Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Bilaterární smlouvy a celosvětová spolupráce ve vzdělávání

Czechia

13.Mobilita a internacionalizace

13.7Bilaterární smlouvy a celosvětová spolupráce ve vzdělávání

Last update: 14 December 2023

Bilaterální smlouvy

Česká republika má uzavřeno více než 100 bilaterálních mezinárodních smluv vládní povahy o kulturní spolupráci, jejichž součástí je rovněž oblast vzdělávání. Tyto smlouvy se sjednávají na dobu neurčitou. Ke kulturním smlouvám se sjednávají prováděcí dokumenty, které konkretizují formy a podmínky spolupráce. Smlouvy stanoví počty studujících, délku studijního pobytu a finanční vyrovnání.

V rámci bilaterárních dohod jsou studentům z vybraných zemí nabízena stipendia. Na zahraniční studenty, kteří studují v České republice na základě těchto dohod, se vztahují stejná pravidla jako na studenty české. Studijní místa se obsazují výběrovým řízením. Mezinárodní smlouvy resortní povahy se uzavírají na určité období na konkrétní oblast spolupráce.

Na dobu neurčitou se rovněž sjednávají dohody o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání ve školním vzdělávání a v terciárním vzdělávání.

Vláda ČR též nabízí pomoc cizincům ze zemí, které přijímají rozvojovou pomoc České republiky.

Spolupráce a účast v celosvětových programech a organizacích

Česká republika je členem následujících významných mezinárodních organizací:

UNESCO

Československo bylo jedním ze zakládajících členů Organizace spojených národů (OSN) v roce 1945 a jedním ze zakládajících členů Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) v roce 1946. Česká republika se stala členem UNESCO 22. 2. 1993 vzápětí po rozpadu Československé federace v roce 1993. Česká komise pro UNESCO byla zřízena usnesením vlády ze dne 1. 6. 1994 jako poradní orgán vlády. Hlavním úkolem komise je zprostředkovávat styk našich institucí a odborníků s UNESCO. Informace o vztahu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a UNESCO viz web ministerstva školství.

Jedním z projektů UNESCO je celosvětový projekt Přidružených škol UNESCO, do kterého se Československo zapojilo v roce 1966, ve větší míře pak od roku 1990. Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání. Dosáhnout toho chce za pomoci nových výukových materiálů a testování nových metod výuky. Každá škola se zaměřuje na některé z témat v oblastech, jako jsou globální problémy a snaha OSN je eliminovat, lidská práva a demokracie, kulturní dědictví a multikulturalismus, životní prostředí a ekologie.

OECD

Česká republika je členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) od prosince roku 1995, což jí umožňuje účastnit se mnohostranné mezinárodní spolupráce členských zemí OECD i v oblasti vzdělávání. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má své zástupce ve Výboru pro vzdělávací politiku, v Řídící radě Centra pro inovace ve vzdělávání (CERI) a v Řídící radě programu institucionálního řízení vysokých škol (IMHE).

V oblasti vzdělávání se Česká republika již dlouhodobě účastní dvou následujících aktivit: programu Indikátory vzdělávacích systémů (INES), jehož cílem je především kvantitativní srovnávání mezi všemi členskými zeměmi a v řadě případů i některými nečlenskými zeměmi, a Mezinárodního programu hodnocení žáků (PISA), jehož cílem je postihnout vědomosti a dovednosti patnáctiletých žáků v oblasti mateřského jazyka, matematiky a přírodovědných předmětů.

Dalším z projektů OECD, který je finančně podporován Evropskou komisí: Mezinárodní výzkum dospělých (PIAAC). Poslední šetření bylo zaměřeno na hodnocení úrovně matematické a čtenářské gramotnosti dospělých ve věku 16–64 let a jejich dovedností řešit problémy v prostředí informačních technologií.

Dalším významným projektem, kterého se Česká republika zúčastnila, byl Mezinárodní výzkum o vyučování a učení (TALIS). Jedná se o mezinárodní výzkum zaměřený na učitele.

Česká republika se zapojila také do projektů Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes (Evaluace a monitoring pro zlepšování škol), Review of Policies to Improve the Effectiveness of Resource Use in Schools (Zpráva o politikách zaměřených na zlepšení účinnosti využívání zdrojů ve školách), Early Childhood Education and Care (ECEC) (Vzdělávání a péče v raném dětství) a Overcoming School Failure: Policies that work (Překonávání školního selhávání: opatření, která fungují).

Pro více informací o zapojení České republiky do vzdělávacích projektů OECD viz web Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Informace o mezinárodním výzkumu PISA lze nalézt i v oddíle Další evaluační aktivity v předškolním a školním vzdělávání, o výzkumech PIAAC a TALIS v oddíle Další evaluační aktivity ve vzdělávání dospělých v kapitole 11.

Rada Evropy

Česká republika jako samostatný stát se stala členem Rady Evropy 30. června 1993 a od počátku se aktivně zapojila do různých jejích činností. V oblasti vzdělávání na všech úrovních věnovala ČR pozornost především projektům, které Rada Evropy stanovila jako prioritní. Velký důraz byl kladen na výchovu k demokratickému občanství a na jazykovou politiku. V dubnu 1995 ČR přistoupila k Dílčí dohodě Rady Evropy o zřízení Evropského střediska pro moderní jazyky ve Štýrském Hradci (European Centre for Modern Languages, Graz) v Rakousku. Úlohou střediska je realizace jazykové politiky v oblasti výuky cizích jazyků a učení se cizím jazykům. Středisko organizuje setkávání odborníků odpovědných za jazykovou politiku, odborníků v oblasti didaktiky a metodiky výuky cizích jazyků, učitelů připravujících učitele, autorů učebnic a dalších odborníků z oblasti cizích jazyků. ČR má svého zástupce v Řídící radě, což jí umožňuje výrazně se podílet na tvorbě koncepce aktivit střediska.

ČR má své zástupce i v dalších výborech Rady Evropy. Od roku 1995 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy organizuje semináře odborníků z členských států Rady Evropy v oblasti vzdělávání, které se konají pod názvem Pražské fórum. Zatím poslední 8. Pražské fórum věnované politice ve vzdělávání se konalo v roce 2017. Od roku 1992/93 se některé školy zapojují do akce Evropa ve škole probíhající pod patronací Rady Evropy. Česká republika se zaměřuje na organizování výtvarných a literárních soutěží a pořádání výstav v ČR i zahraničí. Koordinátorem aktivit je národní komitét jmenovaný ministerstvem školství. V roce 2022/2023 ministerstvo tyto soutěže nezařadilo mezi podporované projekty.

IEA

Česká republika se podílí na výzkumech prováděných IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). V roce 2009 se ČR zapojila do projektu IEA: Mezinárodní studie občanské výchovy (ICCS), který se realizoval ve 38 zemích světa. Jeho cílem bylo zjistit, jak jsou mladí lidé připraveni na svou roli občanů demokratické společnosti a jak ji vnímají.

Od roku 2011 se v České republice po pravidelných pětiletých cyklech uskutečňuje testování v rámci Mezinárodního výzkumu čtenářské gramotnosti (PIRLS), které je zaměřeno na zjišťování úrovně čtenářské gramotnosti žáků 4. ročníků základních škol.

Každé čtyři roky (od roku 1995) se u nás také uskutečňuje šetření v rámci Mezinárodního výzkumu trendů matematického a přírodovědného vzdělávání (TIMSS) zaměřené na zjišťování úrovně znalostí a dovedností žáků v matematice a v přírodovědných předmětech.

Další informace o mezinárodních výzkumech lze nalézt i v oddíle Další evaluační aktivity v předškolním a školním vzdělávání v kapitole 11.