Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Institutions

Poland

17.Institutions

Last update: 29 August 2022

Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr, Fundusz Współpracy Task Force for Training and Human Resources, Co-operation Fund

British Council British Council

Centralna Komisja Egzaminacyjna Central Examination Board

Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego European Centre of the University of Warsaw

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Polish Federation of Engineering Associations

Fundacja im. Stefana Batorego Stefan Batory Foundation

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Foundation for the Development of the Education System

Główny Urząd Statystyczny Central Statistical Office

Instytut Badań Edukacyjnych Educational Reasearch Institute

Instytut Francuski Institut Français

Instytut Goethego Goethe Institute

Instytut Spraw Publicznych Institute of Public Affairs

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Conference of Rectors of Academic Schools in Poland

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej National School of Public Administration

Ministerstwo Edukacji i Nauki Ministry of Education and Science

Ministerstwo Infrastruktury Ministry of Infrastructure

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  Ministry of Culture, National Heritage and Sport

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  Ministry of Family and Social Policy

Ministerstwo Sprawiedliwości Ministry of Justice

Ministerstwo Zdrowia Ministry of Health

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Polish National Agency for Academic Exchange

Ośrodek Rozwoju Edukacji Centre for Education Development

Polska Komisja Akredytacyjna Polish Accreditation Committee (formerly Państwowa Komisja Akredytacyjna/State Accreditation Committee)

Polska Akademia Nauk Polish Academy of Sciences

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Polish Children and Youth Foundation

Polska Fundacja im. Roberta Schumana Polish Robert Schuman Foundation

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Polish Economic Society

Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży German Polish Youth Cooperation Office

Rada Doskonałości Naukowej Scientific Excellence Council

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego General Council for Higher Education

Społeczne Towarzystwo Oświatowe Civic Educational Association

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Polish Association for Adult Education