Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Financovanie vysokoškolského vzdelávania

Slovakia

3.Financovanie vzdelávania

3.2Financovanie vysokoškolského vzdelávania

Last update: 26 March 2024

Financovanie


Hlavným zdrojom financovania verejných vysokých škôl sú dotácie zo štátneho rozpočtu. Na pokrytie výdavkov potrebných na svoju činnosť verejná vysoká škola využíva aj ďalšie zdroje: 

 • školné, 
 • poplatky spojené so štúdiom, 
 • výnosy z ďalšieho vzdelávania,
 • výnosy z majetku verejnej vysokej školy,
 • výnosy z duševného vlastníctva,
 • výnosy z vlastných finančných fondov,
 • výnosy z darov,
 • iné výnosy z hlavnej činnosti verejnej vysokej školy,
 • výnosy z podnikateľskej činnosti verejnej vysokej školy

Príjmom verejnej vysokej školy môžu byť aj dotácie z rozpočtov obcí a vyšších územných celkov. 

Verejné vysoké školy môžu so súhlasom akademického senátu verejnej vysokej školy a správnej rady verejnej vysokej školy používať ako zdroj financovania aj úvery od bánk na výskumnú a vývojovú činnosť a na financovanie kapitálových výdavkov. Na splátky úverov vrátane úhrady výnosov nie je možné použiť finančné prostriedky z dotácií zo štátneho rozpočtu.

Z prostriedkov štátneho rozpočtu sa dotácie poskytujú

Financovanie verejných vysokých škôl prostredníctvom Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky sa realizuje na základe zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. Určenie dotácií jednotlivým verejným vysokým školám sa uskutočňuje na základe metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu pre príslušný akademický rok, ktorú vypracúva a každoročne aktualizuje po predchádzajúcom vyjadrení reprezentácie vysokých škôl ministerstvo školstva.

Časť finančných prostriedkov vyčlenených v metodike rozpisu dotácií sa prideľuje vysokým školám na základe výkonnostných zmlúv. Tieto zmluvy obsahujú merateľné ukazovatele na obdobie troch rokov, ktoré sú usporiadané do tematických oblastí definovaných v smernici Ministerstva školstva č. 48/2023 o merateľných ukazovateľoch zmlúv o poskytnutí dotácií verejným vysokým školám. Merateľné ukazovatele sú rozdelené na základné (povinné) a voliteľné merateľné ukazovatele (z ktorých si vysoké školy musia vybrať 6).

Ministerstvo poskytuje verejnej vysokej škole dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov, na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť, na rozvoj vysokej školy a na sociálnu podporu študentov. Ministerstvo poskytuje verejnej vysokej škole dotácie na základe zmluvy.

Pri určovaní dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov je rozhodujúci počet študentov, počet absolventov, ekonomická náročnosť uskutočňovaných študijných programov, kvalita, uplatnenie absolventov v praxi a ďalšie hľadiská súvisiace so zabezpečením výučby.

Ďalším z nástrojov financovania vedy a techniky na Slovensku je aj Agentúra na podporu výskumu a vývoja. Agentúra je rezortná organizácia Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR zriadená za účelom podpory výskumu a vývoja na Slovensku poskytovaním finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na riešenie projektov.

Verejná vysoká škola môže vykonávať podnikateľskú činnosť. Podnikateľská činnosť nesmie ohroziť kvalitu, rozsah a dostupnosť činností napĺňajúcich poslanie verejnej vysokej školy.

 

Finančná autonómia a kontrola


Dotácie zo štátneho rozpočtu na činnosť verejnej vysokej školy sú účelovo viazané.

Verejná vysoká škola tvorí zo zisku, ktorý nadobudne najmä tieto finančné fondy:

 • rezervný fond,
 • fond reprodukcie (určený na obstarávanie hmotného a nehmotného majetku),
 • štipendijný fond,
 • fond na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami,
 • sociálny fond.

Verejná vysoká škola použije najmenej 40 % svojho zisku na tvorbu rezervného fondu. Rezervný fond používa verejná vysoká škola na vyrovnanie straty z predchádzajúceho roka a na krytie neuhradenej straty z minulých rokov, ak takúto stratu vykazuje. Ak verejná vysoká škola nevykazuje stratu môže prostriedky rezervného fondu použiť na doplnenie ostatných finančných fondov verejnej vysokej školy. 

Ročná účtovná závierka verejnej vysokej školy musí byť overená audítorom najmenej raz za štyri roky. Za účelné a efektívne využívanie dotácií a ich zúčtovanie so štátnym rozpočtom a za hospodárenie s majetkom verejnej vysokej školy zodpovedá ministrovi školstva rektor.

Verejná vysoká škola vykoná na konci kalendárneho roka vyúčtovanie svojho hospodárenia a zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom ministerstva a predloží ich ministerstvu v termíne určenom ministerstvom. Verejná vysoká škola je zároveň povinná každoročne predkladať ministerstvu návrh svojho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok.

Kontrolu hospodárenia verejnej vysokej školy vykonáva ministerstvo.

 

Poplatky vo verejnom vysokoškolskom vzdelávaní


Štúdium na verejných a štátnych vysokých školách v dennej forme je bezplatné.

Študenti, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia ustanovenú pre študijný program, alebo študujú viacero študijných programov toho istého stupňa, platia školné. Výšku školného si určuje vysoká škola sama interným predpisom, nesmie však prekročiť maximálnu výšku školného stanovenú zákonom. 

V akademickom roku 2023/24 nesmie ročné školné v programoch dennej formy štúdia prekročiť sumu 2 725 €, v akademickom roku 2024/2025 sumu 3 075 €.

Ak študent študuje študijný program dlhšie ako je štandardná dĺžka štúdia bez vážneho dôvodu, je povinný uhradiť vysokej škole za každý ďalší rok štúdia ročné školné, určené vysokou školou 

Externá forma štúdia na verejných a štátnych vysokých školách je spoplatnená. Výšku školného pre jednotlivé študijné programy si stanovuje každá vysoká škola sama, štát reguluje nariadením len sumy maximálneho ročného školného. V akademickom roku 2023/24 je maximálna výška ročného školného stanovená sumou 5 970 € pre bakalárske študijné programy a sumou 8 330 € pre magisterské študijné programy v externej forme.

Verejné vysoké školy sú zo zákona povinné zverejniť školné a poplatky spojené so štúdiom na nasledujúci akademický rok, najneskôr dva mesiace pred podávaním prihlášok na štúdium.

Školné sa platí aj za študijné programy uskutočňované v inom ako štátnom jazyku alebo jazyku národnostnej menšiny. Výšku poplatku určuje vnútorný predpis školy a nie je štátom regulované.

U študentov študujúcich v rámci medzinárodných zmlúv sa školné platí podľa ustanovení týchto zmlúv.

Verejná vysoká škola môže požadovať od uchádzačov o štúdium poplatky za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania. Poplatky sú odvodené od skutočných nákladov vysokej školy spojených s týmto úkonom. 

Verejná vysoká škola môže taktiež od študentov požadovať poplatky:

 • za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií, 
 • za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia, ak sú vyžadované v cudzom jazyku (okrem dodatku k diplomu, ktorý explicitne vydáva bezplatne), 
 • za vydanie kópií dokladov o absolvovaní štúdia a 
 • za uznávanie rovnocennosti dokladov o štúdiu.  

Výšku poplatku určuje vnútorný predpis verejnej vysokej školy a je odvodený od skutočných nákladov vysokej školy spojených s týmito úkonmi.

Rektor môže školné a poplatky spojené so štúdiom znížiť, odpustiť alebo odložiť termíny ich splatnosti s prihliadnutím na študijné výsledky, sociálnu a zdravotnú situáciu študenta alebo na iné skutočnosti hodné osobitného zreteľa podľa zásad uvedených v štatúte vysokej školy.

Školné a poplatky spojené so štúdiom na súkromnej vysokej škole si určí každá vysoká škola individuálne vo svojom vnútornom predpise.

 

Finančná podpora pre rodiny študentov


Finančná podpora pre rodiny študentov je realizovaná nepriamo vo forme rodinných prídavkov a daňového bonusu.

Podrobnejšie informácie sa nachádzajú kapitole Financovanie predškolského a školského vzdelávania: Finančná podpora pre rodiny študentov.

 

Finančná podpora pre študentov


Študentom je poskytovaná finančná podpora priamo vo forme štipendií a pôžičiek a nepriamo dotáciami na sociálnu podporu študentov.

Nepriamou formou sociálnej podpory sú najmä tieto služby:

 • stravovanie a ubytovanie podľa možností vysokej školy s poskytnutím príspevku na náklady spojené so stravovaním a ubytovaním,
 • finančná podpora a organizačná podpora športových činností, kultúrnych činností a univerzitných pastoračných centier.
 • zvýhodnené cestovné lístky.

 

Motivačné štipendium


Vysoká škola poskytuje študentom motivačné štipendiá z prostriedkov poskytnutých na tento účel zo štátneho rozpočtu a/alebo z vlastných zdrojov prostredníctvom štipendijného fondu. Cieľom je oceniť najlepších študentov a motivovať aj ostatných k zlepšovaniu študijných výsledkov. 

Zo štátneho rozpočtu sa vysokým školám poskytnú dotácie tak, aby 10 % najlepších študentov denného štúdia bakalárskej a magisterskej formy každej verejnej vysokej školy mohlo byť priznané motivačné štipendium vo výške 500 €. Presné kritériá si určuje každá vysoká škola, resp. fakulta.  Nárok na takéto štipendium má študent automaticky, za predpokladu, že splní všetky kritériá, ktoré si stanovila vysoká škola. Počet študentov, ktorým sa štipendium prizná, ako aj jeho výška sú v kompetencii vysokej školy. Tá zverejní zoznam študentov, ktorí motivačné štipendium získali.

Okrem toho sa jednotlivým vysokým školám poskytuje dotácia na motivačné štipendiá pre študentov vo vybraných študijných odboroch. Zoznam študijných odborov, ktorých sa to týka, upravuje ministerstvo v metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na príslušný rok. Dotácia zo štátneho rozpočtu sa poskytne tak, aby bolo možné 15 % študentov poskytnúť štipendium v priemernej výške 1 200 €. Použitie finančných prostriedkov je účelovo viazané na študentov vo vybraných študijných odboroch a vo vymedzených prípadoch s obmedzením len na bakalárske študijné programy.

Vysoká škola priznáva v rámci možností študentom a absolventom, u ktorých od riadneho skončenia štúdia neuplynulo viac ako 90 dní,  mimoriadne štipendiá z vlastných zdrojov. Mimoriadne štipendiá sa udeľujú najmä za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti alebo ako jednorazovú, či pravidelnú sociálnu podporu. Podmienky na poskytovanie týchto mimoriadnych štipendií určuje štipendijný poriadok vysokej školy.

 

Sociálne štipendium


Sociálne štipendium je určené všetkým študentom vysokých škôl, ktorí študujú na škole so sídlom na Slovensku a majú trvalý pobyt v SR. Podmienky určuje ministerstvo školstva Vyhláškou č. 102/2006 o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl a sú rovnaké na všetkých vysokých školách. Výška sociálneho štipendia závisí od príjmu rodinných príslušníkov, ktorí sú spoločne so študentom posudzovaní.

Poberateľmi sociálneho štipendia môžu byť len študenti prvého denného vysokoškolského štúdia.

Ak je žiadateľ študentom viacerých vysokých škôl, žiadosť o sociálne štipendium si podáva len na jednej vysokej škole.

Mesačná výška sociálneho štipendia v akademickom roku 2023/2024 je 10-375 €. 

Na výšku sociálneho štipendium vplýva aj skutočnosť, či študent študuje viac ako 30 km od miesta trvalého pobytu.

Študentovi so špecifickými potrebami sa môže priznať sociálne štipendium aj po prekročení štandardnej dĺžky štúdia, ak je toto prekročenie spôsobené jeho zdravotným postihnutím.

 

Tehotenské štipendium


Štipendium slúži na pokrytie zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom tehotnej študentky, jej špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa. Ak sú splnené podmienky pre jeho priznanie, má naň tehotná študentka právny nárok. 

Tehotenské štipendium sa priznáva plnoletej tehotnej študentke vysokej školy s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky od 13 týždňa tehotenstva. Za študentku sa na účely tehotenského štipendia považuje aj osoba, ktorej bolo štúdium prerušené z dôvodu tehotenstva.

Tehotenské štipendium môže byť priznané tehotnej študentke verejnej, súkromnej alebo štátnej vysokej školy, ktorá študuje v dennej a externej forme štúdia a ktorá nemá nárok na výplatu tehotenského.

Tehotenské štipendium sa v roku 2024 priznáva v sume 200 EUR mesačne.

 

Podnikové štipendium


Podnikové štipendiá poskytujú podnikatelia študentom vysokej školy na základe zmluvy o štipendijnom programe medzi vysokou školou a podnikateľom.
Priemerná mesačná výška podnikového štipendia poskytnutá študentovi v akademickom roku 2023/24 nesmie presiahnuť  1 075,53 eur.

O priznaní podnikového štipendia rozhoduje podnikateľ spoločne s vysokou školou.

Cieľom podnikového štipendia je podporiť študentov v tých študijných programoch, ktoré považujú podnikatelia za relevantné z pohľadu ich potrieb na zamestnancov, či motivovať ďalších študentov pre štúdium takýchto programov.

 

Doktorandské štipendium


Doktorand v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ má počas štandardnej doby trvania štúdia nárok na štipendium, ktoré začne poberať po zápise na štúdium.

Výška mesačného štipendia je určená nariadením vlády o osobitných stupniciach platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov. Štát platí študentovi zdravotné poistenie, pre účely sociálneho poistenia (dôchodkové, nemocenské a poistenie v nezamestnanosti) sa študent môže poistiť ako dobrovoľne poistená osoba.

 

Štipendijný program „Študujem doma. Slovensko ma odmení“

 

Štipendium je určené študentom, ktorí v roku 2024 ukončili strednú školu na Slovensku maturitnou skúškou. Cieľom štipendijnej podpory je motivovať kvalitných a talentovaných študentov, aby zostali študovať na slovenských vysokých školách. Uchádzači o štipendium sú vyberaný z troch kategórií:

 • Najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov,
 • Nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín,
 • Najlepší študenti, ktorí sa zapíšu na študijný program pripravujúci na nedostatkové povolanie.

Podmienkou udelenia štipendia je zápis na dennú formu štúdia na vysokej škole so sídlom v SR na bakalárske alebo spojené bakalárske a magisterské štúdium v akademickom roku 2024/2025. Štipendium je vyplácané za mesiace september až jún počas obdobia 3 rokov, v sume 300 eur mesačne. Študenti majú nárok na štipendium len počas štúdia. Ukončením štúdia im nárok na štipendium zaniká.

Výsledné poradie úspešných uchádzačov je stanovené na základe bodov za dosiahnuté výsledky v rôznych kategóriách: dosiahnutý percentil vo vybraných maturitných predmetoch, či výsledky v ďalších činnostiach ako napríklad súťaže, olympiády a iné aktivity. Do úvahy pri hodnotení budú tiež brané indikátory sociálneho znevýhodnenia.
 

Študentské pôžičky


Do systému sociálnej podpory patrí aj poskytovanie zvýhodnených pôžičiek študentom z Fondu na podporu vzdelávania, ktorého činnosť upravuje Zákon č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania.

Fondu na podporu vzdelávania poskytuje pôžičky za zvýhodnených podmienok vybraným cieľovým skupinám: 

 • študentom vysokých škôl, 
 • pedagogickým zamestnancom škôl, 
 • odborným zamestnancom škôl,
 • študentom doktorandského študijného programu, 
 • vysokoškolským pedagógom, výskumným pracovníkom vysokých škôl a umeleckým pracovníkom vysokých škôl do 35 rokov veku.

Žiadateľom o pôžičku pre študentov môže byť študent I., II. alebo III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme, ktorý študuje na vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky alebo na zahraničnej vysokej škole.

Existujú štyri rôzne typy pôžičiek pre študentov:

1. Pôžička pre študentov zabezpečená ručiteľom 

Študenti na I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia môžu požiadať o pôžičku vo výške od 1 000 do 7 500 eur, študenti na III. stupni vysokoškolského štúdia od 1 000 eur do 15 000 eur.

2. Pôžička pre študentov bez zabezpečenia ručiteľom 

Pôžička je určená pre študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia, ktorí boli v ústavnej starostlivosti, sú členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorí boli do dosiahnutia plnoletosti rozhodnutím súdu zverený do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby ako rodiča. Výška pôžičky je od 1 000 do 2 000 eur.

3. Pôžička pre študentov na excelentných vysokých školách

Žiadateľom o pôžičku môže byť študent, ktorý študuje na vysokej škole zaradenej medzi 500 škôl s najvyšším hodnotením na svete za posledný rok. Pôžička sa poskytuje vo výške od 1 000 do 40 000 eur.

4. Pôžička pre študentov, ktorým bol udelený azyl, bola poskytnutá doplnková ochrana alebo bolo poskytnuté dočasné útočisko


Úroková sadzba pre pôžičky poskytnuté v akademickom roku 2023/2024 je stanovená na 4% p.a. Lehotu splatnosti možno dohodnúť na 5 až 10 rokov.
Fond môže poskytnúť pôžičku študentovi v jednom akademickom roku len raz a najviac počas šiestich akademických rokov, ktoré nemusia nasledovať po sebe. Pôžičky nie sú účelovo viazané.

 

Súkromné vzdelávanie


Súkromná vysoká škola si zabezpečuje finančné prostriedky na svoju vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú alebo umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť sama.

Ministerstvo školstva môže uzatvoriť so súkromnou vysokou školou zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie finančných prostriedkov. Podmienkou poskytnutia dotácie je plnenie merateľných ukazovateľov dohodnutých na tri roky a zostavených podľa tematických okruhov uvedených v dlhodobom zámere ministerstva školstva. 

Súkromná vysoká škola môže dostať účelové prostriedky na riešenie projektov výskumu a vývoja.

Ministerstvo poskytuje súkromnej vysokej škole dotáciu na sociálnu podporu študentov. 

Školné a poplatky spojené so štúdiom na súkromnej vysokej škole určí súkromná vysoká škola vo svojom vnútornom predpise. Najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podávanie prihlášok na štúdium zverejní výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom na nasledujúci akademický rok.

Súkromná vysoká škola je povinná každoročne vypracovať, zverejniť a predložiť ministerstvu výročnú správu o svojej činnosti. Ak súkromná vysoká škola dostala dotáciu zo štátneho rozpočtu, musí do 31. augusta poskytnúť ministerstvu školstva aj vyhodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov, ktoré sú obsahom zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov.