Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Legislation and Official Policy Documents

Denmark

15.Legislation and Official Policy Documents

Last update: 20 March 2023

General Legislation

Act on Follow-up on Evaluation performed by the Danish Evaluation Institute etc. (Bekendtgørelse om opfølgning på evaluering ved Danmarks Evalueringsinstitut m.v.), BEK no. 1117 of 28/12/2001.

Act on Obligation to Education, Employment etc. (Pligtbekendtgørelsen), BEK no. 1014 of 04/10/2019.

Act on Study and Career Guidance Denmark (Lov om Studievalg Danmark), LBK no. 1690 of 13/08/2021.

Act on Study and Career Guidance Denmark’s Guidance on Choice of Higher Education Programme (Bekendtgørelse om Studievalg Danmarks vejledning om valg af videregående uddannelse), BEK no. 827 of 22/06/2018.

Act on The Danish Evaluation Institute (Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut​), LBK no. 600 of 21/05/2019.

Act on the Legal Matters Between the Employers and Salaried Employees (Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer), LBK no. 1002 of 24/08/2017.

Act on Transparency and Openness in Education etc. (Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.), LBK no. 810 of 20/06/2018.

Circular on Agreement on Salary and Employment Conditions for School Heads in Upper Secondary Education (Cirkulære om aftale om løn- og ansættelsesforhold for rektorer ved almene og private gymnasier), CIR no. 9257 of 11/06/2008.

Circular on Collective Agreement for Academics in the State (Cirkulære om overenskomst for akademikere i staten), CIR1H no. 10084 of 20/12/2021.

The Constitution (Grundloven), LOV no. 169 of 05/06/1953.

The Finance Act for 2022 (Finansloven for 2022).

The Holiday Act (Bekendtgørelse af lov om ferie), LBK no. 230 of 12/02/2021.

The Social Services Act (Bekendtgørelse af lov om social service), LBK no. 170 of 24/01/2022.

Legislation on Early Childhood Education and Care

Act on Leisure Time and Club Activities etc. for Children and Young People (Bekendtgørelse om fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge), BEK no. 1926 of 09/12/2020.

Consolidation Act on Day Care (Bekendtgørelse om dagtilbud), BEK no. 2058 of 15/11/2021.

Consolidation Act on pedagogical objects and content of the pedagogical curriculum (Bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer), BEK no. 968 of 28/06/2018.

The Day Care Act (Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)), LBK no. 985 of 27/06/2022.

Legislation on Single Structure Education

Act on Continuation Schools and Other Vocational Schools (Bekendtgørelse af lov om efterskoler og frie fagskoler), LBK no. 1172 of 12/08/2022.

Act on Final Examinations in the Folkeskole (Bekendtgørelse om folkeskolens prøver), BEK no. 1224 of 31/08/2022.

Act on Private Independent Schools and Private Schools etc. (Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.), LBK no. 1166 of 11/08/2022.

Act on the Folkeskole (Bekendtgørelse af lov om folkeskolen), LBK no. 1396 of 05/10/2022.

Act on the Folkeskole’s teaching in Danish as a Second Language (Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog), BEK no. 1053 of 29/06/2016.

Act on compulsory tests in the Folkeskole in the academic year 2022/2023 up to and including the academic year 2025/2016 (the Folkeskole’s national transition test) (Bekendtgørelse om obligatoriske test i folkeskolen i skoleårene 2022/23 til og med 2025/26 (Folkeskolens Nationale Overgangstest)), BEK no. 1223 of 21/08/2022.

Act on Youth Schools (Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler), LBK no. 608 of 28/05/2019.

Legislation on Upper Secondary Education

Act on Admission to the upper secondary schools (Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser og om kapacitetsfastsættelse på institutioner for almengymnasiale uddannelser), BEK no. 187 of 27/02/2023.

Act on Basic and Vocational Subjects etc. in Vocational Upper Secondary Education (Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag, erhvervsrettet andetsprogsdansk og kombinationsfag i erhvervsuddannelserne og om adgangskurser til erhvervsuddannelserne), BEK no. 555 of 27/04/2022.

Act on Education for Young People with Special Needs (Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov), LBK no. 610 of 28/05/2019.

Act on General Upper Secondary Education Programmes (Bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelser), LBK no. 957 of 22/06/2022.

Act on Private Gymnasiums (Bekendtgørelse af lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser), LBK no. 1183 of 17/08/2022.

Act on Vocational Education and Training (Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser), LBK no. 956 of 21/06/2022.

Act on vocational education programme qualifying for access to higher education (Bekendtgørelse af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.), LBK no. 537 of 02/05/2022.

Consolidation Act on the General Upper Secondary Education Programmes (Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser), BEK no. 497 of 18/05/2017.

Legislation on Higher Education

Act on Academy Profession Programmes and Professional Bachelor Programmes (Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser), BEK no. 2672 of 28/12/2021.

Act on Access to Business Academies and University Colleges (Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser), BEK no. 87 of 25/01/2023.

Act on Access to university programmes organised full-time (Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid), BEK no. 69 of 26/01/2023.

Act on Accreditation of Higher Education Institutions (Bekendtgørelse af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner), LBK no. 1667 of 12/08/2021.

Act on Accreditation of Higher Education Institutions and Approval of Higher Education Programmes (Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser), BEK no. 1558 of 02/07/2021.

Act on Business Academies for Higher Education (Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser), LBK no. 786 of 08/08/2019.

Act on Employment of Academic Staff at Universities (Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter), BEK no. 242 of 13/03/2012.

Act on Exams and Tests at Academy Profession Programmes and Professional Bachelor Programmes (Bekendtgørelse om eksamener og prøver ved professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser), BEK no. 863 of 14/06/2022.

Act on Exams and Tests at University Programmes (Bekendtgørelse om eksamener og prøver ved universitetsuddannelser), BEK no. 2271 of 01/12/2021.

Act on Higher Artistic Education Institutions under the Ministry of Culture (Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet), LBK no. 732 of 14/06/2016.

Act on the Bachelor in Social Education (Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog) BEK no. 354 of 07/04/2017.

Act on the Bachelor of Education for Primary and Lower Secondary School Teachers (Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen), BEK no. 1068 of 08/09/2015.

Act on the State Educational Grant and Loan Scheme (Bekendtgørelse af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)), LBK no. 1037 of 30/08/2017.

Act on Universities (Bekendtgørelse af lov om universiteter (universitetsloven)), LBK no. 778 of 07/08/2019.

Act on University Colleges for Higher Education (Bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser), LBK no. 779 of 08/08/2019.

Act on University Programmes Organised Full-Time (Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid), BEK no. 2285 of 01/12/2021.

Consolidation Act on PhD Programmes at Universities (Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen)), BEK no. 1039 of 27/08/2013.

Legislation on Adult Education and Training

Act on Academy Profession Programmes (Bekendtgørelse om akademiuddannelser), BEK no. 1006 of 23/06/2022.

Act on Adult Vocational Training Courses etc. (Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.), LBK no. 7 of 05/01/2023.

Act on Diploma Programmes (Bekendtgørelse om diplomuddannelser), BEK no. 933 of 13/06/2022.

Act on Folk High Schools (Bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler), LBK no. 280 of 25/03/2019.

Act on General Adult Education (Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i uddannelsen til hf-eksamen og i uddannelsen til almen studentereksamen (avu-loven)), LBK no. 603 of 23/05/2019.

Act on Master Programmes at the Universities (Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen)), BEK no. 19 of 09/01/2020.

Act on Professional Postgraduate Teacher Training in General Upper Secondary Education (Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser), LBK no. 786 of 21/06/2017.

Act on Support for Public Awareness-raising Adult Education, Voluntary Public Awareness-raising Association’s Work and Day Folk High Schools as well as University Extension Courses (the Public Awareness-raising Act) (Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)), LBK no. 1115 of 31/08/2018

Act on Vocationally oriented Basic Education and Higher Education for Adults (Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne), LBK no. 1038 of 30/08/2017.

Circular on Collective Agreement for Teaching in Adult Education etc. (Cirkulære om organisationsaftale for lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning), CIR no. 9184 of 24/04/2009.

Official Policy Documents

Tripartite agreement on Labour Market integration (Trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration), 09/03/2016.

Tripartite agreement on stronger and more flexible adult education, continuing and further education and training. (Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, og efter- og videreuddannelse), 10/2017.

Tripartite agreement on sufficient and qualified labour in all of Denmark and internships (Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser), 08/2016.