Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Poradenství v terciárním vzdělávání

Czechia

12.Podpora a poradenství ve vzdělávání

12.6Poradenství v terciárním vzdělávání

Last update: 21 February 2024

Vysokoškolské a vyšší odborné vzdělávání upravují odlišné zákony a vyhlášky. Poradenství pro vyšší odborné vzdělávání je organizováno týmiž orgány a institucemi a týmž způsobem jako poradenství pro střední školy. V této části se dále hovoří jen o poradenství na vysokých školách.

 

Studijní poradenství

Studijní oddělení vysokých škol

Hlavním zdrojem informací pro zájemce o studium na vysokých školách a poskytovatelem studijní podpory studentům jsou studijní oddělení vysokých škol. Studijní záležitosti jsou řešeny na úrovni školy rektorátem (prorektor pro studijní záležitosti) a na úrovni fakult děkanátem (proděkan pro studijní záležitosti) a studijní oddělení jsou jejich organizační složkou.

Akademické poradny

Kromě toho na některých vysokých školách fungují akademické poradny. Zákonný podklad k jejich existenci dal teprve zákon o vysokých školách přijatý v roce 1998, který ukládá veřejným vysokým školám povinnost poskytovat uchazečům o studium, studentům a dalším osobám informační a poradenské služby související se studiem a s možností uplatnění absolventů studijních programů v praxi (obdobné poradenství obvykle poskytují i soukromé vysoké školy). Na vysokých školách působí několik desítek informačních a poradenských pracovišť. Jejich seznam je možné najít na webu Asociace vysokoškolských poradců.

Poskytují jak poradenství studijní, tak psychologické nebo profesní/kariérové, popř. právní, sociální a duchovní. Zaměření poraden se odvíjí od specializace pracovníků, kteří v poradně působí, a zejména od postavení poradny ve struktuře vysoké školy. Odborně nejpestřejší poradenské a další služby poskytují rektorátní poradenská střediska. Nejčastějším typem poskytovaného poradenství je psychologické, následované profesním poradenstvím a studijním poradenstvím pro studenty všech forem studia.

Studijní poradenství je poskytováno uchazečům před vstupem a v prvních měsících po vstupu na vysokou školu. Poradny pomáhají studentům zvolit si, popř. změnit studijní obor podle osobního zájmu a schopností, sestavit si studijní plán, rozvinout chybějící studijní dovednosti (umění učit se) apod. Poradny zadávají a vyhodnocují testy studijních předpokladů nebo různé testy speciálních schopností. V rámci studijního poradenství jsou podporována prioritní témata vysokých škol, např. mobilita studentů (formou pravidelných seminářů pro studenty o možnostech studia v zahraničí či prostřednictvím informačních publikací na dané téma).

Informace o studijních možnostech

Vysoké školy i vyšší odborné školy pořádají Dny otevřených dveří, v jejichž průběhu se zájemci o studium seznamují s chodem školy a se studijními i materiálními podmínkami studia.

Informace o studijních možnostech lze získat i prostřednictvím každoročního veletrhu pomaturitního vzdělávání GAUDEAMUS.

Informační portál www.infoabsolvent.czInformační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce (ISA) (viz též Kariérové poradenství v předškolním a školním vzdělávání) obsahuje informace i o vysokoškolských oborech: jsou to informace o školách uskutečňujících daný obor, o druhu, formě a délce studia a o počtech přijímaných studentů a úspěšnosti přijímaných v uplynulém roce. Souborné informace o vysokých školách lze nalézt i jinde na internetu, např. na stránkách www.vysokeskoly.cz, www.atlasskolstvi.cz nebo www.kampomaturite.cz.

 

Psychologické poradenství

Akademické poradny se zabývají podporou, pomocí a poradenstvím různého typu, poskytují poradenské služby uchazečům o studium a studentům v průběhu celého studia, zaměřené na pomoc při řešení obtíží studijních nebo osobních problémů. Akademické poradny nabízejí poradenství sociální, profesní či psychologické, rovněž specifické poradenství studentům a uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami. Psychologické a psychoterapeutické služby jsou poskytovány kvalifikovanými pedagogy – psychology, kteří se studentům věnují v rámci některé z poraden obvykle nad rámec svých pracovních činností na dané vysoké škole.

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství nabývá na důležitosti proto, že jednak setrvale roste počet absolventů vysokých škol, jednak se zrychlují změny na pracovním trhu. Uskutečňuje se prostřednictvím poskytování informací, vyhledávání a udržování kontaktů s potenciálními zaměstnavateli absolventů, na některých školách i prostřednictvím praktické přípravy, která je součástí výuky.

Profesní a kariérové poradenství má různé podoby a formy. Na některých vysokých školách jsou v rámci této aktivity pořádány veletrhy pracovních příležitostí, na jiných jsou pořádány kurzy rozvoje „career management skills“.

Akademické poradny zprostředkovávají studentům styk s budoucími zaměstnavateli, radí, jak hledat práci, jak koncipovat a uskutečňovat vlastní profesní kariéru apod. Poradny jsou také mnohdy kontaktním místem pro studenty a zaměstnavatele mj. i při hledání vhodných témat, popř. reálného pracovního prostředí pro realizaci bakalářských či magisterských diplomových prací. Na žádost vedení školy sledují uplatnění absolventů po nástupu do zaměstnání a zjišťují požadavky zaměstnavatelů.

Aby byly zajištěny dobré vyhlídky absolventů vysokých škol na trhu práce, je podporována a neustále se zvyšuje spolupráce vysokých škol se sociálními partnery.