Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Reformy w dziedzinie edukacji szkolnej

Poland

14.Bieżące reformy

14.2Reformy w dziedzinie edukacji szkolnej

Last update: 11 June 2024
On this page

2024

„Podróże z klasą” - nabór wniosków na dofinansowanie wycieczek i zajęć edukacyjnych

29.05.2024

W czerwcu br. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów. 

Już od września uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą mogli wyjechać nawet na pięciodniową wycieczkę szkolną. Koszty wyjazdu będą mogły zostać pokryte z budżetu państwa w 100 proc.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest uwzględnienie w programie wycieczki wizyty w: muzeum, galerii sztuki, teatrze, operze, filharmonii, centrum nauki, skansenie lub innej instytucji kultury (zwane punktami edukacyjnymi). Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą mogli pojechać na wycieczki, w czasie których odwiedzą punkty edukacyjne wybrane przez organizatorów. Dofinansowanie obejmie m.in. transport, nocleg, wyżywienie i koszty biletów do punktów edukacyjnych związanych z kulturą takich jak muzea, galerie, teatry. W 2024 r. na ten cel MEN przeznacza 60 mln zł.

Środki finansowe, po złożeniu wniosku, otrzymają organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Przedsięwzięcie jest skierowane dla uczniów w czterech grupach wiekowych:

 • I grupa – klasy I-III ze szkół podstawowych,
 • II grupa – klasy IV-VI ze szkół podstawowych,
 • III grupa – klasy VII-VIII ze szkół podstawowych,
 • IV grupa – szkoły ponadpodstawowe.

Ze środków z dotacji mogą być sfinansowane TYLKO koszty przejazdu, bilety wstępu, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

Nabór wniosków rozpocznie się 19 czerwca br. i potrwa do wyczerpania puli środków finansowych.

Zmiany w ramowych planach nauczania od września 2024 - rozporządzenie podpisane

21.05.2024

Obowiązkowe zajęcia z udzielania pierwszej pomocy w ramach godzin wychowawczych, rezygnacja z przedmiotu historia i teraźniejszość dla uczniów, którzy rozpoczynają naukę w szkołach ponadpodstawowych – to najważniejsze zmiany, jakie wprowadza podpisane 20 maja br. przez Ministra Edukacji rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania. Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września 2024 r. 

Najważniejsze zmiany dotyczą:

 1. rozszerzenia katalogu zajęć, które są realizowane podczas zajęć z wychowawcą w szkołach podstawowych (klasy IV–VII) i ponadpodstawowych (w klasach: II–IV liceum ogólnokształcącego, II–V technikum oraz II i III branżowej szkoły I stopnia), o zajęcia dotyczące nauki udzielania pierwszej pomocy (w klasie VIII szkoły ponadpodstawowej i w klasie I szkół ponadpodstawowych uczniowie uczą się pierwszej pomocy na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa);
 2. rezygnacji od roku szkolnego 2024/2025 z nauczania przedmiotu historia i teraźniejszość w: 
 • klasie I liceum ogólnokształcącego,
 • klasie I technikum,
 • klasie I branżowej szkoły I stopnia,
 • klasie I liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącego zajęcia w formie stacjonarnej,
 • semestrze I i II liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącego zajęcia w formie zaocznej,
  a w latach następnych w kolejnych klasach i semestrach tych szkół, aż do całkowitego zakończenia nauczania tego przedmiotu;

Powołanie członków zespołu eksperckiego ds. edukacji obywatelskiej

10.05.2024 r.

Minister Edukacji powołała dziś członków zespołu eksperckiego do prac nad przygotowaniem projektu podstawy programowej kształcenia ogólnego nowego przedmiotu - edukacja obywatelska.

W gronie ekspertów znaleźli się doświadczeni nauczyciele wiedzy o społeczeństwie i historii, pracownicy naukowi, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji obywatelskiej oraz przedstawiciele IBE i CKE.

Zespół do spraw pragmatyki zawodowej nauczycieli

30.04.2024 r.

Minister Edukacji powołała Zespół do spraw pragmatyki zawodowej nauczycieli. Zadaniem Zespołu będzie wypracowanie propozycji rozwiązań w zakresie pragmatyki zawodowej.

W skład Zespołu wchodzą członkowie kierownictwa MEN, przedstawiciele: ministra pracy, finansów, przedstawiciel IBE, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego.

Zadaniem Zespołu jest przygotowanie propozycji rozwiązań w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli, w szczególności w zakresie: wynagradzania nauczycieli, awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli, odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, emerytur nauczycieli oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, kwalifikacji, kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Propozycje zmian warunków i sposobu organizowania nauki religii i etyki w publicznych przedszkolach i szkołach

30.04.2024 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. 

Celem zmian jest dostosowanie warunków i sposobu organizacji zajęć religii i etyki do możliwości organizacji pracy szkół i przedszkoli w zakresie racjonalnego dysponowania kadrą pedagogiczną i czasem na realizację tych zajęć.

Obecnie nauka religii i etyki jest organizowana oddzielnie dla uczniów każdego oddziału, o ile na naukę religii (danej konfesji) zgłosi się co najmniej siedmiu uczniów z tego oddziału.

W przypadku mniejszej niż siedem liczby zgłoszonych uczniów (z danego oddziału lub danej klasy) szkoła organizuje naukę religii lub etyki w grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych.  

 Projektowana nowelizacja ma na celu umożliwienie organizowania lekcji religii i etyki w grupie międzyoddziałowej lub międzyklasowej obejmującej wychowanków lub uczniów oddziałów lub klas, w których na lekcję religii zgłosiło się także więcej niż siedmiu uczniów. Jednocześnie projekt przewiduje maksymalną liczbę uczniów w grupie (30 osób), w której będzie prowadzona nauka religii lub etyki dla uczniów szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia.

Dla dzieci w przedszkolu i uczniów klas I-III szkoły podstawowej maksymalna liczebność grupy na lekcji religii wyniesie 25.

Dodatkowo, dla zapewnienia optymalnych warunków nauki religii i etyki w szkole podstawowej dopuszcza się tworzenie grup międzyklasowych wyłącznie w ramach danego etapu edukacyjnego.

 30 kwietnia br. rozpoczynają się konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe, które potrwają do 29 maja br.

Uszczuplone podstawy programowe. Konsultacje publiczne

23.04.2024

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekty rozporządzeń zmieniających podstawę programową kształcenia ogólnego dla 18 przedmiotów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Opublikowanie projektów ministerialnych poprzedziły wstępne propozycje powołanych ekspertów oraz szerokie prekonsultacje społeczne. Projekty MEN uwzględniły część postulatów i sugestii zgłaszanych za pomocą specjalnego formularza i w trakcie spotkań online przez obywateli i różnego typu organizacje i instytucje. Jednocześnie z opublikowaniem projektów 23 kwietnia rozpoczynają się konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe. 

Treści nauczania z przedmiotów zostaną ograniczone o około 20 %. Głównie te, które są niemożliwe lub bardzo trudne do zrealizowania w praktyce szkolnej.

Cele zmian w podstawie programowej:

 • zwiększenie nacisku na rozwijanie umiejętności praktycznych zamiast wiedzy teoretycznej lub encyklopedycznej,
 • zmniejszenie ilości materiału przeznaczonego do opanowania przez ucznia. Przełoży się to na większą motywację do uczenia się, rozwijanie zdolności i zainteresowań oraz kształtowanie właściwych przekonań i postaw,
 • zapewnienie adekwatności zakresu treści nauczania – wymagań szczegółowych do wymiaru godzin nauczania przedmiotów,
 • zastąpienie wymagań egzaminacyjnych obowiązujących w latach 2021–2024;  od 2025 roku treści zawarte w podstawie programowej będą ponownie stanowić jedyną podstawę przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. 

Proponowane zmiany w podstawie programowej zostały przygotowane tak, by nie było konieczności wymiany podręczników. W roku szkolnym 2024/2025 i w latach kolejnych uczniowie będą mogli korzystać z dotychczasowych podręczników. Wydawcy przekażą nauczycielom korzystającym z ich podręczników informacje o tym,  które fragmenty dotychczas wydanych podręczników wykraczać będą poza zakres uszczuplonej podstawy programowej.

Dalsze kroki i nowe przedmioty od września 2025 r.

Wdrażanie kompleksowej reformy podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego jest zaplanowane na 2026 r. dla szkoły podstawowej i na 2028 rok w szkole ponadpodstawowej.

Wcześniej, bo od  września 2025 r. planowane jest wdrożenie nowych przedmiotów szkolnych:

 1. edukacji obywatelskiej, która zastąpi historię i teraźniejszość, likwidowaną sukcesywnie od 1 września 2024 r.
 2. edukacji zdrowotnej, która zastąpi zajęcia wychowanie do życia w rodzinie. Przedmiot edukacja zdrowotna będzie dla uczniów obowiązkowy.

Projekty podstaw programowych nowych przedmiotów  zostaną przekazane do konsultacji publicznych jesienią br.

Edukacja zdrowotna w szkołach od 2025 roku. Ruszają prace przygotowawcze

12.04.2024

Minister Edukacji, Minister Zdrowia oraz Minister Sportu i Turystyki ogłosili inaugurację prac nad nowym przedmiotem szkolnym edukacja zdrowotna. Przedmiot będzie nauczany w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych od września 2025 roku.

Edukacja zdrowotna będzie obejmować zagadnienia zdrowia psychicznego, fizycznego, a także kwestie zdrowego odżywiania, profilaktyki, problemu uzależnień oraz edukacji seksualnej. Powołano zespół ekspertów, który wypracuje podstawy programowe nowego przedmiotu. 

Edukacja zdrowotna zastąpi wychowanie do życia w rodzinie. Przedmiot jest przewidziany dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, a także klas I-III szkół ponadpodstawowych – liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia.

Edukacja obywatelska zamiast HIT-u. Zmiany w ramowych planach nauczania od roku szkolnego 2024/2025

10.04.2024

Rezygnacja z przedmiotu historia i teraźniejszość, obowiązkowe zajęcia z udzielania pierwszej pomocy – to najważniejsze zmiany w ramowych planach nauczania, które nastąpią od września 2024 r. Do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

Zgodnie z projektem rozporządzenia, do szkół ponadpodstawowych zostanie wprowadzone nauczanie z zakresu edukacji obywatelskiej, a w szkołach podstawowych obowiązkowe zajęcia z udzielania pierwszej pomocy.

Od września 2024 r. uczniowie, którzy rozpoczną naukę w klasie I szkoły ponadpodstawowej (liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I stopnia) nie będą już uczyli się przedmiotu historia i teraźniejszość. Przedmiot ten będzie nauczany jedynie do zakończenia cyklu kształcenia przez uczniów klas II liceów ogólnokształcących i klas II/III technikum, którzy już rozpoczęli jego naukę.

Nauka udzielania pierwszej pomocy w szkołach podstawowych

Uczniowie z klas I-III szkoły podstawowej będą mieli obowiązkowe zajęcia z udzielania pierwszej pomocy w sposób dostosowany do możliwości dzieci w tym wieku w ramach edukacji wczesnoszkolnej – edukacji przyrodniczej. Zajęcia te wpisują się i uzupełniają treści uwzględnione w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej w zakresie rozwijania nawyków i zachowań uczniów w obszarze dbałości o bezpieczeństwo własne i grupy, a w szczególności w obszarze reagowania stosownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia jego lub innej osoby.

W klasach IV-VIII szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych nauka udzielania pierwszej pomocy będzie realizowana na zajęciach z wychowawcą. Zajęcia udzielania pierwszej pomocy mogą odbywać się z udziałem zaproszonych specjalistów w danej dziedzinie, wolontariuszy, przedstawicieli stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 

Ogólnopolski rzecznik praw ucznia – powołanie zespołu ds. praw i obowiązków ucznia przy Ministrze Edukacji

26.03.2024

W MEN powstał zespół ekspercki do spraw praw i obowiązków ucznia, który będzie pracował nad zmianami ustawowymi dotyczącymi praw ucznia, a także powołania rzecznika praw ucznia. 

Zespół zajmie się analizą i oceną przepisów dotyczących praw i obowiązków ucznia, a także wypracuje projekty przepisów ustawowych o prawach i obowiązkach ucznia, o rzeczniku praw ucznia na poziomach: ogólnopolskim, wojewódzkim i szkolnym, wzmocnieniu samorządu uczniowskiego w systemie oświaty. Zespół będzie też ciałem doradczym ministra i będzie mógł przygotowywać opinie i stanowiska w zakresie praw i obowiązków ucznia. W skład zespołu weszli eksperci ze środowiska akademickiego i organizacji pozarządowych, przedstawiciele kuratoriów i samorządowych rzeczników praw ucznia oraz nauczyciele-praktycy zaangażowani w walkę o prawa ucznia.

Prace domowe w szkole podstawowej nieobowiązkowe. Rozporządzenie podpisane

22.03.2024

Od kwietnia w szkołach podstawowych nie będzie prac domowych w klasach I-III - z wyjątkiem ćwiczeń usprawniających motorykę małą - a w klasach IV-VIII zadania będą nieobowiązkowe i nieoceniane.

Zgodnie z rozporządzeniem:

 1. w klasach I–III szkoły podstawowej nauczyciele nie będą zadawać prac domowych do wykonania przez ucznia w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Wyjątek stanowią prace dotyczące usprawniania motoryki małej, czyli ćwiczeń polegających na rozwijaniu umiejętności ruchowych dłoni.
 2. w klasach IV-VIII szkoły podstawowej uczniowie nie będą mieli obowiązku wykonywania prac domowych zadawanych w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Wykonanie lub niewykonanie pracy domowej nie będzie oceniane.

Zmiany dotyczą prac pisemnych i praktyczno-technicznych, na poziomie szkół podstawowych.

Nowe przepisy nie oznaczają zniesienia obowiązku uczenia się w domu, tj. nauki czytania w przypadku najmłodszych uczniów, czytania lektur, przyswojenia określonych treści, słówek z języków obcych, czy powtarzania materiału omówionego podczas lekcji itp.

Ponadto rozporządzenie wprowadza – od września br. – rezygnację z wliczania ocen z etyki i religii, czyli dwóch przedmiotów nieobowiązkowych, do średniej ocen rocznych. Celem zmiany jest zapewnienie uczniom równych szans w uzyskiwaniu średniej ocen.

Powołanie Rady do spraw Informatyzacji Edukacji

29.02.2024

Zarządzeniem Ministra Edukacji z 28 lutego 2024 r. minister Barbara Nowacka powołała Radę do spraw Informatyzacji Edukacji.

Główne zadania Rady to:

 • wspieranie Ministra Edukacji, w zakresie wdrażania technologii cyfrowych w systemie oświaty;
 • przedstawianie Ministrowi rekomendacji dotyczących kierunków działań w systemie oświaty związanych z rozwojem w Polsce społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy;
 • wyrażanie opinii i inicjowanie działań w zakresie edukacji informatycznej, edukacji medialnej i zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych w systemie oświaty oraz ich wpływu na bezpieczeństwo cyfrowe dzieci i młodzieży;
 • inicjowanie działań w zakresie podniesienia jakości kształcenia w systemie oświaty z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • przygotowywanie, na wniosek Ministra, opinii, ekspertyz i innych dokumentów, w zakresie zadań wyżej wymienionych.

Rada do spraw Informatyzacji Edukacji liczy 22 członków.  

IV edycja „WF z AWF” 

22.02.2024

Ogromnym zainteresowaniem cieszy się IV edycja wspólnego programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie „WF z AWF”. Do realizacji zajęć w ramach Sport-Klubów zgłoszono już zapotrzebowanie na 210 tys. godzin. 

W 2024 r. w ramach Sport-Klubów zostanie przeprowadzonych 350 tys. godzin dodatkowych zajęć sportowych dla uczniów. Na ten cel przeznaczono blisko 30 mln zł.

Realizacja zajęć w ramach Sport-Klubów pozwoli na monitorowanie kondycji fizycznej dzieci i młodzieży. Dostarczy także istotnych danych naukowych, które umożliwią przygotowanie praktycznych wytycznych i rekomendacji do wykorzystania przez nauczycieli i rodziców.

Bardzo ważnym i innowacyjnym elementem projektu, poza kontynuacją dotychczasowych działań, jest wprowadzenie i upowszechnienie koncepcji alfabetu ruchowego. Jest to proces nabywania umiejętności fizycznego (ruchowego) „czytania i pisania”, czyli umiejętności bycia aktywnym.

Wśród szczegółowych celów programu są m.in.:

 • wdrożenie dodatkowych zajęć ruchowych aktywizujących dzieci i młodzież szkolną, których efektem będzie poprawa kondycji fizycznej;
 • monitorowanie kondycji fizycznej dzieci i młodzieży oraz przygotowanie praktycznych wytycznych i rekomendacji do wykorzystania przez nauczycieli i rodziców;
 • wdrażanie i monitorowanie fundamentalnych umiejętności ruchowych w sporcie (FUS);
 • wdrażanie do szkół (szkoły z certyfikatem) polskiej wersji Oceny Alfabetu Ruchowego (PAPL – Polish Assessment Physical Literacy) jako narzędzia do śledzenia postępów w umiejętnościach fizycznego „czytania i pisania” dzieci w wieku 8-12 lat;
 • promowanie i wdrażanie świadomości potrzeby regularnej aktywności fizycznej potrzeby ruchu, działań prozdrowotnych i idei alfabetu ruchowego w społeczeństwie.

Wśród planowanych efektów realizacji programu jest m.in. przeprowadzenie ankiet kierowanych do rodziców/opiekunów prawnych, dotyczących aspektów zdrowotnych i społeczno-ekonomicznych uczestników zajęć oraz kontynuowanie monitoringu fundamentalnych umiejętności ruchowych w sporcie (FUS).

Ważnym aspektem będzie także wprowadzenie narzędzia do Oceny Alfabetu Ruchowego, które pozwoli na wskazanie aktualnego stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży i jej uwarunkowań, fundamentalnych umiejętności ruchowych w sporcie oraz poziomu wykształcenia fizycznego (alfabetyzacji ruchowej), a na tej podstawie opracowane zostaną rekomendacje co do dalszych działań w przyszłości mających na celu poprawę kondycji fizycznej i zdrowia dzieci i młodzieży.

Rekordowe podwyżki dla nauczycieli i wzrost subwencji oświatowej

20.02.2024

Minister Edukacji oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisały rozporządzenie określające minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Wynagrodzenie nauczycieli początkujących rośnie o 33%, a w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych wzrost wynosi 30%.  Wzrost wynagrodzeń jest możliwy z powodu zwiększenia subwencji oświatowej.

Zwiększone wynagrodzenie zasadnicze wpłynie również na wzrost dodatkowych składników wynagrodzenia. 

Podpisane rozporządzenie stanowi podstawę dla organów prowadzących do podjęcia działań niezbędnych do wypłaty podwyżki z wyrównaniem.  

Od 1 stycznia 2024 r. minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego (brutto) wynoszą:
dla nauczycieli z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym (stanowiących 95% wszystkich nauczycieli):

 • nauczyciel początkujący – 4 908 zł
 • nauczyciel mianowany – 5 057 zł
 • nauczyciel dyplomowany – 5 915 zł

dla pozostałych nauczycieli:

 • nauczyciel początkujący – 4 788 zł
 • nauczyciel mianowany – 4 910 zł
 • nauczyciel dyplomowany – 5 148 zł

Podwyżka wynagrodzeń jest możliwa dzięki rekordowemu zwiększeniu subwencji oświatowej. Subwencja oświatowa dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2024 wynosi ponad 87 mld 983 mln zł i jest wyższa o 36,2% od kwoty subwencji oświatowej w roku 2023.

Jak wynika z opublikowanej w dniu 1 lutego ustawy budżetowej na rok 2024 jednostki samorządu terytorialnego otrzymują zwiększone środki zarówno dla publicznych, jak i niepublicznych przeszkoli, szkół i placówek.

Zmiana podstawy programowej – prekonsultacje

12.02.2024

Celem zmian podstawy programowej jest ograniczenie obowiązkowego zakresu treści nauczania, co przy pozostawieniu aktualnego wymiaru godzin nauczania umożliwi nauczycielom i uczniom spokojniejszą i bardziej dogłębną realizację treści, czego skutkiem będzie bardziej efektywne kształcenie. Zmiany obejmują następujące przedmioty:

 • Szkoła podstawowa (klasa IV–VIII) – język polski, język obcy nowożytny, język łaciński, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny – kaszubski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka, informatyka.
 • Liceum ogólnokształcące, Technikum – język polski, język obcy nowożytny, język łaciński, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny – kaszubski, historia, wiedza o społeczeństwie, historia i teraźniejszość, matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, historia sztuki.
 • Branżowa szkoła I stopnia – język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny – kaszubski, historia, matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka, informatyka.
 • Branżowa szkoła II stopnia – język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny – kaszubski, matematyka, informatyka.

Ze względu na planowaną w przyszłości kompleksową reformę programową proponowane obecnie zmiany polegają wyłącznie na ograniczeniu zakresu wymagań określonych w podstawie programowej z 2017 i 2018 r., tak aby od 1 września 2024 r. mogły objąć wszystkich uczniów począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, aż do szkół ponadpodstawowych wszystkich typów oraz nie skutkowały koniecznością wymiany podręczników szkolnych.

Udostępnione dokumenty zawierają wszystkie wymagania określone w podstawie z 2017 i 2018 r., w których są oznaczone proponowane zmiany.

Prekonsultacje potrwają do 19 lutego 2024 r. 

Po analizie nadesłanych uwag przygotowane zostaną projekty rozporządzeń Ministra Edukacji w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla ww. typów szkół. Przewidujemy, że w kwietniu projekty trafią do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych, a w czerwcu zostaną podpisane przez Ministra Edukacji.

Nowa, zawężona podstawa programowa będzie obowiązywać w okresie przejściowym od roku szkolnego 2024/2025. W tym czasie eksperci będą pracować nad kompleksową reformą programową. Całościowa, nowa podstawa programowa wejdzie w życie 2 lata później - od 1 września 2026/2027 w szkole podstawowej, od roku szkolnego 2028/2029 do szkół ponadpodstawowych.

Zawieszenie programu „Laptop dla ucznia” i prace nad nowymi rozwiązaniami

8.02.2024

W 2024 roku program „Laptop dla ucznia” nie będzie kontynuowany w dotychczasowej formule. Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji wypracuje nowe założenia programu tak, aby realnie podnosił potencjał i kompetencje cyfrowe uczniów i wspierał nauczycieli. W przyszłym roku uczniowie otrzymają urządzenia mobilne. Rodzaj sprzętu, niezbędne oprogramowanie i zabezpieczenia będą przedmiotem analizy oraz dyskusji z partnerami społecznymi i rodzicami.

Wprowadzony zostanie program naprawczy. Instytut Badań Edukacyjnych, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przygotuje analizy dot. wykorzystywania nowych technologii w edukacji i potrzeb sprzętowych na różnych etapach edukacji oraz wykorzystania różnych urządzeń, w tym mobilnych. Do końca czerwca MEN przygotuje nową kompleksową Politykę Cyfryzacji Edukacji - wspólnie z IBE i ekspertami. Zrealizowane zostaną oba kamienie milowe. Niewydane laptopy z poprzedniej edycji trafią do szkół ponadpodstawowych, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego i szkół w małych ośrodkach.

Otwarte konsultacje Polityki Cyfrowej Transformacji Edukacji

31.01.2024

Jednym z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy jest przyjęcie przez Radę Ministrów uchwały w sprawie polityki cyfryzacji obszaru edukacji. Uchwała mająca charakter dokumentu programowego i strategicznego o nazwie Polityka Cyfrowej Transformacji Edukacji (PCTE), będzie stanowiła podstawy zmian w systemie edukacji i realizacji inwestycji w nowe technologie oraz określała kierunki cyfryzacji systemu edukacji w perspektywie krótko- i długoterminowej.

Dokument ten stanowić będzie podstawę działań interesariuszy i wszystkich aktorów sceny edukacji. Określi także narzędzia umożliwiające zbudowanie w pełni cyfrowego systemu edukacji, dostosowanego do współczesnych wyzwań środowiska przedszkolnego i edukacji ogólnej. Polityka musi zawierać ponadto plan wdrożenia, środki oceny i monitorowania. Wszystkie elementy dokumentu zostaną opracowane przy zastosowaniu podejścia partycypacyjnego.

W zgodzie z tymi założeniami Ministerstwo Edukacji Narodowej wystosowało zaproszenie do udziału w tworzeniu Polityki Cyfrowej Transformacji Edukacji.

Wypełnienie ankiety pozwoli ukonkretnić prace nad PCTE i uwzględnić cyfrowe oczekiwania i potrzeby środowiska edukacyjnego oraz pomóc rzetelnie określić kierunki zmian w edukacji, które nie tylko pozwolą dotrzymać kroku innym krajom Europy, ale również sprawią, że Polska się ważnym partnerem w zakresie edukacji cyfrowej na scenie międzynarodowej.

W ankiecie wyróżniono dziesięć najistotniejszych zagadnień, które należy rozważyć na początku drogi do przygotowania niezwykle ważnej zmiany, jaką jest cyfrowa transformacji szkoły. Nazwane one zostały Dekalogiem cyfrowej edukacji.

Dekalog cyfrowej transformacji edukacji:

 • Ewaluacja stanu edukacji cyfrowej
 • Rewizja obowiązującej podstawy programowej
 • Wpływ nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji na szkołę
 • Metody kształcenia, dydaktyka informatyki, dydaktyka cyfrowa
 • Kształcenie i doskonalenie nauczycieli
 • Wyposażenie uczniów, nauczycieli i szkół
 • Kształcenie cyfrowych specjalistów
 • Cyfrowe bezpieczeństwo
 • Zmiana organizacji pracy szkoły
 • Koordynacja realizacji nakreślonych celów

Konsultacje potrwają do 29 lutego 2024 r. 

Prace domowe i średnia ocen w szkołach publicznych - projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji 

26.01.2024

W odpowiedzi na liczne postulaty dotyczące odciążenia uczniów z nadmiernych obowiązków i poprawy efektywności uczenia, Minister Edukacji skierowała do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Celem zmian jest odciążenie dzieci i młodzieży z obowiązków szkolnych realizowanych po zakończeniu zajęć szkolnych, co – zgodnie z wnioskami płynącymi z badań naukowych – przełoży się na dobrostan uczniów, będzie też sprzyjać wyrównywaniu szans.

Prace domowe w szkole podstawowej - zakres zmian

Zgodnie z projektem rozporządzenia nauczyciele uczący w klasach I–III szkoły podstawowej nie zadają pisemnych i praktycznych prac domowych do wykonania przez ucznia w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. W klasach IV–VIII nauczyciel może zadać uczniowi pisemną lub praktyczną pracę domową do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, nie może być ona jednak obowiązkowa, ani podlegać ocenie. Zgodnie z założeniem, nauczyciel sprawdza pisemną lub praktyczną pracę domową i informuje ucznia o poprawności i jakości jej wykonania. Takie rozwiązanie jest korzystne dla ucznia, bowiem wspiera jego rozwój indywidualny, minimalizując zagrożenia związane ze stresem i nierównościami.

Proponowana zmiana nie oznacza zniesienia obowiązku uczenia się w domu tj. nauki czytania w przypadku najmłodszych uczniów, czytania lektur, przyswojenia określonych treści, słówek z języków obcych itp. Zmiana pozwoli uczniom wykorzystać czas na powtórzenie materiału omawianego w szkole, realizowanie pasji i, co bardzo ważne, odpoczynek.

Równolegle Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowuje projekt rozporządzenia, który będzie wprowadzał ograniczenia podstaw programowych przedmiotów szkolnych, co również będzie służyło odciążeniu uczniów, a także bardziej efektywnemu wykorzystaniu czasu lekcji szkolnych.

Zmiany w wyliczaniu średniej ocen rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych od roku szkolnego 2024/2025

W projekcie rozporządzenia proponuje się również zmianę polegającą na rezygnacji z wliczania do średniej ocen rocznych lub końcowych - ocen klasyfikacyjnych z religii i etyki. Są to obecnie jedyne przedmioty nieobowiązkowe wliczane do średniej. Wprowadzenie zmiany planowane jest z dniem 1 września 2024 r.

Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia potrwają do 26 lutego 2024 r.

Ewentualne uwagi można przesyłać na adres e-mail: sekretariat.dkopp@men.gov.pl

 

Rozporządzenie o wynagrodzeniach nauczycieli skierowane do uzgodnień i konsultacji

19.01.2024

Zgodnie z zapowiedziami, po uchwaleniu przez Sejm RP w dniu 18 stycznia 2024 r. ustawy budżetowej na 2024 r. oraz uchwalonej przez Sejm RP w dniu 16 stycznia 2024 r. tzw. ustawy okołobudżetowej Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia, który określa minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2024 r. 

Zgodnie z przepisami ustawy Karta nauczyciela, minister ds. edukacji w porozumieniu z ministrem ds. pracy, po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego określa corocznie, w drodze rozporządzenia, wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Tegoroczna nowelizacja uwzględnia podwyższenie od dnia 1 stycznia 2024 r. wynagrodzeń nauczycieli mianowanych i dyplomowanych o 30%, a wynagrodzenia nauczycieli początkujących o 33%.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy został  przekazany 19 stycznia br. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji  - do partnerów społecznych, m.in. związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Rady Dialogu Społecznego.  

Zgodnie z przepisami ustawy Karty nauczyciela, podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli następuje nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od 1 stycznia danego roku.

 

„Posiłek w szkole i w domu” w latach 2024–2028 

15.01.2024

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024–2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków, przedłożone przez Minister Edukacji. 

Rząd będzie wspierać finansowo samorządy w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach. Rozporządzenie umożliwi realizację zadań, które zawarte są w programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028. 

Najważniejsze rozwiązania  

 • Organy, które prowadzą publiczne szkoły podstawowe będą mogły ubiegać się o dofinansowanie do organizacji pomieszczeń umożliwiających bezpieczne i higieniczne spożywanie posiłków przez uczniów w szkole. 
 • Rozwiązanie pomoże w rozwoju sieci stołówek w publicznych szkołach podstawowych. Wzrośnie dzięki temu liczba uczniów, którzy korzystają z posiłków zorganizowanych. 
 • Wsparcie będą mogły otrzymać: 
  • publiczne szkoły podstawowe, w tym funkcjonujące w zespołach szkół, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych; 
  • publiczne szkoły artystyczne, które realizują kształcenie ogólne w ramach szkoły podstawowej. 
 • Maksymalna kwota wsparcia będzie wynosić:  
  • 80 tys. zł – na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni); doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione; stworzenie nowych stołówek szkolnych; 
  • 25 tys. zł – na wsparcie w adaptacji i wyposażeniu pomieszczeń, które przeznaczone są do spożywania posiłków (jadalni).

Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 30 kwietnia danego roku.

 

2023

Zasadnicze podwyżki dla nauczycieli już od stycznia

 

19.12.2023

Sytuacja zarobkowa nauczycieli w Polsce zmieni się w sposób diametralny. Wzrosty wynagrodzeń od 30 do 33 procent oznaczają podwyżki średnio o ponad 1500 zł brutto.

Wskutek sprawnych działań rządu nauczyciele mianowani i dyplomowani otrzymają 30-procentowe, a nauczyciele początkujący 33-procentowe podwyżki.

W przypadku nauczycieli dyplomowanych wynagrodzenie średnie wzrośnie o 2197,80 zł i będzie wynosiło 9523,88 zł brutto. W przypadku nauczycieli mianowanych wynagrodzenie średnie wzrośnie o 1720,04 zł i wyniesie 7453,47 zł brutto.

Nauczyciele początkujący otrzymają podwyżki 33-procentowe, co pozwoli na wzrost wynagrodzenia średniego o 1576,71 zł. Po podwyżce średnie wynagrodzenie w tej grupie wyniesie 6354,57 zł brutto.

Podwyżki będą wypłacane, zgodnie z przepisami, nie później niż 3 miesiące po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od 1 stycznia.

https://www.gov.pl/web/edukacja/rekordowe-podwyzki-dla-nauczycieli-juz-od-stycznia--informacja-prasowa-mein

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dwa resorty od 1 stycznia 2024

18.12.2023 r.

1 stycznia 2024 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki podzielone zostanie na: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

W Dzienniku Ustaw opublikowano dwa rozporządzenia Rady Ministrów: w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz w sprawie utworzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/mein-odchodzi-do-historii-1-styczna-2024-r-formalnie-przestanie-istniec,511518.html

Nowy rząd - zapowiedź zmian w edukacji 

13.12.2023

Nowo powołana na urząd ministra edukacji Barbara Nowacka ogłosiła planowane działania na najbliższe dni i tygodnie obejmujące m.in. spotkania z organizacjami pozarządowymi, zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli, propozycje dotyczące ograniczenia zadań domowych.

Nowa szefowa resortu edukacji zapowiedziała 30-procentowe podwyżki dla nauczycieli – od 1 stycznia 2024 r..

https://www.gov.pl/web/edukacja/zapowiedz-zmian-w-edukacji--konferencja-prasowa-minister-barbary-nowackiej

Jednocześnie Dariusz Wieczorek został powołany na urząd Ministra Nauki w rządzie premiera Donalda Tuska.

https://www.gov.pl/web/edukacja/dariusz-wieczorek-ministrem-nauki

Zmiany w standardzie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz w wymaganiach dotyczących kwalifikacji nauczycieli

24.10.2023 r.

1 października 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Wprowadza ono zmiany do rozporządzenia z dnia 25 lipca 2019 r., które ma zastosowanie do kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu, nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych, nauczyciela praktycznej nauki zawodu, nauczyciela prowadzącego zajęcia i nauczyciela psychologa.

Konieczność wprowadzenia zmian wynikała z potrzeby uspójnienia wymagań dotyczących kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z wymaganiami dotyczącymi kwalifikacji nauczycieli określonymi w nowym rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Osoby zatrudniane na stanowiskach nauczycieli uzyskiwały wykształcenie wyższe w różnym czasie, różnym zakresie i w ramach różnych przepisów dotyczących wymaganych kwalifikacji, jak i przepisów dotyczących kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Dlatego też w nowym rozporządzeniu w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli jako jedno z wymagań umożliwiających uzyskanie kwalifikacji do wykonywania tego zawodu przewiduje się ukończenie studiów podyplomowych. 

W rozporządzeniu w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela wprowadzono zmiany polegające na rozszerzeniu zakresu rozwiązań umożliwiających uzyskanie w ramach studiów podyplomowych kwalifikacji wymaganych do wykonywania zawodu nauczyciela. 

Cyberlekcje 3.0

5.09.2023 r.

Cyberlekcje 3.0 to nowa odsłona projektu edukacyjnego, który jest realizowany w ramach współpracy Ministerstwa Cyfryzacji oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego (NASK-PIB). Projekt skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a jego celem jest wsparcie w nauczaniu o bezpiecznym korzystaniu z Internetu i dostarczenie gotowych narzędzi dydaktycznych do prowadzenia zajęć.

Cyberlekcje to 18 scenariuszy zajęć lekcyjnych, które powstały na podstawie materiałów opracowanych przez ekspertów NASK-PIB, Instytutu od wielu lat zajmującego się kwestiami bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych. W nowej odsłonie projektu wszystkie scenariusze przystosowano do jednej, spójnej metodyki nauczania - metodologii PBL (Problem-Based Learning).

Cyberlekcje 3.0 obejmują takie obszary tematyczne, jak:

 • metody przeszukiwania internetu, bezpieczeństwo oraz prywatność w internecie,
 • relacje oraz wizerunek i tożsamość w internecie,
 • zagrożenia w sieci oraz niebezpieczne i szkodliwe treści,
 • bezpieczne zarządzanie danymi, poszanowanie praw autorskich,

nadużywanie nowych technologii i dobrostan psychiczny.

Każdy obszar tematyczny został dostosowany do wymagań podstaw programowych kształcenia oraz  potrzeb uczniów na różnych etapach edukacji. Na Cyberlekcje 3.0 składają się: 2 scenariusze dla klas I-III, 3 scenariusze dla klas IV-VI, 4 scenariusze dla klas VII-VIII oraz 9 scenariuszy dla klas szkół ponadpodstawowych.

W ramach projektu powstały również dodatkowe materiały dydaktyczne,  jak:

 • infografiki,
 • prezentacje multimedialne,
 • animacje oraz filmy z udziałem ekspertów.

Wszystkie scenariusze oraz materiały dodatkowe projektu Cyberlekcje 3.0 są dostępne na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej oraz w bazie wiedzy o cyberbezpieczeństwie w zakładce CyberEdukacja na portalu gov.pl.

Wirtualne Laboratoria Przyszłości w każdej szkole ponadpodstawowej

30.08. 2023 r.

Uruchomiony w roku 2022 Program „Laboratoria Przyszłości”  będzie kontynuowany dla szkół ponadpodstawowych. Do tej pory na tę inwestycję w nowoczesną edukację przeznaczono 1,2 mld zł. Dzięki niej ponad 3,2 mln uczniów w ponad 15 tys. szkół podstawowych może korzystać z drukarek 3D, mikrokontrolerów, nowoczesnych lutownic, sprzętu do nagrań, okularów VR, robotów, narzędzi technicznych, mikroskopów, teleskopów, sprzętu kulinarnego i wielu innych nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

W nowym roku szkolnym program zostanie uruchomiony w szkołach ponadpodstawowych. Obecnie trwa pilotażowy projekt Wirtualne Laboratoria Przyszłości. Dzięki niemu już wkrótce uczniowie szkół ponadpodstawowych zyskają dostęp do najnowocześniejszego, profesjonalnego oprogramowania oraz dużych mocy obliczeniowych.

Wirtualne Laboratoria Przyszłości to:

 • darmowy dostęp do najnowszego, profesjonalnego oprogramowania,
 • duże moce obliczeniowe do użytku edukacyjnego,
 • indywidualna przestrzeń dla każdego ucznia i nauczyciela.

Rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli

23.08.2023 r.

Już we wrześniu bezpłatne laptopy dotrą do 290 tys. 64 uczniów z 50 regionów, w których rozstrzygnięto przetargi. Laptopy otrzymają wszyscy uczniowie klas czwartych szkół publicznych i niepublicznych, ale też  uczniowie, którzy mają indywidualne nauczanie, tzn. z powodów zdrowotnych nie mogą uczęszczać regularnie do szkoły, jak również osoby wybitnie uzdolnione, które mają indywidualny tok nauczania.

W październiku rusza program „Laptop dla nauczyciela”, w ramach którego nauczyciele otrzymają bony o wartości 2,5 tys. zł na zakup laptopów – będą mogli kupić dowolny sprzęt spełniający wymogi opisane w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki. Zainteresowani będą także mieli możliwość dopłacenia do droższego modelu sprzętu – w tym przypadku wartość bonu pomniejszy cenę zakupu. 

Korzystanie z nowoczesnego sprzętu pozwoli nauczycielom na skuteczniejszą realizację podstawy programowej, urozmaicanie prowadzonych lekcji, poszerzanie wiedzy i rozwój kompetencji cyfrowych.

Poznaj polskie ślady w Europie

22.06.2023

Nowe przedsięwzięcie „Poznaj polskie ślady w Europie” pozwoli polskim uczniom na  poznanie zabytków polskiej kultury i działalności wybitnych Polaków na terenie Europy. Nabór wniosków rusza 26 czerwca.

Celem działań „Poznaj polskie ślady w Europie”, jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe, przez dofinansowanie zagranicznych wycieczek, dzięki którym uczniowie szkól ponadpodstawowych będą poznawać zabytki polskiej kultury na terenie Europy i odkrywać osiągnięcia naukowe wybitnych Polaków poza terytorium Polski.

Planując wycieczkę, uczniowie i nauczyciele mogą wybierać spośród 326 miejsc na mapie Europy tworzonych we współpracy z Narodowym Instytutem Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONICA.

W ramach „Poznaj polskie ślady w Europie” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki trwające od 3 do 5 dni. Wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 20 uczniów.

O środki na dofinansowanie wycieczek mogą ubiegać się organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły specjalne przysposabiające do pracy) dla młodzieży oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego.

Na finansowanie przedsięwzięcia w 2023 r. przewidziana jest łączna kwota 5 mln zł.

https://www.gov.pl/web/edukacja/poznaj-polskie-slady-w-europie--nowe-przedsiewziecie-ministra-edukacji-i-nauki

Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków podpisane

07.06.2023

7 czerwca Minister Edukacji i Nauki podpisał nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków. Określa ono m.in. wzory świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły, arkuszy ocen, legitymacji szkolnych, zaświadczeń, świadectw, dyplomów i certyfikatów wydawanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne oraz reguluje zasady wypełniania i wydawania dokumentów przez szkoły, kuratoria oświaty i okręgowe komisje egzaminacyjne.

W stosunku do dotychczasowego rozporządzenia najważniejsze zmiany dotyczą wzorów świadectw szkolnych promocyjnych, świadectw ukończenia szkoły oraz arkuszy ocen dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wpisywanie nazw przedmiotów realizowanych przez ucznia będzie częścią procesu związanego z wypełnianiem świadectw i arkuszy ocen, za który odpowiada szkoła i które już od wielu lat w zdecydowanej większości szkół odbywa się elektronicznej.

Przy wpisywaniu nazw przedmiotów szkoły będą brać pod uwagę kolejność przyjętą w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół dla danego typu szkoły.

Propozycja ujednolicenia wzorów świadectw szkolnych i arkuszy ocen jest ponadto związana ze zmianami, które zostały wprowadzone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planach nauczania dla publicznych szkół, polegającymi na sukcesywnym wprowadzaniu nowych przedmiotów. Są to: 

 • historia i teraźniejszość w szkołach ponadpodstawowych od roku szkolnego 2022/2023, 
 • język łaciński w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych od roku szkolnego 2023/2024,
 • biznes i zarządzanie (zamiast podstaw przedsiębiorczości) w szkołach ponadpodstawowych od roku szkolnego 2023/2024. 

Legitymacje szkolne 

Rozporządzenie nie zwiera już także wzoru legitymacji szkolnej i legitymacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych w postaci papierowej. Obowiązująca będzie legitymacja w postaci plastikowej karty oraz mLegitymacja szkolna.

https://www.gov.pl/web/edukacja/rozporzadzenie-w-sprawie-swiadectw-dyplomow-panstwowych-i-innych-drukow-podpisane

Druga edycja „Programu Wsparcia Edukacji”

01.06.2023

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych i materiałów edukacyjnych, budowanie integracji międzypokoleniowej, wspieranie nauki języka polskiego za granicą, organizowanie zajęć pozalekcyjnych, imprez sportowo-rekreacyjnych, konkursów czy wystaw to tylko wybrane rodzaje projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie w drugiej edycji „Programu Wsparcia Edukacji”.

„Program wsparcia edukacji” to autorska inicjatywa Ministra Edukacji i Nauki. Jego celem jest wsparcie organizacji pozarządowych, w tym organizacji harcerskich, a także innych podmiotów prowadzących działalność statutową w obszarze oświaty i wychowania. Będą mogły one otrzymać dofinansowanie na realizację przedsięwzięć związanych z innowacjami w edukacji, budowaniem integracji międzypokoleniowej, popularyzacją sportu i aktywności fizycznej czy działaniami o charakterze patriotycznym. 

Działania realizowane w ramach programu muszą odpowiadać jednemu z czterech modułów.

 • „Innowacyjna edukacja”, 
 • „Edukacja patriotyczna”, 
 • „Edukacja poprzez sport”, 
 • „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej”. 

Wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski w ramach programu. Wnioski te mogą być złożone w ramach jednego albo dwóch modułów.

W ramach poszczególnych modułów można uzyskać dotację w wysokości od 20 tys. do 250 tys. zł. Wymagany jest wkład własny finansowy na poziomie 10 proc.

https://www.gov.pl/web/edukacja/rusza-druga-edycja-programu-wsparcia-edukacji

Wcześniejsze emerytury nauczycieli - projekt ustawy jest już w Sejmie

22.05.2023

Projekt dotyczy między innymi doprecyzowania i uzupełnienia rozwiązań w zakresie oceny pracy oraz awansu zawodowego nauczycieli, wprowadzonych ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta nauczyciela.

Część nowelizowanych przepisów reguluje także zasady przechodzenia nauczycieli na wcześniejszą emeryturę. Wcześniejsza emerytura przysługiwać będzie osobom, które łącznie spełniają poniższe warunki:

 • rozpoczęły przed dniem 1 stycznia 1999 r. faktyczne wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego, o których mowa w art. 1, brzmieniu obowiązującym w dniu rozpoczęcia pracy na tym stanowisku,
 • mają okres składkowy wynoszący co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat faktycznego wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego,
 • nie przysługuje im prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek.

W projekcie rozpisano też, kiedy dokładnie poszczególne roczniki będą mogły odejść na wcześniejszą emeryturę:

 • 1 września 2024 r. - nauczyciele urodzeni przed dniem 1 września 1966 r.,
 • 1 września 2025 r. - nauczyciele urodzeni po dniu 31 sierpnia 1966 r., ale przed dniem 1 września 1969 r.,
 • 1 września 2026 r. - nauczyciele urodzeni po dniu 31 sierpnia 1969 r.

https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/wczesniejsze-emerytury-nauczycieli-coraz-blizej-projekt-ustawy-jest-juz-w-sejmie,463296.html

"Inwestycje w oświacie” – nabór wniosków

19.05.2023

Od 18 maja do 15 czerwca można składać wnioski w programie „Inwestycje w oświacie”. W tej edycji dofinansowanie mogą otrzymać zarówno szkoły samorządowe, jak i niesamorządowe na wsparcie trwających inwestycji. Budżet programu w latach 2023-2024 to 95 mln zł.

Inwestycje w oświacie

W ramach programu będą udzielane dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z:

 • budową obiektu,
 • dostosowaniem obiektu,
 • zakupem wyposażenia.

Planowane środki na realizację programu:

 • w 2023 r. – 30 mln zł,
 • w 2024 r. –35 mln zł.

Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty

W ramach programu samorządy mogą otrzymać dotację na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z:

 • budową obiektu,
 • dostosowaniem obiektu,
 • zakupem wyposażenia.

Planowane środki na realizację programu:

 • w 2023 r. – 15 mln zł,
 • w 2024 r. –15 mln zł.

https://www.gov.pl/web/edukacja/inwestycje-w-oswiacie--nabor-wnioskow

Propozycje zmian w czasie pracy nauczycieli oraz lokalizacji miejsc nauczania

12.04.2023

W związku ze zwiększonymi potrzebami kadrowymi i lokalowymi, które są związane z kumulacją roczników uczniów w roku szkolnym 2023/2024 w szkołach ponadpodstawowych, trwają przygotowania do zmian w Karcie Nauczyciela oraz Prawie oświatowym.

W ustawie – Karta Nauczyciela planuje się dodanie czasowo obowiązującego przepisu, przewidującego możliwość przydzielenia w roku szkolnym 2023/2024 nauczycielowi zatrudnionemu w liceum ogólnokształcącym, technikum i branżowej szkole I stopnia, za zgodą tego nauczyciela, godzin ponadwymiarowych w wymiarze wyższym niż określony w art. 35 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela. Rozwiązanie to jest zgodne z oczekiwaniami jednostek samorządu terytorialnego przedstawionymi w ramach prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Natomiast w ustawie – Prawo oświatowe planuje się stworzenie możliwości organizacyjnych dla zapewnienia optymalnych warunków realizacji podstaw programowych w liceum ogólnokształcącym, technikum i branżowej szkole I stopnia przez umożliwienie tworzenia czasowo działających w roku szkolnym 2023/2024 dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, podporządkowanych organizacyjnie wymienionym szkołom prowadzonym przez jednostki samorządu terytorialnego. Dodatkowej lokalizacji nie należy jednak utożsamiać z inną lokalizacją prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o której mowa w art. 39 ust. 7a ustawy – Prawo oświatowe, gdyż ta dotyczy wszystkich typów szkół i nie jest ograniczona ramami czasowymi.

Mając na uwadze, że w roku szkolnym 2024/2025 liczba uczniów szkół ponadpodstawowych będzie kształtowała się na poziomie porównywalnym z liczbą tych uczniów w roku szkolnym 2021/2022, planuje się wprowadzenie proponowanych rozwiązań tylko na rok szkolny 2023/2024. 

Dalsze informacje: https://www.gov.pl/web/edukacja/propozycje-zmian-w-czasie-pracy-nauczycieli-oraz-lokalizacji-miejsc-nauczania

„Aktywna tablica” – edycja 2023

29.03.2023

Rusza kolejna edycja rządowego programu „Aktywna tablica”, którego celem jest rozwijanie infrastruktury szkolnej oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Wsparciem finansowym w ramach programu w 2023 roku zostaną objęte:

 • szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017-2019;
 • szkoły ponadpodstawowe;
 • szkoły kształcące uczniów niewidomych;
 • szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, szkoły, które nie skorzystały z programu w latach 2020, 2021 i 2022.

Program dotyczy szkół publicznych i niepublicznych.

Planowany łączny koszt realizacji programu wynosi 361 mln 455 tys. zł, z czego 290 mln zł będzie pochodzić z budżetu państwa, natomiast wkład własny organów prowadzących będących jednostkami samorządu terytorialnego, osobami prawnymi innymi niż jednostki samorządu terytorialnego lub osobami fizycznymi wynosić będzie 71 mln 455 tys. zł. Na realizację programu w 2023 roku przeznaczono z budżetu państwa 60 mln zł. Program finansowany jest w 80 proc. ze środków budżetu państwa i w 20 proc. z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

https://www.gov.pl/web/edukacja/aktywna-tablica--edycja-2023

Zmiany w podstawie programowej wychowania fizycznego

23.02.2023

Do konsultacji publicznych został skierowany projekt zmian w zakresie podstawy programowej wychowania fizycznego. Proponowane zmiany obejmują wprowadzenie testów sprawnościowych uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych oraz wpisywanie ich wyników do systemu teleinformatycznego „Sportowe Talenty”. Zmiany zaczną obowiązywać od roku szkolnego 2023/2024.

Zmiany polegają one na dodaniu w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie wychowania fizycznego – w części „Warunki i sposób realizacji” – obowiązku przeprowadzania raz w ciągu roku szkolnego (w okresie od marca do kwietnia) testów sprawnościowych uczniów poszczególnych klas i wpisywania wyników tych testów do systemu teleinformatycznego „Sportowe Talenty”. System prowadzi minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

Obsługa systemu teleinformatycznego „Sportowe Talenty” będzie się odbywała za pośrednictwem indywidualnego konta każdego z nauczycieli wychowania fizycznego. Będzie nim administrowała wyznaczona w danej szkole osoba. Konta administratorów w szkołach założy wskazany przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej operator systemu. Wyznaczony w szkole administrator będzie tworzył konta dla poszczególnych nauczycieli wychowania fizycznego w danej placówce.

Wyniki przeprowadzonych testów nie będą miały wpływu na ocenę ucznia z przedmiotu wychowanie fizyczne.

Dzięki danym obejmującym całą populację uczniów właściwe instytucje publiczne będą mogły uzyskać wiedzę na temat określonych deficytów aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Umożliwi to stworzenie optymalnych, celowanych działań w tym zakresie, które będą kierowane do określonych grup odbiorców.

System teleinformatyczny „Sportowe Talenty” posłuży również identyfikacji talentów sportowych wśród uczniów.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zmiany-w-podstawie-programowej-wychowania-fizycznego2

2022

Zakup komputerów dla szkół

14.12.2022

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało dokument Ramy określające procedury dystrybucji urządzeń teleinformatycznych i udostępniania infrastruktury szkołom przez KPRM i MEiN (komputery przenośne), który zawiera podstawowe informacje dotyczące procedury przekazywania komputerów dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczniów IV klas szkół podstawowych. 

Przekazanie komputerów jest planowane do końca III kwartału 2023 r.

Do końca III kwartału 2023 r. planowane jest dostarczenie komputerów dla 465 000 nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz 365 000 uczniów, którzy we wrześniu 2023 r. rozpoczną naukę w IV klasie szkoły podstawowej. Z kolei w III kwartale 2024 r. planowane jest dostarczenie 370 000 komputerów dla kolejnego rocznika uczniów, którzy we wrześniu 2024 roku rozpoczną naukę w IV klasie szkoły podstawowej.

Do 21 grudnia 2022 zbierane są uwagi dotyczące tej procedury.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zakup-komputerow-dla-szkol--zachecamy-do-przesylania-opinii-i-uwag

Środki na rozwój infrastruktury edukacyjnej

14.11.2022

W ramach dwóch edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych do samorządów w całej Polsce trafiło łącznie 5,2 mld zł. To środki przeznaczone m.in. na budowę przedszkoli, boisk, sal sportowych, rozbudowę i modernizację szkół, rozwój systemu opieki nad małymi dziećmi i uczniami. Wsparciem zostały objęte także placówki niesamorządowe i organizacje wspierające działalność edukacyjną. W ramach programów Ministra Edukacji i Nauki otrzymały 140 mln zł.

W ramach pierwszej edycji programu samorządy otrzymały blisko 2 mld zł. To środki przeznaczone m.in. na budowę przedszkoli, boisk, sal sportowych, rozbudowę i modernizację szkół. Z kolei w ramach drugiego rozdania „Polskiego Ładu” na inwestycje edukacyjne rząd przeznaczył 3,2 mld zł. To blisko 7 proc. wszystkich realizowanych inwestycji. 

W ramach programów Ministra Edukacji i Nauki „Inwestycje w oświacie” oraz „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania” wsparciem zostały objęte placówki niesamorządowe oraz organizacje pozarządowe i podmioty, które prowadzą statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania. Łącznie otrzymały 140 mln zł.

https://www.gov.pl/web/edukacja/rekordowe-srodki-na-rozwoj-infrastruktury-edukacyjnej

Projekty zmian w podstawie programowej dla szkół

25.10. 2022 r.

Propozycje obejmują:

 • zmianę podstawy programowej przedmiotu technika (klasy IV-VI szkoły podstawowej) (m. in. rozszerzenie treści nauczania związanych z wychowaniem komunikacyjnym, również w związku z pojawiającymi się nowymi środkami transportu osobistego wykorzystywanymi przez uczniów);
 • określenie podstawy programowej dla przedmiotu język łaciński (język ten będzie mógł być nauczany jako drugi język obcy począwszy od klasy VII  szkoły podstawowej);
 • uzupełnienie podstawy programowej języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum o gry o walorach edukacyjnych;
 • zastąpienie podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w szkołach ponadpodstawowych podstawą programową przedmiotu biznes i zarządzenie – zakres podstawowy oraz określenie podstawy programowej dla przedmiotu biznes i zarządzanie – zakres rozszerzony.

Planowane są zmiany w trzech rozporządzeniach:

Planowane zmiany zostaną wdrożone od roku szkolnego 2023/2024.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zmiany-w-podstawie-programowej-ksztalcenia-ogolnego

„Zdrowe Życie” i inne projekty zdrowotne

19.10.2022

„Zdrowe życie”

Zdrowe Życie” to wspólne przedsięwzięcie Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz PZU, któremu patronuje Para Prezydencka. Do programu właśnie przystąpiło Ministerstwo Edukacji i Nauki, które włączy się w realizację kampanii edukacyjno-informacyjnej. Głównym celem przedsięwzięcia jest promowanie zdrowego stylu życia oraz popularyzowanie profilaktyki zdrowotnej.

Główne cele przedsięwzięcia to m.in.:

 • budowanie świadomości i promowanie profilaktyki zdrowotnej przez ogólnopolską akcję edukacyjno-zdrowotną,
 • przeprowadzenie bezpłatnych, specjalistycznych badań i konsultacji w mobilnych strefach zdrowia,
 • zwiększenie dostępności usług cyfrowych w ochronie zdrowia,
 • wsparcie i pomoc w dbaniu o zdrowie, zwłaszcza po pandemii.

Organizatorzy programu „Zdrowe Życie” zaplanowali zorganizowanie kampanii informacyjnej oraz moblinych stref zdrowia. Pacjenci będą mogli w nich wykonać podstawowe badania diagnostyczne oraz wziąć udział w konsultacjach. 

Ministerstwo Edukacji i Nauki włączy się w realizację kampanii edukacyjno-informacyjnej popularyzującej zdrowy styl życia i profilaktykę zdrowotną, a także będzie wspierało Kancelarię Prezydenta RP w projektach skierowanych do dzieci i młodzieży. Resort edukacji i nauki przeprowadzi także kampanię informacyjną o programie badawczo-wdrożeniowym Junior-Edu-Żywienie (JEŻ).

https://www.gov.pl/web/edukacja/ministerstwo-edukacji-i-nauki-przystapilo-do-projektu-zdrowe-zycie

„Zdrowe dzieciaki to my”!

Dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej Ministerstwo Zdrowia uruchamia natomiast „Zdrowe dzieciaki to my”!. To materiały edukacyjne o zdrowych nawykach żywieniowych, wpływie ruchu na zdrowie, snu czy szczepień. Mają one atrakcyjną dla dzieci szatę graficzną, zawierają m.in. wykreślanki, rysowanki, rozsypanki wyrazowe, quizy. Z kolei nauczyciele otrzymają gotowe scenariusze lekcji.

Materiały przygotowali eksperci Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz metodykami z Ośrodka Rozwoju Edukacji. Patronat nad projektem objął Minister Edukacji i Nauki. Materiały będą dostępne na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

https://www.gov.pl/web/edukacja/wspolne-projekty-mz-i-mein-z-zakresie-profilaktyki-zdrowotnej

Jesienna edycja „Poznaj Polskę” – ponad 47 mln zł na dofinansowanie wycieczek szkolnych

04.10.2022

Celem programu „Poznaj Polskę” jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego i umożliwienie młodym ludziom poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Inicjatywa pozwala na praktyczne zdobywanie wiedzy – odkrywanie śladów historii, eksperymentowanie. 

W poprzednim roku szkolnym program cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Skorzystało z niego ponad 460 tys. uczniów. W ramach 11 tys. wycieczek edukacyjnych odkrywali oni bogactwo przyrodnicze, historyczne i kulturalne kraju.

W jesiennej edycji programu „Poznaj Polskę” przyznano dofinansowanie prawie 5 700 wycieczkom szkolnym. Na ten cel Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy ponad 47 mln zł.

W ramach inicjatywy dofinasowanie otrzyma 5 699 wycieczek szkolnych. Łączna kwota wsparcia wyniesie 47 016 692,97 zł. 

https://www.gov.pl/web/edukacja/jesienna-edycja-poznaj-polske--ponad-47-mln-zl-na-dofinansowanie-wycieczek-szkolnych

Nowe stanowisko w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych – pedagog specjalny

02.08.2022

Od 1 września 2022 r. rozpocznie się wdrażanie pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach m.in. nauczycieli pedagogów specjalnych. W związku z tymi zmianami dookreślono wymagania kwalifikacyjne dla tej grupy nauczycieli. Proponowane zmiany zostały ujęte w projekcje nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289).

Zgodnie z projektowanymi zmianami na stanowisku pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych będzie można zatrudnić nauczyciela posiadającego:

 • jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna lub
 • jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego lub drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki specjalnej lub
 • jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie pedagogiki oraz ukończony kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej lub w zakresie edukacji włączającej.

Do 31 sierpnia 2026 r. na stanowisku nauczyciela pedagoga specjalnego będzie można zatrudnić również osobę, która:

 • posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – dotyczy to przedszkoli ogólnodostępnych i integracyjnych,
 • posiada kwalifikacje do pracy w przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych określone w przepisach oraz ukończyła kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej.

Projekt nowelizacji rozporządzenia zmienia również wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli przedszkoli, szkół i oddziałów specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych. Ta grupa nauczycieli nie będzie zobowiązana do posiadania kwalifikacji w zakresie pedagogiki leczniczej czy terapeutycznej.

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem i OSR 

Podstawa prawna 
Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116).

https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-stanowisko-w-przedszkolach-i-szkolach-ogolnodostepnych-i-integracyjnych--pedagog-specjalny-kto-moze-nim-zostac

Zmiany w edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

01.08.2022

Nowe treści nauczania w przedmiocie edukacja dla bezpieczeństwa to najważniejsze zmiany w projektach rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki skierowanych do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.

Do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych zostały skierowane projekty rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Edukacja dla bezpieczeństwa – proponowane zmiany

Przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa jest obowiązkowo realizowany w klasie VIII szkoły podstawowej oraz w klasie I szkół ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcącym, technikum i branżowej szkole I stopnia) w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Aktualne wyzwania i zagrożenia wymagają uzupełniania celów kształcenia i treści nauczania o kwestie związane z obronnością państwa, nabyciem umiejętności strzelectwa oraz przygotowaniem uczniów do radzenia sobie z zagrożeniami wywołanymi działaniami wojennymi.

Zaprojektowane zmiany w podstawie programowej edukacji dla bezpieczeństwa zostały przygotowane z uwzględnieniem aktualnej liczby godzin zajęć tego przedmiotu oraz przy założeniu maksymalnego wykorzystania treści dotychczasowej podstawy programowej, np. w zakresie pierwszej pomocy czy reakcji na zagrożenia. Następnie zostały wskazane dodatkowe obszary działania w różnych sytuacjach zagrożenia, w tym kryzysowego i wojennego. 

W zmienionym projekcie podstawy programowej edukacji dla bezpieczeństwa zaproponowano nowe obszary treści nauczania, tj.:

 1. reagowanie w sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi (tzw. survival, w tym miejsca schronienia),
 2. zasady pierwszej pomocy w sytuacji wystąpienia zagrożenia z użyciem broni konwencjonalnej,
 3. edukacja obronna obejmująca:
 • w przypadku szkoły podstawowej – wymagania z zakresu: terenoznawstwa, cyberbezpieczeństwa w wymiarze wojskowym, przygotowania do szkolenia strzeleckiego;
 • w przypadku szkół ponadpodstawowych – wymagania z zakresu: reagowania w sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi, cyberbezpieczeństwa w wymiarze wojskowym, szkolenia strzeleckiego. 

W przypadku szkolenia strzeleckiego na poziomie szkoły podstawowej w projekcie zaproponowano wyłącznie teorię bezpiecznego obchodzenia się z bronią. Z kolei w szkołach ponadpodstawowych będzie ono obejmowało podstawy strzelania z częścią praktyczną prowadzoną z wykorzystaniem bezpiecznych narządzi do ćwiczeń strzeleckich, takich jak np. broń kulowa, pneumatyczna, repliki broni strzeleckiej (ASG), strzelnice wirtualne albo laserowe.

Szczegółowy zakres zmian w podstawie programowej edukacji dla bezpieczeństwa jest omówiony w uzasadnieniach projektów. Projekty zostały przygotowane we współpracy i w konsultacji z Ministerstwem Obrony Narodowej. 

Proponuje się, aby zmieniona podstawa programowa edukacji dla bezpieczeństwa obowiązywała już od najbliższego roku szkolnego (2022/2023). W przypadku szkół ponadpodstawowych znajdujących się w powiatach, w których nie ma dostępu do wymienionych rodzajów strzelnic, realizacja tego wymogu będzie obowiązkowa od roku szkolnego 2024/2025. Do tego czasu szkoły mogą prowadzić zajęcia z tego zakresu w miarę dostępnych oraz poszerzających się co roku możliwości, m.in. dzięki realizowanemu od 2019 r. przez Ministerstwo Obrony Narodowej programowi „Strzelnica w powiecie”. 

Rozporządzenia zostały podpisane 1 sierpnia 2022 r i będą obowiązywać od roku szkolnego 2022/23.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 

Organizowanie i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji

27.07.2022

Projektowane rozporządzenie w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 125a ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i wynika z potrzeby uregulowania szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia zajęć w formie zdalnej w sytuacji, gdy zajęcia nie mogą być prowadzone na terenie szkoły/placówki z powodu:

 • zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
 • nieodpowiedniej temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami,
 • sytuacji epidemiologicznej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów.

Projekt przewiduje, że zawieszenie zajęć prowadzonych w sposób tradycyjny (na terenie szkoły) następuje w przypadkach i trybie określonych w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, tj. w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2020 r. poz. 1520).

Zaproponowane rozwiązania zapewnią zachowanie ciągłości procesu edukacyjnego przez umożliwienie uczniom uczestniczenia w zajęciach w sytuacji, gdy nie będzie możliwe prowadzenie zajęć w tradycyjny sposób na terenie jednostki systemu oświaty z powodu wystąpienia wymienionych okoliczności zagrażających zdrowiu lub życiu ucznia.

Projektowane rozporządzenie nie oznacza wprowadzenia od 1 września 2022 r. nauki zdalnej, czyli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Nowy rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się w szkołach, przedszkolach i placówkach w trybie nauki stacjonarnej.

Link do projektu rozporządzenia i uzasadnienia

Program „Inwestycje w oświacie” – 100 mln zł na inwestycje w szkołach i placówkach niesamorządowych

25.07.2022

Nowy program Ministra Edukacji i Nauki jest ukierunkowany na realizację inwestycji w szkołach i placówkach niesamorządowych. Wsparcie w formie dotacji celowej mogą otrzymać podmioty niebędące jednostkami sektora finansów publicznych. Nabór wniosków w programie trwa do 31 października br. Budżet programu wynosi 100 mln zł.

Program „Inwestycje w oświacie” umożliwia organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom i innym podmiotom prowadzącym szkoły i placówki pozyskanie środków na remonty i rozwój infrastruktury edukacyjnej. 

O wsparcie w formie dotacji celowej mogą ubiegać się podmioty niebędące jednostkami sektora finansów publicznych. Środki z programu pomogą w dostosowaniu  infrastruktury oświatowej do potrzeb procesu kształcenia.

https://www.gov.pl/web/edukacja/wystartowal-program-inwestycje-w-oswiacie--100-mln-zl-na-inwestycje-w-szkolach-niesamorzadowych

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji (poz. 1540).

Program Wsparcia Edukacji

12.07.2022

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych i materiałów edukacyjnych, organizowanie zajęć pozalekcyjnych, imprez sportowo-rekreacyjnych, konkursów, wystaw i konferencji to tylko wybrane projekty, które mogą otrzymać dofinansowanie w ramach „Programu Wsparcia Edukacji”. To nowa inicjatywa Ministra Edukacji i Nauki skierowana do organizacji pozarządowych, w tym organizacji harcerskich, które prowadzą swoją działalność w obszarze oświaty i wychowania. Na realizację programu Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy do końca roku 10 mln zł.

Najważniejsze założenia programu: 

 • wspieranie wychowania patriotycznego, 
 • włączenie uczniów w aktywne uczestnictwo w życiu społeczności rodzinnej, szkolnej, lokalnej i państwowej,
 • formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,
 • wspieranie systemu oświaty poprzez wykorzystanie nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych,
 • wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej, 
 • promocja zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej,
 • kształtowanie dyscypliny pracy, determinacji, wytrwałości, konsekwencji,  
 • rozwijanie kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości.

Program obejmuje dofinansowanie projektów (90 proc. dotacja, 10 proc. wkład finansowy własny) w zakresie następujących działań:

 • tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych oraz innowacyjnych materiałów o charakterze edukacyjnym,
 • organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym rozwijających aktywność społeczną i zachęcających do aktywnego spędzania czasu wolnego,
 • organizowanie współzawodnictwa sportowego szkół,
 • organizowanie wydarzeń, w tym: konkursów, wystaw, prezentacji, warsztatów, odczytów, imprez sportowo-rekreacyjnych, seminariów, konferencji, rajdów,
 • realizowanie innych przedsięwzięć wspierających przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego, placówki artystyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Moduły programu 

Działania realizowane w ramach programu muszą odpowiadać jednemu z trzech modułów.

Moduł nr 1 – „Innowacyjna edukacja”

 • kształtowanie u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,
 • rozwijanie u uczniów i nauczycieli otwartości na nowe technologie przez wykorzystanie innowacyjnych materiałów edukacyjnych oraz interaktywnych pomocy dydaktycznych,
 • kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności, które będą sprzyjały aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym i gospodarczym,
 • upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów, w szczególności w obszarze nowych technologii.

Moduł nr 2 – „Edukacja patriotyczna” 

 • odkrywanie, dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu historii Polski zgodnie z treściami programowymi przedmiotu historia, 
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym ukazywanie i wdrażanie uniwersalnych wartości związanych z postawami patriotycznymi,
 • wsparcie wychowawczej roli rodziny zgodnie z treściami programowymi dotyczącymi wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego, realizowanymi w ramach zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”.

Moduł nr 3 – „Edukacja poprzez sport” 

 • popularyzacja i upowszechnianie idei edukacji przez sport,
 • popularyzacja i upowszechnianie wśród uczniów aktywnego trybu życia oraz aktywnego spędzania wolnego czasu, w tym popularyzacja różnych dyscyplin sportowych,
 • kształtowanie pozytywnych wzorców przez wykorzystanie dydaktycznej funkcji sportu,
 • upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach racjonalnego odżywiania oraz przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

W ramach poszczególnych modułów można uzyskać wsparcie finansowe w wysokości:

 • „Innowacyjna edukacja” – od 50 tys. zł do 250 tys. zł;
 • „Edukacja patriotyczna” – od 20 tys. zł do 250 tys. zł;
 • „Edukacja poprzez sport” – od 20 tys. zł do 250 tys. zł.

https://www.gov.pl/web/edukacja/wystartowal-program-wsparcia-edukacji

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023

8.07.2022

 1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
 5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.
 6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
 7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
 8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

https://www.gov.pl/web/edukacja/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20222023

Mniej stopni awansu zawodowego i większe zarobki dla nauczycieli

23 czerwca 2022

Liczba stopni awansu zawodowego zostanie zmniejszona, a nauczyciele w pierwszych latach pracy będą zarabiać więcej - zdecydował Sejm, uchwalając nowelizację ustawy Karta nauczyciela.

 • Likwidacji ulegną dwa stopnie awansu zawodowego nauczycieli: nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy. Po ich likwidacji w systemie - zamiast czterech stopni awansu zawodowego będą: nauczyciel początkujący, nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany.
 • Zmienią się też zasady nawiązywania stosunku pracy z nauczycielem. Przez pierwsze dwa lata będzie on zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony. Następnie będzie mógł być zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
 • Nowelizacja wprowadza też zmiany dotyczące wysokości tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli. Zgodnie z nim, średnie wynagrodzenie nauczyciela nieposiadającego stopnia awansu zawodowego ma wynosić 120 proc. kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli

Zgodnie z nowelizacją liczba stopni awansu zawodowego zostanie zmniejszona. Likwidacji ulegną dwa stopnie awansu zawodowego nauczycieli: nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy. Po ich likwidacji w systemie - zamiast czterech stopni awansu zawodowego będą: nauczyciel początkujący (niemający stopnia awansu zawodowego) i - tak jak obecnie - nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany.

Formalnie pierwszym stopniem awansu stanie się stopień nauczyciela mianowanego, o który młody nauczyciel będzie mógł się starać po 4 latach pracy. W tym okresie przez 3 lata i 9 miesięcy młody nauczyciel będzie odbywał nie staż, ale "przygotowanie do zawodu".

W związku z wprowadzeniem okresu "przygotowania do zawodu nauczyciela" zmienią się zasady nawiązywania stosunku pracy z nauczycielem. Przez pierwsze dwa lata będzie on zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Po przepracowaniu co najmniej dwóch lat w szkole i uzyskaniu co najmniej dobrej oceny pracy, nauczyciel będzie zatrudniany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Nauczyciel, który w ciągu sześciu lat od rozpoczęcia odbywania przygotowania do zawodu nie uzyska stopnia nauczyciela mianowanego, będzie mógł być zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny. Umowa taka będzie mogła zostać zawarta więcej niż jeden raz.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli w górę

Nowelizacja wprowadza też zmiany dotyczące wysokości tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli. Zgodnie z nim, średnie wynagrodzenie nauczyciela nieposiadającego stopnia awansu zawodowego ma wynosić 120 proc. kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

Obecnie średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla nauczyciela stażysty - 100 proc. kwoty bazowej, a dla nauczyciela kontraktowego - 111 proc. Wysokość średniego wynagrodzenia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego ma nie ulec zmianie. Tak, jak dotąd, ma wynosić dla nauczyciela mianowanego 144 proc. kwoty bazowej, a dla nauczyciela dyplomowanego - 184 proc. kwoty bazowej.

W nowelizacji zapisano też, że w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy, nauczyciel zostanie zobowiązany do "dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo", w której trakcie "odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów lub wychowanków lub ich rodziców".

W przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym, niż jedna druga obowiązkowego wymiaru zajęć, zostanie on zobowiązany do dostępności w wymiarze godziny w ciągu dwóch tygodni. Jak podano w uzasadnieniu do projektu, chodzi o "zagwarantowanie uczniom i ich rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem."

https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/mniej-stopni-awansu-zawodowego-i-wieksze-zarobki-dla-nauczycieli,386137.html

Cyfrowa szkoła przyszłości – rozpoczęcie konsultacji dotyczących portalu edukacja.gov.pl

09.06.2022

Usługi i narzędzia związane z edukacją oraz nauką w jednym miejscu – to podstawowe założenie nowego portalu edukacja.gov.pl.. 

Portal powstał, aby zapewnić członkom społeczności edukacyjnej – niezależnie od tego, czy rozpoczynają naukę, uczą innych czy prowadzą szkołę – dostępu do wszystkich usług i narzędzi, które mogą być przydatne w nauce i pracy. Dzięki serwisowi edukacja.gov.pl każdy będzie miał dostęp do informacji niezbędnych do wyboru szkoły, uczelni oraz będzie mógł zdalnie wypełnić formularz aplikacyjny czy sprawdzić on-line wyniki rekrutacji. 

Portal ujednolici narzędzia i procesy już udostępnione przez instytucje publiczne oraz zapewni nowe. Na indywidualnym koncie zgromadzone będą różne dokumenty edukacyjne. Będzie można je udostępnić innym, np. podczas rekrutacji. Na cyfryzacji procesów zyskają też szkoły i organy prowadzące – zarządzanie oświatą stanie się szybsze i wygodniejsze. 
Nowe funkcjonalności edukacja.gov.pl będą poszerzane sukcesywnie. Formuła portalu i jego funkcjonalności zostaną wypracowane w toku konsultacji. 

Do udziału w konsultacjach zaproszono wszystkich członków społeczności edukacyjnej i naukowej – uczniów, studentów, rodziców, nauczycieli, korepetytorów, dyrektorów szkół. Konsultacje będą odbywały się dwutorowo.

Na stronie edukacja.gov.pl znajduje się specjalny formularz, który umożliwia zgłoszenie propozycji funkcjonalności i oczekiwań wobec portalu. Jego wypełnienie zajmie użytkownikowi zaledwie kilka minut. W przypadku wątpliwości zespół portalu będzie kontaktował się z autorami propozycji. Równolegle zespół będzie też przeprowadzał pogłębione wywiady, aby jak najlepiej odzwierciedlić oczekiwania użytkowników – wszystko zgodnie z najlepszymi praktykami z zakresu user experience.

Konsultacje nie mają wyznaczonego terminu zakończenia, ale propozycje zgłaszane wcześniej będą szybciej uwzględniane.

https://www.gov.pl/web/edukacja/cyfrowa-szkola-przyszlosci--rozpoczecie-konsultacji-dotyczacych-portalu-edukacjagovpl

„WF z AWF – Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii” – inauguracja II edycji programu MEiN i AWF

10.02.2022

W 2022 roku program „WF z AWF – Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii” będzie kontynuowany z dofinansowaniem ponad 36 mln zł.

Wyniki pierwszej edycji wspólnego projektu MEiN oraz Akademii Wychowania Fizycznego „WF z AWF” to prawie 120 tys. uczniów biorących udział w dodatkowych zajęciach sportowych oraz ponad 31 tys. przeszkolonych nauczycieli, blisko 9 tys. Sport Klubów w całej Polsce oraz 180 tys. godzin zajęć ruchowych dla dzieci i młodzieży po długotrwałym okresie nauki zdalnej.

Ministerstwo opracowało, wspólnie z ekspertami z Akademii Wychowania Fizycznego projekt pt. „WF z AWF – Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii”. Projekt obejmował  dwa etapy: I – Aktywny powrót do szkoły, II – Sport Kluby. Specjaliści z warszawskiej akademii, we współpracy z akademiami wychowania fizycznego z innych miast szkolili nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Do udziału w programie zgłosiło się 51 tys. nauczycieli, z czego do tej pory ukończyło szkolenia i otrzymało certyfikat ponad 31 tys. nauczycieli wychowania fizycznego oraz edukacji wczesnoszkolnej. Pozostali zarejestrowani będą mogli wziąć udział w II edycji programu.

Do tej pory w dziewięciu ośrodkach akademii wychowania fizycznego przeprowadzono 350 szkoleń. Składały się one z wykładów teoretycznych dotyczących aspektów zdrowotnych i psychologicznych oraz z zajęć praktycznych, prowadzonych przez specjalistów akademii wychowania fizycznego.

W ramach II etapu programu „WF z AWF – Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii” powstało 8,7 tys. Sport Klubów, w ramach których przeprowadzono ponad 180 tys. godzin zajęć dla prawie 120 tys. uczniów. Większość z nich to uczniowie klas 1-3 ze szkół podstawowych z terenów wiejskich (39%). W programie uczestniczyły również dzieci z niepełnosprawnością.

https://www.gov.pl/web/edukacja/wf-z-awf--aktywny-powrot-uczniow-do-szkoly-po-pandemii--inauguracja-ii-edycji-programu-mein-i-awf2

„Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030” – postępowanie przetargowe Ministerstwa Zdrowia

09.02.2022

W ramach realizacji programu „Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030” Ministerstwo Zdrowia ogłosiło postępowanie przetargowe „Przygotowanie materiałów dla uczniów i nauczycieli oraz przeprowadzenie pilotażu w ramach działań edukacyjnych na rzecz profilaktyki przeciwnowotworowej i kształtowania postaw prozdrowotnych w zakresie szkolnej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia oraz wdrażania Edukacyjnego Programu dla Zdrowia w Szkołach”.
 
Przedmiotem zamówienia związanego z wdrażaniem Edukacyjnego Programu dla Zdrowia w szkołach jest usługa, która obejmuje:

 • opracowanie koncepcji zajęć dydaktycznych z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia do wdrożenia w szkołach w ramach zajęć o zdrowiu dla uczniów szkół podstawowych z klas 4-8 oraz uczniów szkół ponadpodstawowych,
 • zaprojektowanie i wykonanie zestawu materiałów edukacyjnych (publikacje dla uczniów, konspekty oraz scenariusze zajęć dla nauczycieli, poradnik dla nauczycieli) i pomocy dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli oraz poradnika dla rodziców,
 • przeprowadzenie pilotażu zajęć o zdrowiu z wykorzystaniem opracowanych materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych, przygotowanie raportu podsumowującego jego rezultaty wraz z rekomendacjami dotyczącymi wdrażania zajęć o zdrowiu w szkołach oraz wdrożeniem wyniku pilotażu we wskazanych materiałach edukacyjnych i pomocach dydaktycznych,
 • zaktualizowanie poradnika metodycznego dla nauczycieli „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”.


Za realizację zadań w ramach programu „Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030” odpowiada Ministerstwo Zdrowia, które współpracuje w tym zakresie z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Ministerstwem Sportu.


https://www.gov.pl/web/edukacja/narodowa-strategia-onkologiczna-na-lata-2020-2030--postepowanie-przetargowe-ministerstwa-zdrowia

 

 

180 mln zł na dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

08.02.2022

Już od 1 marca br. w szkołach będą mogły być realizowane zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy na ten cel 180 mln zł. Kwota ta pozwoli na zrealizowanie ok. 3 mln dodatkowych godzin zajęć dla uczniów. Środki w części oświatowej subwencji ogólnej na pomoc psychologiczno-pedagogiczną na rok 2022 zostaną więc zwiększone o 31 proc. Podział środków zostanie maksymalnie uproszczony. Wsparcie obejmie organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

Środki na organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 2022 r. 

W 2022 r. zabezpieczono środki finansowe w wysokości 700 mln zł, które będą przeznaczone na organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym:

 • 180 mln zł na dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – środki planowane od 1 marca br. 
 • 520  mln zł na pierwszy etap standaryzacji zatrudnienia nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych od września 2022 r. – środki planowane od 1 września br.

Dodatkowa pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Już od 1 marca br. publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego będą mogły realizować zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin. Wsparcie będzie obejmowało organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w tym zakresie. 

Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych. W  zależności od potrzeb uczniów będą mogły być prowadzone również przez innych specjalistów. 

Szczegółowe kwestie w tym zakresie zostaną uregulowane w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Organizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

Do 21 lutego br. dyrektorzy szkół przekażą do organu prowadzącego informacje na temat liczby godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych zaplanowanych do realizacji w danej szkole.

Zajęcia będą mogły być prowadzone od 1 marca br., ale to szkoła – stosownie do swoich potrzeb i możliwości – zadecyduje o terminie ich rozpoczęcia. Zajęcia powinny zostać zrealizowane do 20 grudnia br. 

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne zostaną zorganizowane zgodnie z rozpoznanymi potrzebami uczniów, w tym również uczniów rozpoczynających kształcenie w roku szkolnym 2022/2023.

Podział środków na realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych 

Finansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej będzie realizowane z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, która zostanie powiększona w tym celu o kwotę 180 mln zł. Podział środków pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego (JST) odbędzie się zgodnie z kryteriami podziału rezerwy na rok 2022. 

Podział środków będzie maksymalnie uproszczony i zostanie dokonany przez MEiN na podstawie liczby uczniów w szkołach na dzień 30 września 2021 r. Środki na rachunki JST przekaże Ministerstwo Finansów. Zakładamy, że przekazanie środków nastąpi przed terminem rozpoczęcia zajęć.

Wsparcie finansowe na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczniów szkół niepublicznych i publicznych, które nie są prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na uczniów szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne rejestrowanych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zostanie przekazane w formie dotacji celowej.

Wysokość wsparcia  

W skali całego kraju kwota 180 mln zł przeznaczona na to zadanie pozwoli zrealizować ok. 3 mln dodatkowych godzin zajęć dla uczniów. Tym samym środki w części oświatowej subwencji ogólnej na pomoc psychologiczno-pedagogiczną na rok 2022 zostaną zwiększone o 31%.

Szacunkowa liczba godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wyniesie: 

 • w szkole liczącej 100 uczniów – 63 dodatkowe godziny zajęć,
 • w szkole liczącej 200 uczniów – 127 dodatkowych godzin zajęć,
 • w szkole liczącej 300 uczniów – 191 dodatkowych godzin zajęć,
 • w szkole liczącej 400 uczniów – 255 dodatkowych godzin zajęć,
 • w szkole liczącej 500 uczniów – 319 dodatkowych godzin zajęć,
 • w szkole liczącej 600 uczniów – 383 dodatkowe godziny zajęć.

Pierwszy etap standaryzacji zatrudnienia specjalistów

Od 1 września br. rozpocznie się wdrażanie pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych. Rozwiązania w tym zakresie zostaną wprowadzane stopniowo, do 1 września 2024 r. 

Wymiar zatrudnienia będzie zależny od liczby uczniów w przedszkolu/szkole. 

Harmonogram 

Poniżej przedstawiamy szczegółowe kalendarium dotyczące wprowadzania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej:  

 • do 21 lutego br. – dyrektorzy szkół przekażą do organu prowadzącego, odpowiednio  informacje na temat liczby godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych zaplanowanych do realizacji w danej szkole lub wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie organizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych,
 • do końca lutego br. – podział środków zostanie dokonany przez MEiN i przekazany do Ministerstwa Finansów. Środki powinny trafić na rachunki JST jeszcze przed rozpoczęciem zajęć,
 • od 1  marca do 20 grudnia br.  – realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

https://www.gov.pl/web/edukacja/180-mln-zl-na-dodatkowe-zajecia-specjalistyczne-z-zakresu-pomocy-psychologiczno-pedagogicznej

 

„Laboratoria Przyszłości” – rozwój programu i zwiększenie wsparcia finansowego dla szkół

04.02.2022

 „Laboratoria Przyszłości” to inicjatywa realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech KRPM. W ramach programu 99% publicznych szkół podstawowych otrzyma dofinansowanie na zakup nowoczesnego sprzętu służącego do rozwijania kompetencji przyszłości, m.in. drukarek 3D, mikrokontrolerów czy sprzętów do nagrań. Wyposażenie szkoły mogą wybierać z katalogu spośród 177 pozycji.

Szef MEiN zapowiedział rozwój programu i objęcie wsparciem finansowym także szkół niepublicznych, w tym także polskich szkół za granicą, oraz szkół ponadpodstawowych.

Sprzęt, który trafi do szkół, będzie wspierał odkrywanie talentów i rozwijanie pasji młodych ludzi w obszarach, które ich interesują. Dzięki nowoczesnym urządzeniom uczniowie będą mogli prowadzić eksperymenty naukowe, zdobywać nowe kompetencje i umiejętności ważne w kolejnych etapach edukacji oraz pomocne w wyborze ścieżki rozwoju zawodowego. 

https://www.gov.pl/web/edukacja/laboratoria-przyszlosci--rozwoj-programu-i-zwiekszenie-wsparcia-finansowego-dla-szkol

Nauka zdalna do końca ferii zimowych

26.01.2022

Od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Zdalnie pracować będą również placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Uczniowie z klas I-IV szkół podstawowych i przedszkolaki kontynuują naukę w trybie stacjonarnym.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przedmiot Biznes i zarządzanie – od września 2023 roku w polskich szkołach

20.01.2022

Ministerstwo Edukacji i Nauki planuje wprowadzenie do szkół nowego przedmiotu od 1 września 2023 r. Jest to przedmiot biznes i zarządzanie, który od 2027 r. uczniowie będą mogli wybrać jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym na egzaminie maturalnym.

Przedmiot będzie realizował założenia obecnego przedmiotu podstawy przedsiębiorczości i je rozszerzał. Planuje się, że dotychczasowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych zostanie utrzymany. Biznes i zarządzanie zastąpi obecne podstawy przedsiębiorczości. W podstawie programowej, oprócz wymagań dla poziomu podstawowego, określone zostaną również wymagania dla poziomu rozszerzonego, tak aby chętni uczniowie mogli przystąpić do egzaminu maturalnego z biznesu i zarządzania jako przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Po raz pierwszy egzamin ten zostanie przeprowadzony w 2027 r. 

Wprowadzenie nowego przedmiotu maturalnego jest odpowiedzią na potrzeby i postulaty zgłaszane przez środowiska biznesowe i akademickie, a także Radę Edukacji Finansowej oraz Radę do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP.

Wprowadzenie możliwości kształcenia w zakresie przedsiębiorczości i biznesu na poziomie rozszerzonym pozwoli na to, aby w ramach nowego przedmiotu, obok zagadnień takich jak finanse osobiste, rynek pracy czy system gospodarczy, które są już obecne w podstawie programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, pojawiły się także dodatkowe treści. Szczególny nacisk w ramach BiZ będzie położony na pracę w grupach, analizowanie praktycznych przykładów doświadczeń polskich i zagranicznych przedsiębiorców oraz rozwijanie kompetencji liderskich. To elementy obecne na każdych studiach biznesowych, w tym w ramach programów typu MBA.

Katalog materiałów dydaktycznych zostanie wzbogacony o nowe technologie oraz narzędzia cyfrowe służące uczniom, nauczycielom i innym członkom społeczności szkolnej.

Uruchomiono konsultacje dotyczące podstawy programowej. Do udziału w pracach związanych z przygotowaniem podstawy programowej przedmiotu biznes i zarządzanie zaproszono przedstawicieli biznesu, organizacji branżowych i ekspertów-praktyków. Głównym założeniem nowego przedmiotu jest nadanie mu praktycznego wymiaru i dostosowanie zagadnień do oczekiwań rynku pracy oraz potrzeb uczelni.

W konsultacjach można wziąć udział za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

https://www.gov.pl/web/edukacja/praktyczne-nauczanie-przedsiebiorczosci-w-szkolach--spotkanie-z-przedstawicielami-biznesu-z-udzialem-ministra-edukacji-i-nauki