Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Přístup ke vzdělávání a péči v raném dětství

Czechia

4.Vzdělávání a péče v raném dětství

4.1Přístup ke vzdělávání a péči v raném dětství

Last update: 8 April 2024

Garance místa v předškolním zařízení

Nárok na předškolní vzdělávání

Dítě, které před začátkem školního roku (do 31. srpna) dosáhlo alespoň 3 let, má nárok na umístění v mateřské škole zřízené obcí. Doba pobytu v mateřské škole není zákonem nijak omezena, dítě má nárok na předškolní vzdělávání po celou dobu provozu mateřské školy.

Nárok na předškolní vzdělávání vychází ze dvou ustanovení školského zákona:

  • § 34, odst. 3: „…Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179, odst. 3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.“
  • § 179, odst. 2: „Obec je povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání dětí přednostně přijímaných podle § 34 odst. 3. Za tímto účelem obec a) zřídí mateřskou školu, nebo b) zajistí předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí.“

Pro účely předškolního vzdělávání musí obec zřídit mateřskou školu či školy, příp. zajistit předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí. Pokud obec zřizuje jen jednu školu, je spádovou školou pro všechny děti z území obce. Pokud je v obci více škol, stanoví obec spádové školy a jejich školské obvody obecně závaznou vyhláškou. Obecní úřad poskytuje ředitelům s dostatečným předstihem před termínem zápisu seznam dětí z daného školského obvodu. Pokud dítě nebylo přijato do žádné ze zvolených škol (a z kapacitních důvodu ani do spádové školy), rodič se může obrátit na obec, která by dítěti měla místo zajistit. Obce s více školskými obvody často rodičům, kterým byla zamítnuta žádost v některé škole na území obce, samy nabízejí místo v jiné škole.

Povinný poslední ročník předškolního vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání trvá 1 rok, v případě dětí s odkladem povinné školní docházky 2 roky. Podle školského zákona platí povinnost pro děti od počátku školního roku (září), který následuje po dni, kdy dosáhnou 5 let, až do zahájení primárního vzdělávání.

Povinné vzdělávání se uskutečňuje formou pravidelné denní docházky do mateřské školy v pracovních dnech, každý den 4 hodiny. Děti se však mohou v mateřské škole vzdělávat po celou dobu jejího provozu.

Povinné předškolní vzdělávání lze plnit také v přípravných třídách základních škol a formou individuálního (domácího) vzdělávání

Povinnost zabezpečit předškolní vzdělávání mají obce.

Finanční dostupnost

Péče v raném dětství

Výše úhrady v dětských skupinách u dětí do 3 let (do 31. srpna po dovršení 3 let) je omezena zákonem o péči o dítě v dětské skupině, a to v případě, že je dané kapacitní místo financováno ze státního příspěvku na provoz. U starších dětí výše úhrady regulována není.  

Předškolní vzdělávání

Vzdělávání v posledním ročníku veřejné či státní mateřské školy se dítěti poskytuje bezúplatně. Dítě má nárok vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu jejího provozu a bezplatná je celá doba pobytu (tedy nejen 4 hodiny povinného vzdělávání). Vzdělávání je v případě veřejných a státních škol bezplatné také v přípravných třídách, a to po dobu vyučování. V nižších ročnících veřejných a státních mateřských škol výši úplaty stanoví ředitel školy, výše je nicméně výrazně omezena vyhláškou o předškolním vzdělávání. Zákonní zástupci, kteří pobírají některé dávky a příspěvky vyjmenované ve vyhlášce, jsou osvobozeni od úplaty. Ředitel může snížit nebo prominout úplatu i v dalších případech.

Pro soukromé a církevní školy nejsou žádné předpisy, které by upravovaly výši vybíraných poplatků.

Ve všech typech škol mají děti nárok na stravování, za které může být vybírána úplata (ve veřejných a státních školách je omezena vyhláškou o školním stravování).

Dopravu rodiče zajišťují individuálně. Kraje mají povinnost zajistit dopravu, a to pokud je trvalé bydliště dítěte vzdáleno více než 4 km od spádové školy; doprava však nemusí být zdarma.

Školy mohou nabízet i další aktivity nad rámec vzdělávacího programu, jako umělecké či sportovní kroužky, jazykové kurzy či školní výlety, které mohou být placené.