Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Legislation and official policy documents

Slovenia

15.Legislation and official policy documents

Last update: 5 January 2024

General legislation

Constitution of the Republic of Slovenia [Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/1991-I, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 69/2004, 68/2006, 47/2013, 75/2016)]. Published: 23. 12. 1999. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1

Agreement on the statuses of mobile teachers for additional professional assistance and teachers for additional professional assistance [Dogovor o ureditvi položaja mobilnih učiteljev za dodatno strokovno pomoč in učiteljev za dodatno strokovno pomoč (Uradni list RS, št. 58/2019)]. Published: 27. 09. 2019. Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG4677

Collective agreement for the education sector in the Republic of Slovenia [Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/1994, 49/1995, 34/1996 (45-1996 - popr.), 51/1998, 28/1999, 39/1999-ZMUPR, 39/2000, 56/2001, 64/2001 (78/2001 - popr.), 56/2002, 43/2006-ZKolP, 52/2007, 60/2008, 33/2010 (razlaga), 83/2010, 89/2010, 79/2011, 40/2012, 46/2013, 106/2015 (8/2016 - popr.), 88/2016-ZUPPJS17, 45/2017, 46/2017, 80/2018, 160/2020, 88/2021, 136/2022, 11/2023)]. Published: 30. 08. 1994. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP19

Instructions on conducting the procedures for preparation, transmission for adoption and publication of public educational programmes [Navodilo o vodenju postopkov priprave, posredovanja v sprejem in objave javno veljavnih izobraževalnih in vzgojnih programov (Uradni list RS, št. 05/2011, 10/2019)]. Published: 24. 01. 2011. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10151

Small Business Act [Obrtni zakon - ObrZ (Uradni list RS, št. 50/1994, 36/2000-ZPDZC, 61/2000, 42/2002, 31/2003 Odl.US: U-I-90/99-30, 18/2004, 40/2004-UPB1, 117/2006-ZDavP-2, 102/2007, 30/2013, 36/2013 - popr.)]. Published: 12. 08. 1994. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO355

Rules on granting state scholarships [Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij (Uradni list RS, št. 45/2018)]. Published: 04. 07. 2018. Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13524

Rules on granting scholarships for shortage occupations [Pravilnik o dodeljevanju štipendij za deficitarne poklice (Uradni list RS, št. 56/2016, 45/2018)]. Published: 26. 08. 2016. Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12921

Rules on granting AD Futura scholarships [Pravilnik o dodeljevanju štipendije Ad futura (Uradni list RS, št. 76/2014, 45/2018)]. Published: 24. 10. 2014. Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12197

Rules on teacher education student grants [Pravilnik o dodeljevanju štipendij za področje vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/2022)]. Published: 11. 3. 2022. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14523

Rules awarding grants [Pravilnik o dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 106/2010, 87/2022)]. Published: 27. 12. 2010. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10462

Rules on granting Zois scholarships [Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij (Uradni list RS, št. 35/2014, 43/2016, 32/2017 in 44/2018)]. Published: 16. 05. 2014. Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12115

Rules on earmarking funds for job performance from sales of goods and services on the market in public institutes within realm of education, science, sports and youth [Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih s področja izobraževanja, znanosti, športa in mladine (Uradni list RS, št. 76/2019)]. Published: 13. 12. 2019. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13902

Rules fixing the amount of allowance for bilingualism of directors in the field of education [Pravilnik o določitvi višine dodatka za dvojezičnost direktorjev s področja šolstva (Uradni list RS, št. 22/2006)]. Published: 28. 02. 2006. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7587

Rules fixing the amount of the allowance for bilingualism of directors in higher education, science and technology [Pravilnik o določitvi dodatka za dvojezičnost direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije (Uradni list RS, št. 92/2006)]. Published: 01. 09. 2006. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7805

Rules on the selection and co-funding of programmes in-service training of educational professionals [Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS, št. 33/2017, 190/2020, 23/2023)]. Published: 30. 06. 2017. Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13060

Rules on the educational qualification of teachers and other education staff in gimnazija programmes [Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije (Uradni list RS, št. 87/2022)]. Published: 24. 6. 2022. Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14660

Rules on educational qualification for teachers and other education staff in the basic school education programme [Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole (Uradni list RS, št. 85/2022)]. Published: 17. 6. 2022. Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14591

Rules on educational qualification of education and other staff in vocational and technical education [Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 87/2022)]. Published: 24. 6. 2022. Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14708

Rules on educational qualification of educators and other staff in the education programme for residence halls [Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v vzgojnem programu za dijaške domove (Uradni list RS, št. 85/2022)]. Published: 17. 6. 2022. Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14592

Rules on educational qualification of preschool teachers and other education staff in programmes for preschool children and in adapted programmes for preschool children with special needs [Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 85/2022)]. Published: 17. 6. 2022. Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14590

European school Ljubljana programme rules [Pravilnik o izvajanju programa Evropske šole Ljubljana (Uradni list RS, št. 39/2018, 113/2020)]. Published: 08. 06. 2018. Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13377

Rules on criteria for establishing work performance of directors in the field of education [Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva (Uradni list RS, št. 81/2006, 22/2008, 39/2008-pop., 104/2009, 4/2010, 6/2012, 28/2021)]. Published: 31. 07. 2006. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7588

Rules on criteria for assessment of work performance of directors in higher education and science [Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev s področja visokega šolstva in znanosti (Uradni list RS, št. 78/2022)]. Published: 02. 06. 2022. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14676

Rules on the means and conditions of public access to centralized inventory data on the education participants [Pravilnik o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 43/2011)]. Published: 03. 06. 2011. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10764

[Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št. 54/2002, 123/2008, 44/2009, 16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 18/2010, 113/2020, 115/2022, 23/2023)]. Published: 21. 06. 2002. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4272

Rules on forms, documents and fees for assessment and recognition of Education [Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji in stroških pri vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 103/2011, 91/2015, 90/2020)]. Published: 16. 12. 2011. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10836

Rules on updating the education process [Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela (Uradni list RS, št. 7/2014, 27/2017, 47/2019)]. Published: 31. 01. 2014. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12027

Rules on the process and criteria for the award of titles to education staff in the adapted programme for preschool education children and the special education programme for SEN children and youth in social welfare institutions [Pravilnik o postopku in pogojih za pridobitev nazivov strokovnih delavcev v prilagojenem programu za predšolske otroke in v posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami v socialno-varstvenih zavodih (Uradni list RS, št. 6/2021)]. Published: 15. 01. 2021. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14150

Rules on the approval of textbooks [Pravilnik o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 34/2015, 27/2017)]. Published: 15. 05. 2015. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12484

Rules on the national community language level test for education in ethnically mixed areas [Pravilnik o preizkusu znanja jezika narodne skupnosti za področje vzgoje in izobraževanja na narodno mešanih območjih (Uradni list RS, št. 23/2023)]. Published: 22. 2. 2023. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14957

Rules on traineeship for professional staff in the field of education [Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/2006, 72/2007, 38/2014, 70/2022)]. Published: 03. 03. 2006. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6697

Rules on the register of private kindergartens and schools conducting international programmes [Pravilnik o registru zasebnih vrtcev in šol, ki izvajajo mednarodne programe (Uradni list RS, št. 53/2016)]. Published: 05. 08. 2016. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12902

Rules on co-financing of company scholarships [Pravilnik o sofinanciranju kadrovskih štipendij (Uradni list RS, št. 35/2014 45/2018)]. Published: 16. 05. 2014. Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12116

School competitions part-funding Rules [Pravilnik o sofinanciranju šolskih tekmovanj (Uradni list RS, št. 74/2021, 113/2022)]. Published: 14. 05. 2021. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14214

Rules on teaching certification examination of professional staff in education [Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS 23/2006, 81/2007, 105/2008, 38/2014, 64/2015, 23/2023)]. Published: 03. 03. 2006. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6698

Rules on management of textbook funds [Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 12/2020)]. Published: 28. 02. 2020. Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13873

Rules on classification of directors' positions in the field of education into salary grades within the range of salary grades [Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja vzgoje in izobraževanja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 32/2023)] Published: 17. 03. 2023. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14966

Rules for classification of posts of directors in higher education and science into wage groups within wage groups ranges [Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva in znanosti v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 32/2023)]. Published: 17. 3. 2023. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14980

Rules for transferring from the European Schools programme into the Slovenian education system [Pravilnik o vključevanju iz izobraževalnega programa Evropskih šol s slovenskim izobraževalnim sistemom (Uradni list RS, št. 25/2017)]. Published: 19. 05. 2017. Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12964

Rules on the management of the list of operators of the state-recognized educational programmes [Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 10/2009)]. Published: 09. 02. 2009. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9234

Rules on the Italian language proficiency level in kindergartens and schools with Italian medium of instruction [Pravilnik o znanju italijanskega jezika v vrtcih in šolah z italijanskim učnim jezikom (Uradni list RS, št. 23/2023)]. Published: 22. 02. 2023. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14955

Rules on the Hungarian language proficiency in bilingual kindergartens and schools [Pravilnik o znanju madžarskega jezika v dvojezičnih vrtcih in šolah (Uradni list RS, št. 23/2023)]. Published: 22. 02. 2023. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14956

Decision to specify public institutions in education and posts that entitle public employees to the benefit under article 39 (8) Collective agreement in public sector [Sklep o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest, na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 8. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 202/2021)]. Published: 24. 12. 2021. Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12546

Decree on the introduction and use of classification system of education and training [Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/2006, 8/2017)]. Published: 05. 05. 2006. Link: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED466

Implementation of international education programmes Act [Zakon o izvajanju mednarodnih programov s področja vzgoje in izobraževanja - ZIMPVI (Uradni list RS, št. 46/2016)]. Published: 30. 06. 2016. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7184

Awards in Education Act of the Republic of Slovenia [Zakon o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva (Uradni list RS, št. 56/1994, 22/2018)]. Published: 23. 09. 1994. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO539

Organization and Financing of Education Act [Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - ZOFVI (Uradni list RS, št. 12/1996 (23/1996 popr.), 101/1999 Odl.US: U-I-215/96, 22/2000-ZJS, 64/2001, 101/2001 Odl.US: U-I-68/98-42, 108/2002, 14/2003-UPB1, 34/2003, 55/2003-UPB2, 79/2003, 115/2003-UPB3, 65/2005, 98/2005-UPB4, 117/2005 Odl.US: U-I-240/04-11, 129/2006, 16/2007-UPB5, 101/2007 Odl.US, 36/2008, 22/2009 Odl.US: U-I-205/07-10, 55/2009 Skl.US: U-I-356/07-13, 58/2009 (64/2009 popr., 65/2009 popr.), 16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 47/2010 Odl.US: U-I-312/08-31, 20/2011, 34/2011 Odl.US: U-I-205/10-23, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 2/2015 Odl.US: U-I-269/12-24, 47/2015, 46/2016 (49/2016 popr.), 25/17-ZVaj, 47/2020 odl.US:U-I-110/16-44, 123/2021, 172/2021, 207/2021, 105/2022-ZZNŠPP, 141/2022, 158/2022-ZDoh-ZAA, 71/2023)]. Published: 29. 02. 1996. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445. Unofficial translation available (.doc).
It attaches conditions to the pursuing of the activity of education, as well as it specifies the method of organization and financing the activity of education.

Act Regulating Special Rights of Members of the Italian and Hungarian Ethnic Communities in the Field of Education [Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja - ZPIMVI (Uradni list RS, št. 35/2001, 102/2007-ZOsn-F, 11/2018)]. Published: 11. 05. 2001. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2611

Research and Development Act [Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti - ZRRD (Uradni list RS, št. 96/2002, 115/2005, 22/2006-UPB1, 61/2006-ZDru-1, 112/2007, 9/2011, 57/2012-ZPOP-1A, 21/2018-ZNOrg, 9/2019)]. Published: 14. 11. 2002. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3387

School Inspection Act [Zakon o šolski inšpekciji - ZSolI (Uradni list RS, št. 29/1996, 91/2005, 114/2005-UPB1)]. Published: 31. 05. 1996. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO460

School Meals Act [Zakon o šolski prehrani - ZŠolPre-1 (Uradni list RS, št. 03/2013, 46/2014, 46/2016-ZOFVI-K, 76/2023)]. Published: 11. 01. 2013. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6564

Scolarship Act [Zakon o štipendiranju - ZŠtip-1 (Uradni list RS, št. 56/2013, 99/2013-ZUPJS-C, 8/2016, 61/2017-ZUPŠ, 31/2018)]. Published: 02. 07. 2013. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6571)

Assessment and Recognition of Education Act [Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/2011, 97/2011-popr., 109/2012)]. Published: 02. 11. 2011. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5284. Translation available (.pdf)

Institutes Act [Zakon o zavodih – ZZ (Uradni list RS, št. 12/1991, 45/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP)]. Published: 22. 03. 1991. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO10

Early childhood education and care

[Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev (Uradni list RS, št. 11/1999)]. Published: 19. 02. 1999. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE285

Rules on documentation in kindergarten [Pravilnik o dokumentaciji v vrtcih (Uradni list RS, št. 61/2012, 52/2022)]. Published: 10. 08. 2012. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11380

Rules on the methodology for the formation of prices for pre-school institutions providing public service [Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/2003, 77/2005, 120/2005, 93/2015)]. Published: 10. 10. 2003. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5299

Rules on standards to conduct pre-school education activities [Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/2014, 47/2017, 43/2018, 54/2021, 82/2023)]. Published: 18. 04. 2014. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12026

Rules on norms and minimal technical conditions for premises and equipment of pre-school institutions [Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/2000, 75/2005, 33/2008, 126/2008, 47/2010, 47/2013, 74/2016, 20/2017, 63/2023)]. Published: 19. 08. 2000. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV3140

Rules on the definition and registration of the preschool education activity and care of preschool children, as well as requirements for child minders and personal supplementary work [Pravilnik o opredelitvi dejavnosti predšolske vzgoje in izvajanju varstva predšolskih otrok, registraciji dejavnosti predšolske vzgoje in varstva predšolskih otrok ter o pogojih za delovanje varuha predšolskih otrok in opravljanje varstva otrok kot osebnega dopolnilnega dela (Uradni list RS, št. 189/2021)]. Published: 3. 12. 2021. Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14288

Organization, operation and financing of the state-funded short programme kindergarten groups Rules [Pravilnik o organiziranju, delovanju in financiranju oddelkov vrtcev, ki izvajajo krajše programe in so financirani iz državnega proračuna (Uradni list RS, št. 43/2018, 173/2020)]. Published: 22. 06. 2018. Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13411

Regulations on the payments of parents for kindergarten programmes [Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/2006, 70/2008, 119/2008, 102/2009, 62/2010-ZUPJS, 40/2011-ZUPJS-A)]. Published: 12. 12. 2006. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7890

[Pravilnik o pogojih za občasno varovanje otrok na domu (Uradni list RS, št. 41/1997)]. Published: 11. 07. 1997. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV732

Rules on the transmission of data on kindergartens capacity state to the web page of the Ministry of education and sport [Pravilnik o posredovanju podatkov o stanju kapacitet v vrtcih na spletno stran Ministrstva za šolstvo in šport (Uradni list RS, št. 70/2010)]. Published: 03. 09. 2010. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10336

[Pravilnik o publikaciji vrtca (Uradni list RS, št. 64/1996)]. Published: 15. 11. 1996. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV3470

Rules on childminders families [Pravilnik o vzgojno-varstvenih družinah (Uradni list RS, št. 64/1996, 76/2008)]. Published: 15. 11. 1996. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV3469

Rules on government budget funds for kindergartens to part-finance payments by parents [Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev (Uradni list RS, št. 167/2021)]. Published: 22. 10. 2021. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14285

Rules on the collection and protection of personal data in pre-school education [Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 80/2004)]. Published: 23. 07. 2004. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6097

[Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Uradni list RS, št. 63/1999)]. Published: 06. 08. 1999. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED701

Kindergartens Act [Zakon o vrtcih - ZVrt (Uradni list RS, št. 12/1996, 44/2000, 78/2003, 113/2003-UPB1 , 72/2005, 100/2005-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 110/2011-ZDIU12, 40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO, 55/2017, 49/2020-ZIUZEOP, 18/2021)]. Published: 29. 02. 1996. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO447

Single structure education (Integrated primary and lower secondary education)

Rules on documents in basic schools [Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 61/2012, 51/2013, 44/2021)]. Published: 10. 08. 2012. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11251

Rules on funding out-of-school classes [Pravilnik o financiranju šole v naravi (Uradni list RS, št. 61/2004, 70/2008, 61/2009)]. Published: 04. 06. 2004. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5933

Rules on criteria for valuation of material expenses for the program of basic schools and basic schools with special curriculum [Pravilnik o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programov osnovne šole in programov osnovne šole s prilagojenim programom (Uradni list RS, št. 41/2017, 47/2018, 145/2021, 60/2022)]. Published: 28. 07. 2017. Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13073

Rules on criteria for valuation of material expenses for the implementation of the basic schools programme in bilingual basic schools and basic schools with Italian as the language of instruction [Pravilnik o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa dvojezične osnovne šole in osnovne šole z italijanskim učnim jezikom (Uradni list RS, št. 41/2017, 47/2018, 167/2021, 60/2022)]. Published: 28. 07. 2017. Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13072

Rules on national examinations in basic schools [Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 30/2013, 49/2017, 46/2023)]. Published: 12. 04. 2013. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11584

Rules on the norms and standards for performing the programme of basic school [Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/2007, 65/2008, 99/2010, 51/2014, 64/2015, 47/2017, 54/2019, 180/2020, 54/2021, 161/2022, 74/2023)]. Published: 29. 06. 2007. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7973

Rules on norms and standards for the implementation of the basic school programme in bilingual basic schools and basic schools with Italian as teaching language [Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom (Uradni list RS, št. 75/2005, 85/2006, 68/2007, 73/2008, 18/2011, 51/2014, 79/2014 (popr.), 64/2015, 47/2017, 54/2021, 111/2021, 161/2022, 74/2023)]. Published: 09. 08. 2005. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6689

Rules on public documents in basic school [Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 44/2008, 32/2009, 88/2013, 32/2016, 40/2016)]. Published: 07. 05. 2008. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9024

Order on requirements for the establishment of public basic schools, public basic schools and educational institutions for children and youth with special needs, and public music schools [Pravilnik o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/1998, 82/2003, 61/2005)]. Published: 03. 03. 1998. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE381

Rules on the gradual introduction of the first foreign language in the second grade of basic schools [Pravilnik o postopnem uvajanju prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole (Uradni list RS, št. 20/2014)]. Published: 21. 03. 2014. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11951

Rules on the assessment of knowledge and promotion of pupils in the basic school [Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 52/2013)]. Published: 21. 06. 2013. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11583

Rules on the school calendar for basic schools [Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 50/2012, 56/2012-popr., 20/2019, 36/2019, 56/2022)]. Published: 29. 06. 2012. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11347

Rules on the collection and protection of personal data in basic education [Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja (Uradni list RS, št. 80/2004, 76/2008)]. Published: 23. 07. 2004. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6096

Decree on criteria for setting up a public network of basic schools, a public network of basic schools and educational institutions for children and youth with special needs, and a public network of music schools [Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/1998, 27/1999, 134/2003, 37/2016, 4/2018)]. Published: 03. 03. 1998. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED926

Basic School Act [Zakon o osnovni šoli - ZOsn (Uradni list RS št. 12/1996; 33/1997, 54/2000 Odl.US: U-I-72/96, 59/2001, 71/2004, 23/2005-UPB1, 53/2005, 70/2005-UPB2, 60/2006 (63/2006 popr.), 81/2006-UPB3, 102/2007, 107/2010, 87/2011, 40/2012-ZUJF, 63/2013, 46/2016-ZOFVI-K, 76/2023)]. Published: 29. 02. 1996. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448

Music schools

Rules on school documentation in music schools [Pravilnik o dokumentaciji v glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 61/2012)]. Published: 10. 08. 2012. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11245

Rules on delivering instruction in music schools [Pravilnik o izvajanju pouka v glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 82/2003)]. Published: 21. 08. 2003. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5181

Rules on the norms and standards for performing the programme of music schools [Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole (Uradni list RS, št. 76/2008, 31/2010, 5/2011, 47/2017, 54/2021, 163/2022, 74/2023)]. Published: 25. 07. 2008. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8853

Rules on public documents in music school [Pravilnik o obrazcih javnih listin v glasbeni šoli (Uradni list RS, št. 43/2013)]. Published: 17. 05. 2013. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11618

Rules on knowledge assessment and grading and students' progress to a higher class standing in music schools [Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 83/2003, 67/2006, 39/2016)]. Published: 22. 08. 2003. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5180

[Pravilnik o publikaciji o glasbeni šoli (Uradni list RS, št. 44/2001)]. Published: 01. 06. 2001. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV3842

Rules on the school calendar for music schools [Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole (Uradni list RS, št. 50/2012, 56/2012-popr., 20/2019, 36/2019, 56/2022, 71/2023)]. Published: 29. 06. 2012. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11349

[Pravilnik o šolskem redu za glasbene šole (Uradni list RS, št. 44/2001)]. Published: 01. 06. 2001. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV3841

Rules on the collection and protection of personal data in music schools [Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov v glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 117/2004)]. Published: 29. 10. 2004. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6183

Music Schools Act [Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 19/2000, 60/2006, 81/2006-UPB1)]. Published: 03. 03. 2000. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2063

Upper secondary education

Instructions on how to adapt the part-time upper secondary education [Navodila o prilagajanju izrednega srednješolskega izobraževanja (Uradni list RS, št. 60/2022)]. Published: 06. 05. 2022. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=NAVO1184

[Odredba o pogojih za ustanovitev javne poklicne šole, strokovne šole, tehniške šole in višje strokovne šole (Uradni list RS, št. 54/1996, (96/2005))]. Published: 27. 09. 1996. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE342

Rules on residence in halls of residence for secondary school students [Pravilnik o bivanju v dijaških domovih (Uradni list RS, št. 30/2018, 70/2019, 92/2022, 114/2022-popr.)]. Published: 26. 04. 2018. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13429

Rules on examinations for foreman and plant manager [Pravilnik o delovodskih in poslovodskih izpitih (Uradni list RS, št. 68/2009)]. Published: 28. 08. 2009. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8607

Rules on the delivery of the international baccalaureate education programme [Pravilnik o izvajanju izobraževalnega programa mednarodne mature (Uradni list RS, št. 67/2004 (44/2008))]. Published: 18. 06. 2004. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5984

Rules on criteria for valuation of material expenses of secondary school student dormitories [Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov dijaškim domovom (Uradni list RS, št. 29/2004, 8/2005)]. Published: 26. 03. 2004. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5807

Rules on criteria for valuation of material expenses of secondary schools providing gimnazija programmes and programmes leading to vocational and secondary technical educational qualifications [Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov srednjim šolam, ki izvajajo gimnazijske programe ter programe za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe (Uradni list RS, št. 29/2004)]. Published: 26. 03. 2004. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5808

Rules on criteria for valuation of material expenses of bi-lingual secondary schools [Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov v dvojezični srednji šoli (Uradni list RS, št. 78/2004)]. Published: 16. 07. 2004. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6076

Rules on criteria for valuation of material expenses of secondary schools delivering instruction in Italian [Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom (Uradni list RS, št. 78/2004)]. Published: 16. 07. 2004. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6077

Rules on methodology for financing of educational programmes of bilingual upper secondary school [Pravilnik o metodologiji financiranja izobraževalnih programov dvojezične srednje šole (Uradni list RS, št. 107/2012, 56/2017, 5/2019)]. Published: 28. 12. 2012. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11501

Rules on methodology for financing educational programmes in upper secondary education [Pravilnik o metodologiji financiranja izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva (Uradni list RS, št. 107/2012, 56/2017, 5/2019, 178/2021, 74/2023)]. Published: 28. 12. 2012. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11477

Rules on methodology for financing of educational programmes of upper secondary schools with italian teaching language [Pravilnik o metodologiji financiranja izobraževalnih programov srednjih šol z italijanskim učnim jezikom (Uradni list RS, št. 107/2012, 56/2017, 5/2019, 178/2021)]. Published: 28. 12. 2012. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11500

Rules on master craftsman's examinations [Pravilnik o mojstrskih izpitih (Uradni list RS, št. 101/2004)]. Published: 17. 09. 2004. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6107

Rules on the method for conducting examinations for candidates with special needs [Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 82/2014, 180/2021, 46/2023)]. Published: 21. 11. 2014. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12232

Rules on criteria and standards for bi-lingual secondary schools [Pravilnik o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli (Uradni list RS, št. 85/2003, 100/2007, 67/2008, 21/2011, 55/2011, 47/2017, 16/2021, 178/2021, 38/2022, 74/2023)]. Published: 29. 08. 2003. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5229

Rules on criteria and standards for secondary schools delivering instruction in Italian [Pravilnik o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom (Uradni list RS, št. 85/2003, 103/2007, 67/2008, 5/2011, 55/2011, 47/2017, 16/2021, 178/2021, 74/2023)]. Published: 29. 08. 2003. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5230

Rules on norms and standards for implementation of educational programs and a schooling program in secondary education [Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva (Uradni list RS, št. 62/2010, 99/2010, 47/2017, 30/2018, 16/2021, 178/2021, 74/2023)]. Published: 30. 07. 2010. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10249

Rules on forms of public documents in secondary education [Pravilnik o obrazcih javnih listin v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 44/2008, 37/2009, 71/2009, 34/2010, 44/2012, 28/2016, 6/2018-ZIO, 27/2018, 9/2020, 58/2022)]. Published: 07. 05. 2008. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9039

Rules on the Mojster (master craftsman) examination certificate form [Pravilnik o obrazcu spričevala o mojstrskem izpitu (Uradni list RS, št. 4/2018)]. Published: 19. 01. 2018. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13355

Assessment in upper secondary schools rules [Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018)]. Published: 26. 04. 2018. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13441

Rules on the vocational maturity examination [Pravilnik o poklicni maturi (Uradni list RS, št. 44/2008, 9/2009, 40/2011)]. Published: 07. 05. 2008. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6710

Rules on the assessment for persons under international protection without proof of educational qualification [Pravilnik o preizkusu znanja za osebe z mednarodno zaščito brez dokazil o izobrazbi (Uradni list RS, št. 49/2018)]. Published: 18. 07. 2018. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13529

Adjustment of upper secondary student's school obligations rules [Pravilnik o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli (Uradni list RS, št. 30/2018)]. Published: 26. 04. 2018. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13430

Rules on the vocational maturity examination [Pravilnik o splošni maturi (Uradni list RS, št. 29/2008, 40/2011)]. Published: 21. 03. 2008. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6711

School calendar for upper secondary schools rules [Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018, 9/2020, 49/2020-ZIUZEOP, 67/2021, 58/2022)]. Published: 26. 04. 2018. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13469

Home rules in upper secondary schools Rules [Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018, 70/2019)]. Published: 26. 04. 2018. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13431

School documentation in upper secondary education Rules [Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 30/2018, 70/2019)]. Published: 26. 04. 2018. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13432

Rules on the manegement of the informatin of school quality [Pravilnik o upravljanju s podatki o kakovosti šol (Uradni list RS, št. 112/2007)]. Published: 07. 12. 2007. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7962

Rules on the protection of the secrecy of exams at the maturity examination [Pravilnik o varovanju izpitne tajnosti pri maturi (Uradni list RS, št. 7/2008)]. Published: 24. 01. 2008. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8893

Rules on verification and keeping the register of apprentice posts and on striking off the register [Pravilnik o verifikaciji in vodenju registra učnih mest ter o izbrisu iz registra (Uradni list RS, št. 26/2003)]. Published: 13. 03. 2003. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4714

Enrolment in upper secondary schools rules [Pravilnik o vpisu v srednje šole (Uradni list RS, št. 30/2018)]. Published: 26. 04. 2018. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13435

Regulations on the final examination [Pravilnik o zaključnem izpitu (Uradni list RS, št. 56/2008, 50/2010, 23/2011)]. Published: 06. 06. 2008. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7722

Apprentice bonus adjusted amounts Decision [Sklep o usklajenih zneskih vajeniških nagrad (Uradni list RS, št. 28/2023)]. Published: 03. 03. 2023. Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE13146

Gimnazije Act [Zakon o gimnazijah - ZGim (Uradni list RS, št. 12/1996, 59/2001, 115/2006, 1/2007-UPB1, 68/2017, 6/2018-ZIO-1, 46/2019)]. Published: 29. 02. 1996. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO450
Act on general upper secondary education.

Matura Examination Act [Zakon o maturi - ZMat (Uradni list RS, št. 15/2003, 115/2006, 1/2007-UPB1, 46/2016-ZOFVI-K)]. Published: 14. 02. 2003. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2064

Vocational Education Act [Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju - ZPSI-1 (Uradni list RS, št. 79/2006, 68/2017, 46/2019)]. Published: 27. 07. 2006. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4325

Apprenticeship Act [Zakon o vajeništvu - ZVaj (Uradni list RS, št. 25/2017)]. Published: 19. 05. 2017. Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7512

Special education needs provision

Rules on the additional technical and physical assistance for children with special needs [Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 88/2013, 108/2021, 46/2023)]. Published: 25. 10. 2013. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11835

Rules on criteria for valuation of material expenses in education institutions for children with special needs [Pravilnik o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/2017, 152/2020, 145/2021, 60/2022)]. Published: 28. 07. 2017. Available at:http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13071

Rules on norms and standards for the implementation of educational programmes for children with special needs [Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 74/2023)]. Published: 07. 07. 2023. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV15045

Rules on the organization and work methods of commissions for the placement of children with special needs [Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 11/2022)]. Published: 28. 01. 2022. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14461

Rules on transport organisation and reimbursement for children and youth with special needs [Pravilnik o organizaciji in povračilu prevoznih stroškov za prevoze otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 45/2019, 121/2021)]. Published: 12. 07. 2019. Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13801

Rules on basic home education of children with special needs [Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu (Uradni list RS, št. 22/2016)]. Published: 25. 03. 2016. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12819

Act on the Intervention for Children and Youth with Emotional and Behavioural disorders in Education [Zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju (ZOOMTVI) (Uradni list RS, št. 200/2020)]. Published: 29. 12. 2020. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8083

Placement of Children with Special Needs Act [Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami ZUOPP-1 (Uradni list RS, št. 58/2011, 40/2012-ZUJF, 90/2012, 41/2017-ZOPOPP, 200/2020-ZOOMTV)]. Published: 22. 07. 2011. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5896

Comprehensive Early Treatment of Pre-school Children with Special Needs Act [Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami ZOPOPP (Uradni list RS, št. 41/2017)]. Published: 28. 07. 2017. Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7681

Adult education

[Odredba o strokovni izobrazbi strokovnih delavcev in o minimalnih standardih prostorov in opreme v izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 82/1998)]. Published: 04. 12. 1998. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE1454

[Pravilnik o evidencah in dokumentaciji v izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 32/2000)]. Published: 13. 04. 2000. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV2718

Rules on the issue of certificates with the European level of knowledge of foreign language [Pravilnik o izdajanju certifikatov z evropsko ravnjo znanja tujega jezika (Uradni list RS, št. 73/2016)]. Published: 18. 11. 2016. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12939

Decree on the certificate form for a foreign language examination for adults [Pravilnik o obrazcu potrdila o izpitu iz znanja tujega jezika za odrasle (Uradni list RS, št. 53/2001, 108/2005)]. Published: 27. 06. 2001. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE1614

Rules on the call for applications and first enrolment in part-time education of officially recognised upper secondary education programmes [Pravilnik o razpisu in izvedbi vpisa v izredno izobraževanje po javno veljavnih izobraževalnih programih srednjega šolstva (Uradni list RS, št. 56/2022)]. Published: 22. 04. 2022. Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14418

Rules on standards and norms on funding and carrying out programmes and activities for adults [Pravilnik o standardih in normativih za financiranje in izvajanje programov in dejavnosti za odrasle (Uradni list RS, št. 10/2023)]. Published: 25. 1. 2023. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14892

Rules on norms and standards for funding and provision of public service in adult education [Pravilnik o standardih in normativih za financiranje in izvajanje javne službe na področju izobraževanja odraslih (Uradni list RS, št. 180/2020)]. Published: 04. 12. 2020. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14115

[Pravilnik o vpisnem postopku v program osnovne šole za odrasle (Uradni list RS, št. 11/2020)]. Published: 25. 02. 2020. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13866

Resolution on the master plan for adult education in the Republic of Slovenia from 2012 until 2020 [Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013-2020 (Uradni list RS, št. 90/2013)]. Published: 30. 10. 2013. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO97

Resolution on the National Programme of Adult Education in the Republic of Slovenia 2021-2030 [Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022-2030 (Uradni list RS, št. 49/2022)]. Published: 08. 04. 2022. Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO138

Adult Education Act [Zakon o izobraževanju odraslih - ZIO-1 (Uradni list RS, št. 6/2018)]. Published: 02. 02. 2018. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7641

Short-cycle higher education

Criteria for the external evaluation of higher vocational colleges [Merila za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol (Uradni list RS, št. 21/2018, 69/2018)]. Published: 30. 03. 2018. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=MERI46

Instructions on customising part-time study in higher vocational education [Navodila za prilaganje izrednega študija v višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 43/2012, 44/2017)]. Published: 08. 06. 2012. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=NAVO1049

Rules on public documents and call for enrolment in the supplementary study programmes of short-cycle higher vocational education [Pravilnik o javnih listinah in razpisu za vpis v študijske programe za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja (Uradni list RS, št. 54/2020)]. Published: 17. 04. 2020. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13930

Rules on public documents in higher vocational education [Pravilnik o javnih listinah v višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 83/2008, 30/2010, 39/2016)]. Published: 22. 08. 2008. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9158

Rules on criteria determining significant achievements for the acquisition of the ‘short-cycle college lecturer’ title [Pravilnik o merilih za določitev vidnih dosežkov za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Uradni list RS, št. 76/2014, 151/2022, 166/2022)]. Published: 24. 10. 2014. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12191

Rules on norms for financing higher vocational schools [Pravilnik o normativih za financiranje višjih strokovnih šol (Uradni list RS, št. 95/2008, 90/2012, 104/2015, 56/2017, 5/2019, 78/2022)]. Published: 06. 10. 2008. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6713

Assessment of knowledge in higher vocational colleges Rules [Pravilnik o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah (Uradni list RS, št. 71/2009)]. Published: 11. 09. 2009. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9328

Rules on the procedure for the appointment to the ‘short-cycle college lecturer’ title [Pravilnik o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje šole (Uradni list RS, št. 76/2014)]. Published: 24. 10. 2014. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12166

Rules on the recognition of the previous education in higher vocational education [Pravilnik o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 20/2010)]. Published: 12. 03. 2010. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9668

Rules on the register of state-approved study programme providers [Pravilnik o razvidu izvajalcev javno veljavnih višješolskih študijskih programov (Uradni list RS, št. 74/2014)]. Published: 17. 10. 2014. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12167

Rules on the care for development and learning of the slovene language in vocational colleges [Pravilnik o skrbi za razvoj in učenje slovenščine v višjih strokovnih šolah (Uradni list RS, št. 6/2007)]. Published: 23. 01. 2007. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6727

Rules on Tuition Fees and Contributions in Higher Vocational Education [Pravilnik o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu (Uradni list RS, št. 21/2011)]. Published: 21. 03. 2011. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10356

Rules on the establishment of public vocational colleges [Pravilnik o ustanavljanju javnih višjih strokovnih šol (Uradni list RS, št. 96/2005)]. Published: 28. 10. 2005. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6721

Rules on enrolment for post-secondary vocational education [Pravilnik o vpisu v višje strokovno izobraževanje (Uradni list RS, št. 6/2018, 23/2018-popr.)]. Published: 02. 02. 2018. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13357

Rules on the content and procedure of keeping the register of employers providing practical education and training for students in post-secondary vocational education [Pravilnik o vsebini in postopku vodenja registra delodajalcev, ki izvajajo praktično izobraževanje študentov v višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 25/2008, 16/2009)]. Published: 14. 03. 2008. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8627

[Sklep o merilih za postavitev javne mreže višjih strokovnih šol (Uradni list RS, št. 17/1996)]. Published: 29. 03. 1996. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE1681

Post-secondary Vocational Education Act [Zakon o višjem strokovnem izobraževanju – ZVSI (Uradni list RS, št. 86/2004, 100/2013)]. Published: 05. 08. 2004. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4093

Higher education

Criteria for the accreditation and external evaluation of higher education institutions and study programmes [Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Uradni list RS, št. 40/2014)]. Published: 03. 06. 2014. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=MERI43

Criteria for the accreditation and external evaluation of higher education institutions and study programmes [Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Uradni list RS, št. 42/2017, 14/2019, 3/2020, 78/2020, 82/2020-popr., 44/2021, 23/2023)]. Published: 04. 08. 2017. Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG4397

Criteria on accreditation of higher education institutions and study programmes [Merila za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Uradni list RS, št. 101/2004)]. Published: 17. 09. 2004. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=MERI20

Criteria for credit assignment to study programmes according to ECTS [Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (Uradni list RS, št. 67/2019)]. Published: 08. 11. 2019. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=MERI49

[Merila za mednarodno sodelovanje pri visokošolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 69/2017, 23/2023)]. Published: 08. 12. 2017. Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=MERI45

Criteria for transferring between study programmes [Merila za prehode med študijskimi programi (Uradni list RS, št. 14/2019)]. Published: 08. 03. 2019. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=MERI48

Criteria for experts of the Slovenian Quality Assurance Agency in the field of Higher Education [Merila za strokovnjake Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 21/2018, 74/2022, 79/2022-popr.)]. Published: 30. 03. 2018. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=MERI47

[Minimalni standardi za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 95/2010, 17/2011, 91/2020, 163/2021, 50/2023)]. Published: 29. 11. 2010. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG3538

[Pravila o pogojih, merilih in postopku za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskih domovih (Uradni list RS, št. 54/2000)]. Published: 16. 06. 2000. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV2990

Rules on criteria for assessment of work performance of directors in higher education and science [Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev s področja visokega šolstva in znanosti (Uradni list RS, št. 78/2022, 122/2022)]. Published: 02. 06. 2022. Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14676  

[Pravilnik o postopku za vpis in izbris iz razvida zasebnih visokošolskih učiteljev (Uradni list RS, št. 21/1994)]. Published: 22. 04. 1994. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV823

Rules on diploma supplement [Pravilnik o prilogi k diplomi (Uradni list RS, št. 56/2007, 39/2012, 38/2016, 68/2020, 2/2023, 74/2023)]. Published: 26. 06. 2007. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE1985

Rules on preenrolment announcement and enrolment in higher education [Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 6/2022, 4/2023)]. Published: 14. 01. 2022. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14399

Rules on development activities in higher education [Pravilnik o razvojnih nalogah v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 16/2018)]. Published: 09. 03. 2018. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13394

Rules on subsidising the accommodation of students [Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 22/2001, 35/2006, 75/2008, 97/2010, 46/2012, 55/2013, 38/2016, 13/2017, 13/2018, 58/2020, 56/2022, 74/2022)]. Published: 29. 03. 2001. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV3854

Rules of subsidized student meals [Pravilnik o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 72/2014, 27/2023)]. Published: 10. 10. 2014. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12196

Regulations on tuition fees and accommodation in public students' dormitories for Slovene nationals without Slovene citizenship and foreigners in the Republic of Slovenia [Pravilnik o šolninah in bivanju v javnih študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 77/2016, 25/2019, 56/2022)]. Published: 02. 12. 2016. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12922

Rules on tuition fees and other contributions in higher education [Pravilnik o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 157/2022)]. Published: 16. 12. 2022. Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14704

Rules on the provision of data for eVŠ [Pravilnik o zagotavljanju podatkov za eVŠ (Uradni list RS, št. 12/2017)]. Published: 10. 03. 2017. Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13032

Resolution on National programme of higher education [Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011 - 2020 (Uradni list RS, št. 41/2011)]. Published: 30. 05. 2011. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO71

Resolution on National programme of higher education 2030 [Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva do 2030 (Uradni list RS, št. 49/2022)]. Published: 08. 04. 2022. Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO139

Student constitution [Študentska ustava (Uradni list RS, št. 32/2015, 14/2018, 14/2018-UPB)]. Published: 08. 05. 2018. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG4129

Decree on budgetary financing of higher education institutions and other institutions [Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 35/2017, 24/2019, 65/2022, 61/2023)]. Published: 07. 07. 2017. Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7537

Decree on financing of doctoral studies [Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 22/2017, 105/2020)]. Published: 28. 04. 2017. Available at:http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7501

Students Association Act [Zakon o skupnosti študentov - ZSkuS (Uradni list RS, št. 38/1994)]. Published: 30. 06. 1994. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO346

Professional Titles and Academic Science and Art Titles Act [Zakon o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih (Uradni list RS, št. 100/2022, 16/2023)]. Published: 25. 07. 2022. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8608

Subsidized Student Meals Act [Zakon o subvencioniranju študentske prehrane - ZSŠP (Uradni list RS, št. 85/2002, 52/2007, 74/2007-UPB1, 33/2009, 40/2012-ZUJF, 46/2014, 86/2014-UPB4)]. Published: 04. 10. 2002. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3118

Student Status Act [Zakon o urejanju položaja študentov – ZUPŠ-1 (Uradni list RS, št. 54/2022)]. Published: 20. 04. 2022. Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8435

Higher Education Act [Zakon o visokem šolstvu – ZVIŠ (Uradni list RS, št. 67/1993, 39/1995 Odl.US: U-I-22/94-15, 18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 35/1998 Odl.US: U-I-243/95-13, 99/1999, 64/2001, 100/2003, 134/2003-UPB1, 63/2004, 100/2004-UPB2, 94/2006, 119/2006-UPB3, 59/2007-ZŠtip (63/2007 popr.), 15/2008 Odl.US: U-I-370/06-20, 64/2008, 86/2009, 62/2010-ZUPJS, 34/2011 Odl.US: U-I-156/08-16, 78/2011, 32/2012-UPB7, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 109/2012, 85/2014, 75/2016, 61/2017, 65/2017, 49/2020-ZIUZEOP, 80/2020-ZIUOOPE, 152/2020-ZZUOOP, 175/2020-ZIUOPDVE, 42/2021 Odl.US:U-I-163/16-14)]. Published: 17. 12. 1993. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO172

Other

Rules determining the prices of subsidised transport [Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza (Uradni list RS, št. 7/2020, 101/2020)]. Published: 31. 01. 2020. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13983

Rules on the criteria determining the significant achievements of an NGO in order to be granted the status of an NGO operating in the public interest in the field of education, science, research and sport [Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področjih vzgoje in izobraževanja, znanosti, raziskovalne dejavnosti in športa (Uradni list RS, št. 32/2019)]. Published: 17. 05. 2019. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13744

Rules on the provision of subsidised transport [Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza (Uradni list RS, št. 7/2020, 89/2020, 133/2021, 140/2021, 116/2022)]. Published: 31. 01. 2020. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13984

National programe for youth 2013-2022 [Resolucija o Nacionalnem programu za mladino 2013-2022 (Uradni list RS, št. 90/2013)]. Published: 30. 10. 2013. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO93

Decree on the methodology for the transfer and analysis of the salaries data in the public sector [Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/2009, 23/2009, 48/2009, 113/2009, 25/2010, 67/2010, 105/2010, 45/2012, 24/2013, 51/2013, 12/2014, 24/2014, 52/2014, 59/2014, 24/2015, 3/2016, 70/2016, 14/2017, 68/2017, 6/2019, 51/2019, 59/2019, 78/2019, 157/2020, 191/2020, 13/2021, 101/2021, 122/2021, 145/2021, 194/2021, 15/2022, 99/2022, 117/2022, 151/2022)]. Published: 20. 02. 2009. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5027

Decree on setting prices for school textbooks [Uredba o oblikovanju cen učbenikov (Uradni list RS, št. 58/2022)]. Published: 29. 04. 2022. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8545

Employment Relationship Act [Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) (Uradni list RS, št. 21/2013, 78/2013 (popr.), 47/2015-ZZSDT, 33/2016-PZ-F, 52/2016, 15/2017-Odl.US:U-I-200/15-21, ZZ/2019-ZPosS, 81/2019, 203/2020–ZIUPOPDVE, 119/2021–ZČmIS-A, 202/2021–odl. US: U-I-16/2021-17, U-I-27/2021-12, 15/2022, 54/2022–ZUPŠ-1)]. Published: 13. 03. 2013. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944
Act lays down the right for education for employees and the right to study leave for the type of education that is in the employer's interest - collective agreements put this right into practice.

Personal Income Tax Act [Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/2006, 33/2007 Odl.US: U-I-198/05-12, 45/2007 Odl.US: U-I-260/04-28, 90/2007, 10/2008, 78/2008, 92/2008, 125/2008, 20/2009, 10/2010, 13/2010, 28/2010-UPB5, 43/2010, 51/2010-UPB6, 106/2010, 9/2011-ZUKD-1, 13/2011-UPB7, 9/2012 Odl.US: U-I-18/11-10, 24/2012, 30/2012, 40/2012-ZUJF, 71/2012 Odl. US: U-I-76/11-15, 75/2012, 94/2012, 52/2013 Odl. US: U-I-147/12-18, 96/2013, 29/2014-Odl. US: U-I-175/11-12, 50/2014, 23/2015, 55/2015, 63/2016, 69/2017, 21/2019, 28/2019, 66/2019)]. Published: 16. 11. 2006. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4697

Act on the Access to Information of Public Character [Zakon o dostopu do informacij javnega značaja - ZDIJZ (Uradni list RS, št. 24/2003, 61/2005, 96/2005-UPB1, 109/2005-ZDavP-1B, 113/2005-ZInfP, 28/2006, 51/2006-UPB2, 117/2006-ZDavP-2, 23/2014, 50/2014, 19/2015-Odl.US: U-I-201/14-14, Odl. US: U-I-202/14-13, 102/2015, 7/2018)]. Published: 07. 03. 2003. Link: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3336

Information Commissioner Act [Zakon o Informacijskem pooblaščencu - ZInfP (Uradni list RS, št. 113/2005, 51/2007-ZUstS-A, 14/2010 Odl.US: U-I-303/08-9).]. Published: 16. 12. 2005. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4498

Act of Intervention Step because of Economic Crises [Zakon o interventnih ukrepih - ZIU (Uradni list RS, št. 94/2010, 110/2011-ZDIU12, 40/2012-ZUJF)]. Published: 26. 11. 2010. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6021

Civil Servants Act [Zakon o javnih uslužbencih - ZJU (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002-ZDT-B, 2/2004-ZDSS-1 (10/2004 popr.), 23/2005, 35/2005-UPB1, 62/2005 Odl.US: U-I-294/04-15, 113/2005, 21/2006 Odl.US: U-I-343/04-11, 23/2006 Skl.US: U-I-341/05-10, 32/2006-UPB2, 62/2006 Skl.US: U-I-227/06-17, 131/2006 Odl.US: U-I-227/06-27, 11/2007 Skl.US: U-I-214/05-14, 33/2007, 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 74/2009 Odl.US: U-I-136/07-13, 40/2012-ZUJF, 158/2020-ZIntPK-C, 175/2020_ZIUOPDVE, 203/2020-ZIUPOPDVE, 202/2021-Odl.US: U-I-16/21-17, U-I-27/21-12, 3/2022-ZDeb)]. Published: 28. 06. 2002. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3177

Local Self-Government Act [Zakon o lokalni samoupravi - ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/2007, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO, 76/2016 Odl.US: U-I-150/15-25, 11/2018-ZSPDSLS-1, 30/2018, 61/2020-ZIUZEOP-A, 80/2020-ZIUOOPE)]. Published: 16. 10. 2007. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO307

National Professional Qualifications Act [Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 81/2000, 55/2003, 83/2003-UPB1, 118/2006, 1/2007-UPB2, 85/2009)]. Published: 15. 09. 2000. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1626
Act regulates certification system and specifies the procedures and the institutions bearing responsibility for the preparation of standards and catalogues of knowledge and skills required for a particuliar vocational qualification.

Pension and Disability Insurance Act [Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-1 (Uradni list RS, št. 106/1999 Spremembe: Ur.l. RS, št. 72/2000, 81/2000-ZPSV-C, 124/2000, 109/2001, 83/2002 Odl.US: U-I-178/02-14, 108/2002, 110/2002-ZISDU-1, 112/2002 Skl.US: U-I-307/98-38, 26/2003-UPB1, 40/2003 Odl.US: U-I-273/00-13, 63/2003, 63/2003 Odl.US: U-I-57/00-51, 133/2003 Odl.US: U-I-36/00-52, 135/2003, 2/2004-ZDSS-1 (10/2004 popr.), 20/2004-UPB2, 54/2004-ZDoh-1 (56/2004 popr., 62/2004 popr., 63/2004 popr.), 63/2004-ZZRZI, 136/2004 Odl.US: U-I-273/01-21, 68/2005 Odl.US: U-I-29/04-19, 72/2005, 104/2005-UPB3, 69/2006, 109/2006-UPB4, 112/2006 Odl.US: U-I-358/04-13, 114/2006-ZUTPG, 91/2007 Skl.US: U-I-325/05-5, 10/2008-ZVarDod, 98/2009-ZIUZGK, 27/2010 Odl.US: U-I-40/09-15, 38/2010-ZUKN, 61/2010-ZSVarPre, 79/2010-ZPKDPIZ, 94/2010-ZIU, 84/2011 Odl. US: U-I-245/10-13, U-I-181/10-6, Up-1002/10-7, 94/2011 Odl. US: U-I-287/10-11, 105/2011, 110/2011-ZDIU12, 40/2012-ZUJF, 55/2012 Skl. US: U-I-162/12-15, Up-626/12-5, 96/2012-ZPIZ-2, 9/2017 Odl.US:U-I-67/16-20, Odl.US: U-I-494/18-27)]. Published: 23. 12. 1999. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1431
Act stipulates the right to vocational rehabilitation for people with disabilities.

Pension and Disability Insurance Act [Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/2012, 39/2013, 99/2013 – ZSVarPre-C, 101/2013 – ZIPRS1415, 44/2014 – ORZPIZ206, 85/2014 – ZUJF-B in 95/2014 – ZUJF-C, 90/2015 – ZIUPTD, 90/2015 – ZUPPJS16, 102/2015, 88/2016 – ZUPPJS17, 23/2017, 40/2017, 65/2017, 28/2019, 75/2019, 75/2019-ZUPPJS2021, 18/2020-ZFRO, 139/2020, 51/2021, 121/2021, 162/2021, 10/2022)]. Published: 14. 12. 2012. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6280

Act Regulating the Procedure for Recognition of Professional Qualifications for Practising Regulated Professions [Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev (ZPPPK) (Uradni list RS, št. 39/2016, 47/2019, 92/2021, 76/2023)]. Published: 03. 06. 2016. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7077

Act on Recognition of Professional Qualifications of Medical Doctor, Specialist Doctor, Doctor of Dental Medicine and Dental Medicine Specialist [Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist (Uradni list RS, št. 107/2010, 40/2017-ZZdrS-F)]. Published: 29. 12. 2010. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6036

Court of Auditors Act [Zakon o računskem sodišču - ZRacS-1 (Uradni list RS, št. 11/2001, 20/2006-ZNOJF-1, 109/2012)]. Published: 16. 02. 2001. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2550

Public Sector Salary System Act [Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - ZSPJS (Uradni list RS, št. 56/2002, 72/2003, 115/2003-UPB1, 126/2003, 20/2004-UPB2, 70/2004, 24/2005-UPB3, 53/2005, 70/2005-UPB4, 14/2006, 27/2006 Skl.US: U-I-60/06-12, 32/2006-UPB5, 68/2006, 110/2006-UPB6, 1/2007 Odl.US: U-I-60/06-200, U-I-214/06-22, U-I-228/06-16, 57/2007, 95/2007-UPB7, 110/2007 Skl.US: U-I-275/07-5, 17/2008, 58/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 80/2008, 120/2008 Odl.US: U-I-159/08-18, 20/2009-ZZZPF, 48/2009, 91/2009, 98/2009-ZIUZGK, 107/2009 Odl.US: U-I-10/08-19, 108/2009-UPB13, 8/2010 Odl.US: U-I-244/08-14, 13/2010, 16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 50/2010 Odl.US: U-I-266/08-12, 59/2010, 85/2010, 107/2010, 35/2011, 110/2011-ZDIU12, 27/2012 Odl.US: U-I-249/10-27, 40/2012-ZUJF, 20/2013 Odl.US: U-I-128/11, 46/2013, 25/2014-ZFU, 50/2014, 95/2014-ZUPPJS15, 82/2015, 90/2015 – ZUPPJS16, 88/2016 – ZUPPJS17, 23/2017-ZDOdv, 67/2017, 84/2018, 75/2019-ZUPPJS2021, 204/2021, 139/2022)]. Published: 28. 06. 2002. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3328

Slovenian Qualifications Framework Act [Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij (ZSOK) (Uradni list RS, št. 104/2015)]. Published: 28. 12. 2015. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6958

Promotion of Digital Inclusion Act [Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV) (Uradni list RS, št. 35/2022, 40/2023)]. Published: 11. 03. 2022. Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8516

Parental Protection and Family Benefit Act [Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih - ZSDP-1 (Uradni list RS, št. 26/2014, 90/2015, 75/2017-ZUPJS-G, 14/2018, 81/2019, 158/2020)]. Published: 14. 04. 2014. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6688

Professional Titles and Academic Science and Art Titles Act [Zakon o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih (ZSZUN) (Uradni list RS, št. 100/2022)]. Published: 25. 7. 2022. Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8608

Sports Act [Zakon o športu - ZŠpo-1 (Uradni list RS, št. 29/2017, 21/2018-ZNOrg, 82/2020 in 3/2022-ZDeb)]. Published: 09. 06. 2017. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6853

Foreigners Act [Zakon o tujcih - ZTuj-2 (Uradni list RS, št. 50/2011, 57/2011-popr., 26/2014, 45/2014-UPB1, 90/2014, 19/2015, 47/2015 – ZZSDT, 5/2017, 16/2017-UPB5, 1/2018-UPB6, 9/2018-popr., 62/2019-Odl.US:U-I-59/17-27, 57/2021, 91/2021-UPB9 (95/2021-popr.), 105/2022-ZZNŠPP, 48/2023)]. Published: 27. 06. 2011. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5761
Defines governement responsibilities to provide conditions for the integration of foreigners in Slovenian cultural, economic and social life including the provision of Slovenian language classes, further education and vocational training.

Act on the Use of Slovene Sign Language [Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika (Uradni list RS, št. 96/2002)]. Published: 14. 11. 2002. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1713

Act Regulating Adjustments of Transfers to Individuals and Housholds in the Republic of Slovenia [Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji - ZUTPG (Uradni list RS, št. 114/2006, 59/2007-ZŠtip (63/2007 popr.), 10/2008-ZVarDod, 71/2008, 73/2008, 98/2009-ZIUZGK, 62/2010-ZUPJS, 85/2010, 94/2010-ZIU, 110/2011-ZDIU12, 40/2012-ZUJF, 96/2012-ZPIZ-2, 59/2019, 81/2019-ZSDP-1C)]. Published: 09. 11. 2006. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4932

Constitutional Court Act [Zakon o ustavnem sodišču - ZUstS (Uradni list RS, št. 15/1994, 64/2001-ZPKSMS, 51/2007, 64/2007-UPB1, 108/2007 Skl.US: U-I-259/07-10, 109/2012, 19/2013 Skl.US: U-I-60/11-7, Up-349/11-7, 23/2020)]. Published: 18. 03. 1994. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO325

Exercise of Rights to Public Funds Act [Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS (Uradni list RS, št. 62/2010, 40/2011, 110/2011-ZDIU12, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 14/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 99/2013, 46/2014-ZŠolPre-1A, 14/2015-ZUUJFO, 57/2015, 90/2015, 38/2016 Odl.US: U-I-109/15-14, 51/2016 Odl.US: U-I-73/15-28, 88/2016, 61/2017-ZUPŠ, 75/2017, 77/2018, 47/2019)]. Published: 30. 07. 2010. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4780

Human Rights Ombudsman Act [Zakon o varuhu človekovih pravic - ZVarCP (Uradni list RS, št. 71/1993 (15/1994 popr.), 56/2002-ZJU, 109/2012, 54/2017, 69/2017-UPB2)]. Published: 30. 12. 1993. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO300

Government of the Republic of Slovenia Act [Zakon o Vladi Republike Slovenije - ZVRS (Uradni list RS, št. 4/1993, 71/1994, 23/1996, 47/1997, 23/1999-ZSOVA, 119/2000, 30/2001, 52/2002-ZDU-1, 123/2004, 24/2005-UPB1, 109/2008, 55/2009 Odl.US: U-I-294/07-16, 38/2010-ZUKN, 8/2012, 21/2013, 47/2013-ZDU-1G, 65/2014, 55/2017, 163/2022)]. Published: 16. 01. 1993. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO242

Act Providing Land for the Purposes of Carrying Out Research and Educational Processes in the Field of Agriculture and Forestry [Zakon o zagotavljanju zemljišč za izvajanje izobraževalnih ter raziskovalnih in razvojnih dejavnosti s področja kmetijstva in gozdarstva (ZZIRDKG) (Uradni list RS, št. 36/2021)]. Published: 12. 03. 2021. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8016

COVID-19

Rules, decrees, acts

Rules on the method of funding the protection equipment and room disinfection for providers in education and science [Pravilnik o metodologiji financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti (Uradni list RS, št. 204/2021, 58/2022)]. Published: 28. 12. 2021. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14504

Decree on the implementation of screening programs for the early detection of SARS-CoV-2 virus infection [Uredba o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 204/2020, 20/2021, 59/2021, 64/2021, 103/2021 in 118/2021)]. Published: 31. 12. 2020. Prenehal veljati 23. 08. 2021. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8241

Act on Additional Measures for Mitigation of Consequences COVID-19 [Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) (Uradni list RS, št. 15/2021, 112-2021-ZNUPZ, 206/2021-ZDUPŠOP, 141/2022-ZNUNBZ)]. Published: 04. 02. 2021. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8321

Act on Additional Measures to Stop Spreading and Mitigate, Control, Recover and Eliminate the Consequences of COVID-19 [Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/2021, 52/2022 Odl.US: U-I-25/22-15, 141/2022–ZNUNBZ)]. Published: 29. 12. 2021. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8506

Intervention Measures in Education Act [Zakon o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju (ZIUVI) (Uradni list RS, št. 133/2022)]. Published: 18. 10. 2022. Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8669

Act Determining the Intervention Measures to Mitigate and Remedy the Consequences of the COVID-19 Epidemic [Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) (Uradni list RS, št. 80/2020, 152/2020-ZZUOOP, 175/2020-ZIUOPDVE, 203/2020-ZIUPOPDVE, 15/2021-ZDUOP, 112/2021-ZIUPGT, 206/2021-ZDUPŠOP)]. Published: 30. 05. 2020. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8206

Act Determining the Intervention Measures to Mitigate the Consequences of the Second Wave of COVID-19 Epidemic [Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/2020, 203/2020-ZIUPPOPDVE, 15/2021 – ZDUOP, 51/2021 – ZZVZZ-O, 57/2021 – odl. US in 112/2021 – ZIUPGT)]. Published: 27. 11. 2020. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8272

Act Determining Intervention Measures to Assist in Mitigating the Consequences of the Second Wave of COVID-19 Epidemic [Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) (Uradni list RS, št. 203/2020, 15/2021–ZDUOP, 82/2021–ZNB-C in 112/2021–ZNUPZ, 206/2021–ZDUPŠOP, 141/2022-ZNUNBZ)]. Published: 30. 12. 2020. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8304

Act on Intervention Measures to Prepare for the Second Wave COVID-19 [Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV) (Uradni list RS, št. 98/2020, 152/2020-ZZUOOP)]. Published: 10. 07. 2020. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8231

Act Determining the Intervention Measures to Contain the COVID-19 Epidemic and Mitigate its Consequences for Citizens and the Economy [Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Uradni list RS, št. 49/2020, 61/2020, 80/2020-ZIUOOPE, 152/2020-ZZUOOP, 175/2020-ZIUOPDVE, 151/2021-ZDUOP, 206/2021-ZDUPŠOP)]. Published: 10. 04. 2020. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8190

Act Determining Temporary Measures to Mitigate and Remedy the Consequences of COVID-19 [Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) (Uradni list RS, št. 152/2020, 175/2020-ZIUOPDVE, 82/2021-ZBN-C, 112/2021-ZNUPZ, 167/2021 – odl. US)]. Published: 23. 10. 2020. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8254

Decisions and ordinances

[Odločba o razveljavitvi 52. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 v zvezi z 38. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 57/2021)]. Published: 12. 04. 2021.

[Odločba o ugotovitvi, da so bili 3. in 5. točka prvega odstavka 1. člena odlokov o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih ter Sklep o začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih, kolikor se je uporabljal za šole in vzgojno izobraževalne zavode za otroke s posebnimi potrebami, v neskladju z Ustavo z učinkom razveljavitve (Uradni list RS, št. 167/2021)]. Published: 22. 10. 2021.

[Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 132/2021, 133/2021, 135/2021)]. Published: 20. 08. 2021.

Ordinance on the method of meeting the condition of morbidity, vaccination and testing to curb the spread of SARS-CoV-2 virus infections [Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/2021, 149/2021, 152/2021, 157/2021-odl. US: U-I-210/21-12)]. Published: 14. 09. 2021. Expired: 08. 11. 2021.

Ordinance repealing the Ordinance on the prohibition of the recritment of people in educational establishment [Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 86/2020)]. Published: 12. 06. 2020. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2115

[Odlok o začasnem ukrepu prostovoljne uporabe hitrega antigenskega testa za samotestiranje na virus SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 112/2022, 141/22 – ZNUNBZ)]. Published: 26. 8. 2022. Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2699

Ordinance temporarily prohibiting gatherings of people in educational institutions and universities and independent higher education institutions [Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 25/2020, 29/2020, 65/2020, 67/2020)]. Published: 15. 03. 2020. Expired: 18. 05. 2020. Published again: 23. 10. 2020 - Uradni list RS, št. 152/2020, 179/2020-odl. US: U-I-445/20-13), expired 06. 12. 2020. 27. 11. 2020 - Uradni list RS, št. 175/2020. 05. 12. 2020 - Uradni list RS, št. 181/2020, 204/2020. 10. 12. 2020 - Uradni list RS, št. 183/2020, 190/2020, 195/2020, 204/2020.  31. 12. 2020 - Uradni list RS, št. 204/2020, 2/2021. 21. 01. 2021 - Uradni list RS, št. 9/2021. 28. 01. 2021 - Uradni list RS, št. 12/2021, 14/2021, 15/2021). 11. 02. 2021 - Uradni list RS, št. 20/2021, 25/2021, 27/2021. 04. 03. 2021 - Uradni list RS, št. 30/2021, 35/2021, 40/2021, 43/2021, expired 01. 04. 2021. 29. 03. 2021 - Uradni list RS, št. 47/2021. 08. 04. 2021 - Uradni list RS, št. 53/2021.

Ordinance on the prohibition of the recritment of people in educational establishment [Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 78/2020, 86/2020)]. Published: 29. 05. 2020. Expired: 23. 06. 2020. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2109

Ordinance on the prohibition of the recritment of people in edicitional establishments and universities and independent higer institucions [Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 67/2020, 78/2020)]. Published: 13. 05. 2020. Expired: 01. 06. 2020. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2098

[Odredba o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 12/2020, 22/2020, 25/2020)]. Published: 12. 03. 2020. Prenehal veljati: 16. 03. 2020. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE2547

Decision on upper secondary student obligations in work-based learning in the school year 2020/2021 [Sklep o določitvi izpolnjevanja obveznosti na področju praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu za dijake za šolsko leto 2020/2021 (Uradni list RS, št. 67/2021)]. Published: 30. 04. 2021. Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12403

Decision on the examination date for final-year upper secondary students in the school year 2020/2021 [Sklep o določitvi rokov za opravljanje izpitov in drugih obveznosti za dijake zaključnih letnikov v šolskem letu 2020/2021 (Uradni list RS, št. 57/2021)]. Published: 12. 04. 2021. Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12382

Decision on the examination dates for final-year upper secondary students in the school year 2021/2022 [Sklep o določitvi rokov za opravljanje izpitov in drugih obveznosti za dijake zaključnih letnikov v šolskem letu 2021/2022 (Uradni list RS, št. 41/2022)]. Published: 23. 3. 2022. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12763

Decision on the Slovenian course and additional Slovenian lessons in the school year 2020/2021 [Sklep o izvajanju intenzivnega tečaja slovenščine v šolskem letu 2020/2021 za dijake, katerih materni jezik ni slovenski ali niso končali osnovnošolskega izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 13/2021)]. Published: 29. 01. 2021. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12303

Decision concering distance education delivery in educational institutions [Sklep o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo]. Published: 08. 03. 2021 - Uradni list RS, št. 32/2021, 55/2021-popr.. Published again: 31. 08. 2021 - Uradni list RS, št. 138/2021. Uradni list RS, št. 3/2022. Published again: 7. 1. 2022. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12643

Decision on educational activities in public educational institutions in the school year 2021/2022 [Sklep o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela v javnih zavodih na področju vzgoje in izobraževanja v šolskem letu 2021/2022 (Uradni list RS, št. 138/2021, 69/2022)]. Published: 31. 08. 2021. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12508

Decision on the emergency measures in personnel administration required for smooth operations of educational institutions [Sklep o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov (Uradni list RS, št. 182/2020)]. Published: 10. 12. 2020, expired 09. 10. 2021. Published again: 17. 09. 2021 - Uradni list RS, št. 150/2021. Published again: 08. 10. 2021 - Uradni list RS, št. 162/2021, 194/2021. Published again: 13. 5. 2022 - Uradni list RS, št. 67/2022, 128/2022. Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12803

Decision on the assessment in vocational modules and final grade in apprenticeship in school year 2020/2021 [Sklep o ocenjevanju znanja pri strokovnih modulih in določitvi končne ocene v vajeniški obliki izobraževanja v šolskem letu 2020/2021 (Uradni list RS, št. 64/2021)]. Published: 23. 04. 2021. Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12389

Decision on the organisation of lessons and assessment of upper secondary students in the school year 2020/2021 [Sklep o organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela in ocenjevanju znanja dijakov v srednjih šolah v šolskem letu 2020/2021 (Uradni list RS, št. 182/2020)]. Published: 10. 12. 2020. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12261

Decision on granting status extention to higher vocational college students and progressing to a higher year [Sklep o podaljšanju statusa študentom višjih strokovnih šol in napredovanju v višji letnik (Uradni list RS, št. 57/2021)]. Published: 12. 04. 2021. Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12347

Decision on the rights and duties pertaining to the vocational matura winter term 2020/2021 [Sklep o prilagoditvah izvedbe poklicne mature v zimskem izpitnem roku v šolskem letu 2020/2021 (Uradni list RS, št. 13/2021)]. Published: 29. 01. 2021. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12301

[Sklep o prilagoditvah izvedbe zaključnega izpita v šolskem letu 2020/2021 (Uradni list RS, št. 57/2021)]. Published: 12. 04. 2021. Available at: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1160/sklep-o-prilagoditvah-izvedbe-zakljucnega-izpita-v-solskem-letu-20202021

Final examination adjustment in the school year 2021/2022 Decision [Sklep o prilagoditvah izvedbe zaključnega izpita v šolskem letu 2021/2022 (Uradni list RS, št. 183/2021)]. Published: 23. 11. 2021. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12559

Decision on the rights and duties pertaining to the final examination winter term in the school year 2020/2021 [Sklep o prilagoditvah izvedbe zaključnega izpita v zimskem izpitnem roku v šolskem letu 2020/2021 (Uradni list RS, št. 13/2021)]. Published: 29. 01. 2021. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12305

Decision on the implementation, terms and actions necessary for taking general and vocational matura in the school year 2020/2021, and winter term vocational matura in the school year 2021/2022 [Sklep o prilagoditvah splošne in poklicne mature v šolskem letu 2020/2021 (Uradni list RS, št. 30/2021, 58/2021-popr.)]. Published: 04. 03. 2021. Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12332

General and vocational Matura adjustment in the school year 2021/2022 Decision [Sklep o prilagoditvah splošne in poklicne mature v šolskem letu 2021/2022 (Uradni list RS, št. 194/2021)]. Published: 10. 12. 2021. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12563

General and vocational Matura adjustment in the school year 2022/2023 Decision [Sklep o prilagoditvah splošne in poklicne mature v šolskem letu 2022/2023 (Uradni list RS, št. 161/2022)]. Published: 23. 12. 2022. Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE13027

Decision on the vocational matura winter term adjustments in the school year 2021/2022 [Sklep o prilagoditvah zimskega roka poklicne mature v šolskem letu 2021/2022 (Uradni list RS, št. 172/2021)]. Published: 29. 10. 2021. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12524

Decision on the vocational matura winter term adjustments in the school year 2021/2022 [Sklep o prilagoditvi zimskega roka poklicne mature v šolskem letu 2021/2022 (Uradni list RS, št. 172/2021)]. Published: 29. 10. 2021. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12524

Decision to modify the winter term of vocational matura in the school year 2022/2023 [Sklep o prilagoditvi zimskega roka poklicne mature v šolskem letu 2022/2023 (Uradni list RS, št. 151/2022)]. Published: 2. 12. 2022. Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE13012

Decision on winter term examination board composition 2021/2022 school year [Sklep o sestavi izpitnih komisij v zimskem izpitnem roku v šolskem letu 2021/2022 (Uradni list RS, št. 10/2022)]. Published: 21. 1. 2022. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12656

Decision amending the Decision on educational activities in public educational institutions in the school year 2021/2022 [Sklep o spremembi Sklepa o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela v javnih zavodih na področju vzgoje in izobraževanja v šolskem letu 2021/2022 (Uradni list RS, št. 69/22)]. Available at: 17. 05. 2022 http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12832

Decision on measures for smooth provision of educational activities in basic schools in the school year 2020/2021 [Sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2020/2021 (Uradni list RS, št. 182/2020)]. Published: 10. 12. 2020. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12263

Decision on the measures designed to carry out the national assessment uninterrupted in basic schools in the 2021/2022 school year [Sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje nacionalnega preverjanja znanja v osnovnih šolah v šolskem letu 2021/2022 (Uradni list RS, št. 52/2022)]. Published: 15. 4. 2022. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12804

Decision on measures for smooth provision of educational activities in music schools in the school year 2020/2021 [Sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v glasbenih šolah v šolskem letu 2020/2021 (Uradni list RS, št. 182/2020, 83/2021)]. Published: 10. 12. 2020. Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12262

Decision on measures for uninterrupted educational activities in basic schools in the school year 2021/2022 [Sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2021/2022 (Uradni list RS, št. 3/2022)]. Published: 7. 1. 2022. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12520

[Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 52. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 v zvezi z 38. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 13/2021)]. Published: 29. 01. 2021. Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLU305

[Sklep o začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih (Uradni list RS, št. 181/2020, 32/2021)]. Published: 05. 12. 2020. Expired: 09. 03. 2021. Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12257