Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Organizační varianty a alternativní struktury ve vzdělávání a péči v raném dětství

Czechia

4.Vzdělávání a péče v raném dětství

4.6Organizační varianty a alternativní struktury ve vzdělávání a péči v raném dětství

Last update: 3 April 2024

Zařízení pro péči o děti do 3 let

Zařízení pro péči o děti do 3 let jsou zřizována podle živnostenského zákona v rámci živnosti „péče o děti do 3 let věku v denním režimu“ v provozovně. Zápis do živnostenského rejstříku provádějí živnostenské úřady v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. Živnost mají registrovánu zejména soukromé fyzické či právnické osoby, ale také některé veřejné subjekty.

Zařízení mohou přijímat děti již od narození. Kritéria přijetí stanovuje provozovatel. Podle Zákona o ochraně veřejného zdraví musí zákonní zástupci dětí doložit, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.  Počet dětí ve skupině ani počet pracovníků pečujících o děti není zákonem stanoven. Všechny osoby pečující o děti musí mít zákonem předepsanou kvalifikaci, a to z oblasti zdravotnictví či sociální péče, zpravidla min. úrovně ISCED 3. Výši poplatků stanovuje je provozovatel, zákon ji nijak neomezuje.

Organizace roku, týdne i dne je v kompetenci provozovatele, resp. závisí na dohodě s rodiči. Zařízení obvykle fungují po dobu celého roku, včetně letních měsíců, a nabízejí pravidelnou péči od několika hodin denně po celodenní péči i krátkodobé hlídání či hlídání dětí v domácnosti. 

Centrální výchovný program neexistuje. Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností uvádí, že se má výchovná péče zaměřovat na rozvoj rozumových a řečových, pohybových, pracovních, hudebních a výtvarných schopností a kulturně hygienických návyků přiměřených věku dítěte. Dále má být zajištěna bezpečnost a zdraví dětí, jejich pobyt na čerstvém vzduchu, stravování, spánek v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygiena, včetně poskytování první pomoci. Na zařízení se vztahuje Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, stanovující podrobnosti o pobytu venku.

 

Organizační varianty předškolního vzdělávání

Lesní mateřské školy

Od školního roku 2016/17 se lesní mateřské školy, které splňují zákonné podmínky, staly oficiálním typem mateřské školy. Podle školského zákona vzdělávání v lesních mateřské škole probíhá především ve venkovních prostorách a škola nemá klasickou školní budovu. Ve většině aspektů (obsah vzdělávání, řízení a financování, kvalifikace učitelů) pro ně platí stejná pravidla jako pro běžné mateřské školy. Jsou na ně však kladeny snížené hygienické nároky. Naopak je vyžadován nižší počet dětí ve třídě a nižší počet dětí na pracovníka. Omezena je také délka pobytu ve škole. Lesní mateřské školy všech typů i některé ekoškolky (viz níže) sdružuje Asociace lesních MŠ. V roce 2022/23 působilo v ČR 82 lesních škol, do kterých docházelo 1609 dětí.

Skupiny pro jazykovou přípravu v mateřských školách

Pro děti-cizince, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, se zřizují skupiny pro jazykovou přípravu, pokud je v mateřské škole 4 a více těchto dětí, při menším počtu dětí se poskytuje individuální jazyková příprava.

Výuka v jazyce národnostní menšiny v mateřských školách

Příslušníkům národnostních menšin se zajišťuje právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny. Ve školním roce 2022/23 v České republice fungovalo 24 mateřských škol vzdělávajících 845 dětí v polském jazyce. (Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.)

Alternativní pedagogické směry v mateřských školách

Mateřské školy pracují se značnou organizační volností. Ze zavedených alternativních struktur působí několik mateřských škol waldorfského typu, mateřské školy Montessori a školy křesťanského zaměření.

Na základě mezinárodního programu Step by step se od roku 1994 realizuje jeho česká varianta pod názvem Začít spolu, implementovaná a monitorovaná společností Step by Step ČR, o. p. s. Jeho význačným rysem je inkluzivní přístup k etnickým minoritám a dětem ze sociálně málo podnětného prostředí. Dle výroční zprávy za rok 2021 pracovalo podle programu 127 mateřských a základních škol.

Novým trendem je zaměření předškolního vzdělávání na ekologii. Jde buď o tzv. ekoškolky, které kladou oproti běžným mateřským školám větší důraz na ekologickou výchovu, anebo o výše uvedené lesní mateřské školy.

Mateřské školy při zdravotnických zařízeních

Za organizační variantu mateřské školy lze považovat též školy při zdravotnických zařízeních.

Přípravné třídy

Přípravné třídy se zřizují při základních školách pro děti v posledním předškolním ročníku (přednostně pro děti s odkladem povinné školní docházky), u kterých je předpoklad, že toto vzdělávání vyrovná jejich vývoj. Plní zde povinné předškolní vzdělávání.

Domácí vzdělávání během povinného předškolního vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání je možné plnit také formou individuálního (domácího) vzdělávání, které se uskutečňuje bez pravidelné účasti ve vyučování ve škole.

 

Alternativní předškolní zařízení

Kromě mateřských škol a přípravných tříd existují pro starší děti další typy předškolních zařízení.

Centra pro předškolní děti

Projekt Centra pro předškolní děti vznikl v hlavním městě Praze v reakci na nedostatek míst v mateřských školách. Tato centra jsou provozována v domech dětí a mládeže (zařazených v rejstříku škol a školských zařízení) v dopoledních hodinách formou celotýdenních programů v rámci zájmového vzdělávání pro předškolní děti, a to jak pro příležitostné, tak i pro pravidelné návštěvníky. Důraz je kladen na rozvoj pohybových, hudebních, výtvarných a herních aktivit a osobnostně sociální rozvoj. Projekt vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Maximální počet dětí v jedné skupině je 15 ve věku zpravidla 3–6 let. Děti vede vždy dvojice zkušených a kvalifikovaných pedagogů.

Zařízení neziskových organizací

Neziskové organizace (spolky či obecně prospěšné společnosti) mohou provozovat zařízení pouze na základě obecných legislativních předpisů (např. různé předškolní kluby). Organizace mohou žádat o dotaci z programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo finanční podporu na projekty z fondu Evropského sociálního fondu.

Zařízení pro děti od 3 let na základě živnosti

Zařízení pro děti od 3 let mohou fungovat na základě volné živnosti Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. Součástí živnosti je i „výchova dětí nad tři roky věku v předškolních zařízeních, pokud tato nejsou zařazena do rejstříku škol a školských zařízení“, zařízení tedy neposkytují vzdělávání. Řídí se stejnou hygienickou vyhláškou jako mateřské školy, v ostatních ohledech (vzdělávací dokumenty, kvalifikace pedagogů, počet dětí na skupinu atd.) pro ně však žádná oficiální pravidla neexistují. Zařízení podléhají kontrole živnostenských úřadů.

Dětská centra při azylových zařízeních

Děti žadatelů o udělení mezinárodní ochrany v předškolním věku mají k dispozici tzv. dětská centra, která jsou součástí azylových zařízení.