Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Legislation and official policy documents

Czechia

15.Legislation and official policy documents

Last update: 22 April 2024

 

Legislation

 

Act on Assistance in Material Need

Zákon č. 111/2006 o pomoci v hmotné nouzi ze dne 14. 3. 2006. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-111 [Accessed: 2022-03-18]

 

Act on Asylum

Zákon č. 325/1999 o azylu a ze dne 11. 11. 1999. In Sbírka zákonů ČR, částka 106/1999, p. 7385. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-325 [Accessed: 2022-03-21]

 

Act on Budgetary Rules and Amending Some Related Acts (Budgetary Rules)

Zákon č. 218/2000 o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ze dne 27. 6. 2000. In Sbírka zákonů ČR, částka 65/2000, p. 3104. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-218 [Accessed: 2022-03-21]

 

Act on Budgetary Rules of Local and Regional Budgets

Zákon č. 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ze dne 7. 7. 2000. In Sbírka zákonů ČR, částka 73/2000, p. 3557. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-218 [Accessed: 2022-03-21]

 

Act on certain measures in connection with the armed conflict in the territory of Ukraine caused by the invasion of the troops of the Russian Federation

Zákon č. 65/2022 o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace ze dne 17. března 2022. In Sbírka zákonů ČR, částka 36/2022, p. 706. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-65 [Accessed: 2022-03-30]

 

Act on Civil Service

Zákon č. 234/2014 o státní službě ze dne 1. 1. 2014. In Sbírka zákonů ČR, částka 99/2014, p. 2634. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-234 [Accessed: 2022-03-21]

 

Act on Collective Bargaining

Zákon č. 2/1991 o kolektivním vyjednávání ze dne 4. 12. 1990. In Sbírka zákonů ČR, částka 1/1991, p. 10. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-2 [Accessed: 2022-03-21]

 

Act on Commercial Companies and Cooperatives (Act on Commercial Corporations)

Zákon č. 90/2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ze dne 25. ledna 2012. In Sbírka zákonů ČR, částka 34/2012, p. 1370. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-90 [Accessed: 2022-03-21]

 

Act on Conditions for Acquiring and Recognition of Professional Qualification and Specific Qualification for Performance of Healthcare Profession of Physician, Dentist and Pharmacist

Zákon č. 95/2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta ze dne 29. 1. 2004. In Sbírka zákonů ČR, částka 30/2004, s. 1434. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-95  [Accessed: 2022-03-21]

 

Act on Deaf and Deafblind Persons Communication Systems

Zákon č. 155/1998 o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob ze dne 11. 6. 1998. In Sbírka zákonů ČR, částka 54/1998, p. 6707. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-155 [Accessed: 2022-03-21]

 

Act on Education Staff and on the Amendment to Some Other Acts

Zákon č. 563/2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ze dne 24. 9. 2004. In Sbírka zákonů ČR, částka 190/2004, p. 10333. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-563 [Accessed: 2022-03-21]

 

Act on Employment

Zákon č. 435/2004 o zaměstnanosti ze dne 13. 5. 2004. In Sbírka zákonů ČR, částka 143/2004, p. 8270. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-435 [Accessed: 2022-03-21]

 

Act on Financial Control in State Administration and on amendments of some Acts (Act on Financial Control)

Zákon č. 320/2001 o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ze dne 9. 8. 2001. In Sbírka zákonů ČR, částka 122/2001, p. 7264. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-320 [Accessed: 2022-03-21]

 

Act on Freedom of Religious Persuasion and Status of Churches and Religious Communities (Act on Churches and Religious Communities)

Zákon č. 3/2002 o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností (Zákon o církvích a náboženských společnostech) ze dne 27. 11. 2001. In Sbírka zákonů ČR, částka 2/2002, p. 82. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-3  [Accessed: 2022-03-21]

 

Act on Higher Education Institutions (the Higher Education Act)

Zákon č. 111/1998 o vysokých školách ze dne 22. 4. 1998. In Sbírka zákonů ČR, částka 39/1998, p. 5388. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111 [Accessed: 2022-03-21]

 

Act on Income Taxes

Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů ze dne 20. 11. 1992. In Sbírka zákonů ČR, částka 117/1192, p. 3473. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586 [Accessed: 2022-03-21]

 

Act on Inspection (Code of Inspection)

Zákon č. 255/2012 o kontrole (kontrolní řád) ze dne 14. 6. 2012. In Sbírka zákonů ČR, částka 86/2012, p. 3303. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-255 [Accessed: 2022-03-21]

 

Act on Labour Inspection

Zákon č. 251/2005 o inspekci práce ze dne 3. 5. 2005. In Sbírka zákonů ČR, částka 94/2005, p. 5118. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-251 [Accessed: 2022-03-21]

 

Act on Institutional Education and Protective Care in School Facilities and on Preventive Educational Care in School Facilities and amendment to other Acts

Zákon č. 109/2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů ze dne 5. 2. 2002. In Sbírka zákonů ČR, částka 48/2002, p. 2978. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-109 [Accessed: 2022-03-21]

 

Act on Judiciary in the Matters of Youth

Zákon č. 218/2003 o soudnictví ve věcech mládeže ze dne 25. 6. 2003. In Sbírka zákonů ČR, částka 79/2003, p. 4030. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-218 [Accessed: 2022-03-21]

 

Act on Liability for Offences and Proceedings on the Same

Zákon 250/2016 o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ze dne 12. 7. 2016. In Sbírka zákonů ČR, částka 98/2016, p. 3714. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-250 [Accessed: 2022-03-21]

 

Act on Licensed Trade (Trade Licensing Act)

Zákon č. 455/1991 o živnostenském podnikání ze dne 2. 10. 1991. In Sbírka zákonů ČR, částka 87/1991, p. 2122. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455 [Accessed: 2022-03-21]

 

Act on Living Standard and Subsistence Level

Zákon č. 110/2006 o životním a existenčním minimu ze dne 14. 3. 2006. In Sbírka zákonů ČR, částka 37/2006, p. 1300. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-110 [Accessed: 2022-03-21]

 

Act on measures in the field of education in connection with the armed conflict in the territory of Ukraine caused by the invasion of the troops of the Russian Federation

Zákon č. 67/2022 o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace ze dne 17. března 2022. In Sbírka zákon ČR, částka 36/2022, p. 714. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-67 [Accessed: 2022-03-21]

 

Act on measures in the field of employment and social security in connection with the armed conflict in the territory of Ukraine caused by the invasion of the troops of the Russian Federation

Zákon č. 66/2022 o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace ze dne 17. března 2022. In Sbírka zákonů ČR, částka 36/2022, p. 710. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-66 [Accessed: 2022-03-21]

 

Act on Measures in the System of the Central State Administration Bodies of the Czech Republic

Zákon č. 474/1992 o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky ze dne 23. 9. 1992. In Sbírka zákonů ČR, částka 95/1992, p. 2732. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-474 [Accessed: 2022-03-21]

 

Act on Mediation and Change of Some Laws

Zákon č. 202/2012 o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci) ze dne 2. 5 2012. In Sbírka zákonů ČR, částka 70/2012, p 2850. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-202 [Accessed: 2022-03-21]

 

Act on Minor Offences

Zákon č. 200/1990 o přestupcích ze dne 17. 5. 1990. In Sbírka zákonů ČR, částka 35/1990, p. 0810. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-200 [Accessed: 2022-03-21]

 

Act on Municipalities (Municipalities' Constitution)

Zákon č. 128/2000 o obcích (obecní zřízení) ze dne 12. 4. 2000. In Sbírka zákonů ČR, částka 38/2000, p. 1737. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128  [Accessed: 2022-03-21]

 

Act on Non-medical Healthcare Professions

Zákon č. 96/2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů ze dne 4. 2. 2004. In Sbírka zákonů ČR, částka 30/2004, p. 1452. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-96 [Accessed: 2022-03-21]

 

Act on Officials of Territorial Self-government Units and on Amendment to Some Acts

Zákon č. 312/2002 o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů ze dne 13. 6. 2002. In Sbírka zákonů ČR, částka 114/2002, p. 6598. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-312 [Accessed: 2022-03-21]

 

Act on Pension Insurance

Zákon č. 155/1995 o důchodovém pojištění ze dne 30. 6. 1995. In Sbírka zákonů ČR, částka 41/1995, p. 1986. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-155 [Accessed: 2022-03-21]

 

Act on Pre-primary, Basic, Secondary, Tertiary Professional and Other Education (Education Act)

Zákon č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ze dne 24. 9. 2004. In Sbírka zákonů ČR, částka 190/2004, p. 10262. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561/zneni-20240101

 

Act on Promoting Small and Medium-sized Enterprise

Zákon č. 47/2002 Sb. o podpoře malého a středního podnikání ze dne 11. 1. 2002. In Sbírka zákonů ČR, částka 20/2002. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-47

 

Act on Protection of Public Health

Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ze dne 14. 7. 2000. In Sbírka zákonů ČR, částka 74/2000, p. 3622. Available at:  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258  [Accessed: 2022-03-21]

 

Act on Providing Childcare in a Children´s Group

Zákon č. 247/2014 o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů ze dne 23. 9. 2014. In Sbírka zákonů ČR, částka 105/2014, p. 2986. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-247 [Accessed: 2022-03-21]

 

Act on Providing Subsidies to Private Schools, Preschool and School Establishments

Zákon č. 306/1999 o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením ze dne 18. 11. 1999. In Sbírka zákonů ČR, částka 108/2006100/1999, p. 6569. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-306 [Accessed: 2022-03-21]

 

Act on Provision of Subsidies to People with Disabilities and on Amendments to Some Acts

Zákon č. 329/2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů ze dne 13. 10. 2011. In Sbírka zákonů ČR, částka 115/2011, p. 3970. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-329 [Accessed: 2022-03-21]

 

Act on Public Health Insurance

Zákon č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění ze dne 7. 3. 1997. In Sbírka zákonů ČR, částka 16/1997, p. 1185. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-48 [Accessed: 2022-03-21]

 

Act on Regions (Regions' Constitution)

Zákon č. 129/2000 o krajích (krajské zřízení) ze dne 12. 4. 2000. In Sbírka zákonů ČR, částka 38/2000, p. 1765. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-129 [Accessed: 2022-03-21]

 

Act on the Rights of National Minorities Members and Amending Some Acts

Zákon č. 273/2001 o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů ze dne 10. 7. 2001. In Sbírka zákonů ČR, částka 104/2001, p. 6461. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-273 [Accessed: 2022-03-21]

 

Act on Sickness Insurance

Zákon č. 187/2006 o nemocenském pojištění ze dne 14. 3. 2006. In Sbírka zákonů ČR, částka 64/2006, p. 2330. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-187 [Accessed: 2022-03-21]

 

Act on Sign Language

Zákon 384/2008 o znakové řeči ze dne 23. 9. 2008. In Sbírka zákonů ČR, částka 124/2008, s. 5925. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-384 [Accessed: 2022-03-21]

 

Act on Social and Legal Protection of Children

Zákon č. 359/1999 o sociálně-právní ochraně dětí ze dne 9. prosince 1999. In Sbírka zákonů ČR, částka 111/1999, p. 7662. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-359 [Accessed: 2022-03-21]

 

Act on Social Services

Zákon č. 108/2006 o sociálních službách ze dne 14. 3. 2006. In Sbírka zákonů ČR, částka 37/2006, p. 1257. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108 [Accessed: 2022-03-21]

 

Act on Special Rules for Education and Decision-Making at Higher Education Institutions in 2020 and on the Assessment of the Period of Study for the Purposes of Other Acts

Zákon č. 188/2020 o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů ze dne 17. dubna 2020. In Sbírka zákonů ČR, částka 69/2020, s. 1479. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-188 [Accessed: 2022-03-21]

 

Act on State Professional Supervision of Occupational Safety

Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce ze dne 20. 12. 1968. In Sbírka zákonů ČR, částka 47/1968. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1968-174

 

Act on State Social Support

Zákon č. 117/1995 o státní sociální podpoře ze dne 26. 5. 1995. In Sbírka zákonů ČR, částka 31/1995, p. 1634. Available at:  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-117 [Accessed: 2022-03-21]

 

Act on Support of Research, Experimental Development and Innovation from Public Funds and amending some related Acts (Act on Support of Research, Experimental Development and Innovation)

Zákon č. 130/2002 o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) ze dne 14. 3. 2002. In Sbírka zákonů ČR, částka 56/2002, p. 3182. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-130 [Accessed: 2022-03-21]

 

Act on the Capital City of Prague

Zákon č. 131/2000 o hlavním městě Praze ze dne 13. 4. 2000. In Sbírka zákonů ČR, částka 39/2000, p. 1802. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-131 [Accessed: 2022-03-21]

 

Act on the Establishment of Ministries and Other Bodies of the Administration of the Czech Socialist Republic

Zákon č. 2/1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky ze dne 8. 1. 1969. In Sbírka zákonů ČR, částka 1/1969, p. 0016. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1969-2 [Accessed: 2022-03-21]

 

Act on the Recognition of Professional Qualifications acquired in other Member States of European Union in the context of Licensed Trades in the Czech Republic

Zákon č. 18/2004 o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých zákonů ze dne 10. 12. 2003. In Sbírka zákonů ČR, částka 7/2004, p. 290. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-18 [Accessed: 2022-03-21]

 

Act on the Residency of Aliens in the Territory of the Czech Republic and Amendments of Some Acts

Zákon č. 326/1999 o pobytu cizinců na území České republiky a změně některých zákonů ze dne 30. 11. 1999. In Sbírka zákonů ČR, částka 106/1999, p. 7406. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-326 [Accessed: 2022-03-21]

 

Act on the Support of Small and Medium-sized Enterprises

Zákon č. 47/2002 Sb. o podpoře malého a středního podnikání ze dne 11. 1. 2002. In Sbírka zákonů ČR, částka 20/2002. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-47.

 

Act on Temporary Protection of Aliens

Zákon č. 221/2003 o dočasné ochraně cizinců ze dne 26. 6. 2003. In Sbírka zákonů ČR, částka 79/2003, s. 4087. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-221 [Accessed: 2022-03-21]

 

Act on Verification and Recognition of Further Education Outcomes

Zákon č. 179/2006 o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání ze dne 30. 3. 2006. In Sbírka zákonů ČR, částka 61/2006, p. 2097. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-179 [Accessed: 2022-03-21]

 

Assessment of the Ministry of Finance which issues the List of goods with Regulated Price (Price Assessment)

Výměr Ministerstva financí č. 01/2023, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami ze dne 15. prosince 2022. In Cenový věstník MF, částka 25/2022 [cit. 2023-01-08]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/2022-12-15_Cenovy-vestnik-25-2022.pdf

 

Basis for Setting of Fees for Study under the Article 58 Paragraph 2 of the Act on Higher Education Institutions

Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem pro akademický rok započatý v roce 2021 podle § 59 odst. 2 zákona o vysokých školách č. j. MSMT-2084/2021-1. Available at: https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/zaklad-pro-stanoveni-poplatku-spojenych-se-studiem-12 [Accessed: 2021-11-24].

 

The Bologna Declaration

The Bologna Declaration, 1999. [pdf] Bologna. Available at: http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/BOLOGNA_DECLARATION1.pdf [Accessed: 2015-07-20].

 

Budget of the MEYS for 2021

Rozpočet kapitoly MŠMT na rok 2021 a rozdělení závazných ukazatelů mezi jednotlivé školské úsek č. j. MSMT-20431/2021, 2021. Praha. Available at: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/rozpocet-kapitoly-msmt-na-rok-2021 [Accessed: 2021-11-24].

 

Civil Code

Občanský zákoník č. 89/2012 ze dne 3. února 2012. In Sbírka zákonů ČR, částka 33/2012, p. 1026. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89 [Accessed: 2022-03-21]

 

Code of Administrative Procedure

Správní řád č. 500/2004 ze dne 24. 6. 2004. In Sbírka zákonů ČR, částka 174/2004, p. 9782. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-500 [Accessed: 2022-03-21]

 

Communication of the Ministry of Education, Youth and Sports Issuing the List of Regulated Professions in the Czech Republic (2016)

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 24.6.2016, kterým se vydává seznam regulovaných činností (povolání) v České republice (2016). Available at: https://www.vzdelavacisluzby.cz/dokumenty/vestniky/komplet/16-07.pdf [Accessed: 2024-02-01]

 

Communication of the Ministry of Foreign Affairs on Convention defining the Statute of the European Schools

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 122/2005 o Úmluvě o statutu Evropských škol ze dne 21. 6. 2004. In Sbírka mezinárodních smluv č. 55/2005, p. 6317. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2005-122 [Accessed: 2022-03-21]

 

Communication of the Ministry of Foreign Affairs Resolution of the ČR - EU Accession Council on the participation in the Community Action Programmes in the field of Employment, Education and Training

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 39/2001 o sjednání Rozhodnutí Rady přidružení Evropská unie – Česká republika o přijetí všeobecných podmínek účasti České republiky v programech společenství v oblasti přípravy na zaměstnání a vzdělávání ze dne 31. 8. 2000. In Sbírka mezinárodních smluv č. 15/2001, p. 574. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2001-39 [Accessed: 2022-03-21]

 

Communication of the Ministry of Foreign Affairs on The Europe agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, on the one side, and the Czech Republic, on the other side

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/1995 o sjednání Evropské dohody zakládající přidružení mezi ČR na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé ze dne 1. 2. 1995. In Sbírka zákonů ČR, částka 2/1995, p. 34-336. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-7 [Accessed: 2022-03-21]

 

Communication of the Ministry of Foreign Affairs to negotiate signing of the European Charter for Regional or Minority Languages No. 15/2007

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 15/2007 o sjednání podpisu Evropské charty regionálních či menšinových jazyků ze dne 5. listopadu 1992. In Sbírka mezinárodních smluv ČR, částka 11/2007, p. 2554. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2007-15 [Accessed: 2022-03-21]

 

Communication of the Ministry of Foreign Affairs to negotiate the Framework Convention on Protection of National Minorities No. 96/1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 96/1998 o sjednání Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin ze dne 1. února 1995. In Sbírka zákonů ČR, částka 34/1998, p. 5299. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-96 [Accessed: 2022-03-21]

 

The Constitution of the Czech Republic

Ústava České republiky č. 1/1993 ze dne 16. 12. 1992. In Sbírka zákonů ČR, částka 1/1993, p. 3-16. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-1 [Accessed: 2022-03-21]

 

Constitutional Act on creation of Higher Territorial Autonomous Units

Ústavní zákon č. 347/1997 o vytvoření vyšších územně samosprávných celků ze dne 3. 12. 1997. In Sbírka zákonů ČR, částka 114/1997, p. 7018. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-347 [Accessed: 2022-03-21]

 

Convention on Children's Rights

Sdělení FMZV č. 104/1991 o Úmluvě o právech dítěte ze dne 20. 11. 1989. In Sbírka zákonů ČR, částka 22/1991, p. 502. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-104 [Accessed: 2022-03-21]

 

Convention on the Recognition of Qualification concerning Higher Education in the European Region

Convention on the Recognition of Qualification concerning Higher Education in the European Region (Lisabonská úmluva) ze dne 11. 4. 1997. Available at: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/165 [Accessed: 2021-11-24]

 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením. Přijata valným shromážděním OSN dne 13. prosince 2006. Available at: https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/umluva_info_160511.pdf/8bd49872-5006-c5c2-daf9-3481efbe428b[Accessed: 2023-12-12]

 

The Czech Statistical Office Communication on Concluding the Administration of Classification of Basic Branches of Education (CBBE)

Sdělení Českého statistického úřadu č. 428/2008 o ukončení správy Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV) ze dne 26. 11. 2008. In Sbírka zákonů ČR, částka 139/2008, p. 7020. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-428 [Accessed: 2022-03-21]

 

The Czech Statistical Office Communication on Introducing the Classification of Education (CZ-ISCED 2011)

Sdělení Českého statistického úřadu č. 406/2013 o zavedení Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011) ze dne 5. 12. 2015. In Sbírka zákonů ČR, částka 158/2013, p. 6899. Available at: https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_vzdelani_cz_isced_2011

 

The Czech Statistical Office Communication from 14 December 2015 on Introducing Classification of Study Programmes (CZ-ISCED 2013)

Sdělení Českého statistického úřadu č. 348/2015 o zavedení Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED 2013) ze dne 14. prosince 2015. In Sbírka zákonů ČR, částka 148/2015, s. 4657. Available at: https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace-oboru-vzdelani-cz-isced-f-2013[Accessed: 2023-12-12]

 

Decree of the Ministry of Finance on Cultural and Social Needs Fund

Vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 o fondu kulturních a sociálních potřeb ze dne 27. 3. 2002. In Sbírka zákonů ČR, částka 51/2002, p. 3014. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-114 [Accessed: 2022-03-21]

 

Decree on Administration of Documentation of Schools, School Facilities, and Register of Pupils and on Transmission of Data from Documentation of Schools, School Facilities, and Register of Pupils (Decree on Documentation of Schools and School Facilities)

Vyhláška č. 364/2005 o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení) ze dne 6. 9. 2005. In Sbírka zákonů ČR, částka 125/2005, p. 6184. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-364 [Accessed: 2022-03-21]

 

Decree on Admission Procedure to Secondary Education

Vyhláška č. 353/2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ze dne 31. 10. 2016. In Sbírka zákonů ČR, částka 139/2016, p. 5204. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-353 [Accessed: 2022-03-21]

 

Decree on Admission Procedure to Secondary Education and Education in Conservatoires

Vyhláška č. 422/2023 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři ze dne 19. 12. 2023. In Sbírka zákonů ČR, částaka 193/2023, p. 6178. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-422 [Accessed: 2024-04-22]

 

Decree on Appropriateness of Competition Procedure and Competition Commissions

Vyhláška č. 54/2005 o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí ze dne 26. 1. 2005. In Sbírka zákonů ČR, částka 14/2005, p. 346. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-54 [Accessed: 2022-03-21]

 

Decree on Basic Art Education

Vyhláška č. 71/2005 o základním uměleckém vzdělávání ze dne 9. 2. 2005. In Sbírka zákonů ČR, částka 20/2005, p. 487. Available at:  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-71 [Accessed: 2022-03-21]

 

Decree on Basic Education and some Requirements for Compulsory School Attendance

Vyhláška č. 48/2005 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky ze dne 18. 1. 2005. In Sbírka zákonů ČR, částka 11/2005, p. 319. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-48 [Accessed: 2022-03-21]

 

Decree on Completion of Education in Upper Secondary Schools in the form of a VET Final Examination, and on Completion of Education in Conservatoires in the form of a Graduate Examination

Vyhláška č. 47/2005 o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem ze dne 18. 1. 2005. In Sbírka zákonů ČR, částka 11/2005, p. 315. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-47 [Accessed: 2022-03-21]

 

Decree on Conditions of Organisation and Financing of Competitions and Exhibitions in Leisure-time Education

Vyhláška č. 55/2005 o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání ze dne 28. 1. 2005. In Sbírka zákonů ČR, sešit 14/2005, p. 349. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2005-122 [Accessed: 2022-03-21]

 

Decree on Detailed Conditions of Organisation of the Czech School Inspectorate and Execution of the School Inspection

Vyhláška č. 17/2005 o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce o výkonu inspekční činnosti ze dne 27. 12. 2004. In Sbírka zákonů ČR, částka 4/2005, p. 73. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-317 [Accessed: 2022-03-21]

 

Decree on Conditions for Completing Education by the Maturita Examination in Upper Secondary Schools

Vyhláška č. 177/2009 o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ze dne 10. 6. 2009. In Sbírka zákonů ČR, částka 53/2009, p. 2314. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-177 [Accessed: 2022-03-21]

 

Decree on Details Stipulated to Carry out Act on Verification and Recognition of Further Education Outcomes

Vyhláška č. 208/2007 o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání ze dne 7. 8. 2007. In: Sbírka zákonů ČR, částka 67/2007, p. 2478. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-208 [Accessed: 2022-03-21]

 

Decree on Education of Pupils with Special Educational Needs and of Gifted Pupils

Vyhláška MŠMT č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ze dne 21. 1. 2016. In: Sbírka zákonů ČR, částka 10/2016, p. 234. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27 [Accessed: 2022-03-21]

 

Decree on Equivalence and Validity of Foreign Certificates Issued by Foreign Schools

Vyhláška č. 12/2005 o podmínkách uznávání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami ze dne 29. 12. 2004. In Sbírka zákonů ČR č. 4/2005, p. 50. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-12 [Accessed: 2022-03-21]

 

Decree on Implementing Certain Provisions of the Act on Providing Childcare in a Children´s Group

Vyhláška č. 350/2021 o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů ze dne 22. září 2021. In Sbírka zákonů ČR, částka 154/2021, p. 4206. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-350 [Accessed: 2022-03-21]

 

Decree on Implementing Certain Provisions of the Act on Social Services

Vyhláška č. 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ze dne 15. 11. 2006. In Sbírka zákonů ČR, částka 161/2006, p. 7021–7048. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-505 [Accessed: 2022-03-21]

 

Decree on In-service Training of Education Staff, Accreditation Commission and Career Scheme of Educational Staff

Vyhláška č. 317/2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. 7. 2005. In Sbírka zákonů ČR, částka 111/2005, p. 5654. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-317 [Accessed: 2022-03-21]

 

Decree on Language Schools Authorised to Organise State Language Examinations and on State Language Examinations

Vyhláška č. 33/2005 o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách ze dne 6. 1. 2005. In Sbírka zákonů ČR, částka 6/2005, p. 142. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-33 [Accessed: 2022-03-21]

 

Decree on Measures to Assess Psychological Ability of Educational Staff at School Facilities for Institutional Education or Protective Care and School Facilities for Preventive Educational Care and on details of Training Applicants in order to receive Accreditation entitling them to Assess Psychological Ability (Decree on Psychological Ability of Educational Staff)

Vyhláška č. 60/2006 o postupu při zjišťování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči a o podrobnostech o školení osob žádajících o akreditaci k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost (vyhláška o psychické způsobilosti pedagogických pracovníků) ze dne 21. 2. 2006. In Sbírka zákonů ČR, částka 25/2006, p. 870. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-60 [Accessed: 2022-03-21]

 

Decree on Organisation of School Year

Vyhláška č. 16/2005 o organizaci školního roku ze dne 29. 12. 2004. In Sbírka zákonů ČR, částka 4/2005, p. 68. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-16 [Accessed: 2022-03-21]

 

Decree on Pre-primary Education

Vyhláška č. 14/2005 o předškolním vzdělávání ze dne 29. 12. 2004. In Sbírka zákonů ČR, částka 4/2005, p. 61. [Accessed: 2022-03-21] Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-14

 

Decree on Procedure and Conditions of Publication of Results of Admission Procedure at Higher Education Institutions

Vyhláška č. 343/2002 o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách ze dne 11. 7. 2002. In Sbírka zákonů ČR, částka 124/2002, p. 7267. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-343 [Accessed: 2022-03-21]

 

Decree on Providing Guidance in Schools and School Guidance and Counselling Facilities

Vyhláška č. 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ze dne 9. 2. 2005. In Sbírka zákonů ČR, částka 20/2005, p. 490. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-72 [Accessed: 2022-03-21]

 

Decree on Regional per capita Amounts

Vyhláška č. 310/2018 o krajských normativech ze dne 12. 12. 2018. In Sbírka zákonů ČR, částka 154/2018. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-310?text=Vyhl%C3%A1%C5%A1ka+o+krajsk%C3%BDch+normativech [Accessed: 2023-12-13]

 

Decree on Retraining of Job-seekers and Employees

Vyhláška č. 519/2004 o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců ze dne 23. 9. 2004. In Sbírka zákonů ČR, částka 178/2004, p. 9943. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-519 [Accessed: 2022-03-21]

 

Decree on Sanitary Standards in Institutions and Facilities for Education of Children and Youth

Vyhláška č. 410/2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu dětí a mladistvých ze dne 4. 10. 2005. In Sbírka zákonů ČR, částka 141/2005, p. 7478. Available at:https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-410 [Accessed: 2022-03-21]

 

Decree on Secondary Education and Education in Conservatoires

Vyhláška č. 13/2005 o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři ze dne 29. 12. 2004. In Sbírka zákonů ČR, částka 4/2005, p. 56. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-13 [Accessed: 2022-03-21]

 

Decree on some Certificates on Education

Vyhláška č. 3/2015 o některých dokladech o vzdělání ze dne 22. 12. 2014. In Sbírka zákonů ČR, částka 2/2015, 122. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-3 [Accessed: 2022-03-21]

 

Decree on School Catering

Vyhláška č. 107/2005 o školním stravování ze dne 25. 2. 2005. In Sbírka zákonů ČR, částka 34/2005, p. 1114. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-107 [Accessed: 2022-03-21]

 

Decree on School Educational and Boarding Facilities, and School Purpose Facilities

Vyhláška č. 108/2005 o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních ze dne 22. 2. 2005. In Sbírka zákonů ČR, částka 34/2005, p. 1121. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-108 [Accessed: 2022-03-21]

 

Decree on Special Interest Education

Vyhláška č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ze dne 9. 2. 2005. In Sbírka zákonů ČR, částka 20/2005, p. 509. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-74 [Accessed: 2022-03-21]

 

Decree on Special Professional Qualification of Officials of Local Self-governing Units

Vyhláška č. 512/2002 o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků ze dne 28. 11. 2002. In Sbírka zákonů ČR, částka 177/2002, p. 10094. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-512 [Accessed: 2022-03-21]

 

Decree on Submitting Data to the Register for Managing the Applications for Recognition of Foreign Higher Education and Qualification

Vyhláška č. 278/2016 o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikací ze dne 18. srpna 2016. In Sbírka zákonů ČR, částka 107/2016, p. 4338. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-278 [Accessed: 2022-03-21]

 

Decree on Submitting Data to the Registry of Associate Professors, Professors and Distinguished Professors

Vyhláška č. 276/2016 o předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů ze dne 18. srpna 2016. In Sbírka zákonů ČR, částka 107/2016, p. 4333. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-276 [Accessed: 2022-03-21]

 

Decree on Submitting Statistical Data by Higher Education Institutions

Vyhláška č. 277/2016 o předávání statistických údajů vysokými školami ze dne 18. srpna 2016. In Sbírka zákonů ČR, částka 107/2016, p. 4335. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-277 [Accessed: 2022-03-21]

 

Decree on Tertiary Professional Education

Vyhláška č. 10/2005 o vyšším odborném vzdělávání ze dne 27. 12. 2004. In Sbírka zákonů ČR, částka 3/2005, p. 38. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-10 [Accessed: 2022-03-21]

 

Decree on the Minimal Requirements for acquiring Professional Competencies for Non-medical Professions

Vyhláška č. 39/2005, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ze dne 11. 1. 2005. In Sbírka zákonů ČR, částka 8/2005, p. 189. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-39 [Accessed: 2022-03-21]

 

Decree regulating Provisions of Institutional and Protective Education in Educational Facilities

Vyhláška č. 438/2006, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních ze dne 30. 8. 2006. In Sbírka zákonů ČR, částka 142/2006, p. 6073. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-438 [Accessed: 2022-03-21]

 

Decree Stipulating the Essentials of an Application for the Accreditation of an Educational Programme, the Organisation and the Form of Completing the Education in a Retraining Institution

Vyhláška č. 176/2009, kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení ze dne 5. 6. 2009. In Sbírka zákonů ČR, částka 53/2009, p. 2312. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-176 [Accessed: 2022-03-21]

 

Decree Adjusting the Details on the Organisation of Education and Care in Centres for Behavioural Development

Vyhláška č. 458/2005, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče ze dne 10. 11. 2005. In Sbírka zákonů ČR, částka 161/2005, p. 8574. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-458 [Accessed: 2022-03-21]

 

Decree which Sets the Requisites of Long-term Plans, Annual Reports and Evaluation of Schools

Vyhláška č. 15/2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy ze dne 27. 2. 2004. In Sbírka zákonů ČR, částka 4/2005, p. 64. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-15 [Accessed: 2022-03-21]

 

Decree which Settles Work Rules for the Staff of Schools and School Facilities established by the Ministry of Education, Youth and Sports, Region, Municipality or Voluntary Union of Municipalities

Vyhláška č. 263/2007, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí ze dne 4. 10. 2007. In Sbírka zákonů ČR, částka 86/2007, p. 3285. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-263 [Accessed: 2022-03-21]

 

Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council on the Recognition of Professional Qualifications

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací. Available at: www.msmt.cz/file/24411?highlightWords=kari%C3%A9rn%C3%AD+syst%C3%A9m [Accessed: 2021-11-24].

 

Directive of Council 2001/55/ES on the Minimum Standards giving Temporary Protection in case of a Mass Influx of Displaced Persons and on Measures to Ensure a Balance between the Member States in their Effort linked with receiving such Persons and the Consequences thereof

Směrnice Rady 2005/55/ES o minimálních normách pro poskytování dočasné ochrany v případě hromadného přílivu vysídlených osob a o opatřeních k zajištění rovnováhy mezi členskými státy při vynakládání úsilí v souvislosti s přijetím těchto osob a s následky z toho plynoucími ze dne 20. července 2001. Available at: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0055:CS:HTML

 

Directive of Deputy Minister for Education of MEYS to Procedures and Conditions Set for Awarding and Withdrawing of Approvals of Textbooks and Study Texts and to Including Textbooks and Study Texts in the Textbook Register

Směrnice č. j. MSMT-34616/2013 náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k postupu a stanoveným podmínkám pro udělování a odnímání schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům a k zařazování učebnic a učebních textů do seznamu učebnic ze dne 30. 9. 2013. Available at: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/schvalovaci-dolozky-ucebnic-2013

 

European Convention on Human Rights

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. Council of Europe, ve znění novelizovaném ustanoveními Protokolu č. 15 (CETS č. 213), jenž vstoupil v platnost 1. srpna 2021. Available at: https://www.echr.coe.int/documents/convention_ces.pdf[Accessed: 2023-12-12]

 

European Charter for Regional or Minority Languages

Evropská charta regionálních či menšinových jazyků ze dne 5. listopadu 1992, Štrasburk, ETS 148. Available at: https://www.mkcr.cz/assets/ministerstvo/Evropska-charta-regionalnich-ci-mensinovych-jazyku.pdf  [Accessed: 2021-11-24].

 

Formal Framework for the Assessment of Educational Programmes of Tertiary Professional Education

Formální rámec pro posuzování vzdělávacích programů vyššího odborného vzdělávání, Dokument MŠMT čj. 19 291/2007-23 ze dne 28. 8. 2007. Available at: www.msmt.cz/vzdelavani/vyssi-odborne-vzdelavani/formalni-ramec-pro-posuzovani-vzdelavacich-programu-vyssiho [Accessed: 2021-11-24].

 

General Requirements for Study Programmes by Completion of Which a Graduate Acquires Professional Qualification for the Performance of Regulated Professions of Education Staff

Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků ze dne 5. října 2017 čj. MSMT-21271/2017-5. Available at: https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/ramcove-pozadavky-na-studijni-programy-jejichz-absolvovanim-1 [Accessed: 2021-11-24].

 

Government Regulation defining on Work Catalogue of Employees in Public Service and Administration

Nařízení vlády č. 222/2010 o katalogu prací ve veřejných službách a správě ze dne 14. 6. 2010. In Sbírka zákonů ČR, částka 76/2010, p. 2642. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-222 [Accessed: 2022-03-21]

 

Government Regulation defining the Conditions and Ways of providing State-budget Subsidies for Activities of Members of National Minorities and for Support of the Integration of Roma-community Members

Nařízení vlády č. 98/2002, kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity ze dne 20. února 2002. In Sbírka zákonů ČR, částka 43/2002, p. 2340. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-98 [Accessed: 2022-03-21]

 

Government Regulation on Catalogue of Administrative Activities

Nařízení vlády č. 302/2014 o katalogu správních činností ze dne 8. 12. 2014. In Sbírka zákonů ČR, částka 123/2014, p. 3682 Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-302 [Accessed: 2022-03-21]

 

Government Regulation on Determination of Direct Educational, Special Needs, and Educational and Psychological Activities of Educational Staff

Nařízení vlády č. 75/2005 o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků ze dne 26. 1. 2005. In Sbírka zákonů ČR, částka 21/2005, p. 514. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-75 [Accessed: 2022-03-21]

 

Government Regulation on Prizes Awarded by the Ministry of Education, Youth and Sports

Nařízení vlády č. 313/2010 o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 3.11 2010. In Sbírka zákonů ČR, částka 115/2010, p. 4538. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-313 [Accessed: 2022-03-21]

 

Government Regulation on the Accreditation Standards in Higher Education

Nařízení vlády č. 274/2016 o standardech pro akreditace ve vysokém školství ze dne 24. srpna 2016. In Sbírka zákonů ČR, částka 107/2016, s. 4252. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-274 [Accessed: 2022-03-21]

 

Government Regulation on the Contents of Individual Trades

Nařízení vlády č. 278/2008 o obsahových náplních jednotlivých živností ze dne 23. 7. 2008. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-278 [Accessed: 2022-03-21]

 

Government Regulation on the Educational Areas in Higher Education

Nařízení vlády č. 275/2016 o oblastech vzdělávání ve vysokém školství ze dne 24. 8. 2016. In Sbírka zákonů ČR, částka 107/2016, p. 4273. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-275 [Accessed: 2022-03-21]

 

Government Regulation on the Minimum Wage, on the Minimum Levels of Guaranteed Wage, on Defining an Aggravated Workplace, and on the Level of Additional Payment for Work at Aggravated Workplace

Nařízení vlády č. 567/2006 o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí ze dne 6. 12. 2006. In Sbírka zákonů ČR, částka 184/2006, p. 7739. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-567 [Accessed: 2022-03-21]

 

Government Regulation on the Salaries of Employees in Public Services and Administration

Nařízení vlády č. 341/2017 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ze dne 25. 9. 2017. In Sbírka zákonů ČR, částka 117/2017, p. 3638. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-341 [Accessed: 2022-03-21]

 

Government Regulation on the Salaries of Civil Servants

Nařízení vlády č. 304/2014 o platových poměrech státních zaměstnanců ze dne 8. 12. 2014. In Sbírka zákonů ČR, částka 123/2014, p. 3797. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-304 [Accessed: 2022-03-21]

 

Government Regulation on the System of Fields of Studies in Basic, Upper Secondary and Tertiary Professional Education

Nařízení vlády č. 211/2010 o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ze dne 31. 5. 2010. In Sbírka zákonů ČR, částka 71/2010, p. 2410. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-211 [Accessed: 2022-03-21]

 

Government Resolution on the Continuation of the Programme to Support the Czech Cultural Heritage Abroad for the Years 2021 to 2025

Usnesení vlády České republiky č. 926 z 14. září 2020 o pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2021 až 2025. Available at: https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-09-14 [Accessed: 2021-11-24].

 

Labour Code

Zákoník práce č. 262/2006 ze dne 21. 4. 2006. In Sbírka zákonů ČR, částka 84/2005, p. 3146. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262 [Accessed: 2022-03-21]

 

Methodological Guidelines of the Ministry of Finance on ensuring joint procedure for the creation and management of the fund of cultural and social needs

Metodické doporučení ministerstva financí k zajištění jednotného postupu při tvorbě a hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb ze dne 21. 12. 2023. Available at: https://www.mfcr.cz/assets/attachments/2024-01-01_Metodicky-pokyn-k-FKSP.pdf [Accessed: 2024-03-13].

 

Methodological Guidelines of the National Accreditation Bureau for Higher Education for the Use of Distance Education Elements in Onsite Studies

Metodické doporučení Národního akreditačního úřadu k k využívání prvků distančního vzdělávání v prezenční formě studia ze dne 6. 12. 2023. Available at: https://www.nauvs.cz/index.php/cs/aktualni-sdeleni  [Accessed: 2024-03-20]

 

Methodological Guidelines for Primary Prevention of Risky Behaviour of Children and Youth

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28) ze dne 1. 11. 2010. Available at: https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny [Accessed: 2021-11-24].

 

Methodological Instruction of the Ministry of Education, Youth and Sports for Assuring Security and Health Protection of Children, Pupils and Students at Schools and School Facilities established by the MEYS

Metodický pokyn MŠMT č. 37 014/2005-025 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT ze dne 22. 12. 2005. In Věstník MŠMT, sešit 2/2006. Available at: https://www.msmt.cz/dokumenty/metodicky-pokyn-k-zajisteni-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-deti-zaku-a-studentu-ve-skolach-a-skolskych-zarizenich-zrizovanych-ministerstvem-skolstvi-mladeze-a-telovychovy [Accessed: 2021-11-24]

 

Methodological Instruction of the Minister of Education, Youth and Sports for Prevention and Dealing with Bullying at Schools and School Facilities

Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (Dokument MŠMT č.j.: MSMT-21149/2016), 2016. Available at: https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny[Accessed: 2023-12-12]

 

Methodological Interpretation for Remuneration of Education Staff and Other Staff of Schools and School Facilities and Their Classification into Salary Grades according to the Work Catalogue

Metodický výklad č.j.: MSMT- 71/2020-4 k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízenía jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací ze dne 30. 9. 2021. Dostupné z: https://www.msmt.cz/vzdelavani/odmenovani-pedagogickych-pracovniku [Accessed: 2021-11-24].

 

Methodical Recommendation for Safety of Children, Pupils and Students in Schools and School Facilities – The Minimum Safety Standard

Metodické doporučení č. j. MSMT-1981/2015-1 k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních – Minimální standard bezpečnosti ze dne 20. 2. 2015. Available at: http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/minimalni-standard-bezpecnosti-a-vyhlaseni-neinvesticniho [Accessed: 2021-11-24].

 

Order of the Minister of Education, Youth and Sports by which the Statute of the Accreditation Commission of the Tertiary Professional Education Is Issued

Příkaz ministryně školství mládeže a tělovýchovy č. 18/2007, kterým se vydává statut Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání ze dne 14. 5. 2007, č. j. 8 294/2007-23. In Věstník MŠMT, sešit 7/2007, p. 2–9. Available at: https://www.msmt.cz/file/42417_1_1/ [Accessed: 2021-11-24].

 

Order of the Minister Stipulating the Provision of Scholarships for International Mobility

Příkaz ministra č. 4/2014, kterým se upravuje poskytování stipendií k zahraničním mobilitám ze dne 28. 1. 2014, č. j. MSMT-44726/2013. In Věstník MŠMT, sešit 5/2014, p. 2–5. Available at: https://www.msmt.cz/file/55126_1_1/ [Accessed: 2021-11-24].

 

Order of the Minister of Education, Youth and Sports on Measures to ensure the Implementation of Decree No. 60/2006 Col. on Psychological Ability of Educational Staff

Příkaz ministryně školství mládeže a tělovýchovy č. 3/2006 k postupu při zabezpečení realizace vyhlášky č. 60/2006 Sb., o psychické způsobilosti pedagogických pracovníků: 18. 4. 2006, č. j. 10 446/2006-24. In Věstník MŠMT, sešit 5/2006, p. 15–19. Available at: https://www.msmt.cz/ministerstvo/prikaz-ministryne-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-c-3-2006-k-postupu-pri-zabezpeceni-realizace-vyhlasky-c-60-2006-sb-o-psychicke-zpusobilosti-pedagogickych-pracovniku [Accessed: 2021-11-24].

 

Order of the Minister of Education, Youth and Sports to the Activities of Care Centres

Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 21/2007 k činnosti středisek výchovné péče ze dne 29. 6. 2007. In Věstník MŠMT, sešit 9/2007, p. 2. Available at: http://www.msmt.cz/dokumenty/2007-9-1 [Accessed: 2021-11-24].

 

Order regulating the procedure for authorising the teaching of certain subjects in a foreign language

Výnos č. 9/2013 ze dne 18. prosince 2013, kterým se upravuje postup při povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce. Available at: https://www.msmt.cz/file/32887/ [Accessed: 2021-12-11].

 

Penal Code

Trestní zákoník č. 40/2009 ze dne 8. 1. 2009. In Sbírka zákonů ČR, částka 11/2009, p. 354. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40 [Accessed: 2022-03-22].

 

Regulation (EU) No 1288/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 Establishing 'Erasmus+'

Regulation (eu) no 1288/2013 of the european parliament and of the council of 11 December 2013 establishing 'Erasmus+': the Union programme for education, training, youth and sport and repealing Decisions No 1719/2006/EC, No 1720/2006/EC and No 1298/2008/EC. Available at: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9f8f714d-6bfe-11e3-9afb-01aa75ed71a1/language-en [Accessed: 2021-11-24].

 

Regulation (EU) 2021/817 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2021 establishing Erasmus+

Regulation (EU) 2021/817 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2021 establishing Erasmus+: the Union Programme for education and training, youth and sport and repealing Regulation (EU) No 1288/2013. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R0817 [Accessed: 2021-11-24].

 

Regulation of the Minister of Education, Youth and Sports on assurance of Czech Language Courses for People in Asylum

Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 21 153/2000-35 k zajištění kursů českého jazyka pro azylanty ze dne 1. 7. 2000. In Věstník MŠMT ČR, sešit 7/2000, p. 27. Available at: https://www.msmt.cz/dokumenty/2000-7 [Accessed: 2022-03-21]

 

Resolution of the Cabinet of the Czech National Council on Promulgation of the Charter of Fundamental Rights and Freedoms

Ústavní zákon č. 2/1993, Usnesení předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod ze dne 16. 12. 1992. In Sbírka zákonů ČR, částka 1/1993, p. 17-23. Available at:https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-2 [Accessed: 2022-03-21]

 

Rules for Budget Breakdown and Budget Breakdown of Direct Expenses of Schools under the Education Act for Territorial Self-governing Units

Principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2021, č.j. MSMT-203/2021 ze dne 26. 1. 2021. Available at: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/principy-rozpisu-rozpoctu-primych-vydaju-regionalniho-1 [Accessed: 2021-11-24].

 

Rules for Allocating Constributions and Subsidies to Public Higher Education Institutions by the Ministry of Education, Youth and Sports

Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2023 č. j.: MSMT-1468/2023-2 ze dne 31. 1. 2023. Available at: https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/pravidla-pro-poskytovani-prispevku-a-dotaci-verejnym-vysokym-10

 

Rules for Providing Subsidies to Private Higher Education Institutions

Pravidla pro poskytování dotací soukromým vysokým školám č. j.: MSMT-5216/2019-1 ze dne 27. 2. 2019. Available at: https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/pravidla-pro-poskytovani-dotaci-soukromym-vysokym-skolam-5 

 

Sorbonne Joint Declaration

1998. Sorbonne Joint Declaration; Joint declaration on harmonisation of the architecture of the European higher education system. [online] [Paris]. Available at: http://media.ehea.info/file/1998_Sorbonne/61/2/1998_Sorbonne_Declaration_English_552612.pdf [Accessed: 2021-11-24]

 

Salamanca Statement

Prohlášení ze Salamanky. Open Society Fund, 2016. Available at: https://osf.cz/2016/10/17/prohlaseni-ze-salamanky/[Accessed: 2023-03-01]

 

State Budget Act

Zákon č. 600/2020 o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 ze dne 18. 12. 2017. In Sbírka zákonů ČR, částka 243/2020, s. 6762. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-600 [Accessed: 2022-03-21]

 

The Statement of the Ministry of Foreign Affairs on Acceptance of the Convention on the Recognition of Qualifications Concerning Higher Education in the European Region

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 60/2000 o přijetí Úmluvy o uznávání kvalifikací týkajících se vysokoškolského vzdělávání v evropském regionu. In Sbírka mezinárodních smluv, částka 30/2000, p. 1049-1080. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2000-60 [Accessed: 2022-03-21]

 

The Statement of the Ministry of Foreign Affairs on signing of the Arrangement between the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic and the State Ministry of the Free State of Saxony on cooperation of the dual-national Czech-German bilingual education in Friedrich Schiller Gymnasium in Pirna

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 309/1998 o podpisu Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. In Sbírka zákonů ČR, částka 106/1998, p. 9314. Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-309 [Accessed: 2022-03-21]

 

Statute of the National Accreditation Bureau for Higher Education

ÚŘAD VLÁDY ČR [Government Office of the Czech Republic]. Statut Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství schválený usnesením vlády ze dne 17. 10. 2016 č. 923. Available at: https://www.nauvs.cz/attachments/article/72/Statut%20NAU.pdf [Accessed: 2021-11-24].

 

The Universal Declaration of Human Rights

Všeobecná deklarace lidských práv. Accepted by the General Assembly of the UN on December 10, 1948. Available at: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2021/03/udhr.pdf [Accessed: 2024-02-07]

 

Official policy documents

 

Child Guarantee National Action Plan

NRZP ČR. Akční plán záruky pro děti. 2022. Available at: https://nrzp.cz/2022/02/18/informace-c-15-2022-akcni-plan-zaruky-pro-deti/[Accessed: 2023-12-13]

Common European Framework of Reference for Languages

COUNCIL OF EUROPE, 2002. Společný evropský referenční rámec pro jazyky [Common European Framework of Reference for Languages]. Olomouc: Univerzita Palackého. Available at: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky [Accessed: 2015-07-20].

COUNCIL OF EUROPE, [2001]. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. [online] Strasbourg: Language Policy Unit. Available at: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp [Accessed: 2015-07-20]

 

Conceptual Plans of the Czech School Inspectorate for 2021–2030

ČŠI (Česká školní inspekce) [Czech School Inspectorate], 2021. Koncepční záměry ČSI 2012–2030 [Conceptual Plans of the Czech School Inspectorate for 2021–2030]. [online] Praha. Available at: https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Koncepcni-dokumenty/Koncepcni-zamery-inspekcni-cinnosti-CSI [Accessed: 2021-11-24].

 

Concept for Sport Support in the Czech Republic 2016–2025 "SPORT 2025"

MŠMT (Ministerstvo školství mládeže a sportu) [Ministry of Education, Youth and Sports]. Koncepce podpory sportu 2016–2025. SPORT 2025 [Sport Concept for 2016-2025] [online]. [Praha], 2016. Available at: https://www.databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/koncepce-podpory-sportu-2016-2025-sport-2025 [Accessed: 2021-11-24].

 

Creating of School Education Programmes for Special Nursery Schools (SEN Nursery Schools)

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ V PRAZE [Research Institute of Education in Prague], 2005. Tvorba ŠVP ve speciální mateřské škole [Creating of school education programmes for special nursery schools (SEN nursery schools)]. [online] Praha. Available at: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/396/poznamky-k-tvorbe-skolniho-vzdelavaciho-programu-ve-specialni-materske-skole..html/ [Accessed: 2015-07-20].

 

Criteria for Evaluation of the Conditions, Course and Results of Education and School Services. 2023/24

ČŠI (Česká školní inspekce) [Czech School Inspectorate], 2023. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. 2023/24 [Criteria for Evaluation of the Conditions, Course and Results of Education and School Services]. [online] Praha. Available at: https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Kriteria-hodnoceni/Kriteria-hodnoceni-podminek,-prubehu-a-vysledk-(8) [Accessed: 2023-12-21]

 

Cultural Policy of the Czech Republic 2021-2025

Ministerstvo kultury ČR. Státní kulturní politika na léta 2021-2025 [online]. Praha, 2021. Available at: https://www.mkcr.cz/statni-kulturni-politika-cs-69[Accessed: 2023-12-13]

 

Curriculum of Czech as a Second Language for Basic Education

NPI ČR (Národní pedagogický institut České republiky) [National Pedagogical Institute of the Czech Republic]. II Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro základní vzdělávání. Vstupní orientační test pro určení úrovně českého jazyka u žáků s odlišným mateřským jazykem v základním vzdělávání [Curriculum of Czech as a Second Language for Basic Education. Entrance Orientation Test for Determining the Level of the Czech Language for Pupils with Different Mother Tongues in Basic Education ] [online]. [Praha, 2021] Available at: https://www.msmt.cz/file/56230/ [Accessed: 2022-03-31].

 

Curriculum of Czech as a Second Language for Compulsory Pre-primary education

NPI ČR (Národní pedagogický institut České republiky) [National Pedagogical Institute of the Czech Republic] I Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání [online]. [Curriculum of Czech as a Second Language for Compulsory Pre-primary Education] [Praha, 2021]. Available at: https://www.msmt.cz/file/55831/ [Accessed: 2022-03-31]

 

Equal Access to Pre-primary Education. Recommendation of Public Guardian of Rights

ŠABATOVÁ, A., 2018. Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání. Doporučení veřejné ochránkyně práv [Equal Access to Pre-primary Education. Recommendation of Public Guardian of Rights]. [online] Brno. Available at: https://www.ochrance.cz/uploads-import/ESO/25-2017-DIS-JMK_Doporuceni_k_rovnemu_pristupu_k_predskolnimu_vzdelavani.pdf [Accessed: 2021-11-24].

 

Europe 2020. A European Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth

EUROPEAN COMISSION, 2010. Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Europe 2020. [online] Brussels. Available at: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/strategie-evropa-2020 [Accessed: 2015-07-20].

EUROPEAN COMISSION, 2010. Evropa 2020. Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění [Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Europe 2020]. [online] Brusel. Available at: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/strategie-evropa-2020 http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/strategie-evropa-2020 [Accessed: 2015-07-20].

 

Framework Education Programme for Basic Art Educationhttps://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-umelecke-vzdelavani-rvp-zuv/

BOŘEK, L. et al., 2010. Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání [Framework Education Programme for Basic Art Education]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze [Research Institute of Education in Prague]. ISBN 978-80-87000-37-3. Available at: https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcove-vzdelavaci-programy-v-oblasti-informatiky-a-informacnich-a-komunikacnich-technologii-rvp-ict/ [Accessed: 2024-04-03].

 

Framework Education Programme for Basic Education

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2017. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [Framework Education Programme for Basic Education]. [online] Praha, last updated June 2017. Available at: https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcovy-vzdelavacici-program-pro-zakladni-vzdelavani-rvp-zv/ [Accessed: 2021-11-24].

 

Framework Education Programme for Bilingual Secondary General School

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2015. Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia (RVP DG) [Framework Education Programme for Bilingual Secondary General School]. [online] Praha, last updated August 2016. Available at: https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcove-vzdelavaci-programy-pro-gymnazia-rvp-g/ [Accessed: 2021-11-24].

 

Framework Education Programme for Educational Field One-Year Practical School

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ V PRAZE [Research Institute of Education in Prague], 2009. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá [Framework Education Programme for Educational Field One-Year Practical School]. [pdf] Praha. Available at: https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2020/08/RVP_-PRS_-I.pdf [Accessed: 2021-11-24].

 

Framework Education Programme for Educational Field Pedagogy of Pre-School Education and Extra-Curricular Activities

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2009. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 75 –31 –M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika [Framework Education Programme for Educational Field Pedagogy of Pre-School Education and Extra-Curricular Activities]. [online] Praha, last updated September 2020. Available at: https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcove-vzdelavaci-programy-stredniho-odborneho-vzdelavani-rvp-sov/obory-l-a-m/75-pedagogika-ucitelstvi-a-socialni-pece/ [Accessed: 2022-01-27].

 

Framework Education Programme for Educational Field Special Basic School

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ V PRAZE [Research Institute of Education in Prague], 2008. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální [Framework Education Programme for Educational Field Special Basic School]. Praha. ISBN 978-80-87000-25-0. Available at: https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcove-vzdelavaci-programy-pro-specialni-vzdelavani-rvp-spv/ [Accessed: 2021-11-24].

 

Framework Education Programme for Educational Field Two-Year Practical School

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ V PRAZE [Research Institute of Education in Prague], 2009. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá [Framework Education Programme for Educational Field Two-Year Practical School]. [pdf] Praha. Available at: https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2020/08/RVP_PRS_-II.pdf [Accessed: 2021-11-24].

 

Framework Education Programme for Eight-year Conservatoires (the Dance field)

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2010. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání Tanec [Framework Education Programme for eight-year conservatoires (the Dance field)]. [online] Praha, last updated June 2017. Available at: https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcove-vzdelavaci-programy-stredniho-odborneho-vzdelavani-rvp-sov/konzervatore/82-umeni-a-uzite-umeni/ [Accessed: 2021-11-24].

 

Framework Education Programme for Pre-primary Education

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2018. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání [Framework Education Programme for Pre-primary Education]. [online], Praha. Available at: https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcovy-vzdelavaci-program-pro-predskolni-vzdelavani-rvp-pz/ [Accessed: 2021-11-24].

 

Framework Education Programme for Secondary General Education

BALADA, J. et al., last updated August 2016. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia [Framework Education Programme for Secondary General Education]. [online] Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze [Research Institute of Education in Prague], last updated August 2016. ISBN 978-80-87000-11-3. Available at: https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcove-vzdelavaci-programy-pro-gymnazia-rvp-g/ [Accessed: 2021-11-24].

BALADA, J. et al., 2007. Framework Educational Programme for Secondary General Education. Prague: Výzkumný ústav pedagogický v Praze [Research Institute of Education in Prague]. ISBN: 978-80-87000-23-6. Available at: https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcove-vzdelavaci-programy-pro-gymnazia-rvp-g/ [Accessed: 2021-11-24].

 

Framework Education Programme for Sports Training Secondary General School

BALADA, J. et al. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou [Framework Education Programme for Sports Training Secondary General School]. [online], Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze [Research Institute of Education in Prague], last updated August 2016. ISBN 978-80-87000-12-0. Available at: https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcove-vzdelavaci-programy-pro-gymnazia-rvp-g/ [Accessed: 2021-11-24].

 

Framework Education Programmes for Vocational Upper Secondary Education

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2020. Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání (RVP SOV) [Framework Education Programmes for Vocational Upper Secondary Education]. [online], Praha. Available at: https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcove-vzdelavaci-programy-stredniho-odborneho-vzdelavani-rvp-sov/ [Accessed: 2021-11-24].

 

Framework Education Programme 23-51-H/01 Mechanic

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2007. Rámcový vzdělávací program 23-51-H/01 Strojní mechanik [Framework Education Programme 23-51-H/01 Mechanic]. [online] Praha. Available at: https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcove-vzdelavaci-programy-stredniho-odborneho-vzdelavani-rvp-sov/obory-h/23-strojirenstvi-a-strojirenska-vyroba/ [Accessed: 2021-11-24].

 

Framework Education Programme 26-41-M01 Electrotechnics

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2007. Rámcový vzdělávací program 26-41-M/01 Elektrotechnika [Framework Education Programme 26-41-M01 Electrotechnics]. [online] Praha. Available at: https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcove-vzdelavaci-programy-stredniho-odborneho-vzdelavani-rvp-sov/obory-l-a-m/26-elektrotechnika-telekomunikacni-a-vypocetni-technika/ [Accessed: 2021-11-24].

 

Gender Equality Strategy for 2021-2030

Úřad vlády ČR. Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021-2030 [online]. Praha, 2021. Available at: https://vlada.gov.cz/assets/ppov/gcfge/Gender-Equality-Strategy-2021-2030.pdf [cit. 2023-12-13].

 

Higher Education Development Framework for 2020

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2015. Rámec rozvoje vysokého školství do roku 2020 [Higher Education Development Framework for 2020] [online]. Available at: https://www.databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/ramec-rozvoje-vysokeho-skolstvi-do-roku-2020 [Accessed: 2021-11-24].

 

How to implement the educational content of the school education programme for the preparatory stage of special basic school

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ V PRAZE [Research Institute of Education in Prague], 2010. Jak zpracovat vzdělávací obsah ŠVP přípravného stupně základní školy speciální [How to implement the educational content of the school education programme for the preparatory stage of special basic school]. [online], Praha. Available at: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/10665/JAK-ZPRACOVAT-VZDELAVACI-OBSAH-VE-SKOLNIM-VZDELAVACIM-PROGRAMU-PRIPRAVNEHO-STUPNE-ZAKLADNI-SKOLY-SPECIALNI.html/ [Accessed: 2015-07-20].

 

Implementing the Czech Educational Programmes into the Classification of Education

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [Czech statistical office], 2014. Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011) [Implementing the Czech educational programmes into the Classification of Education]. [online], Praha. Available at: https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_vzdelani_cz_isced_2011 [Accessed: 2015-07-20].

 

Innovation Strategy of the Czech Republic 2019–2030

Office of the Government of the Czech Republic. Innovation Strategy of the Czech Republic 2019-2030 [online]. Council for Research, Development and Innovation, 2019. Available at: https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=867922 [Accessed 2022-3-31]

 

Long-term Plan for Education and the Development of the Education System of the Czech Republic 2019–2023

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2019. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2019–2023 [Long-term Plan for Education and the Development of the Education System of the Czech Republic for 2019–2023]. [online], Praha. Available at: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dz-cr-2019-2023 [Accessed: 2019-11-08].

 

Long-term Plan for Education and the Development of the Education System of the Czech Republic 2023-2027

MŠMT. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2023-2027 [online]. Praha, 2023. Available at: https://www.msmt.cz/vlada-schvalila-dlouhodoby-zamer-vzdelavani-cr-2023-2027 [Accessed: 2023-12-21].

 

National Framework for Implementation of Politics of Cohesiveness in the Czech Republic after 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 [online]. 2018. Available at: https://www.dotaceeu.cz/getmedia/2b17829c-0fba-4077-8e3c-faac0689a9dc/NKR-schvalena-verze.pdf.aspx?ext=.pdf[cit. 2023-12-13].

 

National Plan for the Promotion of Equal Opportunities for Persons with Disabilities 2021-2025

Úřad vlády ČR. Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021-2025 [online]. Praha, 2020. Available at: https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvozp/dokumenty/narodni-plan-podpory-rovnych-prilezitosti-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim-na-obdobi-2021_2025-183042/[Accessed: 2023-12-13].

 

National Plan Supporting Positive Ageing for the period 2013–2017

MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí) [Ministry of Labour and Social Affairs], 2015. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 [National Plan Supporting Positive Ageing for the period 2013–2017]. [pdf], Usnesení vlády ČR č. 218, 30. března 2015 (aktualizovaná verze ke dni 31. prosince 2014). Available at: https://www.mpsv.cz/narodni-akcni-plan-podporujici-pozitivni-starnuti [Accessed: 2021-11-24].

 

National Programme for the Development of Education in the Czech Republic. White Paper

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2001. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha [National Programme for the Development of Education in the Czech Republic. White Paper.]. Praha. ISBN 80-211-0372-8. Available at: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/bila-kniha-narodni-program-rozvoje-vzdelani-v-cr [Accessed: 2021-11-24].

ÚIV (Ústav pro informace ve vzdělávání) [Institute for Information on Education], 2001. National Programme for the Development of Education in the Czech Republic. White Paper. Praha. ISBN 80-211-0413-9. Available at: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/bila-kniha-narodni-program-rozvoje-vzdelani-v-cr [Accessed: 2021-11-24].

 

National Qualification Framework for Tertiary Education of the Czech Republic

NANTL, J., ČERNÍKOVSKÝ, P. et al., 2011. Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání České republiky. 1. díl, Národní deskriptory [National Qualification Framework for Tertiary Education of the Czech Republic]. Praha: MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports]. Available at: casajc.ff.cuni.cz/Documents/Pdf/NKF.pdf [Accessed: 2015-07-20].

 

National Referencing Report of the Czech Republic

POHANKOVÁ, J., ŠŤASTNÁ,V., ROSKOVEC, V., STALKER, M., 2011. National Referencing Report of the Czech Republic. [pdf] Praha: Národní ústav odborného vzdělávání [National Institution of Technical and Vocational Education]. Available at: http://www.msmt.cz/file/17017/ [Accessed: 2015-07-20].

POHANKOVÁ, J., ŠŤASTNÁ,V., ROSKOVEC, V., STALKER, M., 2011. Národní přiřazovací zpráva České republiky [National Referencing Report of the Czech Republic]. Praha: [National Institute for Education]. ISBN 978-80-87652-60-2. Available at: http://www.nuv.cz/uploads/EQF/National_Referencing_Report_Czech_Republic_en_fin_1.pdf [Accessed: 2015-07-20].

 

National Reform Programme of the Czech Republic 2023

ÚŘAD VLÁDY ČR [Government Office of the Czech Republic], 2023. Národní program reforem ČR pro rok 2023 [National Reform Programme of the Czech Republic 2022. [online], Praha. Available at: https://vlada.gov.cz/cz/evropske-zalezitosti/aktualne/vlada-schvalila-narodni-program-reforem-cr-2023-204305/ [Accessed: 2023-12-21].

 

National Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation of the Czech Republic 2021–2027 (updated version 2018)

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU [Ministry of Industry and Trade], 2021. Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky 2021–2027 [National Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation of the Czech Republic 2021–2027. [online], Praha. Available at: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/dokumenty/narodni-ris3-strategie-pomuze-lepe-zacilit-financni-podporu-do-vyzkumu--vyvoje-a-inovaci-v-perspektivnich-oblastech-ekonomiky-cr---259162/ [Accessed: 2021-11-24].

 

National Research, Development and Innovation Policy of the Czech Republic 2021+

RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE [The Research and Development Council], 2009. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2021+ [National Research, Development and Inovation Policy of the Czech Republic 2021+]. [online] Praha. http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=682145&ad=1&attid=772900 [Accessed: 2021-11-24].

 

National Strategy for Children’s Protection 2021-2029

MPSV. Národní strategie ochrany práv dětí 2021-2029 [online]. Praha, 2020. Available at: https://www.mpsv.cz/narodni-strategie-ochrany-prav-deti-a-akcni-plan-k-naplneni-narodni-strategie[Accessed: 2023-12-13].

 

National Strategy for Financial Education 2.0

MINISTERSTVO FINANCÍ ČR [Ministry of Finance of the Czech Republic], 2020. Národní strategie finančního vzdělávání 2.0 [National Strategy for Financial Education]. [online] Praha. Available at: https://financnigramotnost.mfcr.cz/cs/pro-odborniky/strategicke-dokumenty [Accessed: 2021-11-24].

 

Notes on the Creation of a School Education Programme for Preparatory Classes

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ V PRAZE [Research Institute of Education in Prague], 2007. Poznámky k tvorbě vzdělávací obsahu přípravných tříd ve ŠVP [Notes on the Creation of a School Education Programme for Preparatory Classes]. [online] Praha. Available at: https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2022/02/Poznamky-k-tvorbe-vzdelavaciho-obsahu-pripravnych-trid-ZS.pdf [Accessed: 2024-02-26]

 

Particularities of Development of School Education Programmes for Preparatory Classes of Basic Schools

SMOLÍKOVÁ, K. a ROKOSOVÁ, M., 2007. Specifika tvorby školního vzdělávacího programu pro přípravné třídy základní školy [Particularities of development of school education programmes for preparatory classes of basic schools]. [online] Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze [Research Institute of Education in Prague]. Available at: https://clanky.rvp.cz/clanek/s/P/8127/SPECIFIKA-TVORBY-SVP-PRO-PRIPRAVNE-TRIDY-ZAKLADNI-SKOLY.html [Accessed: 2024-02-26].

 

Plan for the implementation of the Strategic Plan for the area of higher education institutions for 2024

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2023. Plán realizace Strategického záměru pro oblast vysokých škol pro rok 2024 [Plan for the implementation of the Strategic Plan for the area of higher education institutions for 2024]. [online] Praha. Available at: https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/strategicky-zamer [Accessed: 2023-12-21].

 

Plan of Main Objectives of the Czech School Inspectorate 2023/24

ČŠI (Česká školní inspekce) [Czech School Inspectorate], 2023. Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2023/24 [Plan of Main Objectives of the Czech School Inspectorate 2023/24]. [online] Praha. Available at: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Plan-hlavnich-ukolu-Ceske-skolni-inspekce-na-s-(5) [Accessed: 2023-12-21].

 

Programme of control actions of the State Labour Inspection Office for 2021

STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE [State Labour Inspection Office], 2020. Program kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce na rok 2021 [Programme of control actions of the State Labour Inspection Office for 2021]. [online] Praha. Available at: http://www.suip.cz/rocni-program-kontrolnich-akci/ [Accessed: 2020-10-12].

 

Regional Development Strategy of the Czech Republic 2021+

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ [Ministry of Regional Development], 2019. Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+ [Regional Development Strategy of the Czech Republic 2021+]. Usnesení vlády ČR č. 775 z 4. listopadu 2019 [online]. Available at: https://mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/regionalni-rozvoj/strategie-regionalniho-rozvoje-cr-2021 [Accessed: 2021-11-24].

 

Relating Language Examinations to the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment

COUNCIL OF EUROPE, 2009. Relating Language Examinations to the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Manual (CERF). [pdf] Strasbourg. Available at: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/ManualRevision-proofread-FINAL_en.pdf [Accessed: 2015-07-20].

 

Roma Integration Strategy for 2020

Úřad vlády ČR [Government Office of the Czech Republic], 2015. Strategie romské integrace do roku 2020 [Roma Integration Strategy for 2020]. [online]. Available at: https://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/dokumenty/strategii-romske-integrace-na-roky-2015-az-2020-151703/ [Accessed: 2021-11-24].

 

Roma Strategy for Equality, Inclusion and Participation (Roma Integration Strategy) 2021–2030

ÚŘAD VLÁDY ČR [Government Office of the Czech Republic], 2021. Strategie rovnosti, začlenění a participace Romů (Strategie romské integrace) 2021–2030 [Roma Strategy for Equality, Inclusion and Participation (Roma Integration Strategy) 2021–2030]. [online]. Available at: https://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/aktuality/strategie-rovnosti--zacleneni-a-participace-romu-strategie-romske-integrace-2021_2030-188413/ [Accessed: 2021-11-24].

 

Set of Educational and Organisational Instructions for 2023/24

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2023. Soubor pedagogicko-organizačních opatření na školní rok 2023/24 [Set of Educational and Organisational Instructions for 2023/24]. [online] Praha. Available at: https://www.edu.cz/methodology/soubor-pedagogicko-organizacnich-informaci-pro-skolni-rok-2023-2024/ [Accessed: 2023-12-21].

 

Standard Rules for Creating Equal Opportunities for People with Disabilities

OSN. Standardní pravidla pro vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením [online]. 1993. Available at: https://www.helpnet.cz/aktualne/standardni-pravidla-pro-vyrovnavani-prilezitosti-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim[Accessed: 2023-12-13].

 

State Programme for Environmental Education and Awareness and Environmental Counselling for the Period 2016-2025

Ministerstvo životního prostředí. Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016-2025 [online]. Praha, 2016. Available at: https://www.mzp.cz/cz/statni_program_evvo_ep_2016_2025[Accessed: 2023-12-13].

 

Strategic Framework Czech Republic 2030

Úřad vlády ČR. Strategický rámec Česká republika 2030 [online]. Praha, 2017. Available at: https://vlada.gov.cz/assets/ppov/udrzitelny-rozvoj/projekt-OPZ/Strategic_Framework_CZ2030.pdf [Accessed: 2023-12-13].

 

Strategic Framework for Employment Policy until 2030

MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí) [Ministry of Labour and Social Affairs], 2020. Strategický rámec politiky zaměstnanosti do roku 2030 [Strategic Framework for Employment Policy until 2030]. Usnesení vlády č. 871 ze dne 24. srpna 2020 [online]. Available at: https://www.mpsv.cz/strategicky-ramec-politiky-zamestnanosti-do-roku-2030 [Accessed: 2021-11-24].

 

Strategic Framework of Higher Education Policy

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2011. Strategický rámec vysokoškolské politiky [Strategic Framework of Hiher Education Policy]. [pdf] Praha. Available at: http://www.msmt.cz/file/15287 [Accessed: 2015-07-20].

 

Strategic Framework for the Preparation for Societal Aging 2021-2025

MPSV. Strategický rámec přípravy na stárnutí společnosti 2021-2025 [online]. Praha. Available at: https://www.mpsv.cz/documents/20142/372809/Strategic_framework_for_the_preparation_for_social_ageing_2021-2025_Fin.pdf/783c32cb-012f-27e1-329f-90efd9eda045 [Accessed: 2023-12-13].

 

Strategic Plan of the Ministry for Higher Education for the period from 2021

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2020. Strategický záměr ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021 [Strategic Plan of the Ministry for Higher Education for the period from 2021]. [online], Praha. Available at: https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/dlouhodoby-zamer [Accessed: 2020-08-18].

 

Strategy for Cooperation Between Public Administration and Non-governmental Non-profit Organisations 2021-2030

Úřad vlády ČR. Strategie spolupráce veřejné správy s NNO na léta 2021 až 2030 [online]. Praha, 2021. Available at: https://vlada.gov.cz/assets/ppov/rnno/Strategy_NGO_ENG_fin.pdf [Accessed: 2023-12-13].

 

Strategy for Education Policy of the Czech Republic until 2020

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2014. Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 [Strategy for Education Policy of the Czech Republic until 2020]. [pdf] Praha. Available at: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-vzdelavaci-politiky-2020-1 [Accessed: 2021-11-24].

 

Strategy for Education Policy of the Czech Republic until 2030+

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2020. Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ [Strategy for Education Policy of the Czech Republic until 2030+]. [pdf] Praha. Available at: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030 [Accessed: 2022-03-09].

 

Strategy for Employment Policy until 2020

MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí) [Ministry of Labour and Social Affairs], 2014. Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 [Strategy for Employment Policy until 2020]. [pdf] Praha. Available at: https://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/strateg_zam_2020/strategiepz2020.pdf [Accessed: 2015-07-20].

 

Strategic Plan for Employment Policy until 2030

MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí) [Ministry of Labour and Social Affairs]. Strategický záměr politiky zaměstnanosti do roku 2030 [Strategic Plan for Employment Policy until 2030] [online]. [Praha], 2020. Available at: https://www.mpsv.cz/strategicky-ramec-politiky-zamestnanosti-do-roku-2030 [Accessed: 2022-03-31]

 

Strategy for Granting Government Scholarships for Students from Developing Countries in 2013–2018

MZV (Ministerstvo zahraničních věcí) [Ministry of Foreign Affairs]. Strategie poskytování vládních stipendií pro studenty z rozvojových zemí na období 2013–2018 schválená usnesením vlády ČR č. 301 z 25. dubna 2012. Available at: https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/dvoustranna_zrs_cr/stipendia/strategie_poskytovani_vladnich.html [Accessed: 2021-11-24].

 

Strategy for Foreign Development Cooperation of the Czech Republic 2018–2030

MZV ČR. (Ministerstvo zahraničních věcí) [Ministry of Foreign Affairs] Strategie zahraniční rozvojové spolupráce České republiky 2018–2030 [Strategy for Foreign Development Cooperation of the Czech Republic 2018–2030] [online]. [Praha], 2017. Available at: https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/koncepce_publikace/koncepce/strategie_zahranicni_rozvojove.html [Accessed: 2022-03-31]

 

Strategy for the Internationalisation of Higher Education for the Period from 2021

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2020. Strategie internacionalizace vysokého školství na obdobé od roku 2021 [Strategy for the internacionalisation of higher education for the period from 2021].[online], Praha. Available at: https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/dlouhodoby-zamer [Accessed: 202-03-09].

 

Strategy for the Rights of Persons with Disabilities 2021-2030

Evropská Komise. Strategie týkající se práv osob se zdravotním postižením na období 2021-2030 [online]. 2021. Available at: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=cs[Accessed: 2023-12-13].

 

Strategy of Digital Literacy of the Czech Republic for the Period 2015–2020

MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí) [Ministry of Labour and Social Affairs], 2015. Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015–2020 [The Strategy of Digital Literacy of the Czech Republic for the period 2015–2020]. [online] Available at: https://www.mpsv.cz/strategie-digitalni-gramotnosti-cr-na-obdobi-2015-2020 [Accessed: 2021-11-24].

 

Strategy of Lifelong Learning in the CR

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2007. Strategie celoživotního učení České republiky [Strategy of Lifelong Learning in the CR]. Praha. ISBN 978-80-254-2218-2. Available at: http://www.msmt.cz/uploads/Zalezitosti_EU/strategie_2007_CZ_web_jednostrany.pdf [Accessed: 2015-07-20].

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2007. The Strategy of Lifelong Learning in the CR. [online] Praha. Available at: http://www.msmt.cz/uploads/Zalezitosti_EU/strategie_2007_EN_web_jednostrany.pdfhttp://www.msmt.cz/uploads/Zalezitosti_EU/strategie_2007_EN_web_jednostrany.pdf [Accessed: 2015-07-20].

 

Strategy of Programme for Granting Development Scholarships in 2019–2024

MZV (Ministerstvo zahraničních věcí) [Ministry of Foreign Affairs]. Strategie programu poskytování rozvojových stipendií na období 2019–2024 schválená usnesením vlády ČR č. 77 z 28. ledna 2019. Available at: https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/dvoustranna_zrs_cr/stipendia/strategie_programu_poskytovani.html [Accessed: 2021-11-24].

 

Strategy of Social Inclusion 2014–2020

Úřad vlády ČR [Government Office of the Czech Republic], 2014. Strategie sociálního začleňování 2014–2020 [Strategy of Social Inclusion 2014–2020]. [pdf] Praha. Available at: http://www.mpsv.cz/files/clanky/17082/strategie_soc_zaclenovani_2014-20.pdf [Accessed: 2017-01-24].

 

Strategy of Social Inclusion 2021‒2030

MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí) [Ministry of Labour and Social Affairs], 2020. Strategie sociálního začleňování 2021‒2030 [Strategy of Social Inclusion 2021–2030]. Usnesení vlády č. 55 z 20. ledna 2020 [online]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/strategie-socialniho-zaclenovani-2021-2030 [Accessed: 2017-01-24].

 

Updated Policy for the Integration of Foreign Nationals – Living Together

MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí) [Ministry of Labour and Social Affairs], 2016. Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu [Updated Policy for the Integration of Foreign Nationals - Living Together]. [pdf] Praha. Available at: https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/zakladni-dokumenty-k-integracni-politice-ke-stazeni.aspx [Accessed: 2017-01-24].

 

Procedure for Implementation of the Updated Policy for the Integration of Foreign Nationals – Living Together

MVČR.Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu 2023 [online]. Usnesení vlády ČR č. 1051, 14. prosince 2022. Available at:  https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/zakladni-dokumenty-k-integracni-politice-ke-stazeni.aspx[Accessed: 2023-12-13].