Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Slovensko

Slovakia

Overview

Last update: 19 April 2024

Kľúčové znaky vzdelávacieho systému


Verejné školy poskytujú základné a stredné vzdelávanie bezplatne. Rovnako bezplatné je aj vysokoškolské štúdium v štandardnej dĺžke štúdia pre denných študentov. Vzdelávanie v súkromných a cirkevných školách môže byť za poplatok.  

Vyučovacím jazykom vo väčšine škôl je slovenský jazyk, ale zriaďujú sa aj školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín alebo etnických skupín. Výchova a vzdelávanie sa okrem štátneho jazyka realizuje v maďarskom,  ukrajinskom, bulharskom, rusínskom a nemeckom jazyku.

Vzdelávanie vo všetkých typoch škôl (ISCED 0-3) sa uskutočňuje podľa štátnych vzdelávacích programov, ktoré vymedzujú povinný obsah vzdelávania. Štátne vzdelávacie programy vydáva a zverejňuje Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

Všetci učitelia základných, stredných a vysokých škôl musia mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. 

Za rozvoj obsahu, cieľov a metód vzdelávania zodpovedá Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy vo vzdelávaní. Miestna samospráva je v kompetencii obcí, ktoré zabezpečujú väčšinu predprimárneho, primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania na Slovensku. Regionálna správa je v kompetencii vyšších územných celkov, ktoré sú poskytovateľmi väčšiny vyššieho sekundárneho vzdelávania. Obce a vyššie územné celky organizačne a finančne zabezpečujú spoluprácu so zriaďovateľmi vo svojej územnej pôsobnosti, poskytujú metodickú a poradenskú činnosť, kontrolujú dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov  a školám a školským zariadeniam, ktoré zriadili zabezpečujú priestory a vybavenie.

Všetky školy, ktoré poskytujú primárne a sekundárne vzdelávanie majú právnu subjektivitu. Riaditelia zodpovedajú za dodržiavanie platných predpisov, štátnych a školských vzdelávacích programov, odbornú a pedagogickú úroveň práce školy a za efektívne hospodárenie školy. 

Vysoké školy sú autonómne inštitúcie, riadia priebeh a zameranie vzdelávania, výskum, vývoj, hospodárenie a svoju vnútornú organizáciu. Rozsah samosprávnej pôsobnosti vysokých škôl je stanovený zákonom.

Financovanie škôl je postavené na normatívnom princípe. Školy sú financované podľa počtu žiakov, personálnej a ekonomickej náročnosti. Zo štátneho rozpočtu sú financované nielen verejné, ale aj súkromné a cirkevné školy.

Kontrola kvality primárneho a sekundárneho vzdelávania je zabezpečovaná interným a externým hodnotením. Interné hodnotenie realizuje škola ako sebahodnotenie a externé inštitúcie - Štátna školská inšpekcia a Národný inštitút vzdelávania a mládeže - vykonávajú externé hodnotenie. Vysoké školy majú povinnosť zabezpečovať  kvalitu svojej činnosti prostredníctvom implementovania vnútorného systému kvality. Externé zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania je v kompetencii Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

Stupne vzdelávacieho systému


Starostlivosť o deti od 6 mesiacov do troch rokov poskytujú detské jasle. Detské jasle nie sú súčasťou vzdelávacieho systému. Zriaďovanie detských jaslí je v kompetencii obcí a miest, alebo môžu byť prevádzkované súkromnou osobou, prípadne cirkvou.

Prvým stupňom vzdelávacieho systému je predprimárne vzdelávanie. Poskytujú ho materské školy a je určené pre deti vo veku od troch do šiestich rokov.  Deti, ktoré k 31 augustu dosiahnu vek 5 rokov začínajú v materskej škole plniť povinné predprimárne vzdelávanie.

Povinná školská dochádzka trvá desať rokov (vo veku 6 až 16 rokov) a žiaci ju končia absolvovaním prvého ročníka vyššieho sekundárneho vzdelávania alebo dosiahnutím veku 16 rokov.

Primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie je organizované ako jednotne štruktúrovaný systém, ktorý trvá deväť rokov (primárne vzdelávanie 4 roky a nižšie sekundárne vzdelávanie 5 rokov). Primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie sa realizuje v základnej škole, kde si dieťa vo veku 6 rokov začína plniť povinnú školskú dochádzku.  

Vyššie sekundárne vzdelávanie začína vo veku 15 rokov a je organizované ako všeobecné, odborné alebo umelecké vzdelávanie. Všeobecné vyššie sekundárne vzdelávanie  poskytujú štyri-, päť- alebo osemročné gymnáziá (11 - 18 rokov). Stredné odborné školy, okrem vyššieho sekundárneho odborného vzdelávania, poskytujú aj vzdelávacie programy postsekundárneho vzdelania a vyššieho odborného vzdelania. Štúdium v stredných odborných školách trvá dva až päť rokov. Umelecké vzdelávanie poskytujú konzervatóriá, ktoré sú špecifickým typom školy poskytujúce okrem nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania aj vyššie odborné vzdelávanie. Stredné športové školy sú zamerané na prípravu žiakov so športovým nadaním a školy umeleckého priemyslu poskytujú žiakom komplexné umelecké vzdelávanie zamerané na výtvarníctvo a dizajn.  

Vysokoškolské vzdelávanie je poskytované na troch stupňoch – bakalársky, magisterský a doktorandský študijný program – v autonómii univerzít a vysokoškolských inštitúcií.  

Vzdelávanie dospelých umožňuje každému doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie, rekvalifikovať sa alebo uspokojiť svoje záujmy (univerzity tretieho veku, jazykové vzdelávanie). Uskutočňuje sa v inštitúciách ďalšieho vzdelávania, v školách, školských a mimoškolských zariadeniach.

 

Štruktúra vzdelávacieho systému

Štruktúra vzdelávacieho systému  SK

Open image in new tab

 

Užitočné zdroje

 

Viac informácií môžete tiež nájsť na web sídle Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, rovnako ako na web sídle Národného inštitútu vzdelávania a mládeže, Centra vedecko-technických informácií SR, Štátnej školskej inšpekcie, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.