Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Česká republika

Czechia

Overview

Last update: 4 July 2024

Hlavní rysy vzdělávacího systému

Školy spravované v rámci veřejné správy; pravomoci rozděleny mezi ústřední řídicí orgány, kraje a obce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako orgán státní správy ve školství:

 • odpovídá za stav, koncepci a rozvoj vzdělávací soustavy;
 • rozděluje finanční prostředky ze státního rozpočtu;
 • stanovuje kvalifikační předpoklady a pracovní podmínky učitelů;
 • určuje rámcový obsah předškolního až středního vzdělávání;
 • schvaluje vzdělávací programy vyšších odborných škol.

Kraje:

 • zřizují střední školy (ISCED 3);
 • zřizují konzervatoře (ISCED 2, ISCED 3, ISCED 5);
 • zřizují vyšší odborné školy (ISCED 6).

Obce:

 • zřizují mateřské školy (ISCED 0);
 • zřizují základní školy (ISCED 1, ISCED 2);
 • zajišťují povinné předškolní vzdělávání a povinnou školní docházku.

Právní nárok na předškolní vzdělávání od 3 let věku dítěte (ISCED 0)

Školský zákon stanovuje obci povinnost zajistit dítěti, které má trvalé bydliště v místě obce a které před začátkem školního roku (do 31. srpna) dosáhlo alespoň 3 let, umístění v mateřské škole. Pro děti, které dosáhly 5 let věku, je předškolní vzdělávání povinné (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dosáhnou 5 let až do zahájení povinné školní docházky). Vzdělávání v posledním ročníku veřejné či státní mateřské školy se dítěti poskytuje bezúplatně.

Vysoká míra žáků zapsaných v odborných programech (ISCED 3)

68,5 % žáků vyššího sekundárního vzdělávání je zapsáno v programech s odborným zaměřením, přičemž evropský průměr (EU 27) je 49 % (2022).

Zdroj: Eurostat Database

Nízká míra předčasného ukončování školní docházky (ISCED 3)

Míra žáků, kteří předčasně ukončili vzdělávání (definovaných jako procento populace ve věku 18–24 s nanejvýš nižším sekundárním vzděláním, kteří se neúčastní dalšího vzdělávání či přípravy), byla v roce 2023 6,4 %, zatímco evropský průměr (EU 27) byl 9,5 %.

Zdroj: Eurostat Database

Autonomie vysokých škol (ISCED 6–8)

Vysoké školy (ISCED 6–8) jsou zpravidla samostatné právnické osoby s vysokým stupněm autonomie. Do jejich samosprávné působnosti patří mj.:

 • vnitřní organizace, včetně pracovněprávních vztahů a výše mezd);
 • hospodaření a nakládání s majetkem;
 • tvorba a uskutečňování studijních programů akreditovaných Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství;
 • schvalování studijních programů v oblastech, pro něž vysoké školy získaly institucionální akreditaci;
 • určování počtu přijímaných uchazečů a podmínek pro přijetí ke studiu.

Nízké poplatky na veřejných vysokých školách (ISCED 6–8)

Studenti běžně platí pouze jednorázový poplatek za přijímací řízení, nikoliv poplatky za studium. Ty se hradí pouze v některých případech. vymezených vysokoškolským zákonem.

Stupně vzdělávacího systému

Stupně vzdělávacího systému

 

 

Open image in new tab

Nejmladší děti mohou navštěvovat dětskou skupinu, určenou dětem od 6 měsíců do zahájení povinného vzdělávání, příp. zařízení pro péči o děti do 3 let.

Preprimární vzdělávání (předškolní vzdělávání) poskytují dětem ve věku 2 až 6 let mateřské školy. Přednostně se ke vzdělávání ve spádové mateřské škole přijímají děti, které dosáhly 3 let věku. Poslední rok předškolního vzdělávání (tj. od 5 let) je povinný.

Povinná školní docházka začíná v 6 letech a trvá 9 školních roků.

Primární a nižší sekundární vzdělávání (základní vzdělávání) se zpravidla uskutečňuje v základních školách, které mají devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň (jednotná struktura). Věk žáků je obvykle 6 až 15 let. Nižší sekundární vzdělávání mohou poskytovat i víceletá gymnázia a osmileté konzervatoře.

Vyšší sekundární vzdělávání (střední vzdělávání) poskytují střední školy ve všeobecných i odborných oborech. Věk žáků je obvykle 15 až 18/19 let. Absolventi dosahují některého ze tří stupňů vzdělání:

 • střední vzdělávání s maturitní zkouškou
 • střední vzdělávání s výučním listem
 • střední vzdělání

Střední vzdělání s maturitní zkouškou lze získat ve všeobecném (gymnázia a lycea) i odborném zaměření a je podmínkou přijetí do terciárního vzdělávání. Střední školy poskytují také nástavbové studium, které umožňuje absolventům oborů s výučním listem získat střední vzdělání s maturitní zkouškou, a zkrácené studium, ve kterém absolventi oborů s maturitní zkouškou a s výučním listem získávají vzdělání v jiném oboru.

Specifickým druhem školy jsou konzervatoře, které uskutečňují nižší a vyšší sekundární a vyšší odborné (terciární) vzdělávání s uměleckým zaměřením.

Terciární vzdělávání poskytují vyšší odborné a vysoké školy. Vyšší odborné vzdělání se získává v obvykle tříletých programech. Vysokoškolské vzdělávání se uskutečňuje v programech prvního, druhého a třetího cyklu (bakalářský, magisterský a doktorský studijní program), případně v nestrukturovaných dlouhých magisterských programech.

Vzdělávání dospělých zahrnuje všeobecné, odborné, zájmové a jiné vzdělávání.

Užitečné odkazy

Podrobné a strukturované informace o organizaci škol, vzdělávacích úrovních a vybraných aspektech vzdělávání jsou k dispozici v jednotlivých kapitolách této databáze. Další informace o českém vzdělávacím systému je možno nalézt na webových stránkách např. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy či Národního pedagogického institutu.