahu 30 vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání.
  9. Je žádoucí, aby škola vytvářela podmínky pro zkvalitňování jazykových znalostí žáků a pro výuku dalších cizích jazyků podle zájmu a schopností žáků.

(Zdroj: RVP pro střední odborné vzdělávání.)

Vyučovací metody a didaktické materiály

Školní vzdělávací program může být zpracován jako standardní (klasický), tj. zpracovaný na základě vyučovacích předmětů a jejich učebních osnov, nebo jako modulový.

Základní metodické a didaktické požadavky stanoví rámcové vzdělávací programy. Výběr konkrétních vyučovacích metod je však v kompetenci školy a jednotlivých vyučujících. Školy musí ve školním vzdělávacím programu popsat i celkové pojetí vzdělávání a výchovně-vzdělávací strategie jednotlivých předmětů/modulů. Podle školského zákona je jednou ze zásad vzdělávání co nejširší uplatňování účinných moderních pedagogických přístupů a metod.

V konzervatořích se pro odbornou přípravu žáků preferuje individuální, příp. skupinová výuka.

Některé organizační formy stanoví vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři:

Cvičení jsou součástí vyučovacích předmětů posilujících odborné vzdělávání a přípravu žáků. Uskutečňují se v odborných učebnách. Cvičení může být i součástí některých teoretických předmětů.

Umělecká praxe se uskutečňuje ve škole (příp. v jiném školském zařízení) anebo na pracovišti fyzických/právnických osob. Umělecká praxe se zpravidla uskutečňují v celotýdenních blocích. Dále žáci absolvují umělecko-pedagogickou praxi.

Pro požadavky na učební dokumenty a učební texty jsou obdobné jako ve vyšším sekundárním vzdělávání.

Pro domácí přípravu žáků neexistují žádné metodické předpisy.