Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Legislation and Official Policy Documents

Slovakia

15.Legislation and Official Policy Documents

Last update: 26 April 2024

Acts of the National Council of the Slovak Republic


National Council of the Slovak Republic, 1992. Constitution of the Slovak Republic as amended by subsequent provisions (Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov) (last accessed 30/08/2023).

National Council of the Slovak Republic, 2002. Act No. 131/2002 on higher education and on the change and supplement to some acts (Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a zmene a doplnení niektorých zákonov) (last accessed 30/08/2023).

National Council of the Slovak Republic, 2019. Act No. 138/2019 on pedagogical employees and professional employees and on the change and supplement to some acts (Zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) (last accessed 01/09/2023).

National Council of the Slovak Republic, 1995. Act No 149/1995 on Sign Language for the Deaf (Zákon č. 149/1995 Z.z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb) (last accessed 30/08/2023).

National Council of the Slovak Republic, 2005. Act No. 172/2005 on organization of the state support of research and development and on the supplement to Act No. 575/2001 of Law Code on organization of activities of the Government and organizations of the central state administration, as amended by subsequent provisions (Zákon č. 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov) (last accessed 30/08/2023).

National Council of the Slovak Republic, 2009. Act No. 18/2018 on protection of personal data (Zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) (last accessed 30/08/2023).

National Council of the Slovak Republic, 1999. Act No. 184/1999 on the use of national minorities´ languages and on the change and supplement to some acts as amended by subsequent provisions  (Zákon č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov) (last accessed 30/08/2023).

National Council of the Slovak Republic, 2009. Act No. 184/2009 on vocational education and training and on the change and supplement to some acts as amended by subsequent provisions (Zákon č. 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) (last accessed 30/08/2023).

National Council of the Slovak Republic, 2008. Act No. 201/2008 on substitute subsistence costs and on the change and supplement to some acts as amended by subsequent provisions  (Zákon č. 201/2008 Z.z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) (last accessed 30/08/2023).

National Council of the Slovak Republic, 2019. Act No. 224/2019, amending and supplementing Act No. 553/2003 Coll. on remuneration of some employees at the work performance in public interest and on the change and supplement to some acts as amended by subsequent provisions (Zákon č. 224/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) (last accessed 30/08/2023).

National Council of the Slovak Republic, 2008. Act No. 245/2008 Coll. on education and training (Education Act) and on the change and supplement to some acts as amended by subsequent provisions (Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) (last accessed 01/09/2023).

National Council of the Slovak Republic, 2018. Act No. 269/2018 Coll. on quality assurance in higher education and on the change and supplement to Act No. 343/2015 Coll. on public procurement and on change and supplement to some acts as amended by subsequent provisions (Zákon č. 269/2018 Z.z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) (last accessed 30/08/2023).

National Council of the Slovak Republic, 1995. Act No. 270/1995 Coll. on official language of the Slovak Republic and on the change and supplement to some acts as amended by subsequent provisions (Zákon č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) (last accessed 30/08/2023).

National Council of the Slovak Republic, 2008. Act No. 282/2008 Coll. on youth work support as amended by subsequent provisions (Zákon č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) (last accessed 30/08/2023).

National Council of the SR, 2001. Act No. 302/2001 Coll. on the self-government of upper-tier territorial units (the Act on self-governing regions) as  amended by subsequent provisions (Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov) (last accessed 30/08/2023).

National Council of the Slovak Republic, 2001. Act No. 311/2001 Labour Code (Zákon č. 311/2001 Z.z., Zákonník práce) last accessed 30/08/2023).

National Council of the Slovak Republic, 2008. Act No. 345/2012 Coll. on some arrangements in the local state administration and on amendments to certain laws (Zákon č. 345/2012 Z.z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov) (last accessed 30/08/2023).

National Council of the Slovak Republic, 2007. Act No. 355/2007 Coll. on protection and development of public health and on the change and supplement to some acts as amended by subsequent provisions (Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov) (last accessed 30/08/2023).

National Council of the SR, 1990. Act No. 369/1990 Coll. on the municipal system as amended by subsequent provisions  (Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) (last accessed 30/08/2023).

National Council of the Slovak Republic, 2013. Act No. 383/2013 Coll. on Childbirth Allowance and on Allowance on More Concurrently Born Children and on the change and supplement to some acts as amended by subsequent provisions (Zákon č. 383/2013 Z.z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) (last accessed 30/08/2023).

National Council of the Slovak Republic, 2015. Act No. 392/2015 Coll. on development cooperation adn on amendment of certain acts (Zákon č. 392/2015 Z.z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov) (last accessed 30/08/2023).

National Council of the Slovak Republic, 2012. Act No. 396/2012 Coll. on the Education Support Fund as amended by subsequent provisions (Zákon č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov) (last accessed 30/08/2023).

National Council of the Slovak Republic, 2001. Act No. 416/2001 Coll. on transfer of certain competencies from the state administration to municipalities and higher territorial units as amended by subsequent provisions (Zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov) (last accessed 30/08/2023).

National Council of the Slovak Republic, 2015. Act No. 422/2015 Coll. on recognition of education documents and on recognition of professional qualification and on changes and amendments to certain acts (Zákon č. 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov) (last accessed 30/08/2023).

National Council of the Slovak Republic, 2008. Act No. 448/2008 Coll. on social services amending and supplementing act No. 455/1991 Coll. on small business activity (Trade Licensing Act) as amended by subsequent provisions (Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov) (last accessed 30/08/2023).

National Council of the Slovak Republic, 1991. Act No. 455/1991 on entrepreneurship (Business Act) as amended by subsequent provisions (Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (živnostenský zákon)) (Zákon Federálneho zhromaždenia) (last accessed 30/08/2023).

National Council of the Slovak Republic, 2004. Act No. 5/2004 Coll. on employment service as amended by subsequent provisions (Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) (last accessed 30/08/2023).

National Council of the Slovak Republic, 2003. Act no. 552/2003 on work in public interest (Zákon č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme) (last accessed 22/04/2024).

National Council of the Slovak Republic, 2004. Act No. 523/2004 Coll. on budget rules of public administration and on the change and supplement to some acts as amended by subsequent provisions (Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) (last accessed 30/08/2023).

National Council of the Slovak Republic, 2002.  Act No. 544/2002 Coll. on. Mountain Rescue Service as amended (Zákon č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov) (last accessed 30/08/2023).

National Council of the Slovak Republic, 2017. Act No. 55/2017 Coll. on Civil Service and on Amendment and Supplementation of Certain Laws (Zákon č. 55/2017 Z.z. o  štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov) (last accessed 30/08/2023).

National Council of the Slovak Republic, 2003. Act No. 553/2003 on remuneration of some employees at the work performance in public interest and on the change and supplement to some acts as amended by subsequent provisions (Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) (last accessed 30/08/2023).

National Council of the Slovak Republic, 2004. Act No. 564/2004 on budget determination of tax revenue from incomes of the territorial administration as amended by subsequent provisions (Zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov) (last accessed 30/08/2023).

National Council of the Slovak Republic, 2009. Act No. 568/2009 on lifelong learning and on the change and supplemet to some acts as amended by subsequent provisions (Zákon č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) (last accessed 30/08/2023).

National Council of the SR, 2001.  Act  No.  575/2001  on  the  organization  of government  activities  and  the  central  state  administration  as  amended by subsequent provisions (Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov) (last accessed 30/08/2023).

National Council of the Slovak Republic, 2003. Act No. 595/2003 on Income Tax amended by subsequent provisions (Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) (last accessed 30/08/2023).

National Council of the Slovak Republic, 2003. Act No. 596/2003 on state administration in education and school self-government and on change and supplements of some acts as amended by subsequent provisions (Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) (last accessed 01/09/2023).

National Council of the Slovak Republic, 2003. Act No. 597/2003 on financing primary schools, secondary schools and school facilities as amended by subsequent provisions (Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov) (last accessed 01/09/2023).

National Council of the Slovak Republic, 2015. Act No. 61/2015 on vocational education and training and on the change and supplement to some acts (Zákon č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov) (last accessed 30/08/2023).

National Council of the Slovak Republic, 2003. Act No. 600/2003 of Law Code on child allowances and on the change and supplement to the Act No. 461/2003 of Law Code on social insurance as amended by subsequent provisions (Zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení zákony v znení neskorších predpisov) (last accessed 30/08/2023).

National Council of the Slovak Republic, 2003. Act no. 601/2003 on minimum subsistence and on the change and supplement to some acts as amended by subsequent provisions (Zákon č. 601/2003 Z.z. o o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) (last accessed 30/08/2023).
 

Decrees

 

Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic, 2006. Decree No. 102/2006 on granting social scholarship to students of higher education institutions as amended by subsequent provisions (Vyhláška č. 102/2006 Z.z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov) (last accessed 30/08/2023).

Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic, 2005.  Decree No. 137/2005 on school inspection (Vyhláška č. 137/2005 Z.z. o školskej inšpekcii) (last accessed 30/08/2023).

Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic, 2023. Decree no. 173/2023 on qualification requirements for pedagogical employees and professional employees (Vyhláška č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov) (last accessed 22/04/2024). 

Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic, 2022. Decree No 21/2022 on pedagogical documentation and other documentation (Vyhláška č. 21/2022 o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii) (last accessed 30/08/2023).

Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic, 2022. Decree No. 223/2022 on primary school (Vyhláška č. 223/2022 o základnej škole) (last accessed 30/08/2023).

Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic, 2022. Decree no. 224/2022 on secondary school (Vyhláška č. 224/2022 o strednej škole)  (last accessed 30/08/2023).

Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic, 2009. Decree No. 231/2009 on details and organisation of school year in primary schools, secondary schools, basic schools of arts, practical schools, vocational secondary schools and language schools as amended by subsequent provisions (Vyhláška č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení neskorších predpisov) (last accessed 30/08/2023).

Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic, 2022. Decree no. 24/2022 on counseling and prevention facilities (Vyhláška č. 24/2022 o zariadeniach poradenstva a prevencie)  (last accessed 30/08/2023).

Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic, 2019. Decree no. 246/2019 on the procedure of acquisition of scientific pedagogical and artisticpedagogical degrees of „docent“ and „professor“ (Vyhláška č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor) (last accessed 30/08/2023).

Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic, 2022. Decree no. 287/2022 on the system of education branches and on institutional responsibility towards branches (Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 287/2022 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej príslušnosti k odborom vzdelávania) (last accessed 26/04/2024).

Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic, 2004. Decree no. 291/2004 whereby details on the way of establishment of school administration bodies are laid down and on the change and supplement to some acts as amended by subsequent provisions (Vyhláška č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy a ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov) (last accessed 30/08/2023).

Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic, 2008. Decree No. 305/2008 on open-air-school (Vyhláška č. 305/2008 Z.z. o škole v prírode) (last accessed 30/08/2023).

Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic, 2008. Decree No. 306/2008 on kindergarden as amended by subsequent provisions (Vyhláška č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov) (last accessed 30/08/2023).

Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic, 2008. Decree No. 307/2008 of Law Code on education and training of pupils with intellectual talent (Vyhláška č. 307/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním) (last accessed 30/08/2023).

Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic, 2008. Decree No. 318/2008 on completing the study in secondary schools as amended by subsequent provisions (Vyhláška č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov) (last accessed 30/08/2023).

Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic, 2008. Decree No. 320/2008 on primary school as amended by subsequent provisions (Vyhláška č. 320/2008 Z.z. o základnej škole v znení neskorších predpisov) (last accessed 30/08/2023).

Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic, 2008. Decree No. 321/2008 on language school (Vyhláška č. 321/2008 Z.z. o jazykovej škole) (last accessed 30/08/2023).

Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic, 2008. Decree No. 322/2008 on special schools (Vyhláška č. 322/2008 Z.z. o špeciálnych školách) (last accessed 30/08/2023).

Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic, 2008. Decree No. 323/2008 on special educational establishments (Vyhláška č. 323/2008 Z.z. o špeciálnych výchovných zariadeniach) (last accessed 30/08/2023).

Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic, 2008. Decree No. 324/2008 on basic school of arts as amended by subsequent provisions (Vyhláška č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení neskorších predpisov) (last accessed 30/08/2023).

Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic, 2019. Decree no. 361/2019 on education in professional development (Vyhláška č. 361/2019 Z.z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji) (last accessed 22/04/2024).

Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic, 2020.  Decree No. 435/2020 on structure and content of reports on educational activity, its results and conditions of schools and school facilities (Vyhláška č. 435/2020 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení) (last accessed 30/08/2023).

Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic, 2020.  Decree No. 458/2012 on the minimum entitlements of a student with specific needs (Vyhláška č.458/2012 Z.z. o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami) (last accessed 30/08/2023). 

Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic, 2016. Decree No. 50/2016 on stipulating the details of awarding a government scholarship (Vyhláška č. 50/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní vládneho štipendia) (last accessed 30/08/2023).

Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic, 2010.  Decree No. 518/2010 on details of the school year organisation in primary schools, secondary schools, and primary art school, in practical schools, vocational schools and language schools (Vyhláška č. 518/2010 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách) (last accessed 30/08/2023).

Ministry of Health of the Slovak Republic, 2007. Decree No. 527/2007 on details of requirements for facilities for children and youth (Vyhláška č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež) (last accessed 30/08/2023).

Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic, 2002.  Decree No. 614/2002 on credit system study as amended by subsequent provisions (Vyhláška č. 614/2002 Z.z. o kreditovom systéme štúdia v znení neskorších predpisov) (last accessed 30/08/2023).

 

Regulations of Government of the Slovak Republic

 

Government of the Slovak Republic, 2019. Government Decree No. 201/2019 Coll. on direct educational activity (Nariadenie vlády č. 201/2019 Z.z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti) (last accessed 30/08/2023). 

Government of the Slovak Government, 2022. Regulation of Government No. 296/2022 which establishes increased scales of salary scales for employees performing work in the public interest (Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme) (last accessed 19/04/2024)

Government of the Slovak Republic, 2008. Regulation of Government No. 420/2008 on determination of limits for the amount of financial resources to provide study in study programmes in external form (Nariadenie vlády č 420/2008 Z.z. o určení limitov súm finančných prostriedkov na zabezpečenie štúdia v študijných programoch v externej forme) (last accessed 30/08/2023). 

Government of the Slovak Republic, 2008. Regulation of Government No. 630/2008 whereby the details of breakdown of finances from the national budget are set down for schools and school facilities as amended by subsequent provisions (Nariadenie vlády č. 630/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov) (last accessed 30/08/2023).

Government of the Slovak Republic, 2004.  Regulation of Government No. 668/2004 on territorial administration tax income division as amended by subsequent provisions (Nariadenie vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov) (last accessed 30/08/2023). 

 

Directives, arrangements, methodological guidances

 

European Parliament and Council of the European Union, 2005. Directive No. 2005/36/EC of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications (last accessed 30/08/2023).

Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic, 2011. Directive No. 46/2011 of 19th September 2011 Defining the Form and Deadline for the Submission of the Annual Report on Higher Education Institution’s Activity and the Annual Report on the Higher Education Institution's Management (Smernica č. 46/2011, ktorou sa určuje forma a termín predkladania výročnej správy o činnosti vysokej školy a výročnej správy o hospodárení vysokej školy) (last accessed 30/08/2023).

Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic, 2019. Provision setting the maximum annual tuition fee for academic year 2022/2023 for part-time study programmes  at public and state higher education institutions (Opatrenie, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2022/2023 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách) (last accessed 30/08/2023).

Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic, 2018. Methodological guidance - Basis for determining tuition fees and study fees (Metodické usmernenie - Základ na určenie školného a poplatkov spojených so štúdiom) (last accessed 30/08/2023).