Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Legislation and official policy documents

Croatia

15.Legislation and official policy documents

Last update: 27 November 2023

Early Childhood Education and Care

 • Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja (NN 133/97)
 • Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97, 94/13)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručni suradnika u dječjim vrtićima (NN 133/97, 20/2005)
 • Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (NN 134/97)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97, NN 4/98)
 • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 98/2019, 57/2022)
 • Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (NN 83/01)
 • Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN 105/02, 55/06, 121/07)
 • Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno-razvojnim centrima (NN 49/04)
 • Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, NN 90/10)

Primary Education (ISCED 1-2)

 • Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (NN 67/14, 63/20)
 • Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/15, 3/17)
 • Pravilnik o vježbaonicama u osnovnoj školi (NN 40/91)
 • Pravilnik o polaganju predmetnih i razrednih ispita u osnovnoj školi (NN 31/91)
 • Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15)
 • Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika (NN 34/91)
 • Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanja odraslih (NN 129/08, 52/10)
 • Pravilnik o obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 51/99, 76/00, 103/14)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja eksperimentalnih programa u osnovnim školama (NN 40/91, NN 125/05)
 • Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (NN 68/19, 60/20, 32/21)
 • Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/10, 82/19, 43/20)
 • Pravilnik o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019, 75/20)
 • Pravilnik o iskaznici školskog nadzornika i višega školskog nadzornika (NN 98/97)
 • Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru (NN 73/97)
 • Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (NN 124/09, 73/10)
 • Pravilnik o obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 51/99, 76/00, 103/14)
 • Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (NN 88/03)
 • Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/2018)
 • Program katoličkog vjeronauka u osnovnoj školi (NN 156/03, NN 14/05)
 • Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03, 198/03, 138/06, 45/11)
 • Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NN 151/04, 116/21)
 • Odluka o nastavnom Planu i programu za osnovnu školu (NN 102/06)
 • Odluka o donošenju nastavnog plana i programa za osnovnu školu (NN 66/2019)
 • Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje (NN 85/06, 87/22)
 • Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10)
 • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 133/20)
 • Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Češki jezik za osnovnu i srednju školu s nastavom na jeziku i pismu češke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj (Model A) (NN 29/10, 114/2019)
 • Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i kultura za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj (model C) (NN 83/20)
 • Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Srpski jezik za osnovnu i srednju školu s nastavom na jeziku i ćiriličnom pismu srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj (Model A) (NN 93/19)
 • Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Talijanski jezik za osnovnu školu i Talijanski jezik i književnost za srednju školu s nastavom na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj (model A) (NN 29/10, 81/19)
 • Pravilnik o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima (NN 40/10, 65/13)
 • Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN 47/17, 41/19, 76/19)
 • Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN 116/18)
 • Pravilnik o načinu provedbe vanjskog vrjednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrjednovanja školskih ustanova (NN 23/11)
 • Zakon o plaćama u javnim službama (NN 27/01, 39/09) 
 • Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (NN 132/13)

Secondary education (ISCED 3)

 • Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/2015)
 • Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju darovitih učenika (NN 90/93)
 • Pravilnik o vježbaonicama u srednjim školama (NN 11/94)
 • Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (NN 68/19, 60/20)
 • Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi (NN 112/09, 94/10)
 • Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o učenicima u srednjem školstvu i učeničkim domovima (NN 47/96, NN 63/96)
 • Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, NN 80/99)
 • Pravilnik srednjoškolskom obrazovanju odraslih (NN 112/00, NN 89/03, 194/03)
 • Zakon o plaćama u javnim službama (NN 27/01, 39/09)
 • Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18, 122/19)
 • Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (51/18, 122/19)
 • Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (NN 87/03)
 • Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj (NN 7/19)
 • Nacionalni program mjera za uvođenje obveznoga srednjoškolskog obrazovanja (NN 71/07)
 • Pravilnik o evidencijama u srednjim školama, učeničkim domovima i drugim srednjoškolskim ustanovama (NN 16/08, NN 29/08)
 • Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, NN 90/10)
 • Zakon o strukovnom obrazovanju (NN 30/09, 24/10, 22/13, 25/18)
 • Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada (NN 118/09)
 • Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (NN 140/09)
 • Pravilnik o polaganju državne mature (NN 01/13, 41/19, 127/19, 55/20, 53/21, 126/21)
 • Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/19, 47/20)
 • Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Češki jezik za osnovnu i srednju školu s nastavom na jeziku i pismu češke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj (Model A) (NN 29/10, 114/2019)
 • Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i kultura za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj (model C) (NN 83/20)
 • Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Srpski jezik za osnovnu i srednju školu s nastavom na jeziku i ćiriličnom pismu srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj (Model A) (NN 93/19)
 • Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Talijanski jezik za osnovnu školu i Talijanski jezik i književnost za srednju školu s nastavom na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj (model A) (NN 29/10, 81/19)
 • Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi (NN 94/10, 103/14)
 • Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi (NN 2/11)
 • Pravilnik o Središnjem registru državne mature (NN 53/11, 38/2020)  
 • Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 69/2022)

Higher Education

 • Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17, 96/18, 119/2022)
 • Zakon o akademskim stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN 107/07, 118/12)
 • Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/07)
 • Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09)
 • Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (22/13, 41/16, 64/18, 47/20, 20/21)
 • Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03, 198/03, 138/06, 124/09, 45/11)
 • Pravilnik o Upisniku znanstvenih organizacija i Upisniku visokih učilišta (NN 72/04, 80/04, 29/18)
 • Pravilnik o sadržaju diploma i dopunskih isprava o studiju (77/08, 149/11)
 • Odluka o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022. (NN 87/18)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata (NN 120/13, 8/14)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (NN 63/2019)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom (NN 23/15)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (NN 78/2018)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa (NN 83/2018)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državne stipendije za posebne skupine studenata (NN 74/2019)