Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Přípravné vzdělávání vyučujících působících ve vzdělávání a odborné přípravě dospělých

Czechia

9.Učitelé a další pedagogičtí pracovníci

9.7Přípravné vzdělávání vyučujících působících ve vzdělávání a odborné přípravě dospělých

Last update: 12 April 2024

Kvalifikační požadavky

Kvalifikaci pedagogických pracovníků na základních, středních a vyšších odborných školách, v konzervatořích, stejně jako kvalifikaci učitelů uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední odborné škole a konzervatoři stanoví zákon o pedagogických pracovnících. Vyučující v těchto školách, kteří se podílejí na vzdělávání dospělých, nemusejí absolvovat žádnou zvláštní přípravu pro výuku dospělých.

Zákon o pedagogických pracovnících se vztahuje i na učitele v dalších typech škol:

Pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu ve studijním oboru, který odpovídá charakteru vzdělávacího předmětu, a pedagogickou praxí nebo praxí v oboru, který odpovídá charakteru vzdělávacích předmětů, v délce nejméně 4 let.

Učitelé jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky získávají odbornou kvalifikaci některým z níže uvedených způsobů:

  • magisterské studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů příslušných cizích jazyků;
  • magisterské studium v oblasti společenských věd zaměřené na příslušné cizí jazyky, k čemuž je nutné doplnit jednu z možností:
    • a) vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů, nebo
    • b) absolvování programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného vysokou školou a zaměřeného na přípravu učitelů, nebo
    • c) studium pedagogiky
  • magisterské studium v oblasti pedagogických věd, vykonání jazykové zkoušky z příslušného jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a doplňující didaktické studium příslušného jazyka

Uvedené celoživotní vzdělávání na vysoké škole, studium pedagogiky a doplňující didaktické studium se uskutečňuje v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Pro akademické pracovníky v kurzech celoživotního vzdělávání na vysokých školách nejsou stanoveny specifické požadavky.

Různá profesní sdružení a asociace stanovují vlastní požadavky na způsobilost lektorů, kteří působí v interních systémech vzdělávání příslušných sektorů (oborů).

V komerčních institucích není až na výjimky kvalifikace lektorů ani kvalita výuky sledována.

Příprava odborníků na oblast vzdělávání dospělých

Odborníky na vzdělávání dospělých připravují tyto vysoké školy: